Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifika Operačního programu Doprava ve vztahu k veřejným zakázkám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifika Operačního programu Doprava ve vztahu k veřejným zakázkám"— Transkript prezentace:

1 Specifika Operačního programu Doprava ve vztahu k veřejným zakázkám
Konference VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KONCESE A VEŘEJNÁ PODPORA VE SVĚTLE POSKYTOVÁNÍ PODPORY Z EVROPSKÝCH FONDŮ Specifika Operačního programu Doprava ve vztahu k veřejným zakázkám Ing. Petr Očko Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti

2 Operační program Doprava základní informace
Největší operační program v ČR (22 % ze všech finančních prostředků pro období ) Řídící orgán: Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU Zprostředkující subjekt: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Alokace EU: EUR (cca 150 miliard Kč) Fond soudržnosti: EUR ERDF: EUR Úvěr EIB: 34 mld. Kč – (dvě úvěrové smlouvy ze dne a v celkové výši 24 mld. Kč)

3 Operační program Doprava (2)
Program schválen vládou ČR dne Program schválen Evropskou komisí dne OPD vychází zejména z Dopravní politiky ČR na léta Vytyčuje mantinely pro fondy EU v dopravě (FS a ERDF) pro roky 2007 – 2013 OPD je komplementární s dopravními prioritami Regionálních operačních programů Projekty vymezuje typově, nikoliv fakticky

4 Číslo a název prioritní osy Příspěvek z fondů EU [€]
Celková alokace Číslo a název prioritní osy Fond Podíl na alokaci Příspěvek z  fondů EU [€] Celkové zdroje [€] 1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T FS 37,9%  352 2 576 860 414 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 27,8% 1 607 696 540 1 891 407 695 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 6,8% 393 547 402 462 996 944 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T ERDF 18,2% 1 051 016 928 1 236 490 504 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze 5,7% 330 076 926 388 325 795 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 2,1% 119 426 722 140 502 026 7 - Technická pomoc 1,4% 81 985 333 96 453 333 Celkem FS + ERDF 100% 5 774  6 793 

5 Hlavní aktéři OPD Ministerstvo dopravy – Řídící orgán OPD
Státní fond dopravní infrastruktury – Zprostředkující subjekt

6 Hlavní příjemci podpory OPD
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) Ředitelství vodních cest (ŘVC)

7 OP Doprava – prioritní osy
Prioritní osa 1 Modernizace železniční sítě TEN-T Prioritní osa 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T Prioritní osa 3 Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T Prioritní osa 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T Prioritní osa 5 Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze Prioritní osa 6 Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T Rekonstrukce a modernizace na silnicích I.třídy mimo TEN-T Rozvoj sítě metra v Praze Podpora multimodální nákladní přepravy Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů ISPA – předvstupní nástroj pomoci pro dopravu a životní prostředí- pro projekty nad 10 mil EUR. – v roce 2004 překlopena na Fond soudržnosti Fond soudržnosti – nástroj pomoci pro země EU pro dopravu a životní prostředí- pro projekty nad 10 mil EUR – v dopravě určeno na sítě TEN-T Nárok na podporu z tohoto fondu mají země EU s HNP nižším než 90% průměru EU OP Infrastruktura – financován ze strukturálních fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) - Cíle 1 Cíl 1 – podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů - nárok na podporu mají NUTS II regiony s HDP nižším než 75 % průměru EU – v ČR všechny mimo NUTS II Praha – ten čerpá v rámci cílů 2 a 3 OP Doprava – zahrnuje podporu Fondu soudržnosti (celá ČR) a ERDF (celá ČR mimo NUTS II Praha) v rámci cíle Konvergence Cíl Konvergence – podpora rozvoje nejméně vyvinutých států (pod 90% HNP – Fond soudržnosti) a regionů (pod 75% HDP – ERDF)  Podpora modernizace říčních plavidel Prioritní osa 7 Technická pomoc

