Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA Přijetí nového pracovníka na pozici asistentky ředitele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA Přijetí nového pracovníka na pozici asistentky ředitele."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA Přijetí nového pracovníka na pozici asistentky ředitele

2 Projekt vytvořili:  Hana Skipalová  Michaela Zavadilová  Patrik Gnida

3 Projektové úkoly  AJ – vypracování anglického inzerátu  HOV – podklad pro výběr pracovníka  PEK – žádost o pracovní pozici  PEK – strukturovaný životopis  AJ – vypracování vstupního testu v anglickém jazyce  AJ – životopis v anglickém jazyce  STA – vyhodnocení výběrového řízení  PRA – pracovní smlouvu  ITE – pracovní smlouva – grafická úprava – práce s dlouhým dokumentem

4 Projektové úkoly  HOV – zpracování podkladu pro evidenci mezd  HOV – výpočet odvodu za firmu  UCE – zaúčtování mzdy  ITE – výplatní lístek  STA – rozbor mezd  UCE – zaúčtování platby odvodů a mezd  DAS – roční zúčtování FO

5 Úkol č. 1 Vypracování anglického inzerátu

6 Business company SGZ are searching a new director's assistent. We find responsible, reliable, communicative person, who should be familiar with foreign languages. We prefer intellect person, who are experianced in this charge. main activities of this position are communication with business partners and arrange meetings. If you areinterested person come with curiculum vitae and gcse to tender which will take the business SGZ in 31.1.2013 at 2:00 p.m. Contact: Patrik Gnida Email: patrikgnida@seznam.czpatrikgnida@seznam.cz Tel: 725 123 321

7 Úkol č. 2 Podklad pro výběr pracovníka

8 Kvalifikační předpoklady Uchazeč číslo 1.2.3.4. Administrativní činnosti Organizační činnosti Základní znalosti účetnictví a ekonomiky Základní znalosti personální práce Dobré znalosti práce s jazykem a jaz.vybavenost Práce s PC Práce s informačními technologiemi Znalost public relations Společenský protokol a vystupování

9 Osobnostní vlastnosti Uchazeč číslo 1.2.3.4. Vytrvalost Dobré vystupování Diplomacie Sounáležitost s firmou Umění jednat s lidmi Komunikace schopnosti Flexibilita Smysl pro pořádek a uspořádání Osobní vkus a společenský přehled Akceschopnost Pozitivní myšlení Potřeba osobního rozvoje

10 Úkol č. 3 Žádost o pracovní pozici

11

12 Úkol č. 4 Strukturovaný životopis

13 Johanka Maláková Husova 1380 790 01 Jeseník Mobil: 602 444 444 E-mail: johanka.malakova@seznam.czjohanka.malakova@seznam.cz Ž I V O T O P I S Osobní údaje Datum narození: 15. listopadu 1988 Jeseník Národnost: česká Zaměstnání 1.9.2008 až dosud Top Kop, s. r. o. výrobní společnost teracové dlažby asistentka ředitele Vzdělání a zkoušky 1.9.2004 – 30.5.2008 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JESENÍK s. r. o. Dukelská 1240, 790 01 Jeseník studijní obor obchodní akademie ukončeno maturitní zkouškou z AJ, CJL, EKO, UCE 26.6.2006 státní zkouška z kancelářského psaní na stroji květen 2006 až květen 2008 školní praxe u zahraniční společnosti Lila, a. s., účetní a asistentka obchodní ředitelky Jazykové znalosti Anglický jazyk – pokročilá znalost Německý jazyk – základní znalost Práce s počítačem aktivní znalost práce na PC – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) program na vedení účetnictví Pohoda vyhledávání na internetu ovládání klávesnice deseti prstovou hmatovou metodou Další dovednosti řidický průkaz sk. B

14 Úkol č. 5 Vypracování vstupního testu v anglickém jazyce

15 Where did you study? I studied Charles University in Prague. Would you like to try any extreme sport? I’d like to try bungee jumping. How do you spend weekday afternoons?After work I go to the fitness center, then I relax. What do you usually dream about? I dream of working abroad. Do you have any common custom with your family? With family once a month we go to the cottage. What is your biggest hobby? My favourite hobby is swimming. Do you eat a healthy diet? Yes, I eat healthy. What kind of books / films do you like to read / watch? I read detective, I like love story. What was your dream job when you were a child and what would you like to do now? My dream job was to be an astronaut and now I would like to work with you. Have you ever filled any entrance test? Yes, I filled. Do you live with your family ? No, I don’t live with my family. Would you like to study in future? What it would be? Yes, I would like to improve in Accounting. Do you have any pet? Yes, I have a fish.

