Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Culture ( výzvy na rok 2008) Program Culture ( výzvy na rok 2008) Viktor Debnár Ostrava, 14. září 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Culture ( výzvy na rok 2008) Program Culture ( výzvy na rok 2008) Viktor Debnár Ostrava, 14. září 2007."— Transkript prezentace:

1

2 Program Culture ( výzvy na rok 2008) Program Culture ( výzvy na rok 2008) Viktor Debnár Ostrava, 14. září 2007

3 Česká kancelář Culture  poskytuje informace a konzultace o programu Evropské unie Culture  součást mezinárodní sítě národních kanceláří (tzv. kulturních kontaktních bodů, CCP)  součást Institutu umění-Divadelního ústavu  Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture

4 Program Culture  program Evropské unie pro částečné financování (především) mezinárodních projektů z oblasti kultury; vychází z čl. 151 Smlouvy o EU (Unie přispívá ke kulturnímu rozkvětu členských států, respektuje jejich národní a regionální rozmanitost a zviditelňuje společné kulturní dědictví)  interdisciplinární charakter – otevřen pro všechny kulturní oblasti (kulturní dědictví, výtvarné umění, performing arts, literární projekty včetně překladů) s výjimkou audiovize  koncipován na období let 2007−2013  každý rok vypsány výzvy k podávání žádostí o podporu projektů (Call for Proposals)  hl. cíl: povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství“  specifické cíle: propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů, podpora nadnárodní mobility uměleckých děl a kulturních produktů a podpora mezikulturního dialogu (v r. 2008 prioritou – Evropský rok mezikulturního dialogu)

5 Země účastnící se programu  27 členských států EU (Pozn.: Švýcarsko není členem EU)  3 státy EEA/EFTA: Island, Lichtenštejnsko a Norsko  kandidátské státy: Turecko, Chorvatsko; dále Makedonie a západobalkánské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko (včetně Kosova) s podmínkou, že vstoupí v platnost relevantní Memorandum o porozumění, které reguluje účast těchto zemí v programech EU. (Pozn.: V současné době toto kritérium splňují pouze Turecko a Chorvatsko.)

6 Program Culture – struktura  Strand 1 − podpora kulturních projektů (1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty, 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty, 1.2.2 literární překlady a 1.3 zvláštní akce)  Strand 2 − podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  Strand 3 − podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce a evropské kulturní politiky; podpora národních kanceláří Pozn.: Činnosti týkající se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi a na zachování vzpomínky na oběti těchto míst (nacismus, stalinismus) – součást programu Evropa pro občany

7 Výzvy na rok 2008  krátkodobé projekty (akce spolupráce)  dlouhodobé projekty (víceleté projekty spolupráce)  literární překlady  projekty se třetími zeměmi/ve třetích zemích  subjekty aktivní na evropské úrovni  analýzy a studie  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra  Cena Evropské unie pro literaturu  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe

8 Výzvy na rok 2008 – tzv. třetí země  projekty se třetími zeměmi/ve třetích zemích (v r. 2008 Čína a Indie)  tři partneři nejméně ze tří zemí programu + nejméně jeden přidružený partner (50 % činností se uskuteční na území dané třetí země)  grant nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů (max. 180 000 eur), max. délka projektu činí 24 měsíců  způsobilí žadatelé – veřejné/soukromé kulturní organizace s právní subjektivitou, jejichž hl. činnost spadá do oblasti kultury a které mohou prokázat nejméně 2letou zkušenost na poli mezinárodních kulturních projektů, především v Číně a Indii  uzávěrka je 1. října 2007

9 Výzvy na rok 2008 – subjekty aktivní na evropské úrovni  kategorie: vyslanec (subjekty, které vzhledem ke svému vlivu v oblasti kultury na evropské úrovni jsou způsobilé být zástupci evropské kultury (př. orchestry, sbory, divadelní a taneční skupiny); subjekt musí svými aktivitami pokrývat min. 7 zemí programu ), síť (1. zájmové sítě – zastupují významné subjekty z konkrétní umělecké oblasti – síť musí mít nejméně 15 členů z 15 států účastnících se programu, nebo nejméně 10 členů z 10 států v případě sítí sdružujících členy národních úrovní; 2. platformy strukturovaného dialogu – stálý a strukturovaný dialog s institucemi EU týkající se kulturních témat (síť musí zahrnovat subjekty pocházející nejméně z 15 států účastnících se programu) a festival (subjekty, které vykonávají mezinárodní aktivity s rozsáhlou tzv. evropskou přidanou hodnotou, širokým geografickým dosahem a vysokou mírou evropské viditelnosti, tj. pokrytí nejméně 7 zemí programu; festivaly musí být známé na evropské úrovni již po dobu 10 let  žádat mohou neziskové organizace s právní subjektivitou existující alespoň dva roky, jejichž cílem je obecný evropský zájem v oblasti kultury nebo cíl, který zapadá do politického rámce EU v této oblasti  uzávěrka 5. listopadu 2007

