Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava nástrojů na podporu revitalizace brownfieldů v České republice 24.1.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava nástrojů na podporu revitalizace brownfieldů v České republice 24.1.2006."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava nástrojů na podporu revitalizace brownfieldů v České republice 24.1.2006

2 Click to edit Master title style Název projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu“  Doba trvání projektu 9/2004 – 12/2006  Zaměřujeme se primárně na Středočeský kraj  Parteři projektu – EC HARRIS s.r.o. - DHV ČR, spol. s.r.o. - IURS - Město Brno - ČVUT fakulta stavební  Projekt obsahuje 16 navazujících částí

3 Click to edit Master title style Důležité části projektu na rok 2006  Databázové řešenídatabáze případových studií databáze inventarizace brownfields  Metodologie a analytické pomůcky, kontrolní a rozhodovací pomůcky  Pomoc obcím s provedením hloubkové analýzy  Pomoc regionu s analýzou dat a návrhem opatření  Rozvojový záměr pro 3 vybrané obce  Příprava nadnárodního projektu za účasti obcí a regionu  Marketing, publikační a propagační akce  Právní úprava nástrojů na podporu revitalizace brownfieldů

4 Click to edit Master title style Způsoby revitalizace brownfieldů:  Důslednější využití již existujících nástrojů na podporu revitalizace brownfieldů  Implementace nových nástrojů na podporu revitalizace brownfieldů do stávající legislativy a jejich využívání

5 Click to edit Master title style Hlavní oblasti nové úpravy 1)Identifikace brownfieldů; 2)Výkon státní správy na úseku brownfieldů; 3)Třídění brownfieldů dle různých kritérií; 4)Vznik a správa databáze brownfieldů; 5)Nástroje podporující revitalizaci brownfieldů

6 Click to edit Master title style 1)Identifikace brownfieldů Definice:  dříve zastavěná území (jedná se o nemovitosti - pozemky nebo stavby)  v současné době nedostatečně využitá či opuštěná  mohou být kontaminovaná (existuje či hrozí riziko ekologické újmy, historické škody) Formální označení nemovitosti za „brownfield“ a jeho právní důsledky:  označení formou správního rozhodnutí  možnost podat opravný prostředek

7 Click to edit Master title style 2)Výkon státní správy na úseku brownfieldů  ústřední orgán – základní politika a koncepce revitalizace brownfieldů, koordinace ostatních orgánů veřejné správy, zajišťování a rozdělování veřejných prostředků ze státního rozpočtu, případně i z evropských programů na spolufinancování revitalizace konkrétních brownfieldů, aj.  regionální orgány – vyhledávání nových brownfieldů, jejich evidence v databázi, zajišťování auditu brownfieldů, priorizace revitalizace brownfieldů na místní úrovní v souladu s politikou ústředního orgánu, aj.

8 Click to edit Master title style 3)Třídění brownfieldů dle různých kritérií  brownfield je/není kontaminován;  brownfield je/není dobře umístěn (hledisko dopravní dostupnosti vůči pozemním komunikacím a železniční síti, umístění ve městě či mimo město, aj.);  brownfield je/není zastaven nemovitostmi;  celková plocha brownfieldu;  počet vlastníků brownfieldu, aj.

9 Click to edit Master title style 4)Databáze brownfieldů  evidence brownfieldů a jejich charakteristika;  správa databáze v pravomoci ústředního orgánu státní správy na úseku brownfieldů

10 Click to edit Master title style 5)Nástroje na podporu revitalizace brownfieldů ekonomické (protržní) nástroje administrativně-právní nástroje

11 Click to edit Master title style Ekonomické nástroje na podporu revitalizace brownfieldů a)Zvýšená daň z nemovitosti u (některých) brownfieldů; b)Vyšší odvody za zábor nenarušených ploch; c)Přímé intervence z veřejných rozpočtů (dotace) – obecní, krajské, státní a EU fondy a programy; d)Zvýhodnění odpisů nákladů na činnosti související s vytvářeným podmínek pro další využití brownfieldů; e)Omezení dotací z veřejných rozpočtů na záměry mimo narušené plochy.