16 Part 2 – GRAMMAR Section A That’s John’s sister her name is Mary.A) His B) Her C) Their Robert lives in Switzerland.A) live B) living C) lives Where does she work?A) do B) does C) is There aren’t any books on the table.A) some B) the C) any We bought a new car last month.A) buy B) bought C) buyed What did you do yesterday evening?A) do B) did C) were I was born in Istanbul.A) am B) were C) was Would you like a glass of water?A) Would B) Do C) Are London is bigger than Rome.A) biggest B) bigger C) more big People borrow books from libraries.A) the books B) book C) books Where are you going now? - To the cinema.A) do you go B) do you going C) are you going What does he do ? - He’s a doctor.A) is he doing B) does he C) does he do While she was running, she losed her watch.A) lost B) losed C) was losing

17 She goes to the work by train every day. A) the B) …….. C) her I haven’t got any money on me.A) a lot B) much C) many When are you arrived in Mexico?A) have you arrived B) are you arrived C) did you arrive They came to see us last weekend.A) came B) have come C) did come If I will have time, I’ll phone you.A) will have B) am having C) have What were you buy if you had Ł10,000 to spend?A) would B) were C) will How long have you been learning English? - Since 1994 A) do you learnB) are you learning C) have you been learning Millions of cans of coca-cola drink every day.A) drink B) are drunk C) is drunk The boys were playing when the accident happened.A) have played B) played C) were playing You look terrible! You should go to bed earlier!A) to go B) going C) go We would like to leave now, please.A) to leave B) leave C) leaving He’s got the car keys because he will drive to the shop.A) will drive B) drives C) is going to drive When I will arrive, I’ll get in touch. A) arrive B) arrived C) will arrive

18 I went to Japan last month. - So do I!A) So did I B) So have I C) So do I I am having this car for 10 years now.A) have been having B) have had C) am having He wasn’t so tall to reach the top shelf.A) tall enough B) so tall C) enough tall They told me to sit here.A) sit B) to sit C) sitting What happened yesterday?A) has happened B) did happen C) happened I’m very interested in learning English.A) to learn B) learning C) learn He managed pass his test at the third attempt.A) passing B) pass C) to pass When I was young, I used toplay football every evening. A) used B) was used to C) used to I’m also supposed to be going, aren’t I?A) are I B) don’t I C) aren’t I If I knew, I would never have gone.A) had known B) knew C) would have known Mary canť do it, she was with me all evening. A) can’t have done B) can’t do C) mustn’t have done He has some important information for you.A) some important information B) an important information C) some important informations. Take an umbrella unless it rains. A) because B) in case C) unless Would you mind close the door when you go out?A) to close B) closed C) close D) closing