10 Výzvy na rok 2008 – analýzy a studie  podpora analytických prací v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky za účelem získání srovnávacích údajů a analýz o kulturní spolupráci na evropské úrovni  témata: 1. kulturní politika v rámci místního/regionálního sociálně-ekonomického rozvoje a její atraktivita; 2. synergie/spojení mezi kulturou a vzděláváním se silným důrazem na kreativitu a inovace  alespoň tři organizace ze tří různých zemí; grant max. 200 000 eur a zároveň 50 % celkových způsobilých nákladů; projekty musí trvat dvanáct až čtyřiadvacet měsíců  způsobilý žadatel musí být veřejným/soukromým subjektem s právním postavením a musí prokázat, že má alespoň 5leté zkušenosti v oblasti kulturní politiky

11 Výzvy na rok 2008 – ceny  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra - ocenění – předávané pořadatelskou organizací Europa Nostra – se týkají vynikajících výsledků v kategoriích: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví (jednotlivci nebo skupiny) a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví  Cena Evropské unie pro literaturu Účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie); cílem výzvy je vybrat subjekt, který bude pověřen organizací a udílením ceny v roce 2008. Uzávěrka je 12. října 2007.  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe Cena, udělovaná každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby; účelem výzvy je vybrat subjekt, který bude udílení ceny pořádat v roce 2009. Uzávěrka je 9. listopadu 2007.

12 Výzvy na rok 2008 – krátko- a dlouhodobé projekty  krátkodobé projekty – akce spolupráce (max. 24 měsíců; min. účast tří spoluorganizátorů ze tří zemí), grant: 50 000–200 000 € na projekt, 50 % nákladů projektu, finanční spoluúčast všech subjektů  dlouhodobé projekty – víceleté projekty spolupráce (3–5 let; min. účast šesti spoluorganizátorů ze šesti zemí), grant: 200 000–500 000 € na rok, 50 % nákladů projektu, finanční spoluúčast všech subjektů  uzávěrka 31. října 2007

13 Krátko- a dlouhodobé projekty – způsobilí žadatelé  veřejné nebo soukromé právnické osoby, jejichž hl. činnost spočívá v oblasti kultury a jejichž sídlo se nachází v jedné ze zemí, které se účastní programu  veřejné organizace – podporované z veřejných rozpočtů (např. příspěvkové organizace)  soukromé organizace – občanská sdružení, o. p. s, nadace, nadační fondy, s. r. o, akciové společnosti...  další příklady: města, školy, knihovny  žadatelé musí mít odpovídající provozní a finanční kapacitu k realizaci a ukončení projektu

14 Krátko- a dlouhodobé projekty – zaměření projektů  Jak projekt přispěje k vytváření evropského občanství?  Jak mobilita uměleckých děl a umělců, odborníků a kulturních pracovníků obohatí evropskou kulturu?  Jak projekt přispěje k propojení různých etnických a společenských skupin a přispěje tak k rozvoji mezikulturního dialogu?  Jak projekt zlepší přístup Evropanů k poznání vlastní kultury a stimuluje jejich otevřenost a touhu po objevování a zkoumání kultur svých sousedů?  Jak kreativní a novátorské projekty vycházející ze společně sdílených evropských hodnot podpoří vědomí společné identity v kontextu bohatství a rozdílnosti kultur v Evropě?

