Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hana Bohušová Metodické postupy pro kontrolu plnění rozpočtů, metoda standardních nákladů Přednáška č. 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hana Bohušová Metodické postupy pro kontrolu plnění rozpočtů, metoda standardních nákladů Přednáška č. 12."— Transkript prezentace:

1 Hana Bohušová Metodické postupy pro kontrolu plnění rozpočtů, metoda standardních nákladů Přednáška č. 12

2 Cíle systému plánů a rozpočtů
Přednáška č. 12 Cíle systému plánů a rozpočtů Cílem není: stanovení kritérií a veličin, které musí být splněny „za každou cenu“ v pevně stanoveném termínu Cílem je: omezení neurčitosti zefektivnit rozhodovací proces Formulují se na základě analýzy dlouhodobých cílů podniku a prognóz

3 Dlouhodobé rozpočty Veličiny se vymezují globálně nebo zhuštěně
Přednáška č. 12 Dlouhodobé rozpočty Veličiny se vymezují globálně nebo zhuštěně Je vhodnější zpracovat variantní řešení Vychází se ze zásady postupného zpřesňování Ověření formulovaných cílů z hlediska finanční přijatelnosti Často se používají klouzavé rozpočty Strategické řízení režijních nákladů

4 Strategicky orientované manažerské účetnictví
Přednáška č. 12 Strategicky orientované manažerské účetnictví Dva základní přístupy: Dlouhodobý horizont řízení Orientace nákladů vzhledem k situaci na trhu Metody při stanovování směrných veličin: Hodnotová analýza Snaha o řízení životního cyklu výkonů Využití automatizace a robotizace pomocí počítačů Kalkulace cílových nákladů

5 Kontrola rozpočtů Řízení podniku prostřednictvím hodnotových veličin je založeno na kontrole plnění stanovených úkolů v hodnotovém vyjádření.

6 Kontrola rozpočtu režijních nákladů
Kontrola je založena na srovnávání stavu žádoucího (určeného rozpočtem) a stavu skutečného (údaje z nákladového účetnictví) – údaje jsou uspořádány ve stejné struktuře. Porovnání je uskutečněno v pravidelných intervalech (minimálně měsíčně) Z porovnání jsou vyčísleny odchylky. Odchylky jsou předmětem následné analýzy

7 Vznik odchylek režijních nákladů
Odchylky jsou vyhodnocovány a přijímána opatření k odstranění nepříznivých tendencí nebo k podpoře pozitivního vývoje. Příčiny odchylek: Nereálně stanovený úkol rozpočtu, Odlišný vývoj podmínek v období Řešení: Změna parametrů rozpočtu, Systémové řešení dle konkrétné příčiny odchylky

8 Způsoby kontroly Prostřednictvím interních výnosů a výsledku hospodaření střediska – v systému nákladového účetnictví Porovnáním skutečně vynaložených a rozpočtovaných nákladů mimo systém účetního zobrazení

9 Kontrola prostřednictvím interních výnosů
Pro vyjádření interních výnosů vnitropodnikových útvarů slouží vnitropodnikové ceny stanovené na úrovni předpokládaných (kalkulovaných) nákladů Náklady vnitropodnikových útvarů jsou skutečně vynaložené náklady Porovnání – výsledek hospodaření střediska

10 Kontrola mimo systém nákladového účetnictví
Nepoužívá-li podnik pro předávání výkonů mezi útvary předem stanovených cen – kontrola probíhá mimo systém nákladového účetnictví Kontrola plnění rozpočtu probíhá pomocí: Pevného rozpočtu (porovnání se skutečností, kde nelze měřit objem výkonů) – pro kontrolu nákladů správního střediska, Variantního přepočteného rozpočtu (předem stanovené náklady- variabilní složka - jsou přepočítávány podle skutečného objemu výkonů) - , Lineárně přepočteného rozpočtu (dle skutečného objemu výroby jsou přepočteny celkové rozpočtované náklady) – servisní střediska a střediska, která jsou motivována k zvyšování objemu apod.,

