Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodické postupy pro kontrolu plnění rozpočtů, metoda standardních nákladů Přednáška č. 12 Hana Bohušová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodické postupy pro kontrolu plnění rozpočtů, metoda standardních nákladů Přednáška č. 12 Hana Bohušová."— Transkript prezentace:

1 Metodické postupy pro kontrolu plnění rozpočtů, metoda standardních nákladů Přednáška č. 12 Hana Bohušová

2 Cíle systému plánů a rozpočtů Cílem není: stanovení kritérií a veličin, které musí být splněny „za každou cenu“ v pevně stanoveném termínu Cílem je: omezení neurčitosti zefektivnit rozhodovací proces Formulují se na základě analýzy dlouhodobých cílů podniku a prognóz Přednáška č. 12 strana 2

3 Dlouhodobé rozpočty Veličiny se vymezují globálně nebo zhuštěně Je vhodnější zpracovat variantní řešení Vychází se ze zásady postupného zpřesňování Ověření formulovaných cílů z hlediska finanční přijatelnosti Často se používají klouzavé rozpočty Strategické řízení režijních nákladů Přednáška č. 12 strana 3

4 Strategicky orientované manažerské účetnictví Dva základní přístupy: –Dlouhodobý horizont řízení –Orientace nákladů vzhledem k situaci na trhu Metody při stanovování směrných veličin: –Hodnotová analýza –Snaha o řízení životního cyklu výkonů –Využití automatizace a robotizace pomocí počítačů –Kalkulace cílových nákladů Přednáška č. 12 strana 4

5 Kontrola rozpočtů Řízení podniku prostřednictvím hodnotových veličin je založeno na kontrole plnění stanovených úkolů v hodnotovém vyjádření. strana 5

6 Kontrola rozpočtu režijních nákladů Kontrola je založena na srovnávání stavu žádoucího (určeného rozpočtem) a stavu skutečného (údaje z nákladového účetnictví) – údaje jsou uspořádány ve stejné struktuře. Porovnání je uskutečněno v pravidelných intervalech (minimálně měsíčně) Z porovnání jsou vyčísleny odchylky. Odchylky jsou předmětem následné analýzy strana 6

7 Vznik odchylek režijních nákladů Odchylky jsou vyhodnocovány a přijímána opatření k odstranění nepříznivých tendencí nebo k podpoře pozitivního vývoje. Příčiny odchylek: Nereálně stanovený úkol rozpočtu, Odlišný vývoj podmínek v období Řešení: Změna parametrů rozpočtu, Systémové řešení dle konkrétné příčiny odchylky strana 7

8 Způsoby kontroly Prostřednictvím interních výnosů a výsledku hospodaření střediska – v systému nákladového účetnictví Porovnáním skutečně vynaložených a rozpočtovaných nákladů mimo systém účetního zobrazení strana 8

9 Kontrola prostřednictvím interních výnosů Pro vyjádření interních výnosů vnitropodnikových útvarů slouží vnitropodnikové ceny stanovené na úrovni předpokládaných (kalkulovaných) nákladů Náklady vnitropodnikových útvarů jsou skutečně vynaložené náklady Porovnání – výsledek hospodaření střediska strana 9

10 Kontrola mimo systém nákladového účetnictví Nepoužívá-li podnik pro předávání výkonů mezi útvary předem stanovených cen – kontrola probíhá mimo systém nákladového účetnictví Kontrola plnění rozpočtu probíhá pomocí: –Pevného rozpočtu (porovnání se skutečností, kde nelze měřit objem výkonů) – pro kontrolu nákladů správního střediska, –Variantního přepočteného rozpočtu (předem stanovené náklady- variabilní složka - jsou přepočítávány podle skutečného objemu výkonů) -, –Lineárně přepočteného rozpočtu (dle skutečného objemu výroby jsou přepočteny celkové rozpočtované náklady) – servisní střediska a střediska, která jsou motivována k zvyšování objemu apod., strana 10

11 Příklad Společnost vyrábí rošty pro výrobce nábytku. Její organizační struktura zahrnuje útvary – Výroba, Prodej, Distribuce, Správa a řízení. V období probíhá výroba pouze jednoho druhu roštu. Operativní kalkulace jednicových nákladů je 250 Kč. Pro řízení variabilních nákladů je stanoven normativ ve výši 50 Kč na 1 hodinu pracovního času. Výroba podle norem trvá 3 hodiny. Limit fixních režijních nákladů byl stanoven pro útvar ve výši 4000000 Kč. Plán výroby je 10000 kusů roštů. V období se vyrobilo pouze 9 800 kusů a skutečné náklady jsou: –Jednicové náklady 2 420 000 Kč –Variabilní režijní náklady 1 495 000 Kč –Fixní výrobní režie 3 950 000 Kč strana 11

