Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 1..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 1.."— Transkript prezentace:

1 CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 1..

2 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 PROČ ??? toto téma ??? Staré známé přísloví praví: „Elektřina – dobrý sluha, ale zlý pán“ „A kdo s ní není kamarád tomu slouží špatně nebo vůbec nebo dokonce škodí“. BEZPEČNOST A PROČ hned úvodem ???

3 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 Úvodní téma pro předmět o měřeních je zvoleno záměrně, protože měření dnes bez elektřiny téměř neexistuje a řadu fy- zikálních veličin bez pomoci elektřiny nebo její využití jako pomocníka je neod- myslitelné. BEZPEČNOST

4 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 BEZPEČNOST První „Předpisy a normálie ESČ“ – rok 1920. Od roku 1950 je pojem „bezpečnost elektrických zařízení“ přesně definována normou „ČSN / EN - Elektrická bezpečnost“. Tato norma podléhá vývoji oboru i změnám praxe a její použití je pouze při kontinuální aktualizaci.

5 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 BEZPEČNOST Dnes je bezpečnost při práci a používání elektrické energie definována : …… jako rovnováha mezi odstraněním nepři- jatelného rizika vzniku škod a jinými požadav- ky, které musí výrobek, postup nebo služba splňovat (užitkovost, účelnost, vhodnost, pro- vozu-schopnost,…).

6 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 BEZPEČNOST Jiná definice : …… Elektrické zařízení nesmí být při obvyk- lém užívání, pro něž je určeno, nebezpečné pro okolí ani pro osoby … škody na zdraví či majetku … porušení principu bezpečnostních zásad a pravidel … selhání zařízení (zejména zabezpečovací).

7 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 BEZPEČNOST to je v oblasti měření a měřicí techniky stav a záležitost velice opomíjená – jenže realita říká, že její opomíjení má (občas) za násle- dek nesprávné měření nebo získání nespráv- ných údajů, případně (při větších problé- mech) ohrožuje zdraví.

8 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 BEZPEČNOST Nejzákladnější pravidla bezpečnosti elektrických zařízení a práce s nimi: -používat pouze schválená a bezpečnostně testovaná zařízení (po stránce elektrické i mechanické !) -používat pouze nepoškozená zařízení (zejména kabely) -pravidelně provádět předepsané kontroly a ověřování -opravy pouze v odborných a ověřených institucích -při konstrukci zařízení dbát všech předpisů, norem a pravi- del bezpečnosti provozu elektrických zařízení - pravidelně a odborně školit pracovníky

9 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 BEZPEČNOST - technická konstrukce a úpravy podle zásad a předpisů o bezpečnosti práce a bezpečném pro- vozu elektrických zařízení - pracovní (instruktáže, seznámení se zařízeními, školení, přezkušování, vyžadovaní dodržování předpisů a nařízení i pomůcek bezpečnosti práce Ochrana představuje souhrn opatření majících za úkol omezit nebezpečí a možnost úrazu elektrickým proudem - jsou dvojího druhu:

10 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Platí v případě, že lidské tělo se stane součástí elektrického obvodu: - prvotní opatření – kvalifikace a znalosti + prove- dení všech nutných (a dostupných) bezpečnost- ních opatřeních (hlavně technických) - lidským tělem protéká v daném okamžiku proud, jehož velikost je dána Ohmovým zákonem v zá- vislosti na dotykovém napětí (při jednobodovém dotyku, kdy druhým bodem bývá zem na které osoba stojí – nebo při klasickém dvoubodovém dotyku, kdy proud prochází srdcem)

11 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM isolace = vysoký odpor = může procházet jen malý proud jednobodový dotyk elektricky isolován druhý bod uzavírající obvod je s velkým přechodovým odporem elektricky isolován – není dotyk

12 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM elektricky ne isolován dvoubo- dový dotyk elektricky ne isolován – je dotyk

13 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - ochrana isolací (zakrytí živých částí) - ochrana kryty (nemožnost dotyku) - ochrana přepážkami (nepřístupnost, nedostupnost) - ochrana zábranami (nepřístupnost, nedostupnost) - ochrana polohou (vzdálenost zabrání dotyku) - ochrany doplňkové - ochrana nízkým napětím (nižší než 24 V) - ochrana obsluhou (jejími znalostmi a vědomostmi) Druhy ochran

14 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Úkolem příslušných norem a předpisů je stanovit (minimál- ní) základní bezpečnostní požadavky : * třída ochrany (druhy – provedení – krytí IP – výroba) * předpisy pro vedení – zejména pro pohyblivé vodiče a kabely (nepřejíždět zejména bezpneumatikovými přeprav- ními prostředky – nepoužívat jako nosné „lano“ – teplota okolí – správně dimenzovat vůči připojenému spotřebiči) * připojování elektrických zařízení a spotřebičů (originální neupravovaná a neopravovaná kabeláž – zásuvky – revize – uzemnění)

15 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM * stupeň ochrany krytem (velikost „dírek“ na povrchu, na krytech apod. ) * NEodstraňování krytů a ochran * dodržování příslušných vzdáleností od živých částí spolu s respektováním aktuálního stavu prostředí * provádění revizí a pravidelných kontrol elektrických zařízení a přístrojů před každým jejich použitím – zejména u ručního nářadí (pravidelné + při poškození)

16 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Bezpečné hodnoty: - obecně je za bezpečné napětí považována hodnota 24 V - platí Ohmův zákon ze kterého se určí proud procházející tělem (pokud průměrná hodnota lidského těla je asi 1700 Ω – což platí pro 95 % lidí a částí lidského těla, ale mnohé části těla jsou „zapojeny paralelně“, takže v reálu mají nižší odpor (!) - uvedená statistická hodnota platí pro kontakt (dotyk) – o ploše asi 80 cm 2, což je dosti velká plocha

17 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Bezpečné hodnoty: - trvalý bezpečný proud 3,5 mA určuje bezpečné napětí na úrovni pouhých 6 V. Tato hodnota byla určena z dosti velikého počtu měření a zkoušek, včetně ověření na reálu lidského těla a v nejrůz- nějších podmínkách a prostředí. Je to hodnota proudu, jehož průchod by nemělo lidské tělo nijak pocítit, natož mu škodit – nicméně to nemusí platit pro (na elektřinu) silně citlivé jedince.

18 T- MaR MĚŘENÍ – praktická © VR - ZS 2009/2010 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM V normách je stanoveno, že trvalý bezpečný proud nesmí překročit hodnotu 3,5 mAst nebo 10 mAss. Pro některé aplikace (oblast lékařská, léčeb- né účely, vlhko, … ) je stanoven proud nižší = obvykle 1 mAst nebo 3 mAss. Přesto je pro přímé léčebné účely používán proud ještě nižších hodnot – s velice účin- nými ochrannými obvody a prvky.

19 © VR - ZS 2009/2010 … a to by bylo k prvnímu cvičenívše T- MaR

20 © VR - ZS 2009/2010 T- MaR


Stáhnout ppt "CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 1.."

Podobné prezentace


Reklamy Google