11 Příklad Společnost vyrábí rošty pro výrobce nábytku. Její organizační struktura zahrnuje útvary – Výroba, Prodej, Distribuce, Správa a řízení. V období probíhá výroba pouze jednoho druhu roštu. Operativní kalkulace jednicových nákladů je 250 Kč. Pro řízení variabilních nákladů je stanoven normativ ve výši 50 Kč na 1 hodinu pracovního času. Výroba podle norem trvá 3 hodiny. Limit fixních režijních nákladů byl stanoven pro útvar ve výši Kč. Plán výroby je kusů roštů. V období se vyrobilo pouze kusů a skutečné náklady jsou: Jednicové náklady Kč Variabilní režijní náklady Kč Fixní výrobní režie Kč

12 Rozpočet střediska Výroba
Položka Stanovení částky Jednicové náklady operativní kalkulace 250 * Variabilní režie Variabilní náklady na jednotku * objem výroby 50*30*100000 Fixní režie limit Celkem

13 Variantní rozpočet střediska Výroba
Položka Stanovení Jednicové náklady Operativní kalkulace 250*9800 Variabilní režie Variabilní náklady na jednotku * objem výroby 150*9800 Fixní režie limit Celkem

14 Lineárně přepočtený rozpočet
Položka Stanovení Jednicové náklady Operativní kalkulace 250*9800 Variabilní režie Variabilní náklady na jednotku * objem výroby 150*9800 Fixní režie limit přepočtený na skutečný objem /10000*9800 Celkem

15 Lineárně přepočtený rozpočet
Odchylky od rozpočtu Položka Skutečné náklady Variantní rozpočet Lineárně přepočtený rozpočet Úspornost Výtěžnost Jednicové náklady 30000 Úspora Variabilní režie 25000 překročení Fixní režie 50000 80000 Překročen Celkem 55000

16 Metoda standardních nákladů
Přednáška č. 12 Metoda standardních nákladů Metoda vychází z: Předem stanovených nákladů - standardů, které podnik spotřebuje při tvorbě jednotky výkonu za konkrétních, přesně vymezených podmínek Zjištění skutečných nákladů Vyjádření odchylek od standardů Analýza odchylek Přijetí opatření

17 Stanovení standardů Přesná specifikace jednotky výkonů či její části, na kterou budou standardy vyjadřovány, Stanovení standardů jednicových nákladů a variabilní režie Stanovení standardů fixních nákladů pro standardní celkový objem výkonů a na jednotku výkonu,

18 Sledování skutečného průběhu
Standard představuje základ pro vyhodnocení skutečných výsledků. Předpokladem je jejich uplatnění je vhodné zobrazení v nákladovém účetnictví, Odchylka – rozdíl mezi hodnotou standardů a skutečnou výší (pozitivní nebo negativní)

19 Následné zjišťování odchylek
Při orientaci nákladového účetnictví na sledování skutečných nákladů a výnosů výkonů, lze odchylky zjišťovat po skončení období nebo činnosti – mimo systém nákladového účetnictví, Při použití předem stanovených nákladů v systému nákladového účetnictví, lze po uplynutí období zjišťovat odchylky přímo v systému nákladového účetnictví

20 Nevýhody následného zjišťování odchylek
Neumožňují pružně reagovat na vznik odchylek, Není možno identifikovat přesně příčiny vzniku odchylek a konkrétní odpovědnost za jejich vznik, Informace o skutečných nákladech jsou až po skončení období

21 Průběžné zjišťování odchylek
Rozdílové metody řízení: Kontrola jednicových nákladů (příčinný vztah k výkonům) – rozdělení prvotní spotřeby na složky: Náklady v předem stanovené výši Rozdíl mezi předem stanovenými a skutečnými náklady Kontrola režijních nákladů – podobně jako jednicové

22 Analýza odchylek Cílem analýzy odchylek je zjistit příčiny rozdílů a určení odpovědnosti za jejich vznik, Podrobnost zjišťování odchylek: Vyhodnocení jednotlivých transakcí, Rozdíl mezi standardním a skutečným ziskem za měsíc a podnik Míra podrobnosti závisí na účelu, za jakým je analýza prováděna