12 Rozpočet střediska Výroba PoložkaStanovení částky Kč Jednicové náklady operativní kalkulace 250 * 10 000 2 500 000 Variabilní režieVariabilní náklady na jednotku * objem výroby 50*30*100000 1 500 000 Fixní režielimit4 000 000 Celkem8 000 000 strana 12

13 Variantní rozpočet střediska Výroba strana 13 PoložkaStanoveníKč Jednicové náklady Operativní kalkulace 250*9800 2 450 000 Variabilní režieVariabilní náklady na jednotku * objem výroby 150*9800 1 470 000 Fixní režielimit4 000 000 Celkem7 920 000

14 Lineárně přepočtený rozpočet strana 14 PoložkaStanoveníKč Jednicové nákladyOperativní kalkulace 250*9800 2 450 000 Variabilní režieVariabilní náklady na jednotku * objem výroby 150*9800 1 470 000 Fixní režielimit přepočtený na skutečný objem 40000000/10000*98 00 3 920 000 Celkem7 840 000

15 Odchylky od rozpočtu PoložkaSkutečné náklady Variantní rozpočet Lineárně přepočte ný rozpočet ÚspornostVýtěžnost Jednicové náklady 24200002 450000 30000 Úspora 0 Variabilní režie 14950001 470000 25000 překročení 0 Fixní režie 39500004 000000392000050000 Úspora 80000 Překročen Celkem7865000792000078400005500080000 strana 15

16 Metoda standardních nákladů Metoda vychází z: Předem stanovených nákladů - standardů, které podnik spotřebuje při tvorbě jednotky výkonu za konkrétních, přesně vymezených podmínek Zjištění skutečných nákladů Vyjádření odchylek od standardů Analýza odchylek Přijetí opatření Přednáška č. 12 strana 16

17 Stanovení standardů Přesná specifikace jednotky výkonů či její části, na kterou budou standardy vyjadřovány, Stanovení standardů jednicových nákladů a variabilní režie Stanovení standardů fixních nákladů pro standardní celkový objem výkonů a na jednotku výkonu, strana 17

18 Sledování skutečného průběhu Standard představuje základ pro vyhodnocení skutečných výsledků. Předpokladem je jejich uplatnění je vhodné zobrazení v nákladovém účetnictví, Odchylka – rozdíl mezi hodnotou standardů a skutečnou výší (pozitivní nebo negativní) strana 18

19 Následné zjišťování odchylek Při orientaci nákladového účetnictví na sledování skutečných nákladů a výnosů výkonů, lze odchylky zjišťovat po skončení období nebo činnosti – mimo systém nákladového účetnictví, Při použití předem stanovených nákladů v systému nákladového účetnictví, lze po uplynutí období zjišťovat odchylky přímo v systému nákladového účetnictví strana 19

20 Nevýhody následného zjišťování odchylek Neumožňují pružně reagovat na vznik odchylek, Není možno identifikovat přesně příčiny vzniku odchylek a konkrétní odpovědnost za jejich vznik, Informace o skutečných nákladech jsou až po skončení období strana 20

21 Průběžné zjišťování odchylek Rozdílové metody řízení: –Kontrola jednicových nákladů (příčinný vztah k výkonům) – rozdělení prvotní spotřeby na složky: Náklady v předem stanovené výši Rozdíl mezi předem stanovenými a skutečnými náklady –Kontrola režijních nákladů – podobně jako jednicové strana 21

22 Analýza odchylek Cílem analýzy odchylek je zjistit příčiny rozdílů a určení odpovědnosti za jejich vznik, Podrobnost zjišťování odchylek: –Vyhodnocení jednotlivých transakcí, –Rozdíl mezi standardním a skutečným ziskem za měsíc a podnik Míra podrobnosti závisí na účelu, za jakým je analýza prováděna strana 22

23 Analýza odchylek při homogenní produkci I Odchylka prodejní ceny - vyjadřuje, jak změna skutečné prodejní ceny oproti standardní prodejní ceně ovlivnila výši zisku –Ve vztahu k jednotce výkonu Oc jako rozdíl mezi skutečnou prodejní cenou Csk (zjištěnou jako podíl celkových výnosů z prodeje za období a skutečného objemu prodeje) a standardní cenou Cst –Oc = Csk - Cst –Ve vztahu k celkovému objemu prodeje Oc jako rozdíl mezi skutečnou a standardní prodejní cenou vynásobený skutečným objemem prodeje Qsk –Oc = (Csk – Cst) * Qsk –Jako procentní změnu prodejní ceny –% Oc = (Csk – Cst) / Cst * 100 Přednáška č. 12 strana 23

