Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. stupeň Montessori v ZŠ Na Beránku v Praze 4 - Modřanech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. stupeň Montessori v ZŠ Na Beránku v Praze 4 - Modřanech"— Transkript prezentace:

1 2. stupeň Montessori v ZŠ Na Beránku v Praze 4 - Modřanech
"Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu".                     Marie Montessori /motto k zamyšlení/ 2. stupeň Montessori  v ZŠ Na Beránku v Praze 4 - Modřanech    tady bych asi nechal logo co je na stránkách..Myslím, že by ho mohl mít Marcel ne?To Mirka Kellovská and company..tam bych dopsal kdo vše bude stát v čele. Co vy na to? Vítáme Vás na setkání a těšíme se na Vaše názory a připomínky.

2 Program setkání Školní vzdělávací program Učební plán 2. stupně
Učební osnovy, myšlenkové mapy Způsob práce na 2. stupni Organizace výuky Materiální a prostorové vybavení Personální zajištění výuky na 2. stupni Angličtina Hodnocení  Financování  Termín zápisu Diskuze

3 Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft
Víte, že zakladatelé Googlu Sergey Brin a Larry Page jsou také absolventi Montessori vzdělání? Oba dva připisují značný podíl na svém úspěchu vzdělávání metodou Montessori. V interview s Barbarou Walters uvedli, že Montessori jim dalo svobodu jít za svými zájmy a cíli. Mezi dalšími osobnostmi, které prošly Montessori vzděláváním, najdete: Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft Jeff Bezos, zakladatel Amazon.com  Jimmy Wales, zakladatel internetové encyklopedie Wikipedia Will Wright, designér počítačových her The Sim Katherine Graham, vydavatelka listu The Washington Post Sean "P. Diddy" Combs, raper Princové William a Harry Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, bývalá první dáma USA Anna Franková, autorka slavného deníku napsaného během   2. světové války Helen Hunt, herečka George Clooney, herec

4 Podle nejnovějších pedagogických výzkumů má v současném světě největší vliv na formování osobnosti dítěte (žáka) sociální klima ve třídě užití takových forem výuky, které dítě baví a které odpovídají jeho věkovým zvláštnostem co nejčastější a fungující komunikace mezi školou a rodinou způsob komunikace mezi učitelem a žákem vzdělávání spojené s výchovou

5 Naším cílem na 2. stupni je navazovat na principy, které byly zavedeny již na 1. stupni. Jedná se především o podporu a rozvoj:  příjemného sociálního klimatu ve skupině  kladného vztahu žáka k celoživotnímu učení a k výchovně vzdělávací instituci schopnosti pracovat a chovat se podle domluvených pravidel  schopnosti žáka učit se co největší samostatnosti schopnosti plánovat učení   schopnosti pracovat se "svojí chybou"  porozumění svým schopnostem  úcty k sobě a druhým  kladného, "nehodnotícího" vztahu k lidem

6 S jakými otázkami jste přišli?
S jakými otázkami jste přišli?

7 Školní vzdělávací program
Výuka na 2. stupni bude probíhat podle stávajícího úplného školního vzdělávacího programu Montessori, který splňuje veškeré požadavky stanovené v RVP ZV (dokument závazný pro všechny ZŠ v ČR). V dotazníkovém šetření po minulé schůzce odpovídala většina z Vás, že rozhodující pro výběr školy je kvalita ŠVP.

8 Školní vzdělávací program
Najdete v něm kapitoly: Charakteristika školy Charakteristika ŠVP (výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy, žáci se SVP a žáci mimořádně nadaní, průřezová témata) Učební plány pro 1. a 2. stupeň (tabulace a poznámky) Učební osnovy vyučovacích předmětů (charakteristika předmětu, rozpracování vzdělávacího obsahu) Hodnocení žáků a evaluace školy

9 Učební plán 2. stupně Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník
??? 10 11 Anglický jazyk 3 Povinně volitelný předmět - 2 Kosmická výchova 13 Hudební výchova 1 Tělesná výchova celkem 29 32

10 Ukázka zpracování tématu v učebních osnovách Předmět: ??? 6. ročník
VÝSTUP UČIVO TO PT užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení zlomky, desetinná čísla -rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek roztoky - hmotnostní zlomek; procento základ, procentová část, počet procent Rozvoj schopnosti poznávání (OSV) Kreativita (OSV) Základní podmínky života (EV)

11

12

13

14

15

16

17 Způsob práce na 2. stupni plánování práce žákem
prezentace nového učiva učitelem v určených termínech  samostatná práce na základě plánu učiva pro každého žáka  skupinová práce  prezentace vlastní či skupinové práce žákem/žáky   konzultace s kmenovým učitelem konzultace s učitelem specialistou ve stanovených termínech sledování termínů pro splnění práce  zaznamenávání postupu v učení žákem, sebehodnocení poskytování zpětné vazby učitelem, hodnocení

