Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné služby a majetek obcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné služby a majetek obcí"— Transkript prezentace:

1 Veřejné služby a majetek obcí

2 Veřejné služby Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a přitom chrání veřejný zájem Obec pečuje v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů – bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a veřejného pořádku

3 Veřejná služba Je službou ve veřejném či obecném zájmu, která je vytvořena, organizována a usměrňována subjektem veřejné správy Veřejný zájem – požadavky společnosti, občanů státu neo obce

4 Poskytovatel veřejné služby
Subjekt veřejné správy Stát Obce

5 Uživatel veřejné služby
Občané, kteří jsou součástí různých sociálních skupin, které mají různé potřeby a požadavky

6 Povinnost poskytovat službu
Na základě zákona ( ŽP-odpady, Doprava - pozemní komunikace, školství, péče o majetek obce, krizové řízení, IZS) Sama se rozhodne – vytváří, organizuje, usměrňuje, kontroluje, finančně zajišťuje – sociální služby, obecní policie, dobrovolní hasiči, poštovní služby, kulturní zařízení, hromadná doprava, sociální bydlení

7 Kategorie veřejných služeb
Správní činnosti – chod obecního úřadu, výkon samostatné a přenesené působnost i Finanční podpory Věcné veřejné služby

8 Zisk nebo ztráta Veřejné služby jsou většinou ztrátové
Veřejnost službu vyžaduje (poptává), ale náklady jsou příliš vysoké Ztráty jsou hrazeny z veřejných rozpočtů Zisk- zásobování vodou, likvidace domovního odpadu, provoz zimních stadionů, krytých bazénů Velikost obce a jejího spádového území má na ztrátovost vliv

9 Veřejné služby ze zákona
Stát garantuje některé veřejné služby Obec je vykonává Povinná školní docházka ( příspěvek na žáka, investiční dotace) Nakládání s komunálním odpadem (stát umožňuje vybírat místní poplatek - stanovení poplatku obecně závaznou veřejnou vyhláškou)

10 Veřejné služby na základě rozhodnutí obce
Orgány obce se rozhodnou zřídit službu Obecní policie –ochrana veřejného pořádku nad standard zaručený státem Je orgánem obce, řídí starosta Financuje obec Řídí se zákonem o obecní policii

11 Zabezpečení veřejné služby
Obec sama přímo prostřednictvím obecního úřadu Přenesením na obcí zřízené nebo založené právnické osoby Smluvně – jiné právnické osoby

12 Věcné veřejné služby Sociální služby Zdravotnictví Školství Kultura
Doprava Vnitřní věci Životní prostředí

13 Majetek obcí

14 Historické souvislosti
Ústava z 9. května 1945 chápe komunální vlastnictví jako součást vlastnictví státního 1.ledna 1950 přešel samosprávný majetek obcí do rukou národních výborů ( zákon č. 279/1949 Sb., o finančním hospodaření národních výborů

15 Historické souvislosti
Po roce 1989 umožnily ústavní předpisy územním samosprávným celkům stát se plnoprávnými vlastníky majetku Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích - obec se stává opět právnickou osobou, má vlastní majetek a finanční zdroje, samostatně hospodaří

16 Historické souvislosti
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí Věci, k nimž ke dni 23.listopadu příslušelo právo hospodaření národním výborům, jejichž práva a závazky přešly novým zákonem o obcích na obce, pokud obce s těmito věcmi hospodařily S nimiž začaly hospodařit po 23. listopadu 1990 Např. nezastavěné pozemky, pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví FO, stavby a pozemky tvořící se stavbou jeden celek atd.

17 Historické souvislosti
Zákon č. 290/2000 Sb., o přechodu některých dalších věcí , práv a závazků ČR na kraje, obce a občanská sdružení Kulturní zařízení (knihovny, divadla) Sociální zařízení (domovy důchodců) Zdravotní zařízení (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, nemocniční ústavy)

18 Historické souvislosti
Zákon č. 174/2003 Sb., o převodu nepotřebného vojenského majetku ČR na územní samosprávné celky Vojenské objekty, bytové domy, jednotlivé byty, pozemky tvořící s těmito objekty jeden funkční celek, movitý majetek tvořící vybavení těchto objektů atd. Převod bezúplatnou smlouvou

19 Historické souvislosti
Zákon č. 95/1999 Sb., o převodu některých zemědělských a lesních pozemků na obce Pozemkový fond ČR – zemědělské pozemky pro potřeby bydlení a veřejně prospěšné stavby Lesy ČR s.p. – odloučené lesní pozemky, určené k bydlení či zastavění veřejně prospěšnou stavbou Nezbytným podkladem získání pozemků do vlastnictví obce je schválený územní plán