15 Krátko- a dlouhodobé projekty – příklady podporovaných projektů  představení a výstavy (např. koprodukce, putovní výstavy)  akce povzbuzující mobilitu umělců a dalších kulturních aktérů, zvláště zaměřené na mladé profesionály  školení a akce zaměřené na výměnu know-how, dovedností, zkušeností a příkladů dobré praxe, zvláště zaměřenou na mladé profesionály  kulturní a umělecké akce podporující mezikulturní dialog mezi zeměmi účastnícími se programu  akce iniciované kulturními průmysly (s výjimkou audiovize), pokud půjde o neziskové aktivity  užití nových technologií v průběhu tvorby nebo řízení, rozvoje a propagace kulturní spolupráce na evropské úrovni

16 Krátko- a dlouhodobé projekty – není prioritou podpory  příprava webových stránek a jejich údržba  příprava a vydávání časopisů a novin  příprava a organizace konferencí a setkání  vypracování studií a zpráv  rozšíření projektu, který získal v posledních 24 měsících příspěvek z programu

17 Krátko- a dlouhodobé projekty – hodnocení žádostí projekty se vyhodnocují v Bruselu v několika- kolovém výběrovém řízení  kontrola formální správnosti  kontrola operační a finanční kapacity  hodnocení projektů poradním sborem nezávislých expertů  hodnocení projektů komisí DG EAC a EACEA  hodnocení řídícím výborem zástupců ze zemí EU  Evropský parlament

18 Krátko- a dlouhodobé projekty – výběrová kritéria  rozsah a povaha tzv. evropské přidané hodnoty  souvislost aktivit projektu se specifickými cíly programu  do jaké míry je projekt koncipován tak, aby zaručil vynikající výsledky  kvalita spolupráce účastnických organizací  do jaké míry jsou výstupy projektu relevantní vůči cílům programu  možnosti šíření a propagace aktivit  míra udržitelnosti aktivit po ukončení projektu Projekty budou hodnoceny 0–5 body za každé kritérium (celkem max. 35 bodů) s tím, že priorita bude v rámci této výzvy dána kritériím jedna až tři (každé musí být ohodnoceno minimálně čtyřmi body).

19 Výběrová kritéria – evropská přidaná hodnota  Za projekty s evropskou přidanou hodnotou jsou považovány projekty, jejichž cíle, metody a formy spolupráce přesahují lokální, regionální nebo národní zájmy a mají za cíl rozvíjet spolupráci na evropské úrovni.  Kulturní hodnota projektu z evropské perspektivy: způsob, jakým jsou cíle a dopady akce dosažitelnější na evropské úrovni oproti úrovni národní.  Princip spolupráce by měl být založen na vzájemné výměně zkušeností a vytvořit výsledek, který by byl kvalitativně rozdílný ve srovnání s množstvím různých akcí v národním měřítku, a tak vytvořit skutečnou všestrannou součinnost podporující dosažení společných cílů.  Zvláštní pozornost bude věnována spolupráci organizací, které v minulosti nebyly podpořeny ze zdrojů EU a spolupráci, která vznikla speciálně za účelem toho kterého projektu.

20 Výběrová kritéria – specifické cíle programu  pozornost bude věnována žádostem, které splní dva ze tří uvedených specifických cílů; zvláštní pozornost bude věnována žádostem, které splní všechny tři cíle

21 Výběrová kritéria – úroveň navrhovaných aktivit  stupeň originality, inovativnosti a kreativity předkládaných aktivit  zkušenost a odbornost vedoucích a realizátorů projektu s ohledem na dané aktivity  význam navrhovaných akcí pro cílovou skupinu/příjemce podpory; vliv na širokou veřejnost a sociální rozměr těchto akcí

22 Výběrová kritéria – kvalita spolupráce  Míra spolupráce a spoluorganizátorů při vytváření konceptu projektu, při jeho implementaci a financování (počet, míra účasti a geografické rozmístění zúčastněných organizací).  Role a příspěvek spoluorganizátorů k vedení projektu (metody managementu, zřetelné rozdělení úkolů osob zodpovědných za realizaci projektu…)  Vztah mezi navrhovanými akcemi, rozpočtem a personálem, který je k dispozici pro realizaci projektu.  Kvalita žádosti a rozpočtu (srozumitelnost, přesnost a přiměřenost rozpočtu, přesný popis aktivit – cíle, aktivity, výstupy…).

23 Výběrová kritéria – výstupy  Počet osob a/nebo států majících přímý či nepřímý prospěch z aktivit projektu.  Míra interdisciplinarity projektu (rozsah a intenzita zapojení různých uměleckých oborů).

24 Výběrová kritéria – komunikace a propagace aktivit  Relevantnost komunikačního plánu vzhledem k charakteru projektu a cílové skupině.  Přiměřenost rozpočtu vymezeného pro uskutečnění komunikačního plánu, šíření a propagace projektu  Metodologie zajišťující zviditelnění navrhovaných aktivit, detailní plán komunikace, šíření a propagace projektu, různé použité propagační prostředky (webové stránky, tisk, tištěné materiály, rozhlas atd.).