12 Click to edit Master title style a) Zvýšená daň z nemovitosti u (některých) brownfieldů Cílem je zahájení revitalizace dané nemovitosti jejím vlastníkem, nebo její převod na jiný, aktivní subjekt.  při aplikaci daně z nemovitosti na brownfieldy požadavek úředního označení podvyužitého území jako „brownfield“ formou správního rozhodnutí, včetně možnosti podat opravný prostředek;  vzhledem k odhadovanému počtu brownfieldů v ČR (6.000-12.000) značné zatížení orgánů státní správy;  zvážit, zda případné zvýšení daně z nemovitosti aplikovat na všechny anebo jen na některé (kvalifikované) brownfieldy.

13 Click to edit Master title style b)Vyšší odvody za zábor ploch ze zemědělského půdního fondu Cílem je snížení úbytku zemědělské půdy na nezbytné minimum a situování realizací investic do míst, kde mohou mít méně závažný dopad na životní prostředí.  ekonomické znevýhodnění záboru ploch ze zemědělského půdního fondu, které by mohlo vést ve spojení s přímou podporou využití brownfieldů k rozhodnutí investora využít brownfieldy a jednak k získání prostředků pro potřeby ochrany životního prostředí

14 Click to edit Master title style Administrativně-právní nástroje na podporu revitalizace brownfieldů a)Důsledné uplatňování odpovědnosti za ekologickou újmu; b)Zvýšená ochrana půdy při územně-plánovacích procesech; c)Vyvlastnění v případě nejvíce problematických brownfieldů; d)Vznik specializovaných společností na úseku brownfieldů.

15 Click to edit Master title style a)Důsledné uplatňování odpovědnosti za ekologickou újmu  odpovědnost původce: stanoveno v zákoně o životním prostředí; nicméně chybí jednotný způsob stanovení rozsahu ekologické újmy a způsob uplatňování nápravy  odpovědnost vlastníka nemovitosti (de lege ferenda): sekundární odpovědnost založená na principu „vlastnictví zavazuje“; nutnost spoluúčasti veřejných prostředků na nápravě  odpovědnost (garance) státu: obecná garance státu za stav životního prostředí

16 Click to edit Master title style b)Zvýšená ochrana půdy při územně-plánovacích procesech  povinnost orgánů územního plánování stanovit při rozhodování o využití pozemků povinnost uvést pozemky do nerizikového stavu při ukončení jejich užívání pro povolené účely;  povinnost žadatele o nenarušené plochy prokázat, že není možné pro jeho investici využít některý z brownfieldů;  zařazení orgánů státní správy či organizací, které by soustavně působily na úseku revitalizace brownfieldů mezi dotčené orgány státní správy při územně-plánovacích procesech

17 Click to edit Master title style c)Vyvlastnění v případě nejvíce problematických brownfieldů  vyvlastnění či nucené omezení vlastnického práva je možné, a to jen ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu;  tzv. vyvlastňovací tituly: případy, kdy je možné vyvlastnit; lze je uvést a také jsou uváděny v zákonech;  veřejný zájem: je nutné jej prokázat v řízení v každém konkrétním případě

18 Click to edit Master title style Děkujeme za pozornost Tereza Titěrová Koordinator projektu EC HARRIS s.r.o. Bredovský dvůr, Olivova 6 / 948 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 505 200 Fax: +420 224 505 222 tereza.titerova@echarris.com www.echarris.com Martin Fučík Advokát HAVEL & HOLÁSEK v.o.s. Advokátní kancelář Týn 1049/3 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 895 950 Fax: +420 224 895 980 office@havelholasek.cz www.havelholasek.cz


Stáhnout ppt "Právní úprava nástrojů na podporu revitalizace brownfieldů v České republice 24.1.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google