20 Co je majetkem obcí? Finance – běžný účet, termínovaný účet v peněžním ústavu, akcie, podílové listy Věci movité – vybavení úřadu, škol, obecní mobiliář ( lavičky, koše, autobusové zastávky, zábradlí, květinové kontejnery atd.) Věci nemovité – pozemky (pole, louky, zahrady, komunikace, veřejná prostranství – chodníky, parky, Infrastruktura – vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, rozvody tepla, vedení rozhlasu, kabelová televize, produktovody

21 Sociální funkce vlastnictví obcí
Vlastnictví je pojímáno hlediska zájmů občanů obce a obce

22 Povinnosti obce při hospodaření s majetkem §38
Musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím Obec je povinna Vymáhat náhradu škody a bezdůvodné obohacení Oznamovat podezření ze spáchání trestného činu proti majetku obce Sledovat, zda dlužníci řádně a včas plní své závazky Zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv

23 Povinnosti obce při hospodaření s majetkem §38
Obec nesmí ručit svým majetkem za závazky FO nebo PO s výjimkou případů Jde o veřejnou investici s finanční podporou ze státního rozpočtu Jde o investici do obcí vlastněných nemovitostí Jde o právnickou osobu, jejímž zřizovatelem je stát, kraj, či obec

24 Majetek zbytný a nezbytný
Využití majetku Kmenový majetek – slouží k výkonu správních funkcí – budova a vybavení radnice Majetek v sociální oblasti – slouží vybrané skupině obyvatelstva- domy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, ubytovny pro bezdomovce

25 Majetek zbytný a nezbytný
Majetek ve veřejné oblasti – slouží většině obyvatelstva pro každodenní život místní komunikace a chodníky, veřejné osvětlení, dopravní značky, veřejná zeleň, městský mobiliář, skoly a školky, knihovna, zařízení na likvidaci komunálního odpadu,veřejná doprava

26 Majetek zbytný a nezbytný
Majetek v zájmové oblasti – slouží vybrané části obyvatelstva a má mnohdy nezastupitelnou funkci ve společenském životě obce Sportovní zařízení – hala, tělocvična, koupaliště, tenisové kurty, sauna, plavecká hala Kulturní zařízení – taneční sál, kino, divadlo, botanická a zoologická zahrada

27 Majetek zbytný a nezbytný
Majetek ostatní, komerční – slouží většině obyvatelstva obce a dokáže být na rozpočtu obce nezávislý – dodávka tepla, veřejné vodovody a kanalizace, hospoda Majetek přebytečný – majetek nevyužívaný, ve špatném stavu a nepotřebný (majetek zbytný) Trvalá nepotřebnost majetku – přesahuje potřeby obce, přestal na něm být veřejný zájem, nepřiměřená nákladovost provozu, ztráta popř. zastarání technických a funkčních vlastností věci

28 Infrastrukturní majetek
Dopravní - silniční síť obce, chodníky, náměstí, pěšinky, letiště, dráhy (lanovka, vlek) Technický – vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice, veřejné osvětlení, komunikační sítě, produktovody Občanské vybavení Veřejná prostranství

29 Evidence a ochrana majetku
§ 38 odst. 1 zákona o obcích – obec má povinnost majetek evidovat Evidence majetku Účetní Podle katastru nemovitostí

30 Účetní evidence majetku
Evidence podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Majetek se eviduje ve třídách v účtové osnově pro kraje a obce a jejich příspěvkové organizace Účtové třídy od 0 až 9 např. 0 – dlouhodobý majetek ( nehmotný, hmotný, finanční); 1 – zásoby ( materiál, zásoby vlastní výroby a zboží); 5 – náklady na hospodářskou činnost; 6 – výnosy z hospodářské činnosti; 9- fondy, hospodářský výsledek, dlouhodobé úvěry a půjčky,

31 Evidence nemovitostí podle katastru nemovitostí
Katastr nemovitostí – je veřejný rejstřík, vedený u Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Majetek je zapsán na listu vlastnictví LV Evidují se zejména Pozemky v podobě parcel Budovy spojené se zemí pevným základem s popisným nebo evidenčním číslem Byty a nebytové prostory podle zákona č.72/1994 o vlastnictví bytů Rozestavěné budovy nebo byty