18 Organizace výuky během vyučování budou využívány různorodé formy výuky, např. individuální, skupinová či frontální na podobě a průběhu výuky se budou výraznou měrou podílet i sami žáci   žáci budou na některých tématech spolupracovat se 4. a 5. ročníkem výuka není vázána jen na prostory školy, část bude probíhat i mimo školu do vyučování budou zváni odborníci, rodiče pro zajištění provázanosti s běžným životem budou do výuky zařazována aktuální témata do vyučování bude nenásilnou formou zapojován druhý jazyk

19 Materiální a prostorové vybavení
po úpravách prostoru se bude třída nacházet v místě, kde právě sedíte náležet k ní budou další dvě menší místnosti škola zajistí stavební úpravy a vybavení nábytkem třídu si budou děti barevně ladit samy  děti se nebudou během vyučování stěhovat na jednotlivé předměty pomůcky pro 6. třídu z velké části máme už letos na přípravě a výrobě dalších pomůcek se budou podílet i děti

20 Personální obsazení V dotazníkovém šetření 67 ze 74 rodičů uvedlo, že pro výběr školy je pro ně důležité, jaké bude personální obsazení učiteli. 

21  Kmenový učitel obdoba třídního učitele na 1. stupni, který je téměř trvale přítomný ve třídě je prostředníkem mezi dítětem, učiteli specialisty, školou a rodiči koordinuje projektová vyučování koordinuje učitele specialisty   koordinuje individuální práci dětí

22 Zvláštnosti práce kmenového učitele
           Zvláštnosti práce kmenového učitele kmenový učitel má i na 2. stupni kontinuální přehled o vývoji dítěte naplňováním výchovných a vzdělávacích strategií vede děti k rozvoji klíčových kompetencí  zajišťuje propojování témat vyučovaných ve škole s reálným světem - exkurze, návštěvy, výlety  je přítomen u individuální práce dětí i u výuky učitele specialisty konzultuje práci žáka s učitelem specialistou a společně  provádějí hodnocení vede dokumentaci práce dětí vede konzultace s dítětem a rodiči spolu s učitelem specialistou se podílí na výstupním hodnocení             

23 Kmenový = třídní učitel
Mgr. Michal Hammer

24 Učitelé na 2. stupni Mgr. Michal Hammer PhDr. Olga Doležalová
Mgr. Michaela Klímová Mgr. Martina Macháňová Mgr. Jana Sokolová

25 garance oblastí v jednotlivých předmětech
Učitelé specialisté garance oblastí v jednotlivých předmětech ??? Jana Sokolová (český jazyk) Olga Doležalová (matematika) Kosmická výchova Michaela Klímová (dějepis) Michal Hammer (zeměpis, občanská výchova, pracovní výchova, informatika, výtvarná výchova) Olga Doležalová (fyzika, chemie, přírodopis) Anglický jazyk Martina Macháňová Hudební výchova Jana Sokolová Tělesná výchova Michal Hammer

26 Angličtina - cizí jazyk
Co očekáváte od výuky angličtiny? Jaké modely výuky angličtiny můžeme nabídnout?

27 Čtyři modely výuky angličtiny nedělená - celá třída dělená - polovina třídy  
3 hod. dělené angličtiny   + gramatika + procvičování, hledání informací, konverzace, skupinová práce, propojování AJ do tematických celků, do vyučování....  6 hodin pro učitele (3 x 2 skupiny) 440 Kč měsíčně kmenový učitel přítomen a pracuje s  druhou polovinou třídy model č.1 1 hod. nedělené angličtiny  + gramatika  2 hodiny dělené angličtiny  + procvičování, hledání informací, konverzace, skupinová práce... 5 hodin pro učitele  (1 + 2 x 2 skupiny) 350 Kč měsíčně kmenový učitel přítomen a pracuje s druhou polovinou třídy

28 model č.3 nedělená angličtina model č.4 nedělená angličtina
dětí ve třídě + gramatika, procvičování, konverzace, skupinová práce kmenový učitel přítomen výuce jako asistent učitel 3 hodiny 220 Kč měsíčně model č.4 nedělená angličtina dětí ve třídě + gramatika, procvičování, konverzace, skupinová práce   jeden učitel na třídu bez příplatku a bez Martiny učitele zajistí škola?