24 Analýza odchylek při homogenní produkci II Odchylka variabilních nákladů – vyjadřuje, jak změna skutečné výše variabilních nákladů na jednotku oproti standardní výši variabilních nákladů ovlivnila výši zisku –Ve vztahu k jednotce výkonu Ov jako rozdíl mezi standardem variabilních nákladů na jednotku Vst a skutečnou výší variabilních nákladů na jednotku Vsk (zjištěnou jako podíl celkových variabilních nákladů za období a skutečného objemu prodeje) –Ov = Vst - Vsk –Ve vztahu k celkovému objemu prodeje jako rozdíl mezi standardem variabilních nákladů na jednotku Vst a skutečnou výší variabilních nákladů na jednotku Vsk vynásobený skutečným objemem prodeje Qsk –Ov = (Vst – Vsk) * Qsk –Jako procentní změna –% Ov = (Vst – Vsk) / Vst * 100 Přednáška č. 12 strana 24

25 Analýza odchylek při homogenní produkci III Odchylka fixních nákladů vyjadřuje absolutní úsporu či překročení fixních nákladů –Rozdíl mezi standardními fixními náklady FNst a skutečně vynaloženými fixními náklady FNsk –Ofn = FNst – FNsk –Na jednotku výkonů vzhledem ke skutečnému objemu produkce Qsk –Ofn = (FNst – FNsk) / Qsk –V procentuálním vyjádření –% Ofn = (FNst – FNsk) /FNst * 100 Přednáška č. 12 strana 25

26 Analýza odchylek při homogenní produkci IV Odchylka objemu výkonů vyjadřuje vliv zvýšení či snížení skutečného objemu prodeje výkonů v porovnání se standardním objemem prodeje –Zjistí se jako rozdíl mezi skutečným Qsk a standardním Qst objemem prodeje vynásobený standardní marží na jednotku výkonů Mst –Oq = (Qsk – Qst) * Mst Přednáška č. 12 strana 26

27 Příklad Společnost vyrábí bundy. Plánovaný objem výroby na období byl 12 000ks. Předpokládaná prodejní cena 7000 Kč. Norma spotřeby základního materiálu 3 bm na 1 kus, předem stanovená cena 1 bm je 800 Kč. Variabilní režijní náklady: –Norma spotřeby času 3 hodiny –Sazba na 1 hodinu je 200 Kč Fixní náklady – limit 24 000 000 Kč strana 27

28 Skutečná spotřeba a výroba Ve skutečnosti bylo vyrobeno a prodáno 10 000 ks bund, skutečná spotřeba jednicového materiálu 30 100 bm, skutečný počet hodin práce byl 32 000, Skutečné náklady a výnosy: –Výnosy z prodeje 71 500 000, –Spotřeba jednicového materiálu 24 170 000, –Variabilní režijní náklady 6 080 000, –Fixní náklady 24 250 000. strana 28

29 Stanovení standardů na 1 kus Standardní prodejní cena 7 000 Standardní jednicové náklady 2 400 (3*800) Standardní variabilní režie 600 (3*200) Standardní fixní náklady 2 000 (2400000/12000) Standardní zisk 2 000 strana 29

30 Rozdíl v zisku strana 30 PoložkaRozpočetSkutečnost Výnosy z prodeje84 000 00071 500 000 Jednicové náklady28 800 00024 170 000 Variabilní režijní náklady 7 200 0006 060 000 Marže48 000 00041 250 000 Fixní režijní náklady24 000 00024 250 000 Zisk24 000 00017 000 000

31 Vliv prodejní ceny Standardní prodejní cena 7 000 Skutečná prodejní cena (71 500 000/10 000) 7 150 Odchylka prodejní ceny na 1 kus 150 Odchylka prodejní ceny na celkový objem 150 000 Odchylka prodejní ceny v %(150/7000*100) 2,14 % strana 31

32 Vliv jednicových nákladů Standardní jednicové náklady 2 400 Skutečné jednicové náklady (24 170 000/10 000) 2 417 Odchylka jednicových nákladů na kus -17 Odchylka na objem prodeje -170 000 Odchylka v % (-17/2400) -7,8% strana 32