32 Evidence nemovitostí podle katastru nemovitostí
Pozor je třeba rozlišovat evidenci podle Pozemkového katastru (PK parcely)- pozemkový katastr zachycoval stav do roku Do tohoto roku vrátily restituční zákony právní stav vlastnictví a KÚ provádějí „identifikaci pozemků“, tj. staré mapy jsou spojovány s novými Katastru nemovitostí (KN parcely) – současný stav, digitalizované katastrální mapy

33 Inventarizace majetku
Souvisí s účetní evidencí, provádí se v okamžiku , ke kterému je třeba sestavit účetní závěrku (1 x ročně, u peněžních prostředků čtvrtletně) Má tři fáze Zjišťování skutečného stavu majetku a závazků Zjišťování inventarizačních rozdílů Vypořádání inventarizačních rozdílů (manka do nákladů, přebytky do výnosů)

34 Ochrana majetku Fyzická Právní Ostraha
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů Pojištění (preventivní funkce, vyplatí se zejména při živelných pohromách)

35 Spravování majetku Přímá správa Příspěvkové organizace obce
Obchodní společnost vlastněná obcí Pronájem nemovitostí soukromé společnosti Smluvní vztah

36 1. Přímá správa obecním úřadem
Malé obce většinou spravují majetek prostřednictvím svých zaměstnanců Výhoda – bezprostřední kontrola nad vykonávanými činnostmi Nevýhoda – odborná vybavenost a vleká zátěž na zaměstnance Příklady – správa budovy radnice, péče o dětská hřiště, výkon dozoru investora při realizaci stavebních zakázek

37 2. Příspěvková organizace
Zřizuje ji obec, hospodaří samostatně, na základě vlastního rozpočtu, má příspěvek od obce, ale i vlastní příjmy. Je samostatným právním subjektem, IČO, právní odpovědnost. Majetek je jí svěřen smluvně. Vede ji ředitel, jmenovaný radou obce, ta mu stanoví plat a ukládá mu přímo úkoly. Ředitel samostatně rozhoduje o personálních záležitostech obce

38 2. Příspěvková organizace
Výhoda – radní mají kontrolu nad ředitelem organizace, zároveň kontrolují hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Nevýhoda – obec musí platit příspěvek , problém se stanovením jeho výše Příklady – základní, mateřská škola, knihovna, galerie ( příjmy ze vstupného, půjčovného), divadlo( vlastní příjmy ze vstupného nemusí pokrývat náklady na mzdy, provoz, investice), domov pro seniory ( díky příspěvku na péči jsou finančně autonomní, příspěvek obce je cca 10-20% celkových výdajů)

39 3. Obchodní společnost Společnost založená obcí je autonomní
Nejčastěji s.r.o, nebo a.s. Výhody – lépe využívá technické prostředky a personál, vlastní podnikání Nevýhody- obec sice může jmenovat svoje zaměstnance nebo zastupitele do vedení společnosti (představenstvo, dozorčí rada), ale tito lidé hájí zájmy společnosti, nikoli obce!!! Příklady - technické služby – péče a silnice, zeleň, veřejné osvětlení, odvoz odpadu, koupaliště, doprava

40 4. Pronájem nemovitosti soukromé společnosti
Výhody – provozovatel je schopen rozšířit své podnikání o další obory. Přínosem je odbornost a lepší vybavení Nevýhody – obec ztrácí na společnost vliv, kritický je konec nájemního vztahu a obec se rozhoduje zda vypsat nové výběrové řízení. Konec nájemního vztahu – předávání majetku novému nájemci Příklady – sportovní zařízení , veřejné osvětlení, obřadní síně, hřbitovy, VaK,

41 5. Smluvní vztah Smlouva o dílo se soukromou společností (outsourcing). Výhoda – stanovení pevné ceny Příklady – péče o veřejnou zeleň, kino, odvoz odpadu, městská hromadná doprava

42 Spravování majetku 1 – 5 U všech způsobů správy platí, že čím větší obec, tím vyšší pořadové číslo škály 1.-5. Při správě majetku je obec veřejným zadavatelem a řídí se zákonem č.137/2006 Sb. ,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Na dodávky ( pořízení zboží) Na stavební práce ( stavební činnost a zhotovení stavby) Na služby ( vše, co nepatří do prvních dvou skupin)

43 Nakládání s majetkem Převody vlastnictví Přechody vlastnictví
Nakládání s pohledávkami, jinými majetkovými právy Účast obcí v právnických osobách

44 Nakládání s majetkem Příslušné orgány obce jsou Zastupitelstvo obce
Rada obce

45 Vyhrazená pravomoc zastupitelstva
Majetkoprávní operace Nabytí a převod nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů Poskytování darů nad Kč Poskytování dotací nad Kč Nepeněžité a peněžité vklady do PO Prominutí nebo postoupení pohledávky nad Kč atd.