29 Počet dětí ve třídě Třídu je možné otevřít při minimálním počtu
20 dětí. Rádi bychom přijali až 24 dětí.

30 Hodnocení  Cílem hodnocení je podat žákovi  zpětnou vazbu o jeho osobních pokrocích, úspěších, stupních zvládnutí konkrétních problematik a dovedností, nikoli jeho srovnávání a porovnávání s ostatními.  Hodnocení je vždy na základě předem známých a dohodnutých kritérií (např. termíny, způsob zpracování, porovnávání žákova pokroku, individuální či společné ověřování znalostí pomocí PL či testů). Žák dostává zpětnou vazbu na svou činnost v průběhu celého školního roku v podobě tří základních forem: 1. průběžné hodnocení  připravená tabulka s plánem učiva pro jednotlivé oblasti = přístup žáka (jednotlivce) ke sdíleným dokumentům s kmenovým učitelem za využití služby Google Apps sebehodnocení (vedení portfolia, deníky s vlastním zápisem a plánováním práce na další den) ocenění a zpětná vazba od spolužáků                             2. konzultační hodiny 2x za rok, podle potřeby častěji   3. závěrečné hodnocení 2x za rok Hodnocení  Cílem hodnocení je podat žákovi  zpětnou vazbu o jeho osobních pokrocích, úspěších, stupních zvládnutí konkrétních problematik a dovedností, nikoli jeho srovnávání a porovnávání s ostatními.  Hodnocení je vždy na základě předem známých a dohodnutých kritérií (např. termíny, způsob zpracování, porovnávání žákova pokroku, individuální či společné ověřování znalostí pomocí PL či testů). Žák dostává zpětnou vazbu na svou činnost v průběhu celého školního roku v podobě tří základních forem: 1. průběžné hodnocení  připravená tabulka s plánem učiva pro jednotlivé oblasti = přístup žáka (jednotlivce) ke sdíleným dokumentům s kmenovým učitelem za využití služby Google Apps sebehodnocení (vedení portfolia, deníky s vlastním zápisem a plánováním práce na další den) ocenění a zpětná vazba od spolužáků                             2. konzultační hodiny 2x za rok, podle potřeby častěji   3. závěrečné hodnocení 2x za rok

31 Proč nechceme ani na 2. stupni známkovat?
Známkováním bereme učení jeho vlastní smysl, tj. vědomé, z vnitřní potřeby motivované osvojování informací a dovedností. Učení se tak degraduje na prostředek ke sběru dobrých známek či vyhnutí se známkám špatným.  Mít jedničku, když ostatní mají trojky a horší známky, je báječný úspěch. Čím jsou na tom ostatní hůř, tím pro mne lépe. Učíme  tak děti velmi brzo nahlížet na ostatní jako na potenciální soupeře, nikoliv jako na možné spolupracovníky.  Co znamenají všechny ty včeličky, hvězdičky a jedničky? Milé děti, učení není nic moc. My víme, že vás musíme uplácet. Trvá to tak v podstatě šest týdnů, kdy se z vnitřní motivace učit se, stane sběratelství známek. Z dětí se velice brzy stanou filatelisté. Zvláště odolné typy vydrží do Vánoc.                                                                                                                    PhDr. Jana Nováčková    ...podobné citáty najdete např.i k tomu, že učení ve stresu není efektivní... 

32 Finanční podpora ze strany rodičů
Doplatek je určen na: uhrazení nákladů na zdvojení učitelů ve vyučování nákup a výroba pomůcek pro 6. třídu  dovybavení třídy     Předpokládáme, že měsíční příspěvek nepřesáhne  1 000 Kč, tj. cca 33,-/den + náklady na angličtinu. část platby půjde na samostatný transparentní účet pro 2. stupeň, část platby na sponzorský účet stejně jako tomu je na 1. stupni u platby na asistentku

33 Zápis na 2. stupeň 2. - 3. května 2012 od 14.00 hod.
května 2012 od hod. na zsmontessori.net/2.stupeň bude tabulka s časovým rozpisem v prostorách Montessori tříd průběh zápisu                                                                                         Chcete se podívat, jak u nás s dětmi pracujeme?  Domluvte si termín na a přijďte.  Rádi Vás uvidíme!

34 Další schůzka je s rodiči zapsaných dětí plánovaná na první polovinu června. Tématy této schůzky budou rozvrh, učebnice, brigáda, organizace školního roku, adaptační pobyt, kroužky atd. Tady teda bude čas na to , aby si rodiče připravili otázky?Omlouvám se za tento dotaz, ale neměl by tento prostor být po tom, co dostanou malinko informací?!:) Vím, že jsi mi to Miri už vysvětlovala..:)

35 DISKUZE

36 Zajímá Vás více? Sir Ken Robinson v tomto trefném, zábavném příspěvku navazuje na svou skvělou řeč z roku Zabývá se radikální přeměnou standardizovaných škol do učení na míru - vytvořením podmínek, ve kterých může vzkvétat vrozené dětské nadání. Sir Ken Robinson zábavným a strhujícím způsobem poukazuje na nutnost vytvoření vzdělávacího systému, který by podporoval, nikoliv podkopával, rozvoj tvůrčích schopností. Blog Ondřeje Hausenblase o různých otázkách zlepšování školy, výuky, učení a vzdělávání vůbec. Srozumitelné informace o otázkách a trendech současného vzdělávání.

37 Krásný večer a dobrou noc :-)
V případě potřeby či jakýchkoliv dotazů Vám jsme k dispozici na mailové adrese V Praze Děkujeme za Váš čas. Krásný večer a dobrou noc :-)


Stáhnout ppt "2. stupeň Montessori v ZŠ Na Beránku v Praze 4 - Modřanech"

Podobné prezentace


Reklamy Google