Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE KANDIDÁTA NA REKTORA UJEP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE KANDIDÁTA NA REKTORA UJEP"— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE KANDIDÁTA NA REKTORA UJEP
Prof. Dr. Ing. František Holešovský

2 Hlavní cíle: Vytvoření koncepce a strategie výstavby Kampusu UJEP a uvolňování objektů. Zefektivnění všech složek vedení univerzity. Zvýšení kvality informací a vzájemné komunikace mezi vedením a součástmi UJEP. Podpora rozvoje pedagogické a vědecké úrovně všech součástí UJEP. Vytvoření Fakulty zdravotnických studií.

3 ŽIVOTOPIS Prof. Dr. Ing. Holešovský František – Nar , vyučen automechanikem v AZNP Mladá Boleslav, po SPŠ absolvoval studium na ČVUT v  Praze v  oboru Strojírenská technologie. Do roku pracoval jako dispečer, mistr a vedoucí výroby. Od roku 1989 na Pedagogické fakultě Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, v roce byl proděkanem pro rozvoj a mimořádné formy studia PF, od listopadu 1998 byl jmenován ředitelem Ústavu techniky a řízení výroby UJEP, v roce 2001 byl krátce ve funkci prorektora UJEP pro studium a pedagogiku, od roku 2006 děkan Fakulty výrobních technologií a managementu . V roce 1997 na TU v Liberci ukončil doktorské studium složením rigorózní zkoušky a obhajobou dizertační práce „Význam časové závislosti řezné síly při broušení rotačních ploch“. Na VŠB TU v Ostravě roku 2001 předložil a obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem. Na podzim úspěšně zakončil profesorské jmenovací řízení na VŠB TU v Ostravě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na oblast broušení, zejména na vztah vstupních a procesních parametrů k integritě broušené plochy a oblast dynamické únosnosti povrchu. Prof. Holešovský se aktivně zúčastnil řady konferencí v ČR i zahraničí, ve své oblasti je uznávaným odborníkem v ČR i v zahraničí. Je autorem řady odborných článků, autorem a spoluatorem několika monografií, publikací a dalších odborných statí, řešil více jak 30 externích projektů. Je autorem 4 úspěšně akreditovaných studijních programů. Prof.Dr.Ing.František Holešovský je členem Společnosti pro obráběcí stroje, předsedou České společnosti strojírenské technologie, členem a předsedou komisí SZZ a členem komisí doktorského studia na ČVUT v Praze, ZČU v Plzni, TU v Liberci a UTB ve Zlíně, členem redakčních rad odborných časopisů v ČR i zahraničí, zakladatelem kongresu ICPM .  

4 INVESTICE

5 INVESTICE Kampus, provedení analýzy udržitelnosti, rozbor financování, koncepce a strategie výstavby projednání s městem, s krajem, MŠMT a vládou. Určení jednoho zodpovědného pracovníka za výstavbu (přijetí). Koncepce prostorového zabezpečení fakult před výstavbou (dokončením) kampusu včetně analýzy využití uvolňovaných budov.

6 INVESTICE Vytvoření strategie výstavby kampusu, určení reálného harmonogramu a s tím řešení souvisejících činností (uvolňování budov, stěhování, vliv na průběh výuky atd.). Zajištění reálného způsobu financování. Včasné a transparentní provádění výběrových řízení a kontrol průběhu výstavby.

7 INVESTICE V souladu s harmonogramem výstavby a dislokací, financování jiných nezbytných činností po analýze optimálního postupu. Odprodej areálu Vaňov a využití prostředků ke zhodnocení kolejí a k výstavbě kampusu. Podpora přístrojového, výukového a tech-nického vybavení výuky.

8 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

9 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Určení dlouhodobé koncepce univerzity jako univerzity výukové s výzkumnými prvky. Dosažení stanovených parametrů univerzity, analýza stavu, opatření k dosažení cíle. Stanovení strategie a postupných kroků pro zajištění uvedené pozice univerzity ve spolupráci s vedením fakult, VR a AS.

