Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE charakter Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE charakter Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE charakter Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s psychologickým obsahem pojmu charakter. Musí být doplněn výkladem. AutorMgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slovaIntegrovaný záchranný systém, tísňová linka Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályDalší materiály z celku „ Psychologie a komunikace“

3 Vztahově – postojové vlastnosti Charakterizují povahu a styl chování osobnosti v sociálním prostředí Dominující postavení má charakter

4 Charakter Soubor získaných psychických vlastností, které se zakládají na morálním přesvědčení Projevují se v mravní stránce chování a jednání V charakteru se projevuje morální profil (souhrn vlastností) člověka Charakter určuje psychosociální bytí každé osobnosti Charakter reguluje vztah člověka vůči své osobě, ostatním lidem, společenským skupinám, institucím a přírodě

5 Charakter je zhodnocená osobnost, zatímco osobnost je charakter, kterému je odebrána hodnota. G.W.Allport Charakter je soustava zásad, důsledně uplatňovaných v životě. I. Kant

6 Mít charakter z psychologického hlediska znamená řídit se ve svém životě určitými morálními zásadami regulovat své chování a prožívání v souladu s určitým mravním principem úroveň charakteru závisí na tom, o jaké hodnoty se opírá jádrem charakteru je svědomí

7 Obsahové vymezení charakteru O charakteru jedince vypovídají např. tato hlediska: Láska a úcta k osobnosti druhého člověka Respektování oprávněných zájmů druhých Šetrný vztah k materiálním i duchovním hodnotám, k přírodě Způsobilost chránit slabší Občanská statečnost Vztah k práci

8 Počátky zkoumání charakteru Theofrastos z Efesu – zakladatel nauky o charakteru V díle „Povahopisy“ popsal třicet typů charakteru Každý typ má určitou převahu jedné vlastnosti, podle ní byl pojmenován Např. Pokrytec, Pochlebník, Tlachal, Chrapoun, Úlisný, Mluvka, Lakomec, Nešika, Nedůvěřivý, Odporný, Protiva, Přítel ničemů, Hamižník,… Posuzoval vlastnosti antických občanů z hlediska Aristotelových etických principů

9 Freudova psychosexuální teorie charakteru Klíčovým obdobím pro vývoj charakteru je prvních pět let života V této době dítě prochází pregenitálním vývojem a získává odpovídající sociální zkušenosti Vývoj funguje na principu biologické determinace- počet, pořadí a funkce jednotlivých etap vývoje jsou dány předem a mají univerzální platnost pro každého člověka Jednotlivé fáze bývají určeny specifickou oblastí tělesné citlivosti a odpovídající slasti (ústa, konečník, pohlavní ústrojí) Zkušenost z pregenitálního období určuje další vývoj osobnosti

10 Psychosexuální zkušenosti a vlastnosti charakteru podle Freuda (CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4033-1., s.82) StadiumVěkErotogenní oblastZdroje konfliktu Osobnostní vlastnosti s problematickým průběhem v dětství Orální0-1Ústa, rty, jazykOdvykání kojeníOrální projevy, kouření, přejídání, pasivita, naivita Anální2-3AnusHygienické návyky Uspořádanost, šetrnost, tvrdohlavost Falické4-5GenitálieOidipův komplex Samolibost, lehkomyslnost, paličatost Latence6-12Není určenoVývoj obranných mechanismů Žádná, v tomto období neexistují fixace Genitální13-18GenitálieDospělá sexuální intimita Jedinci s úspěšnou integrací v dřívějších stadiích projevují vyrovnaný charakter

11 Pět typů charakteru (Peck, Havighurst) Amorální (kojenec) Oportunista (rané dětství) Konformní (dětství) Iracionálně – systematický (puberta) (snaží se zaujímat svá stanoviska, ale díky malé zkušenosti jsou spíše schematická a iracionální) Racionálně – altruistický (dospělý) (jedná s ohledem na sociální důsledky svého projevu pro sebe i pro jiné)

12 Dělení charakterových vlastností Světonázorové Mravní Pracovní Strukturální Společenské

13 Charakterové vlastnosti Světonázorové – postoje a názory na každodenní problémy Mravní – vztah člověka k morálce, např. spolehlivost, zásadovost Pracovní – vztah k práci, např. svědomitost, pečlivost, aktivnost, důkladnost,… Strukturální – podloženy typem temperamentu, prostředí, které člověka formuje a ostatními vnějšími a vnitřními jevy Společenské – vystihují mravní vztah člověka k jiným lidem a ke společnosti, např. soucit, důvěru, uzavřenost, přátelství,…