25 Výběrová kritéria – udržitelnost  Potenciál aktivit umožnit navazující, dlouhodobou spolupráci, z dlouhodobého hlediska přispět k budování spolupráce mezi evropskými kulturami.  Potenciál aktivit iniciovat další spolupráci na evropské, národní, regionální či místní úrovni.

26 Finanční podmínky  Žádosti o grant musí obsahovat detailní návrh rozpočtu (součást formuláře), jehož položky musí být uvedeny v eurech.  Rozpočet musí mít vyrovnané příjmy a náklady a musí jasně specifikovat náklady, které by měly být financovány z rozpočtu EU.  Hlavní uznatelné náklady rozpočtu musí být:  nezbytné a přiměřené pro realizaci projektu a odpovídající principu rozumného finančního managementu, zvláště pokud jde o cenu a efektivitu nákladů  vynaloženy během období trvání akce/projektu tak, jak je definováno ve smlouvě  skutečně vynaložené příjemci, zaznamenané v účetnictví příjemců v souladu s odpovídajícími zásadami účetnictví a ošetřeny v souladu s požadavky odpovídající daňové a sociální legislativy  identifikovatelné, ověřitelné a podložené původními dokumenty

27 Osobní náklady  Náklady na personál podílející se na akci/projektu, zahrnující skutečné platy plus odvody sociálního zabezpečení a další zákonné platby zahrnuté do jejich vyčíslení, za předpokladu, že tyto náklady nepřekročí průměrné ceny odpovídající obvyklé platové politice příjemce nebo příjemců.  Tyto náklady musí bez výjimky zahrnovat pouze skutečné náklady příjemce a jeho spoluorganizátorů. Personální náklady jiných organizací jsou uznatelné pouze v případě, že jsou placeny nebo hrazeny koordinátorem nebo spolupříjemci a pokud dotyční zaměstnanci přímo a výhradně pracují na projektu. Pokud pracují na projektu pouze částečně, je uznatelné pouze relevantní procento. Skutečnost, že zaměstnanci pracují na projektu musí být doložena doplňkovými smlouvami, popisy práce, časovými výkazy nebo jinými způsoby. Personální výdaje na administrativu projektů nesmí přesáhnout 20 % celkové částky veškerých ostatních přímých nákladů.

28 Další uznatelné přímé náklady  náklady na cesty, ubytování a diety osob pracujících na projektu  náklady na vybavení (odpisy v souladu s daňovými a účetními pravidly platnými pro příjemce)  náklady na materiál krátkodobé spotřeby a kancelářské potřeby, pokud se váží k projektu  v případě aktivit, které se konají v zemi, která se neúčastní programu (náklady příjemce nebo spoluorganizátorů spojené s projektem vzniklé v třetí zemi nesmí přesáhnout 15 % celkového rozpočtu)  náklady vzniklé přímo z potřeb vzniklých uskutečněním projektu (šíření informací, specifické hodnocení projektu, audity, překlady, reprodukční práce atd.) včetně nákladů na finanční služby (zvláště náklady na finanční garance)

29 Uznatelné nepřímé náklady  paušální částka nepřesahující 7 % celkových přímých nákladů na akci a reprezentující obecné administra- tivní náklady příjemce, popř. jeho spoluorganizátorů, které se vztahují k akci  u dlouhodobých projektů nesmí být částka vyšší než 180 000 eur

30 Nepřípustné náklady  věcná plnění  DPH, pokud příjemce podpory neprokáže, že daň není schopen znovu nabýt  náklady vzniklé organizacím ze zemí, které se neúčastní programu  výčet dalších položek obsahují Specifikace Podpořené projekty (stejné akce) nesmí být financovány z žádného dalšího zdroje EU.

31 Krátko- a dlouhodobé projekty – termín zahájení  Uznatelné období pro náklady vyplývající z uskutečnění činnosti bude upřesněno v grantové smlouvě. Toto období nezačne před podpisem smlouvy poslední ze stran. Náklady, jež vzniknou před podpisem smlouvy, nebudou brány v úvahu. Pokud je příjemce schopen zdůvodnit, proč musí činnost začít ještě před podepsáním smlouvy, mohou být takovéto náklady schváleny před tímto podpisem. Tyto uznatelné náklady nesmí za žádných okolností vzniknout před 1. lednem 2008.  Reálný začátek projektů: mezi červnem a 1. prosincem 2008.

