Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA"— Transkript prezentace:

1 PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA
Přijetí nového pracovníka na pozici asistentky ředitele

2 Projekt vytvořili: Hana Skipalová Michaela Zavadilová Patrik Gnida

3 Projektové úkoly AJ – vypracování anglického inzerátu
HOV – podklad pro výběr pracovníka PEK – žádost o pracovní pozici PEK – strukturovaný životopis AJ – vypracování vstupního testu v anglickém jazyce AJ – životopis v anglickém jazyce STA – vyhodnocení výběrového řízení PRA – pracovní smlouvu ITE – pracovní smlouva – grafická úprava – práce s dlouhým dokumentem

4 Projektové úkoly HOV – zpracování podkladu pro evidenci mezd
HOV – výpočet odvodu za firmu UCE – zaúčtování mzdy ITE – výplatní lístek STA – rozbor mezd UCE – zaúčtování platby odvodů a mezd DAS – roční zúčtování FO

5 Úkol č. 1 Vypracování anglického inzerátu

6 Business company SGZ are searching a new director's assistent
Business company SGZ are searching a new director's assistent. We find responsible, reliable, communicative person, who should be familiar with foreign languages. We prefer intellect person, who are experianced in this charge. main activities of this position are communication with business partners and arrange meetings. If you areinterested person come with curiculum vitae and gcse to tender which will take the business SGZ in at 2:00 p.m. Contact: Patrik Gnida Tel:

7 Úkol č. 2 Podklad pro výběr pracovníka

8 Kvalifikační předpoklady
Uchazeč číslo 1. 2. 3. 4. Administrativní činnosti Organizační činnosti Základní znalosti účetnictví a ekonomiky Základní znalosti personální práce Dobré znalosti práce s jazykem a jaz.vybavenost Práce s PC Práce s informačními technologiemi Znalost public relations Společenský protokol a vystupování

9 Osobnostní vlastnosti
Uchazeč číslo 1. 2. 3. 4. Vytrvalost Dobré vystupování Diplomacie Sounáležitost s firmou Umění jednat s lidmi Komunikace schopnosti Flexibilita Smysl pro pořádek a uspořádání Osobní vkus a společenský přehled Akceschopnost Pozitivní myšlení Potřeba osobního rozvoje

10 Úkol č. 3 Žádost o pracovní pozici

11

12 Úkol č. 4 Strukturovaný životopis

13 Ž I V O T O P I S Johanka Maláková Husova 1380 790 01 Jeseník
Mobil: Ž I V O T O P I S Osobní údaje Datum narození: 15. listopadu 1988 Jeseník Národnost: česká Zaměstnání až dosud Top Kop, s. r. o. výrobní společnost teracové dlažby asistentka ředitele Vzdělání a zkoušky – SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JESENÍK s. r. o. Dukelská 1240, Jeseník studijní obor obchodní akademie ukončeno maturitní zkouškou z AJ, CJL, EKO, UCE státní zkouška z kancelářského psaní na stroji květen 2006 až květen 2008 školní praxe u zahraniční společnosti Lila, a. s., účetní a asistentka obchodní ředitelky Jazykové znalosti Anglický jazyk – pokročilá znalost Německý jazyk – základní znalost Práce s počítačem aktivní znalost práce na PC – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) program na vedení účetnictví Pohoda vyhledávání na internetu ovládání klávesnice deseti prstovou hmatovou metodou Další dovednosti řidický průkaz sk. B

14 Úkol č. 5 Vypracování vstupního testu v anglickém jazyce

15 Where did you study? I studied Charles University in Prague.
Would you like to try any extreme sport? I’d like to try bungee jumping. How do you spend weekday afternoons?After work I go to the fitness center, then I relax. What do you usually dream about? I dream of working abroad. Do you have any common custom with your family? With family once a month we go to the cottage. What is your biggest hobby? My favourite hobby is swimming. Do you eat a healthy diet? Yes, I eat healthy. What kind of books / films do you like to read / watch? I read detective, I like love story. What was your dream job when you were a child and what would you like to do now? My dream job was to be an astronaut and now I would like to work with you. Have you ever filled any entrance test? Yes, I filled. Do you live with your family ? No, I don’t live with my family. Would you like to study in future? What it would be? Yes, I would like to improve in Accounting. Do you have any pet? Yes, I have a fish.

