Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE charakter

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE charakter"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE charakter
PÉČE O NEMOCNÉ PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE charakter Mgr. Magdaléna Nevařilová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s psychologickým obsahem pojmu charakter. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Integrovaný záchranný systém, tísňová linka Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Další materiály z celku „ Psychologie a komunikace“

3 Vztahově – postojové vlastnosti
Charakterizují povahu a styl chování osobnosti v sociálním prostředí Dominující postavení má charakter

4 Charakter Soubor získaných psychických vlastností, které se zakládají na morálním přesvědčení Projevují se v mravní stránce chování a jednání V charakteru se projevuje morální profil (souhrn vlastností) člověka Charakter určuje psychosociální bytí každé osobnosti Charakter reguluje vztah člověka vůči své osobě, ostatním lidem, společenským skupinám, institucím a přírodě

5 Charakter je zhodnocená osobnost, zatímco osobnost je charakter, kterému je odebrána hodnota. G.W.Allport Charakter je soustava zásad, důsledně uplatňovaných v životě. I. Kant

6 Mít charakter z psychologického hlediska znamená
řídit se ve svém životě určitými morálními zásadami regulovat své chování a prožívání v souladu s určitým mravním principem úroveň charakteru závisí na tom, o jaké hodnoty se opírá jádrem charakteru je svědomí

7 Obsahové vymezení charakteru
O charakteru jedince vypovídají např. tato hlediska: Láska a úcta k osobnosti druhého člověka Respektování oprávněných zájmů druhých Šetrný vztah k materiálním i duchovním hodnotám, k přírodě Způsobilost chránit slabší Občanská statečnost Vztah k práci

8 Počátky zkoumání charakteru
Theofrastos z Efesu – zakladatel nauky o charakteru V díle „Povahopisy“ popsal třicet typů charakteru Každý typ má určitou převahu jedné vlastnosti, podle ní byl pojmenován Např. Pokrytec, Pochlebník, Tlachal, Chrapoun, Úlisný, Mluvka, Lakomec, Nešika, Nedůvěřivý, Odporný, Protiva, Přítel ničemů, Hamižník,… Posuzoval vlastnosti antických občanů z hlediska Aristotelových etických principů

9 Freudova psychosexuální teorie charakteru
Klíčovým obdobím pro vývoj charakteru je prvních pět let života V této době dítě prochází pregenitálním vývojem a získává odpovídající sociální zkušenosti Vývoj funguje na principu biologické determinace- počet, pořadí a funkce jednotlivých etap vývoje jsou dány předem a mají univerzální platnost pro každého člověka Jednotlivé fáze bývají určeny specifickou oblastí tělesné citlivosti a odpovídající slasti (ústa, konečník, pohlavní ústrojí) Zkušenost z pregenitálního období určuje další vývoj osobnosti

10 Psychosexuální zkušenosti a vlastnosti charakteru podle Freuda (CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN , s.82) Stadium Věk Erotogenní oblast Zdroje konfliktu Osobnostní vlastnosti s problematickým průběhem v dětství Orální 0-1 Ústa, rty, jazyk Odvykání kojení Orální projevy, kouření, přejídání, pasivita, naivita Anální 2-3 Anus Hygienické návyky Uspořádanost, šetrnost, tvrdohlavost Falické 4-5 Genitálie Oidipův komplex Samolibost, lehkomyslnost, paličatost Latence 6-12 Není určeno Vývoj obranných mechanismů Žádná, v tomto období neexistují fixace Genitální 13-18 Dospělá sexuální intimita Jedinci s úspěšnou integrací v dřívějších stadiích projevují vyrovnaný charakter

11 Pět typů charakteru (Peck, Havighurst)
Amorální (kojenec) Oportunista (rané dětství) Konformní (dětství) Iracionálně – systematický (puberta) (snaží se zaujímat svá stanoviska, ale díky malé zkušenosti jsou spíše schematická a iracionální) Racionálně – altruistický (dospělý) (jedná s ohledem na sociální důsledky svého projevu pro sebe i pro jiné)