19 Úkol č. 6 Životopis v anglickém jazyce

20

21 Úkol č. 7 Vyhodnocení výběrového řízení

22

23 Úkol č. 8 Pracovní smlouva

24 Pracovní smlouva Společnost: Mrazík s. r. o. se sídlem IČ:....................................., zastoupená/ý....................... (dále jen „zaměstnavatel“) a pan/í....................................................., rodné číslo...................................., bydliště................... (dále jen „zaměstnanec“) uzavírají tuto pracovní smlouvu: I. 1.Základní podmínky 1.1.Druh práce: Zaměstnanec bude vykonávat práci……………………………… 1.2.Místo výkonu práce: Místem výkonu práce je :……………. 1.3.Den nástupu do práce: Zaměstnanec nastoupí do práce dne …………… 1.4.Doba trvání pracovního poměru: Pracovní poměr se uzavírá na dobu………..(určitou, neurčitou) 1.5.Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců počínaje dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce. II. 2.Mzdové podmínky 2.1.Způsob odměňování: Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí 13. 500Kč. 2.2.Splatnost mzdy: Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. 2.3.Termín výplaty: Pravidelným termínem výplaty je ……..den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den. 2.4.Místo a způsob výplaty mzdy: Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance. 2.5.Mzda v případě práce přesčas: Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek ve výši ……….…… Kč (minimálně ve výši ………% průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. III. 3.Údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 3.1.Údaje o nároku na délku: Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 a násl. zákoníku práce. 3.2.Údaje o výpovědních dobách: Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce. 3.3.Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby: Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne.

25 IV. 4.Povinnosti zaměstnavatele 4.1.Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou. V. 5.Povinnosti zaměstnance 5.1.Zaměstnanec je zejména povinen: 5.2.pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci; 5.3.plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas; 5.4.dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele; 5.5.řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost; 5.6.zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 5.7.Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. VI. 6.Závěrečná ujednání 6.1.Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. 6.2.Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. 6.3.Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. V............... dne............................…………………. zaměstnavatel (razítko a podpis) V.............. dne........……..............………………… zaměstnanec (podpis)

26 Úkol č. 9 Pracovní smlouva – grafická úprava – práce s dlouhým dokumentem

27 Pracovní smlouva Společnost: Mrazík s. r. o. se sídlem IČ: 154254525 zastoupená/ý Skipalová Hana (dále jen „zaměstnavatel“) a pan/í Johanka Maláková, rodné číslo 8851323795, bydliště Husova 1380 Jeseník (dále jen „zaměstnanec“) uzavírají tuto pracovní smlouvu: I. 1.Základní podmínky 1.1.Druh práce: Zaměstnanec bude vykonávat práci asistentka ředitele 1.2.Místo výkonu práce: Místem výkonu práce je: Jeseník 1.3.Den nástupu do práce: Zaměstnanec nastoupí do práce dne 2.10.2012 1.4.Doba trvání pracovního poměru: Pracovní poměr se uzavírá na dobu neurčitou. 1.5.Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců počínaje dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce. II. 2.Mzdové podmínky 2.1.Způsob odměňování: Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí 13. 500Kč2.4.. 2.5.Splatnost mzdy: Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. 2.6.Termín výplaty: Pravidelným termínem výplaty je 15 den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den. 2.7.Místo a způsob výplaty mzdy: Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance. 2.9.Mzda v případě práce přesčas: Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek ve výši 100 Kč (minimálně ve výši 5% průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. III. 3.Údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 3.1.Údaje o nároku na délku: Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 a násl. zákoníku práce. 3.2.Údaje o výpovědních dobách: Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce. 3.3.Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby: Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne.

28 IV. 4.Povinnosti zaměstnavatele 4.1.Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou. V. 5.Povinnosti zaměstnance 5.1.Zaměstnanec je zejména povinen: 5.2.pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci; 5.3.plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas; 5.4.dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele; 5.5.řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost; 5.6.zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 5.7.Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. VI. 6.Závěrečná ujednání 6.1.Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. 6.2.Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. 6.3.Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. V Jeseníku dne10.10.2012 Skipalová Hana zaměstnavatel (razítko a podpis) V Jeseníku dne 10.10.2012 Johanka Maláková zaměstnanec (podpis)