46 Vyhrazená a zbytková pravomoc rady obce
Rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce Rozhoduje o majetkoprávních operacích záležitostech, jejichž výše je v Kč nižší, než je stanoveno ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva

47 Koupě, prodej, směna nebo dar nemovitosti obce
Při převodu vlastnického práva k nemovitostem musí obec vždy postupovat podle zákona o obcích. Nedodržení postupu způsobuje neplatnost celého právního úkonu

48 Koupě, prodej, směna nebo dar nemovitosti obce
Povinnost obce Zveřejnit záměr nejméně 15 dnů před samotným projednáváním v příslušném orgánu obce

49 Koupě, prodej, směna nebo dar nemovitosti obce
Účast orgánů obce na majetkoprávní operaci U koho vzniká idea prodat, směnit, darovat obecní majetek? Zastupitelstvo, rada, starosta, místostarosta, příslušný odbor úřadu, občan žadatel Který orgán rozhoduje o zveřejnění záměru? Rada obce ( starosta, kde se rada nevolí) Který orgán obce schvaluje vlastní majetkoprávní operaci ? Zastupitelstvo. Usnesení zastupitelstva je závazným podkladem pro zpracování smlouvy o převodu nemovitostí

50 Koupě, prodej, směna nebo dar nemovitosti obce
Jak stanovit prodejní cenu? Cena se stanoví ve smyslu zákona č. 526/1990 o cenách dohodu stran, ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá Cena obvyklá – cena, která by byla dosažena při prodeji stejného (podobného) majetku v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění Cenu lze určit na základě znaleckého posudku nebo srovnáním nabídek realitních kanceláří, obce si schvalují tzv. cenovou mapu Odchylku od ceny obvyklé ( nižší cena) je nutno zdůvodnit ( § 39 zákona o obcích)

51 Cenová mapa Území obce je rozděleno a pro každou oblast je definovaná cena. Tuto cenu lze považovat za „cenu obvyklou v dané lokalitě“

52 Pronájem pozemků bytů a nebytových prostor
O pronájmu rozhoduje rada obce (starosta, kde se rada nevolí) Rada může zmocnit k uzavření smluv odbor obecního úřadu nebo příspěvkovou organizaci Platí podmínka zveřejnění 15 dnů před projednáním záměru Podmínka zveřejnění neplatí, jedná-li se o pronájem bytů nebo hrobových míst, nebo pronájem nebo výpůjčku majetku na dobu kratší než 30 dnů ne PO zřízené obcí.

53 Nájemní smlouva Jakou nájemní smlouvu uazvřít? Na dobu určitou
Výhoda- pro nájemce, pronajímatel nemůže před uplynutím nájemního vztahu smlouvu vypovědět, pokud to ve smlouvě není přímo sjednáno, nebo nájemce smlouvu neporušuje. Pronajímatel pak může požadovat větší nájemné Nevýhoda – rozhodování po uplynutí doby, zda vypsat nové výběrové řízení

54 Nájemní smlouva Na dobu neurčitou
Výhoda – pro obě strany, v případě bezproblémového fungování Nevýhoda – pro nájemce – pronajímatel může dát nájemci kdykoli výpověď, někdy bez udání důvodů

55 Nájemní smlouva bytu Nařízení vlády 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník Drobné opravy bytu Věcné vymezení- opravy podlah, prahů, lišt, oken, dveří, výměny zámků, klik, rolet, žaluzií, elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení( vypínače, zásuvky, jističe,zvonky, telefony),výměny uzavíracích ventilů rozvodu plynu, uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifinů Výše nákladů ( do 500 Kč, součet nesmí přesáhnout 70 Kč/m² za kalendářní rok) Běžná údržba bytu čištění bytu a podlah,obkladů stěn, zanesených odpadů, malování, opravy omítek, tapetování, vnitřní nátěry

56 Nájemní smlouva Nájem zemědělských pozemků pro zemědělskou výrobu
Nevýhodný – nájemné cca 1% z hodnoty pozemku podle obecných předpisů (ta se pohybuje v řádech korun za m²)


Stáhnout ppt "Veřejné služby a majetek obcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google