23 Analýza odchylek při homogenní produkci I
Přednáška č. 12 Analýza odchylek při homogenní produkci I Odchylka prodejní ceny - vyjadřuje, jak změna skutečné prodejní ceny oproti standardní prodejní ceně ovlivnila výši zisku Ve vztahu k jednotce výkonu Oc jako rozdíl mezi skutečnou prodejní cenou Csk (zjištěnou jako podíl celkových výnosů z prodeje za období a skutečného objemu prodeje) a standardní cenou Cst Oc = Csk - Cst Ve vztahu k celkovému objemu prodeje Oc jako rozdíl mezi skutečnou a standardní prodejní cenou vynásobený skutečným objemem prodeje Qsk Oc = (Csk – Cst) * Qsk Jako procentní změnu prodejní ceny % Oc = (Csk – Cst) / Cst * 100

24 Analýza odchylek při homogenní produkci II
Přednáška č. 12 Analýza odchylek při homogenní produkci II Odchylka variabilních nákladů – vyjadřuje, jak změna skutečné výše variabilních nákladů na jednotku oproti standardní výši variabilních nákladů ovlivnila výši zisku Ve vztahu k jednotce výkonu Ov jako rozdíl mezi standardem variabilních nákladů na jednotku Vst a skutečnou výší variabilních nákladů na jednotku Vsk (zjištěnou jako podíl celkových variabilních nákladů za období a skutečného objemu prodeje) Ov = Vst - Vsk Ve vztahu k celkovému objemu prodeje jako rozdíl mezi standardem variabilních nákladů na jednotku Vst a skutečnou výší variabilních nákladů na jednotku Vsk vynásobený skutečným objemem prodeje Qsk Ov = (Vst – Vsk) * Qsk Jako procentní změna % Ov = (Vst – Vsk) / Vst * 100

25 Analýza odchylek při homogenní produkci III
Přednáška č. 12 Analýza odchylek při homogenní produkci III Odchylka fixních nákladů vyjadřuje absolutní úsporu či překročení fixních nákladů Rozdíl mezi standardními fixními náklady FNst a skutečně vynaloženými fixními náklady FNsk Ofn = FNst – FNsk Na jednotku výkonů vzhledem ke skutečnému objemu produkce Qsk Ofn = (FNst – FNsk) / Qsk V procentuálním vyjádření % Ofn = (FNst – FNsk) /FNst * 100

26 Analýza odchylek při homogenní produkci IV
Přednáška č. 12 Analýza odchylek při homogenní produkci IV Odchylka objemu výkonů vyjadřuje vliv zvýšení či snížení skutečného objemu prodeje výkonů v porovnání se standardním objemem prodeje Zjistí se jako rozdíl mezi skutečným Qsk a standardním Qst objemem prodeje vynásobený standardní marží na jednotku výkonů Mst Oq = (Qsk – Qst) * Mst

27 Příklad Společnost vyrábí bundy. Plánovaný objem výroby na období byl ks. Předpokládaná prodejní cena 7000 Kč. Norma spotřeby základního materiálu 3 bm na 1 kus, předem stanovená cena 1 bm je 800 Kč. Variabilní režijní náklady: Norma spotřeby času 3 hodiny Sazba na 1 hodinu je 200 Kč Fixní náklady – limit Kč

28 Skutečná spotřeba a výroba
Ve skutečnosti bylo vyrobeno a prodáno ks bund, skutečná spotřeba jednicového materiálu bm, skutečný počet hodin práce byl , Skutečné náklady a výnosy: Výnosy z prodeje , Spotřeba jednicového materiálu , Variabilní režijní náklady , Fixní náklady

29 Stanovení standardů na 1 kus
Standardní prodejní cena Standardní jednicové náklady (3*800) Standardní variabilní režie (3*200) Standardní fixní náklady ( /12000) Standardní zisk

30 Rozdíl v zisku Položka Rozpočet Skutečnost Výnosy z prodeje 84 000 000
Jednicové náklady Variabilní režijní náklady Marže Fixní režijní náklady Zisk

31 Vliv prodejní ceny Standardní prodejní cena 7 000
Skutečná prodejní cena ( /10 000) Odchylka prodejní ceny na 1 kus Odchylka prodejní ceny na celkový objem Odchylka prodejní ceny v %(150/7000*100) ,14 %

32 Vliv jednicových nákladů
Standardní jednicové náklady Skutečné jednicové náklady ( /10 000) Odchylka jednicových nákladů na kus Odchylka na objem prodeje Odchylka v % (-17/2400) ,8%