12 Dělení charakterových vlastností
Světonázorové Mravní Pracovní Strukturální Společenské

13 Charakterové vlastnosti
Světonázorové – postoje a názory na každodenní problémy Mravní – vztah člověka k morálce, např. spolehlivost, zásadovost Pracovní – vztah k práci, např. svědomitost, pečlivost, aktivnost, důkladnost,… Strukturální – podloženy typem temperamentu, prostředí, které člověka formuje a ostatními vnějšími a vnitřními jevy Společenské – vystihují mravní vztah člověka k jiným lidem a ke společnosti, např. soucit, důvěru, uzavřenost, přátelství,…

14 Evolučně stabilizované ctnosti
Evoluční psychologové sestavili seznam vlastností, které se ukázaly jako nezbytné pro přežití člověka jako živočišného druhu a jsou i nyní zdrojem mravní autonomie

15 Evolučně stabilizované ctnosti
Statečnost – schopnost obrany v případě ohrožení Spolehlivost – plnění úkolů při spolupráci Poctivost – dodržování reciprocity braní a dávání Spravedlnost – jasnost, jednota a stabilita kritérií odměn a trestů Přátelskost – uspokojivý sociální kontakt Poslušnost – záruka vnitroskupinového smíru

16 Vlastnosti charakteru
Autonomní charakter Lidé se řídí mravními principy, které si zvnitřnili, s nimiž se ztotožnili, které považují za své vlastní. Heteronomní charakter Lidé se opírají o vnější autoritu, ze které odvozují, co je dovoleno a co je zakázáno, co je správné a co je špatné

17 Vlastnosti charakteru
Objektivní charakter Člověk jedná ve shodě s obecně uznávaným ideálem dokonalosti, spravedlnosti, dobra, lásky, cti Řídí své jednání obecně uznávanými normami Subjektivní charakter Člověk považuje za správné to, co jeho svědomí schvaluje, bez ohledu na to, jak se k tomu staví okolí. Řídí se pouze svými potřebami a city

18 Sebeposuzování charakteru
Jednu z koncepcí charakteru vytvořila G.Junová Za podstatu charakteru považuje specifické vlastnosti člověka, určující typické znaky osobitosti a projevující se ve zvláštnostech myšlení, cítění a chování Autorka na základě svého přístupu rozlišila typy chování Jednotlivé typy mohou být buď „čisté“ nebo se mohou navzájem kombinovat

19 Sebeposuzování charakteru
Představte si, že jste osamělý poutník na horské cestě zatarasené velkým balvanem a vyberte si z následujících příkladů reakci, která nejvíce odpovídá vašemu pravděpodobnému chování v podobné situaci © Marcela Vaculínová

20 Sebeposuzování charakteru
Zkusíte vlastním úsilím kámen odvalit Budete vyhlížet někoho, kdo by vám s tím pomohl Pokusíte se s rozběhem kámen přeskočit nebo přelézt Usednete a budete přemýšlet, jak se tam asi dostal a začnete jej zkoumat

21 Sebeposuzování charakteru
A- Bezprostřední typ: člověk věcný, důsledný, pilný, spolehlivý, stabilní, relativně spravedlivý, se smyslem pro pořádek a disciplínu B- Sociální (emotivní) typ: snášenlivý a mírumilovný, vyznačující se vesměs soucitem a dobrotou, spoléhající na reciprocitu vzájemné pomoci C- Soběstačný (dynamický) typ: Člověk ochotný riskovat, iniciativní, individualistický, tolerantní, přijímající pokrok D- Kontemplativní, nejzralejší: Autonomní myšlení a hodnocení, kritičnost, snaha po hledání pravdy, tvořivost, důvěřivost vlastnímu intuitivnímu řešení

22 Zdroje - literatura CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, ISBN ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk, ISBN MADLAFOUSEK, J. Láska k bližnímu v pleistocénua dnes. Československá psychologie. 1994, roč. 38, č. 1. , s

23 Zdroje - obrázky FLYBIT43. Freud. [online] [cit ]. Dostupné z: SHEN. Otazník ve písmu Optima [online] [cit ]. Dostupné z: WIJNANTS, Roel. Koran [online] [cit ]. Dostupné z: USER SIMPLIFIEDBIBLE ON EN.WIKIPEDIA. Bible closed [online] [cit ]. Dostupné z: HENRY GILBERT AND KATHY SCHICK. Daka Homo Erectus [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE charakter"

Podobné prezentace


Reklamy Google