32 Způsoby platby  mezi EACEA a příjemcem bude uzavřena finanční smlouva, vyčíslená v € a detailně popisující podmínky a výši dotace  krátkodobé projekty: vyplacení zálohy (70 % celkového grantu) do 45 dnů po podpisu smlouvy oběmi stranami a po obdržení všech potřebných garancí (pokud je požadována také garance banky, podmínky platby jsou jiné); výše závěrečné platby bude určena na základě závěrečné zprávy  dlouhodobé projekty: tři, resp. čtyři, splátky, přičemž jejich výše se liší podle délky projektu (tříleté projekty a tří- až pětileté projekty; 40-40-20 % a 30-30-20-20 %); druhá splátka bude vyplacena jen v případě, že již bylo vyčerpáno 70 % první splátky; výše závěrečné platby bude určena po skončení projektu

33 Předkládání žádostí  dvoufázové – v první fázi jsou požadovány pouze nejnutnější dokumenty; ve druhé fázi zasílají další podklady pouze žadatelé, jejichž projekty byly navrženy k podpoře, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od vyzvání EACEA: 1. fáze: Průvodní dopis Část I – informace o projektu; Část II – stručný rozpočet; Část III – informace o žadateli; čestná prohlášení (právní statut, operační a finanční kapacita + propagace a dvojí financování), zpráva o činnosti (2 roky) a životopisy odpovědných osob + dohodu o partnerství (jen u dlouhodobých projektů)

34 Předkládání žádostí – pokračování 2. fáze: Část II – podrobný rozpočet Část III – informace o žadateli; formulář právní subjektivity, formulář finanční identifikace, formulář finanční kapacity, výsledovka a rozvaha za poslední fiskální rok, ke kterému byla provedena uzávěrka účetnictví

35 Předkládání žádostí – pokračování  musí být vyplněny na originálním formuláři, vykazovat vyrovnaný rozpočet (příjmy/výdaje), v jednom exempláři, podepsané osobami zmocněnými vstupovat do právně závazných závazků jménem subjektu žadatele  nesmí být psány rukou  nesmí být zaslané faxem nebo e-mailem  musí být vyplněna v jednom z oficiálních jazyků EU, Evropská komise doporučuje jeden ze tří pracovních jazyků (NJ, AJ, FJ); Česká kancelář doporučuje angličtinu  uzávěrka: rozhoduje datum razítka pošty či doručovací služby

36 Grantový program Ministerstva kultury ČR  program je určen na podporu podpořených projektů v rámci programu Culture; MK ČR vypisuje každý rok grantové řízení na podporu českých subjektů, které jsou hlavními organizátory/žadateli nebo spoluorga- nizátory  informace lze získat na www.mkcr.cz nebo na www.programculture.cz

37 Výzvy na rok 2008 – literární překlady  „národní projekty“  literární překlady (honoráře překladatelů, překlad 1– 10 titulů, grant 2 000–60 000 € na projekt nesmí překročit 50 % celkových nákladů, max. délka 18 měsíců)  způsobilí žadatelé, překladatelé, díla a jazyky  uzávěrka 1. října 2007 a 1. dubna 2008

38 Literární překlady – výběrová kritéria  Rozsah evropské přidané hodnoty.  Souvislost překládaných děl se specifickými cíly programu.  Do jaké míry je projekt koncipován tak, aby zaručil vysokou úroveň výsledků.  Do jaké míry jsou výstupy projektu relevantní vůči cílům programu.  Možnosti distribuce a propagace aktivit, hodnocené s ohledem na stupeň zviditelnění navrhovaných aktivit, relevantnost komunikačního plánu se zřetelem na typ aktivity, cílové publikum a počet osob, které mohou mít z výsledku projektu přímo nebo nepřímo prospěch. Žádosti budou hodnoceny 0–5 body za každé kritérium (celkem max. 25 bodů), prioritní kritéria 3 a 4 musí být ohodnoceny minimálně čtyřmi body.

39 Kontakty Česká kancelář Culture Institut umění-Divadelní ústav Celetná 17, 110 00 Praha 1 T 224 809 119/134 E info@programculture.cz www.programculture.cz a www.institutumeni.cz (možnost zaregistrovat se k zasílání e-Aktualit) Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture c/o Národní památkový ústav – ústřední pracoviště Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 T 257 010 248, 257 010 151 a 257 532 309 E culture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritage


Stáhnout ppt "Program Culture ( výzvy na rok 2008) Program Culture ( výzvy na rok 2008) Viktor Debnár Ostrava, 14. září 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google