33 Vliv variabilních nákladů
Standardní variabilní režijní náklady na kus Skutečné variabilní náklady na kus ( /10000) Odchylka variabilní režijních nákladů Odchylka na celkový objem produkce Odchylka variabilních nákladů v % ,33 %

34 Vliv fixních nákladů Standardní fixní náklady 24 000 000
Skutečné fixní náklady Odchylka fixních nákladů celkem Odchylka fixních nákladů na jednotka Odchylka fixních nákladů v % ,04%

35 Vliv objemu výkonů Standardní objem 12 000 Skutečný objem 10 000
Odchylka objemu výkonů (-2000*4000) Odchylka objemu výkonů v % ,67%

36 Jednicové náklady Standardní spotřeba materiálu 1 ks 3 bm
Skutečná spotřeba materiálu 1ks / ,1bm Standardní cena za 1 bm materiálu Kč Skutečná cena za 1 bm materiálu / Kč Kvalitativní odchylka ( ) * Kvantitativní odchylka ( )* Odchylka jednicových nákladů

37 Variabilní režijní náklady
Standardní spotřeba hodin Skutečná spotřeba hodin Standardní variabilní náklady na 1 h Kč Skutečné variabilní náklady na 1 h / Kč Kvalitativní odchylka ( )* Kč Kvantitativní odchylka ( )* Kč Celková odchylka variabilních nákladů Kč

38 Odchylky při nehomogenní produkci
Vyrábí-li podnik více výrobků, ovlivňuje výši zisku nejen objem výkonů, ale i jejich struktura. Při nehomogenní produkci vzniká další odchylka, která je způsobena změnou sortimentu.

39 Analýza odchylek při nehomogenní produkci I
Přednáška č. 12 Analýza odchylek při nehomogenní produkci I Odchylka ze změny sortimentu výnosů vyjadřuje změnu marže v důsledku změny struktury prodávaných výkonů Kvantitativní odchylka – vzniká zvýšením objemu výkonů bez vlivu změny sortimentu, rozdíl mezi celkovým skutečným a standardním objemem výkonů násobený standardní průměrnou marží Mst/Qst Oq = (Qsk – Qst) * (Mst / Qst) Odchylka struktury – vzniká změnou sortimentu, změna průměrné marže násobená skutečným celkovým objemem výkonů Oq = Qsk * (Mst / Qst -∑(Qsk * mst) / Qsk)

40 Analýza odchylek při nehomogenní produkci II
Přednáška č. 12 Analýza odchylek při nehomogenní produkci II Odchylka ze změny struktury vstupů vyjadřuje rozdíl v nákladech na skutečně spotřebované zdroje při standardním poměru těchto zdrojů a v nákladech na skutečně spotřebované zdroje při skutečném poměru těchto zdrojů

41 Příklad Společnost vyrábí dva druhy výrobků

42 Přednáška č. 12 Přehled odchylek

43 Typy odchylek I Přednáška č. 12
Odchylky kvalitativní - vznikají rozdílem mezi rozpočtovanou a skutečnou úrovní dosažené ceny, mzdového ocenění a jiných parametrů souvisejících s oceněním hodnocené veličiny Odchylky kvantitativní - vznikají z rozdílu mezi rozpočtovanou a skutečnou úrovní naturální spotřeby, prodaných výkonů a jiných parametrů souvisejících s vědnou podstatou hodnocené veličiny Sortimentní odchylky - kvantifikující rozdíl mezi směrným a skutečným sortimentním složením nakupovaných a prodávaných výkonů Odchylky z výtěžnosti a úspornosti – vynakládaných ekonomických zdrojů

44 Přednáška č. 12 Typy odchylek II Pomocí kombinace variantního a pevného přepočteného rozpočtu: Spotřební odchylka Objemová odchylka Pomocí kombinace variantního a pevného přepočteného rozpočtu rozlišujícího činnost produktivní a neproduktivní Rozkladem spotřební odchylky Rozpočtová odchylka Výkonnostní odchylka Rozkladem objemové odchylky Účinnostní odchylka Kapacitní odchylka

45 Přednáška č. 12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Hana Bohušová Metodické postupy pro kontrolu plnění rozpočtů, metoda standardních nákladů Přednáška č. 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google