8 Vyhlášené / Ukončené výzvy
Ke dni byly vyhlášeny průběžné výzvy pro předkládání projektových žádosti v 6 oblastech podpory: Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T Ke dni byla vyhlášena průběžná výzva v oblasti podpory 5.2 – Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze Od do bylo vyhlášeno první kolo výzvy v oblasti podpory 6.1 – podoblast Podpora revitalizace železničních vleček Od do bylo vyhlášeno první kolo výzvy v oblasti podpory 6.3 –Podpora modernizace říčních plavidel Výzvy pro další 2 oblasti podpory (1.2 a 5.1) se připravují pro vyhlášení v průběhu druhého pololetí 2009

9 Způsob rozhodování o projektech
Velké projekty definice - celkové náklady - 25 mil. EUR životní prostředí (Prioritní osy 3 a 5) - 50 mil. EUR ostatní oblasti O podpoře velkých projektů nad 25/50 mil. EUR rozhoduje Evropská komise – výběr z tzv. indikativního seznamu investičních projektů, například: podpora pražského metra, podpora III. a IV. železničního koridoru podpora silničních projektů na D1, D11 a R 35, pražský okruh O podpoře projektů do 25/50 mil. EUR rozhoduje ČR

10 Aktuální stav v číslech (k datu 31.8.2009)
Aktuálně vyhlášeno 7 kontinuálních výzev (2 kolové byly již ukončeny) Podáno celkem 136 projektových žádostí v objemu 166,4 mld. Kč (6,5 mld. €), z toho 8 projektových žádostí bylo staženo a 15 projektových žádostí nebylo doporučeno k financování V procesu administrace je tedy 113 projektových žádostí v objemu 151,4 mld. Kč (5,95 mld. €) Schváleno Řídícím orgánem OPD je celkem 101 projektů v objemu cca 147,5 mld. Kč (z toho požadavek na příspěvek EU je cca 92,5 mld. Kč (cca 60 % z celkové alokace OPD na celé programové období ) Předloženo 28 projektových žádostí na Velké projekty – v objemu 135,3 mld. Kč, z toho požadavek na příspěvek z EU 80,2 mld. Kč. Na národní úrovni schváleno 21 „velkých“ žádostí v objemu 121,2 mld. Kč, z toho 5 předloženo ke schválení EK. Příjemci pomoci již podali žádosti o platby na předfinancování výdajů v celkové výši cca 30 mld. Kč. Na základě souhrnných žádostí byly Řídícím orgánem OPD vyžádány od Národního fondu (MF) prostředky v celkové výši 5,6 mld. Kč.

11 Prezentace schválených projektů
web - sekce Projekty OPD aktuálně zveřejněno již 90 projektů schválených Řídícím orgánem

12 Příklady projektů (1) Projekt: Rekonstrukce železničního mostu Nymburk
Lokalita: Středočeský kraj Cena projektu: Kč (celková včetně DPH) Příspěvek EU: Kč (ERDF) Příjemce: Ředitelství vodních cest ČR Stav: dokončen

13 Příklady projektů (2) Projekt: Rekonstrukce žst. Kroměříž
Lokalita: Zlínský kraj Cena projektu: Kč (celková včetně DPH) Příspěvek EU: Kč (FS) Příjemce: SŽDC s.o. Stav: v realizaci

14 Příklady projektů (3) Projekt: Silnice I/49 Zlín - Malenovice, II. etapa Lokalita: Zlínský kraj Cena projektu: Kč Příspěvek EU: Kč Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR Stav: dokončen

15 Veřejné zakázky v kontextu OPD
Díky OPD již byly či budou realizovány veřejné zakázky v celkovém objemu, který se blíží částce 200 mld. Kč Více než 97 % z těchto prostředků čerpají následující subjekty (zadavatelé zakázek): Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa železniční dopravní cesty, s.o. Ředitelství vodních cest ČR Magistrát hl.m. Prahy

16 Veřejné zakázky v kontextu OPD
MD jako Řídící orgán OPD je poskytovatelem prostředků a ve vztahu k realizovaným VZ je subjektem, který provádí kontrolu VZ Předmětem kontrol je soulad se zákonem o veřejných zakázkách (ZVZ), což je nezbytnou podmínkou způsobilosti výdajů z fondů EU Pro minoritní objem prostředků OPD je MD přímo zadavatelem zakázek (Technická pomoc OPD)

