Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 název socialismus je odvozen od slova sociální, vyjadřuje tak požadavek na sociální spravedlnost  společné všem proudům socialismu jsou: a) odpor ke.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " název socialismus je odvozen od slova sociální, vyjadřuje tak požadavek na sociální spravedlnost  společné všem proudům socialismu jsou: a) odpor ke."— Transkript prezentace:

1  název socialismus je odvozen od slova sociální, vyjadřuje tak požadavek na sociální spravedlnost  společné všem proudům socialismu jsou: a) odpor ke kapitalismu b) důraz na solidaritu a kolektivismus  přirozeným lidským vztahem je spolupráce a vzájemná pomoc, ne soutěživost  jedinec je součástí třídy, ty stojí ve společnosti proti sobě, jejich konflikt je příčinou progresivní dějinné změny  podle marxismu-leninismu je socialismus první fáze komunistické společenské formace  socialisté usilují o zespolečenštění výrobních prostředků a likvidaci společenských tříd

2  Špatné materiální podmínky podle socialistů plodí další společenská zla (alkohol, násilí)  v užším slova smyslu je socialismus demokratická ideologie, která klade důraz na solidaritu  v širším slova smyslu socialismus zahrnuje i KOMUNISMUS vedle demokratického socialismu  Za porážku socialismu v celosvětovém měřítku se považuje M. Gorbačov svými reformy v Sovětském svazu

3  Pospolitost  sociální a ekonomické problémy jsou lidé schopni lépe řešit jako příslušníci kolektivu než jako individua;  jednotlivce nelze od společnosti oddělit;  přirozenost člověka je formována prostředím;  v lepším prostředí lze člověka odnaučit sobectví a může dojít naplnění a dosáhnout seberealizace.  Lidé se budou moci svobodně rozhodovat Spolupráce  konkurence podporuje sobectví a agresivitu, spolupráce vede k rozvíjení lepších stránek člověka;  energie společenství může být efektivnější než energie souhrnu soupeřících jednotlivců;  Rovnost  posiluje spravedlnost;  nerovnost plodí konflikty a nestabilitu;  uspokojování potřeb je základem seberealizace člověka (potřeby jsou stejné);  Společenská třída  třída je aktérem dějin, nikoliv individuum, třída je též nástroj analýzy;  chování a zájmy lidí (včetně morálního hodnocení) jsou určovány jejich příslušností ke společenským třídám;  kapitalisté vykořisťují dělnickou třídu;  dělnické třídě jde o politický boj a emancipaci jeho prostřednictvím;  Společné vlastnictví  bohatství vzniká kolektivním úsilím, a proto by mělo být též sdíleno celou společností;  cílem socialismu je buď zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků, nebo jeho podřízení zájmům společnosti;  soukromé vlastnictví je nepřirozené, nespravedlivé a morálně korumpuje  Veškeré výrobní bohatství světa bude patřit lidem  Lidé nebudou pracovat za platy

4 Utopický socialismus  Marxistický pojem pro předchůdce marxistů = označovali se „vědeckými socialisty“  Marxisté své předchůdce označovali za utopisty, neboť měli za to, že jejich myšlenky nelze v praxi realisovat  Utopický socialismus začali prosazovat vzdělaní lidé, kteří uvažovali o lepším uspořádání společnosti, aby byla nejen občansky svobodná, ale také spravedlivější a humánnější (lidštější)  představy o dokonalé společnosti bez soukromého vlastnictví o společném životě lidí v rovnosti a společné práci

5 Hlavní předchůdce utopického socialismu: François Marie Charles Fourier (1772 - 1837) byl Francouz, jeden z hlavních představitelů utopického socialismu. Doporučoval zakládat jakási družstva - falangy (základní jednotka utopické společnosti, obec skládající se asi z 1600 lidí), v nichž se společně pracovalo a výsledky práce se dělily v kolektivu.

6 Vědecký socialismus  Je jím nazývám Marxismus  založen Karlem Marxem; rozvinut Friedrichem Engelsem  na marxist. Ideologii je založen komunismus  druh antikapitalismu – měl jen nahradit  měl být založen na studiu histor. Příčin a histor. Následků a na proroctvích vlastního zrodu Následný vývoj Vědeckého socialismu  Revizionismu/ reformismus – místo, aby se třídní rozpory zvětšovaly, zmenšují se - je základem dnešních sociálně- demokratických stran  Radikalismus – vykořisťování; revoluční převzetí moci  Alternativní radikalismus – leninismus; marxismus-leninismus- stalinismus;marxismus-leninismus; trockicmus; maoismus  Centristé

7

8  založeno na materialismu  Zvětšování třídních rozporů vede k revoluci  železný zákon mzdový a armáda nezaměstnaných nevyhnutelně stlačuje mzdy na úroveň životního minima  účely(i cesty k nim) jsou určeny vnějšími (materiálními) podmínkami života  ekonomické hodnoty se rovnají kvantitám práce  bytí lidí není určováno vědomím, nýbrž vědomí je určováno společenským bytím  neposuzujeme individuum podle toho, co si samo o sobě myslí, nýbrž podle materiálního života  materiální podmínky výroby určují duševní život  neuznává vzájemný vztah mezi materiálními podmínkami a lidskými představami  základem vývoje je konflikt mezi třídami – končí sociální revolucí  Zavedení beztřídního systému společnosti  vytvoření organizace třídně uvědomělých dělníků, odhodlaných provést soc. revoluci

9  věda má přinášet praktické výsledky a předpovídat budoucnost  kdo má peníze, má moc  nevidí lidského ducha  nastolil dogma, ale nehledal potvrzení své myšlenky – vybíral jen to, co se mu hodilo – co se nehodilo, opomíjel  Marx nepřipouštěl možnost omylu svého učení  nesnášenlivost ke každému, kdo jinak smýšlel Karel MarxFriedrich Engels

10 Jana Gubišová Jiří Mrnka Roman Krása


Stáhnout ppt " název socialismus je odvozen od slova sociální, vyjadřuje tak požadavek na sociální spravedlnost  společné všem proudům socialismu jsou: a) odpor ke."

Podobné prezentace


Reklamy Google