14 Evolučně stabilizované ctnosti Evoluční psychologové sestavili seznam vlastností, které se ukázaly jako nezbytné pro přežití člověka jako živočišného druhu a jsou i nyní zdrojem mravní autonomie

15 Evolučně stabilizované ctnosti Statečnost – schopnost obrany v případě ohrožení Spolehlivost – plnění úkolů při spolupráci Poctivost – dodržování reciprocity braní a dávání Spravedlnost – jasnost, jednota a stabilita kritérií odměn a trestů Přátelskost – uspokojivý sociální kontakt Poslušnost – záruka vnitroskupinového smíru

16 Vlastnosti charakteru Autonomní charakter Lidé se řídí mravními principy, které si zvnitřnili, s nimiž se ztotožnili, které považují za své vlastní. Heteronomní charakter Lidé se opírají o vnější autoritu, ze které odvozují, co je dovoleno a co je zakázáno, co je správné a co je špatné

17 Vlastnosti charakteru Objektivní charakter Člověk jedná ve shodě s obecně uznávaným ideálem dokonalosti, spravedlnosti, dobra, lásky, cti Řídí své jednání obecně uznávanými normami Subjektivní charakter Člověk považuje za správné to, co jeho svědomí schvaluje, bez ohledu na to, jak se k tomu staví okolí. Řídí se pouze svými potřebami a city

18 Sebeposuzování charakteru Jednu z koncepcí charakteru vytvořila G.Junová Za podstatu charakteru považuje specifické vlastnosti člověka, určující typické znaky osobitosti a projevující se ve zvláštnostech myšlení, cítění a chování Autorka na základě svého přístupu rozlišila typy chování Jednotlivé typy mohou být buď „čisté“ nebo se mohou navzájem kombinovat

19 Sebeposuzování charakteru Představte si, že jste osamělý poutník na horské cestě zatarasené velkým balvanem a vyberte si z následujících příkladů reakci, která nejvíce odpovídá vašemu pravděpodobnému chování v podobné situaci © Marcela Vaculínová

20 Sebeposuzování charakteru A)Zkusíte vlastním úsilím kámen odvalit B)Budete vyhlížet někoho, kdo by vám s tím pomohl C)Pokusíte se s rozběhem kámen přeskočit nebo přelézt D)Usednete a budete přemýšlet, jak se tam asi dostal a začnete jej zkoumat

21 Sebeposuzování charakteru A- Bezprostřední typ: člověk věcný, důsledný, pilný, spolehlivý, stabilní, relativně spravedlivý, se smyslem pro pořádek a disciplínu B- Sociální (emotivní) typ: snášenlivý a mírumilovný, vyznačující se vesměs soucitem a dobrotou, spoléhající na reciprocitu vzájemné pomoci C- Soběstačný (dynamický) typ: Člověk ochotný riskovat, iniciativní, individualistický, tolerantní, přijímající pokrok D- Kontemplativní, nejzralejší: Autonomní myšlení a hodnocení, kritičnost, snaha po hledání pravdy, tvořivost, důvěřivost vlastnímu intuitivnímu řešení

22 Zdroje - literatura CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4033-1. NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200 ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk, 1997. ISBN 80-85765-70-5 MADLAFOUSEK, J. Láska k bližnímu v pleistocénua dnes. Československá psychologie. 1994, roč. 38, č. 1., s.53-65.

23 Zdroje - obrázky FLYBIT43. Freud. [online]. 2012 [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freud.jpg SHEN. Otazník ve písmu Optima [online]. 2007 [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Updated_DYK_query.svg WIJNANTS, Roel. Koran [online]. 2008 [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLM_-_roel1943_-_Koran.jpg USER SIMPLIFIEDBIBLE ON EN.WIKIPEDIA. Bible closed [online]. 2005 [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bible_closed.jpg HENRY GILBERT AND KATHY SCHICK. Daka Homo Erectus [online]. 2011 [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daka_Homo_erectus.jpg?uselan g=cs


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE charakter Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google