16 Part 2 – GRAMMAR Section A That’s John’s sister her name is Mary. A) His B) Her C) Their Robert lives in Switzerland. A) live B) living C) lives Where does she work? A) do B) does C) is There aren’t any books on the table. A) some B) the C) any We bought a new car last month. A) buy B) bought C) buyed What did you do yesterday evening? A) do B) did C) were I was born in Istanbul. A) am B) were C) was Would you like a glass of water? A) Would B) Do C) Are London is bigger than Rome. A) biggest B) bigger C) more big People borrow books from libraries. A) the books B) book C) books Where are you going now? - To the cinema. A) do you go B) do you going C) are you going What does he do ? - He’s a doctor. A) is he doing B) does he C) does he do While she was running , she losed her watch. A) lost B) losed C) was losing

17 She goes to the work by train every day. A) the B) …….. C) her
I haven’t got any money on me. A) a lot B) much C) many When are you arrived in Mexico? A) have you arrived B) are you arrived C) did you arrive They came to see us last weekend. A) came B) have come C) did come If I will have time, I’ll phone you. A) will have B) am having C) have What were you buy if you had Ł10,000 to spend? A) would B) were C) will How long have you been learning English? - Since A) do you learnB) are you learning C) have you been learning Millions of cans of coca-cola drink every day. A) drink B) are drunk C) is drunk The boys were playing when the accident happened. A) have played B) played C) were playing You look terrible! You should go to bed earlier! A) to go B) going C) go We would like to leave now, please. A) to leave B) leave C) leaving He’s got the car keys because he will drive to the shop.A) will drive B) drives C) is going to drive When I will arrive, I’ll get in touch. A) arrive B) arrived C) will arrive

18 I went to Japan last month. - So do I
I went to Japan last month. - So do I! A) So did I B) So have I C) So do I I am having this car for 10 years now. A) have been having B) have had C) am having He wasn’t so tall to reach the top shelf. A) tall enough B) so tall C) enough tall They told me to sit here. A) sit B) to sit C) sitting What happened yesterday? A) has happened B) did happen C) happened I’m very interested in learning English. A) to learn B) learning C) learn He managed pass his test at the third attempt. A) passing B) pass C) to pass When I was young, I used toplay football every evening. A) used B) was used to C) used to I’m also supposed to be going, aren’t I? A) are I B) don’t I C) aren’t I If I knew, I would never have gone. A) had known B) knew C) would have known Mary canť do it, she was with me all evening. A) can’t have done B) can’t do C) mustn’t have done He has some important information for you. A) some important information B) an important information C) some important informations. Take an umbrella unless it rains. A) because B) in case C) unless Would you mind close the door when you go out? A) to close B) closed C) close D) closing

19 Úkol č. 6 Životopis v anglickém jazyce

20

21 Úkol č. 7 Vyhodnocení výběrového řízení

22

23 Úkol č. 8 Pracovní smlouva

24 Pracovní smlouva I. 1. Základní podmínky
II. 2. Mzdové podmínky 2.1. Způsob odměňování: Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí Kč . 2.2. Splatnost mzdy: Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. 2.3. Termín výplaty: Pravidelným termínem výplaty je ……..den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den. 2.4. Místo a způsob výplaty mzdy: Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance. 2.5. Mzda v případě práce přesčas: Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek ve výši ……….…… Kč (minimálně ve výši ………% průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. III. 3. Údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 3.1. Údaje o nároku na délku: Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 a násl. zákoníku práce. 3.2. Údaje o výpovědních dobách: Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce. 3.3. Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby: Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne. Pracovní smlouva Společnost: Mrazík s. r. o. se sídlem IČ: , zastoupená/ý (dále jen „zaměstnavatel“) a pan/í , rodné číslo , bydliště (dále jen „zaměstnanec“) uzavírají tuto pracovní smlouvu: I. 1. Základní podmínky 1.1. Druh práce: Zaměstnanec bude vykonávat práci……………………………… 1.2. Místo výkonu práce: Místem výkonu práce je :……………. 1.3. Den nástupu do práce: Zaměstnanec nastoupí do práce dne …………… 1.4. Doba trvání pracovního poměru: Pracovní poměr se uzavírá na dobu………..(určitou, neurčitou) 1.5. Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců počínaje dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce.