17 Kontroly VZ v rámci OPD (1)
kontrola zadání veřejné zakázky je prováděna přímo v sídlech zadavatelů (příjemců pomoci) a to jako veřejnosprávní kontrola podle zákona o finanční kontrole na kontrole se podílí externí subjekt nasmlouvaný za tímto účelem z prostředků technické pomoci OPD (advokátní kanceláře v rámci rámcové smlouvy o právní pomoci MD), pracovník odboru fondů EU a dále část problematiky kontroluje stavební expert zajištěný AK

18 Kontroly VZ v rámci OPD (2)
od začátku roku 2008 dosud bylo provedeno celkem 72 kontrol zadávacích řízení s cenami stavebních prací v součtu 108 mld. Kč (vydána Výstupní zpráva AK) již je možno vyslovit závěry o zlepšující se úrovni zadávacích řízení u kontrolovaných příjemců pomoci a to v návaznosti na práci s nálezy při kontrolách VZ. Přínosem zřejmě bylo i využití AK v rámci příprav jednotlivých zadávacích řízení a zastupování zadavatele při nich. Samozřejmě žádná AK neprovádí kontrolu na projektech, u kterých byla zapojena do jejich zadávacího řízení.

19 Kontroly VZ v rámci OPD (3)
V zadávacích řízeních se zjišťuje velké množství nedostatků, které však nemají vliv na přidělení zakázky vybranému uchazeči, ani na principy transparentnosti nediskriminace a rovného zacházení. Mezi nedostatky, které se vyskytují téměř u každé VZ se řadí např. nedodržení lhůty pro výdej zadávací dokumentace zájemcům, dále u starších VZ nestanovení minimálních úrovní kvalifikačních požadavků na uchazeče a další množství formálních nedostatků

20 Kontroly VZ v rámci OPD (4)
Zjištěné nedostatky jsou posuzovány jak AK, tak i odborem fondů EU a v případě, kdy vzniká pochybnost o závažnosti nedostatku, je v dané věci požádán o stanovisko ÚOHS. V současné době jsou na podnět MD v řešení tohoto úřadu tři veřejné zakázky zadávané v rámci OP Doprava. V případě potvrzení porušení zákona o VZ, vydává ÚOHS sankci podle zákona o VZ a Řídící orgán OPD může stanovit finanční korekci ve výši podle pravidel COCOF 07/0037/02 vydaných EK pro finanční korekce výdajů spolufinancovaných z fondů EU při nesouladu s pravidly zadávání VZ.

21 Kontroly VZ v rámci OPD (5)
Kromě veřejnosprávních kontrol zadání veřejných zakázek organizovaných Řídícím orgánem OPD, mohou být prováděny kontroly na vybraných projektech z dalších úrovní, např. z odboru interního auditu MD, jako pověřeného auditního subjektu, z úrovně MF – auditní orgánu a samozřejmě v neposlední řadě auditními orgány z DG Regio, příp. z EÚD. Rovněž je oblast zadávání veřejných zakázek kontrolována i v rámci kontrol NKÚ.

22 VZ v rámci Technické pomoci OPD (1)
V rámci Technické pomoci OPD budou za celé období realizovány VZ v celkovém objemu cca 1,5 mld. Kč Zadavatelem je zejména MD a částečně SFDI (v menším objemu pak i ŘSD, SŽDC a ŘVC) Největší objem prostředků je realizován v rámci zakázek na zajištění tzv. supervizí velkých projektů MD vyhlašuje tyto VŘ v otevřeném řízení typicky jako „Monitoring a kontrola stavby ……“ Náklady na supervize velkých stavebních projektů se obvykle pohybují do 0,5 % z celkových nákladů stavby

23 VZ v rámci Technické pomoci OPD (2)
MD dále realizuje velké množství zakázek malého rozsahu, které se řídí „ZÁVAZNÝMI POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ “ schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009