10 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Koncepce studijních programů součástí UJEP včetně personálního zabezpečení, strategie zabezpečení a koncepce součástí podle novely VŠ zákona. Stanovení počtu studentů na jednotlivých součástech UJEP vzhledem k novému systému rozdělování finanční dotace z MŠMT. Vytvoření funkční strategie a koncepce univerzity na základě detailního vyhodnocení DZ , možností univerzity a aktuálních vnějších podmínek.

11 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Stabilizace Ústavu zdravotnických studií a jeho transformace na Fakultu zdravotnických studií společně s vedením ústavu. Akreditace nových studijních programů a oborů zvláště potřebných pro rozvoj regionu a jedinečných v ČR. Reakreditace studijních programů a oborů, které jsou potřebné pro region a které vykazují zájem studentů. Podpora programů a oborů vykazujících znaky excelence. Akreditace doktorských studijních programů tak, aby každá fakulta měla akreditován alespoň 1 program.

12 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

13 VĚDA, VÝZKUM A TVŮRČÍ ČINNOST
Koncepce a strategie VaV a tvůrčích činností. Určení prioritních oblastí univerzity v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, strategie financování. Vyvážená prezentace a popularizace činnosti všech složek univerzity na veřejnosti. Výrazná podpora tvůrčí činnosti se znaky excelence, činnosti potřebné pro region a zvyšující kvalitativní pozici univerzity.

14 INTERNACIONALIZACE

15 INTERNACIONALIZACE hodnocení zkoušek.
Úplná implementace systému ECTS včetně hodnocení zkoušek. Zvýšení počtu zahraničních studentů zejména v doktorských studijních programech. Zlepšení systému zahraničních pobytů pro studenty. Vyhledání a navázání prioritní spolupráce se zahraničím v oblasti výzkumu a tvůrčích činností.

16 STUDENTI A UNIVERZITA

17 Ve spolupráci se SKAS: Analýza počtu zvláštních studentů a propado- vosti, zjištění důvodů neúspěšného ukončování studia. Zlepšení kvality stravování, ať už výstavbou centrální menzy nebo rychlým řešením pestrosti jídel, rozsahu a způsobu odběru stravy.

18 ŘÍZENÍ

19 ŘÍZENÍ Analýza (audit) činností složek rektorátu včetně vedení univerzity a jejich optimalizace vzhledem k pracovní náplni. Snížení počtu prorektorů o jednoho s návratem ke 3 prorektorům. Audit činnosti CI a jeho optimalizace vzhledem k požadavkům rektorátu a potřebám součástí UJEP.

20 ŘÍZENÍ Revize současných předpisů univerzity a zavedení chybějících předpisů k podpoře činnosti – Směrnice o ochraně duševního vlastnictví (revize směrnice 4/2009), Směrnice o ochraně důvěrných informací atd. Vytvoření servisu pro součásti k vypracování přihlášek vynálezů, užitných vzorů a dalších. Vytvoření systému cíleného předávání informací o vyhlašovaných projektech, grantových soutěžích a zahraničních pobytech.

21 ŘÍZENÍ V návaznosti na DZ MŠMT připravit metodiku rozdělování rozpočtu uvnitř UJEP na léta Zefektivnění zahraničních cest vedení univerzity, výsledky těchto cest budou prezentovány na kolegiu rektora. Provedení analýzy stravování pro UJEP; vedení UJEP nebude privilegováno přidělováním stravenek Sorbit, bude zprůhledněn systém stravování a provedena změna systému pro zvýšení rozsahu a kvality jídel v menze pro všechny zaměstnance a studenty.

22 ŘÍZENÍ Kariérní řád, motivační kriteria, otázka systematizace pracovních míst, podpora a udržení mladých talentovaných akademických pracovníků. Kvalitní a vyvážená prezentace jednotlivých součástí univerzity, jejich výsledků jak v pedagogické, tak ve výzkumné a tvůrčí činnosti. Zlepšení činnosti PR UJEP. Vytvoření podmínek a pomoc pro dosažení výrazného kvalitativního růstu všech součástí UJEP.

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PREZENTACE KANDIDÁTA NA REKTORA UJEP"

Podobné prezentace


Reklamy Google