25 4. Povinnosti zaměstnavatele 5. Povinnosti zaměstnance
IV. 4. Povinnosti zaměstnavatele 4.1. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou. V. 5. Povinnosti zaměstnance 5.1. Zaměstnanec je zejména povinen: 5.2. pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci; 5.3. plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas; 5.4. dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele; 5.5. řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost; 5.6. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 5.7. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. VI. 6. Závěrečná ujednání 6.1. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. 6.2. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. 6.3. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. V dne …………………. zaměstnavatel (razítko a podpis) V dne …… ………………… zaměstnanec (podpis)

26 Úkol č. 9 Pracovní smlouva – grafická úprava – práce s dlouhým dokumentem

27 Pracovní smlouva Společnost: Mrazík s. r. o. se sídlem IČ: 154254525
II. 2. Mzdové podmínky 2.1. Způsob odměňování: Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí Kč2.4. . 2.5. Splatnost mzdy: Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. 2.6. Termín výplaty: Pravidelným termínem výplaty je 15 den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den. 2.7. Místo a způsob výplaty mzdy: Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance. 2.9. Mzda v případě práce přesčas: Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek ve výši 100 Kč (minimálně ve výši 5% průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. III. 3. Údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 3.1. Údaje o nároku na délku: Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 a násl. zákoníku práce. 3.2. Údaje o výpovědních dobách: Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce. 3.3. Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby: Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne. Pracovní smlouva Společnost: Mrazík s. r. o. se sídlem IČ: zastoupená/ý Skipalová Hana (dále jen „zaměstnavatel“) a pan/í Johanka Maláková, rodné číslo , bydliště Husova 1380 Jeseník (dále jen „zaměstnanec“) uzavírají tuto pracovní smlouvu: I. 1. Základní podmínky 1.1. Druh práce: Zaměstnanec bude vykonávat práci asistentka ředitele 1.2. Místo výkonu práce: Místem výkonu práce je: Jeseník 1.3. Den nástupu do práce: Zaměstnanec nastoupí do práce dne 1.4. Doba trvání pracovního poměru: Pracovní poměr se uzavírá na dobu neurčitou. 1.5. Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců počínaje dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce.

28 4. Povinnosti zaměstnavatele 5. Povinnosti zaměstnance
IV. 4. Povinnosti zaměstnavatele 4.1. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou. V. 5. Povinnosti zaměstnance 5.1. Zaměstnanec je zejména povinen: 5.2. pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci; 5.3. plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas; 5.4. dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele; 5.5. řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost; 5.6. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 5.7. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. VI. 6. Závěrečná ujednání 6.1. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. 6.2. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. 6.3. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. V Jeseníku dne Skipalová Hana zaměstnavatel (razítko a podpis) V Jeseníku dne Johanka Maláková zaměstnanec (podpis)