24 VZ v rámci Technické pomoci OPD (3) VZ malého rozsahu
VZ malého rozsahu - v rámci TP OPD se fakticky jedná pouze o zakázky na dodávky a služby nedosahující 2 mil. Kč bez DPH V souladu se „závaznými postupy“ jsou pro TP OPD vymezeny 3 kategorie zakázek Každá kategorie má specifikovány minimální požadavky, které musí být zadavatelem vždy splněny 1. kategorie - do ,- Kč bez DPH 2. kategorie - do ,- Kč bez DPH 3. kategorie - do ,- Kč bez DPH

25 VZ v rámci Technické pomoci OPD (7) Obecné informace k VZ malého rozsahu
Uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení Pokud budou v případě 3. kategorie osloveni 3 zájemci, zaslat podklady (zadávací dokumentaci/ výzvu) na adresu V zadání VŘ nutno uvést, že zakázka bude financována z prostředků fondů EU V případě komunikace ovou formou – povinnost prokázat odeslání u (např. ovou doručenkou spolu s výtiskem u) Výjimky – oslovení 1 zájemce: např. technické a umělecké důvody, ochrana výhradních práv, práva duševního vlastnictví – nutno písemně odůvodnit a doložit (analýza trhu)

26 Děkuji za pozornost Řídící orgán OPD Ministerstvo dopravy Úseku ekonomiky a fondů EU - Odbor fondů EU nábřeží Ludvíka Svobody Praha1 web:

27 Kontroly VZ v rámci OPD (2)
kontrola zahrnuje celou oblast zákona o ZVZ a využívá se při ní kontrolních listů, které byly pro tento účel doporučeny ze strany auditorů EK advokátní kancelář zpracovává Výstupní zprávu o provedené kontrole zadávacího řízení, která je před finálním vyhotovením připomínkována kontrolovaným subjektem. V závěru Výstupní zprávy je klasifikace případných nedostatků, z hlediska porušení zákona o ZVZ a jejich závažnost. Závěry Výstupní zprávy jsou dále posouzeny na odboru fondů EU a zpráva spolu s kontrolním protokolem je zaslána kontrolovanému subjektu.

28 VZ v rámci Technické pomoci OPD (I) VZ malého rozsahu - 1
VZ v rámci Technické pomoci OPD (I) VZ malého rozsahu - 1. kategorie - do ,- Kč bez DPH Přímý nákup do ,- Kč bez DPH (účetní doklad, faktura), zdůvodnění písemně v checklistu podepsaném oprávněnými osobami Přímá objednávka, výzva v listinné či ové formě minimálně na jednoho dodavatele, posouzení nabídek a vyhotovení Zprávy o výběru dodavatele

29 VZ v rámci Technické pomoci OPD (II) VZ malého rozsahu - 2
VZ v rámci Technické pomoci OPD (II) VZ malého rozsahu - 2. kategorie - do ,- Kč bez DPH Uzavření písemné smlouvy (rovněž možné doručení dodavatelem potvrzené objednávky) Výzva v listinné či ové formě minimálně třem zájemcům nebo uveřejnění na webu OPD Lhůta pro podání nabídek minimálně 7 dní od odeslání, resp. od zveřejnění Nemusí být ustanovena hodnotící komise, hodnocení provede pověřený pracovník vyhotovení Zprávy o výběru dodavatele Informování uchazečů o výsledku výběrového řízení

30 VZ v rámci Technické pomoci OPD (III) VZ malého rozsahu - 3
VZ v rámci Technické pomoci OPD (III) VZ malého rozsahu - 3. kategorie - do ,- Kč bez DPH Vždy písemná smlouva, zpracování Zadání pro předkladatele nabídek a Návrh smlouvy (schválení právním odborem MD) Výzva v listinné formě minimálně třem zájemcům nebo uveřejnění na webu OPD, lhůta pro podání nabídek minimálně 10 dní od odeslání, resp. od zveřejnění Ustanovení minimálně 3 členné hodnotící komise (nominace a prohlášení člena HK) – protokol o otevírání obálek + zápis z hodnocení nabídek Informování uchazečů o výsledku výběrového řízení


Stáhnout ppt "Specifika Operačního programu Doprava ve vztahu k veřejným zakázkám"

Podobné prezentace


Reklamy Google