Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana před úrazem elektrickým proudem"— Transkript prezentace:

1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
(Učebnice strana 81 – 83) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem vzniká, stane-li se tělo nebo jeho část součástí elektrického obvodu. Následky elektrického proudu jsou ovlivněny mnoha okolnostmi. Normy uvádějí jako bezpečné stejnosměrné napětí nejvýše 25 V, střídavé nejvýše 12 V. Tato norma odpovídá vlhkému prostředí, kde je nebezpečí úrazu větší. Jak velký proud projde naším tělem je ovlivněno velikostí odporu našeho těla a také odporem spojení těla s vodičem pod napětím. Velký vliv na velikost proudu má také odpor mezi naším tělem a zemí. Za bezpečný elektrický proud se v normách uvádí 10 mA u střídavého proudu a 25 mA u stejnosměrného proudu. Je to proud, který by při průchodu lidským tělem neměl zaznamenat ztuhnutí svalů na rukou, křeče, poranění, popálení, poškození některých orgánu, popřípadě smrt.

2 Doma používáme elektrické spotřebiče na střídavé napětí 230 V, případně 400 V. Jsou to napětí životu nebezpečná. Příklad: Vypočítejte velikost střídavého proudu procházejícího lidským tělem, jestliže je napětí 230 V a odpor lidského těla je 10 kΩ. U = 230 V R = 10 kΩ = Ω I = ? A Lidským tělem by procházel proud 23 mA. Tento proud překračuje bezpečnou hranici (10 mA). Nebezpečí úrazu se ještě zvýší, prochází-li proud tělem déle než jednu nebo dvě sekundy a pokud prochází přes srdce.

3 Při provádění pokusů ve škole pracujeme jen s bezpečným napětím
Při provádění pokusů ve škole pracujeme jen s bezpečným napětím. Můžeme však špatným zapojením a nesprávným zacházením zničit měřící přístroje nebo poškodit součástky. Proto se řídíme následujícími zásadami: Elektrická zařízení rozmisťujeme na pracovní desce přehledně. Dbáme přitom, aby se tato zařízení nepoškodila. Při zapojování elektrického obvodu vycházíme z návodu a řídíme se pokyny vyučujícího. Zdroj napětí nesmíme připojit, dokud nám vyučující nezkontroluje zapojení obvodu. Zjistíme-li při provozu elektrického zařízení závadu, např. poškozenou izolaci, zápach po spálenině, dým, jiskření, drnčení apod. odpojíme zdroj napětí a upozorníme ihned vyučujícího. Zapojení v elektrickém obvodu měníme jen tehdy, je-li odpojen zdroj napětí.

4 Bezpečnostní předpisy a zásady, které je třeba dodržovat, abychom předešli úrazu elektrickým proudem: (uč. str. 82 – 83) Nikdy se nedotýkáme vlhkou rukou vypínačů elektrických spotřebičů nebo elektrické šňůry připojené k zásuvce. Nikdy se nedotýkáme vypínačů elektrických spotřebičů připojených k elektrické zásuvce, jsme-li ve vodě nebo stojíme-li na vlhké podleze nebo na vlhkém povrchu země. Připojujeme-li elektrický spotřebič k el. zásuvce, dbáme, aby byl vypínač spotřebiče vypnut. Je nebezpečné dotýkat se jednou rukou el. šňůry spotřebiče zapojeného v zásuvce a druhou rukou třeba vodovodního kohoutku nebo radiátoru, které jsou vodivě spojené se zemí. Nikdy nestrkáme drobné předměty do elektrické zásuvky.

5 Vyměňujeme-li vadnou žárovku ve stolní lampě, nejprve odpojíme lampu od zásuvky.
Při výměně žárovky ve stropním svítidle nestačí jen vypnout vypínač, kterým se příslušné svítidlo ovládá, ale je třeba vypnout jistič v bytě. Výměnu žárovky ve stropním svítidle ponechte na dospělých. Vždy respektujeme návody k obsluze elektrických zařízení. Elektrický spotřebič přemisťujeme zásadně odpojený od zásuvky. Elektrický spotřebič zapojujeme do zásuvky vypnutý. Při vytahování přívodní šňůry ze zásuvky ji vždy držíme za zástrčku, nikoli za šňůru. Nikdy nepoužíváme spotřebič se šňůrou, u níž je poškozená izolace. Vadné el. šňůry musí dospělí nahradit novými.

6 ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ !
Nikdy nelezeme na sloupy nebo stožáry elektrického vedení, v blízkosti elektrického vedení si nehrajeme ani nepouštíme draka. Nikdy se nedotýkáme přetrhaných drátů venkovního elektrického vedení, nosných stožárů ani jakýchkoliv předmětů, které jsou označeny varovnou značkou. Dbáme nápisů a značek na elektrických rozvodech nebo dalších elektrických zařízení. VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ ! POZOR ! vysoké napětí Nepřibližujme se k zadní stěně televizního přijímače, je-li v provozu. Vadné elektrické spotřebiče svěříme do opravy odborníkům, vystříháme se jakéhokoliv zásahu do přístroje. Nikdy nevyměňujeme vadné vložky tavných pojistek na přívodních vodičích do domu ani neupravujeme automatické jističe v bytě. Tuto práci přenecháme dospělým.

7 Nebezpečná situace také nastane, když dojde
k náhodnému spojení fázového vodiče s nulovacím vodičem. Elektrický obvod má pak malý odpor, obvodem prochází velký proud – vzniká zkrat. Při zkratu může dojít k poškození vedení nebo dokonce ke vzniku požáru. Aby k tomu nedošlo, zařazuje se do obvodu tavná pojistka nebo jistič. Toto zařízení při zkratu elektrický obvod rozpojí. Nebezpečí pro člověka znamená i blesk. Jde o elektrický výboj mezi dvěma mraky, mrakem a zemí nebo mrakem a vysokými předměty (stromy, budovy, kostelní věže, vysílače apod.). K zajištění ochrany před ničivými účinky blesku se budovy opatřují bleskosvody, které jsou vodivě spojené s deskami nebo tyčemi zakopanými do země a tím je bleskosvod uzemněn. Při bouřce se raději schováme do budov chráněných bleskosvodem, nikdy nezůstáváme v blízkosti osamělých stromů nebo stožárů. Pokud se v přírodě nemáme kam schovat, co nejvíce se skrčíme, abychom příliš nepřevyšovali okolí. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 148 – 149.


Stáhnout ppt "Ochrana před úrazem elektrickým proudem"

Podobné prezentace


Reklamy Google