33 Vliv variabilních nákladů Standardní variabilní režijní náklady na kus 600 Skutečné variabilní náklady na kus (6080000/10000) 608 Odchylka variabilní režijních nákladů - 8 Odchylka na celkový objem produkce 80 000 Odchylka variabilních nákladů v % 1,33 % strana 33

34 Vliv fixních nákladů Standardní fixní náklady 24 000 000 Skutečné fixní náklady 24 250 000 Odchylka fixních nákladů celkem - 250 000 Odchylka fixních nákladů na jednotka -25 Odchylka fixních nákladů v % - 1,04% strana 34

35 Vliv objemu výkonů Standardní objem 12 000 Skutečný objem 10 000 Odchylka objemu výkonů (-2000*4000) - 8 000 000 Odchylka objemu výkonů v % - 16,67% strana 35

36 Jednicové náklady Standardní spotřeba materiálu 1 ks 3 bm Skutečná spotřeba materiálu 1ks 30 100/10 000 3,1bm Standardní cena za 1 bm materiálu 800 Kč Skutečná cena za 1 bm materiálu 24 170000/30 100 803 Kč Kvalitativní odchylka (800-803) * 30100 - 90 000 Kvantitativní odchylka (30000-30100)*800 - 80 000 Odchylka jednicových nákladů -170 000 strana 36

37 Variabilní režijní náklady Standardní spotřeba hodin 30 000 Skutečná spotřeba hodin 32 000 Standardní variabilní náklady na 1 h 200Kč Skutečné variabilní náklady na 1 h 6080000/32000 190 Kč Kvalitativní odchylka (200-190)*32000 320 000 Kč Kvantitativní odchylka (30 000-32 000)*200 -400 000 Kč Celková odchylka variabilních nákladů -80 000 Kč strana 37

38 Odchylky při nehomogenní produkci Vyrábí-li podnik více výrobků, ovlivňuje výši zisku nejen objem výkonů, ale i jejich struktura. Při nehomogenní produkci vzniká další odchylka, která je způsobena změnou sortimentu. strana 38

39 Analýza odchylek při nehomogenní produkci I Odchylka ze změny sortimentu výnosů vyjadřuje změnu marže v důsledku změny struktury prodávaných výkonů –Kvantitativní odchylka – vzniká zvýšením objemu výkonů bez vlivu změny sortimentu, rozdíl mezi celkovým skutečným a standardním objemem výkonů násobený standardní průměrnou marží Mst/Qst –Oq = (Qsk – Qst) * (Mst / Qst) –Odchylka struktury – vzniká změnou sortimentu, změna průměrné marže násobená skutečným celkovým objemem výkonů –Oq = Qsk * (Mst / Qst -∑(Qsk * mst) / Qsk) Přednáška č. 12 strana 39

40 Analýza odchylek při nehomogenní produkci II Odchylka ze změny struktury vstupů vyjadřuje rozdíl v nákladech na skutečně spotřebované zdroje při standardním poměru těchto zdrojů a v nákladech na skutečně spotřebované zdroje při skutečném poměru těchto zdrojů Přednáška č. 12 strana 40

41 Příklad Společnost vyrábí dva druhy výrobků strana 41

42 Přehled odchylek Přednáška č. 12 strana 42

43 Typy odchylek I Odchylky kvalitativní - vznikají rozdílem mezi rozpočtovanou a skutečnou úrovní dosažené ceny, mzdového ocenění a jiných parametrů souvisejících s oceněním hodnocené veličiny Odchylky kvantitativní - vznikají z rozdílu mezi rozpočtovanou a skutečnou úrovní naturální spotřeby, prodaných výkonů a jiných parametrů souvisejících s vědnou podstatou hodnocené veličiny Sortimentní odchylky - kvantifikující rozdíl mezi směrným a skutečným sortimentním složením nakupovaných a prodávaných výkonů Odchylky z výtěžnosti a úspornosti – vynakládaných ekonomických zdrojů Přednáška č. 12 strana 43

44 Typy odchylek II Pomocí kombinace variantního a pevného přepočteného rozpočtu: –Spotřební odchylka –Objemová odchylka Pomocí kombinace variantního a pevného přepočteného rozpočtu rozlišujícího činnost produktivní a neproduktivní –Rozkladem spotřební odchylky Rozpočtová odchylka Výkonnostní odchylka –Rozkladem objemové odchylky Účinnostní odchylka Kapacitní odchylka Přednáška č. 12 strana 44

45 strana 45 Děkuji za pozornost Přednáška č. 12


Stáhnout ppt "Metodické postupy pro kontrolu plnění rozpočtů, metoda standardních nákladů Přednáška č. 12 Hana Bohušová."

Podobné prezentace


Reklamy Google