29 Úkol č. 10 Zpracování podkladu pro evidenci mezd

30

31

32 Úkol č. 11 Výpočet mzdy

33 Zdravotní zaměstnanec
Měsíc březen 10 Fond pracovní doby 23 Číslo prac. Příjmení Jméno Tarifní třída Mzda Os. ohodnocení Dovolená dny Základní mda Pobídkové složky Náhrada mzdy Hrubá mzda Super hrubá mzda Daň po slevě Zdravotní zaměstnanec Sociální zaměstnanec Čistá mzda hod. prům. Typ v Kč 1 Chalupa Petr 5 184 194 4 5000 160 - 40.696 54.600 6.120 1.832 2.646 15.098 2 Gavlasová Jana 136 156 130 33.704 45.200 4.710 1.517 2.191 23.286 3 Hoffmanová Ester 110 70 25.240 33.900 3.015 1.136 1.641 19.448 Adamec Pavel 165 35.360 47.400 5.040 1.592 2.299 26.429 Olexa Jan 4000 90 29.024 34.900 3.165 1.307 1.887 18.665 6 Novák Patrik 146 2000 26.864 36.00 3.330 1.209 1.747 19.578 7 Lidický Václav 129 1000 24.736 33.200 2.910 1.114 1.608 19.104 8 Ryska Milan 131 26.104 35.000 3.180 1.175 1.697 20.052

34 Úkol č. 12 Výpočet odvodů za firmu

35 Číslo Příjmení Jméno Zdravotní Sociální zaměstnanec zaměstnavatel celkem 1 Chalupa Petr 1.550 3.100 4.650 2.239 8.610 10.849 2 Gavlasová Jana 1.348 2.696 4.044 1.947 7.490 9.437 3 Novák Patrik 835 1.670 2.505 1.206 4.640 5.846 Celkem 3.733 7.466 11.199 5.392 20.740 26.132

36 Přehled o pojistném na SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (březen 2011)
Jméno Pojistné sražené zaměstnancům ze mzdy Pojistné placené zaměstnavatelem  Chalupa Petr 2239   8610  Gavlasová Jana  1947  7490  Novák Patrik  1206  4640 Rekapitulace celkem za zaměstnance: Pojistné srážené pracovníkům ze mzdy  5392  20740 Pojistné celkem za pracovníky i zaměstnavatele 26132 Přehled o pojistném na ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (březen 2011) Jméno Pojistné sražené zaměstnancům ze mzdy Pojistné placené zaměstnavatelem  Chalupa Petr 1550   3100  Gavlasová Jana  1348  2696  Novák Patrik  835  1670 Rekapitulace celkem za zaměstnance: Pojistné srážené pracovníkům ze mzdy  3733  7466 Pojistné celkem za pracovníky i zaměstnavatele  11199

37 Úkol č. 13 Zaúčtování mzdy

38 Doklad Účetní případ Částka MD D
VÚD ZÚČTOVACÍ VÝPLATNÍ LISTINA Hrubá mzda 521 331 Odvody SP, ZP za zaměstnance 21 101 336 Odvod SP, ZP za podnik 62 138 524 Daň z příjmů ze mzdy 20 235 342 Čistá mzda 79 286

39 Úkol č. 14 Výplatní lístek

40 Výplatní lístek

41 Úkol č. 15 Rozbor mezd

42 Číslo prac. Příjmení Jméno Hrubá mzda Odvody zaměstnanec zaměstnavatel
1 Chalupa Petr 5495 12820 2 Gavlasová Jana 33.704 4551 10617 6 Novák Patrik 26.864 3627 8463 Celkem 13673 31900 Hrubé mzdy celkem Náklady na mzdy celkem Navýšení mez v poměru k hrubým mzdám 34%

43 Úkol č. 16 Zaúčtování platby odvodů a mezd

44 Doklad Účetní případ Částka MD D
VBÚ Odvod SP, ZP 114 785 336 221 Odvod daně 31 470 342 Čistá mzda 161 660 331

45 Úkol č. 17 Roční zúčtování FO

46

47 HODNOCENÍ  - Tento projekt nám umožnil si vyzkoušet dané učivo v praxi. - Kolektiv ve skupince byl velmi dobrý, spolupracovali jsme. - Nejtěžším úkolem v celém projektu bylo pro nás vypracování vstupního testu v anglickém jazyce,který byl náročný.

48 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "PROJEKT EKONOM OA2 PERSONALISTIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google