29 Úkol č. 10 Zpracování podkladu pro evidenci mezd

30

31

32 Úkol č. 11 Výpočet mzdy

33 Měs í c březe n 10 Fond pracovn í doby 2323 Č í s lo pra c. Př í jmen í Jm é n o Tar ifn í tř í d a Mzda Os. ohodnoce n í Do vol en á dn y Z á kla dn í mda Pob í dkov é slož ky N á hr ada mzd y Hrub á mzda Super hrub á mzda Daň po slevě Zdravot n í zaměstn anec Soci á ln í zaměstn anec Čist á mzda ho d. prů m. Ty pv Kč 1ChalupaPetr5 18 41944 500 0 0 160--40.69654.6006.1201.8322.64615.098 2 Gavlasov á Jana4 13 61564 500 05130--33.70445.2004.7101.5172.19123.286 3 Hoffmanov á Ester1 18 41104 500 0070--25.24033.9003.0151.1361.64119.448 4Adamec Pave l3 18 41654 500 00110--35.36047.4005.0401.5922.29926.429 5OlexaJan2 18 41363 400 0090--29.02434.9003.1651.3071.88718.665 6 Nov á k Patri k2 18 41462 200 0090--26.86436.003.3301.2091.74719.578 7Lidický V á cl av2 18 41291 100 0090--24.73633.2002.9101.1141.60819.104 8Ryska Mila n2 18 41312 200 0090--26.10435.0003.1801.1751.69720.052

34 Úkol č. 12 Výpočet odvodů za firmu

35 Čís lo PříjmeníJméno ZdravotníSociální zaměstnaneczaměstnavatelcelkemzaměstnaneczaměstnavatelcelkem 1ChalupaPetr1.5503.1004.6502.2398.61010.849 2GavlasováJana1.3482.6964.0441.9477.4909.437 3NovákPatrik8351.6702.5051.2064.6405.846 Celkem3.7337.46611.1995.39220.74026.132

36 Přehled o pojistném na SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (březen 2011) Jméno Pojistné sražené zaměstnancům ze mzdy Pojistné placené zaměstnavate lem Chalupa Petr2239 8610 Gavlasová Jana 1947 7490 Novák Patrik 1206 4640 Rekapitulace celkem za zaměstnance: Pojistné srážené pracovníkům ze mzdy 5392 Pojistné placené zaměstnavatelem 20740 Pojistné celkem za pracovníky i zaměstnavatele 26132 Přehled o pojistném na ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (březen 2011) Jméno Pojistné sražené zaměstnancům ze mzdy Pojistné placené zaměstnav atelem Chalupa Petr1550 3100 Gavlasová Jana 1348 2696 Novák Patrik 835 1670 Rekapitulace celkem za zaměstnance: Pojistné srážené pracovníkům ze mzdy 3733 Pojistné placené zaměstnavatelem 7466 Pojistné celkem za pracovníky i zaměstnavatele 11199

37 Úkol č. 13 Zaúčtování mzdy

38 DokladÚčetní případČástkaMDD VÚD ZÚČTOVACÍ VÝPLATNÍ LISTINA Hrubá mzda182 760521331 Odvody SP, ZP za zaměstnance 21 101331336 Odvod SP, ZP za podnik 62 138524336 Daň z příjmů ze mzdy 20 235331342 Čistá mzda79 286

39 Úkol č. 14 Výplatní lístek

40 Výplatní lístek

41 Úkol č. 15 Rozbor mezd

42 Číslo prac. PříjmeníJméno Hrubá mzda Odvody zaměstnaneczaměstnavatel 1ChalupaPetr40. 696549512820 2 Gavlasov á Jana33.704455110617 6 Nov á k Patrik26.86436278463 Celkem101.2641367331900 Hrubé mzdy celkem 101.264 Náklady na mzdy celkem 135.694 Navýšení mez v poměru k hrubým mzdám 34 %

43 Úkol č. 16 Zaúčtování platby odvodů a mezd

44 DokladÚčetní případČástkaMDD VBÚ Odvod SP, ZP114 785336221 Odvod daně31 470342221 Čistá mzda161 660331221

45 Úkol č. 17 Roční zúčtování FO

46

47 HODNOCENÍ - Tento projekt nám umožnil si vyzkoušet dané učivo v praxi. - Kolektiv ve skupince byl velmi dobrý, spolupracovali jsme. - Nejtěžším úkolem v celém projektu bylo pro nás vypracování vstupního testu v anglickém jazyce,který byl náročný.

48 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA Přijetí nového pracovníka na pozici asistentky ředitele."

Podobné prezentace


Reklamy Google