Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."— Transkript prezentace:

1 Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiáluTypologie tištěných dokumentů 1 Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_34/5 Jméno autoraDana Kubátová Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace „ EU pen í ze středn í m š kol á m “

2 knihy periodika a seriálové publikace speciální dokumenty

3 Kniha a její podoby Knihy kniha učebnice slovníky encyklopedie příručky sborníky rukopisy Periodika a seriálové publikace noviny časopisy ročenky edice nepravá periodika Speciální dokumenty firemní literatura cestovní zprávy výzkumné zprávy patenty normy

4 KNIHA  klasický zástupce je kniha  kniha  má více než 48 s.  brožura  má méně než 48 s.  dlouhá výrobní lhůta  informace, popsané v knize mají dlouhodobou platnost  monografie = publikace, která pojednává systematicky o 1 tématu, i problému nebo události. komplexně zpracovávající jedno obvykle úzce vymezené téma Mohou to být odborné publikace i díla z oblastí krásné literatury (beletrie).

5 Knihy  Kniha je původní představitel písemných dokumentů.  Samo napsání knihy je časově náročné, zrovna jako výroba knihy. Proto nejsou v odborných knihách zahrnuty nejnovější poznatky  periodika jsou pohotovější. předností knih je však větší sumarizace informací  znamená to, že je tam větší množství informací, než v časopisech a periodikách).  Obsah knihy, ale i periodik podléhá ochraně autorských a vydavatelských práv (př. filmové zpracování knihy, další případ je kopírování knihy a v každé zemi existují příslušné zákony, které tato práva chrání.  Mezinárodní autorské právo se nazývá copyright (právo kopírování) a označuje se.  Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká (např. slovesná díla, divadelní, hudební, výtvarná, včetně umění architektonického, dále díla filmová, fotografická ale i překlady např. Harry Potter).  Autorské právo se nevztahuje na právní předpisy, úřední spisy, denní zprávy a podobné písemné dokumenty. c

6 Učebnice  knihy, které jsou vydávány pro potřebu vyučovacího procesu od základní, po vysokou školu, a dále skripty (ta jsou vydávána a hlavně rozmnožována jednoduchou technikou)  slouží k výuce a sledují didaktické cíle  jsou vydávány různé typy učebnic pro různé typy škol

7 Učebnice 2  Další výukové dokumenty:  Skripta - zvláštní forma učebnic pro potřeby posluchačů vysokých škol - dočasné učební texty, rozmnožené zpravidla jednoduchou technikou  Chrestomatie – čítanky vědeckého charakteru (vědecké čítanky - obsahují soubory typických ukázek sledované oblasti  výhody: - kompletní, ucelené informace, obsahují důležité informace daného předmětu  nevýhody: - často vysoká odbornost, moc teoretických informací

8 Slovníky  = knihy, které obsahují soubory slov, jmen, termínů, zkratek z určité oblasti, jsou k nim připojeny příslušné výklady nebo termíny v jiných jazycích  nejsou určeny ke klasické četbě  Dělí se na slovníky jazykové a věcné.  jazykové - knihy, které obsahují soubory slov, jmen, termínů, zkratek z určité oblasti, jsou k nim připojeny příslušné výklady nebo termíny v jiných jazycích  věcné - zaměřují na podávání věcných informací.. – poskytují odborná vysvětlení o předmětech, jevech, osobách a místech

9 Slovníky a) výkladové (všeobecné) – vysvětlují význam slova b) překladové – cizojazyčné, jednojazyčné, c) speciální - etymologické, frazeologické, synonymické… etymologické - vysvětlují původ slov určitého jazyka frazeologické - slovní obraty s překladem do jiného jazyka frazeologie – slovo používané v jazykovědě, [řečtina], soubor ustálených slovních spojení v určitém jazyce a nauka o nich. Zahrnuje sousloví (zuby nehty), rčení (modré z nebe), ustálená přirovnání (jako na dlani), pořekadla, přísloví, citáty, klišé jazykové odborné naučné slovníky – pojmy jednoho oboru, terminologické slovníky, encyklopedie biografické - slovníky, obsahující jména významných osob, jejich životopisy a díla (Kdo byl Kdo…) speciální - značky, zkratky, slovník pseudonymů, geografické slovníky věcné

10 Encyklopedie  dříve naučné slovníky)- obsahují přehledně uspořádaná hesla a základní poznatky z oblasti lidského vědění  obsahují hesla, tabulky, obrázky, citace  řazení hesel je abecední, nebo systematické (chronologické)  vydání encyklopedie je dlouhodobá záležitost  Encyklopedie dělíme: podle tematické šíře podle čtenářského určení podle rozsahu 

11 Typy encyklopedií všeobecné – Ottův slovník naučný speciální – vymezená část (oblast, věda… biologie, matematika, lékařství) podle tématu vědecké – pro odborníky a vědecké pracovníky populárně-naučné – pro laiky, amatéry podle čtenářského určení velké – několik desítek svazků (př. Ottův slovník naučný) střední - +/- 10 svazků příruční – 1-4 svazky podle rozsahu

12 Příručky  = publikace sloužící k pohotové informaci z určité oblasti lidské činnosti  slouží k rychlému vyhledávání informací  jsou zpracovávány přehledně a názorně (patří sem např. příručky na opravu automobilů, ale i různé klíče botanické a houbové atlasy, nebo tabulky)  nejsou určeny k soustavnému čtení  obsahují úplné shrnutí daného oboru, ale chybí nejnovější informace  Dělíme na: vědecké – rukověti, kompendia praktické - atlasy, tabulky, klíče…

13 Sborníky  = soubory samostatných textů vydaných ve formě knihy  dokument, obsahující soubor samostatných textů, které jsou zpravidla tematicky příbuzné, ale mají určitou souvislost  má podobu jednorázové nebo seriálové publikace.  rozeznáváme autorské sborníky (práce autora) a sborníky prací sestavené z příspěvků více autorů.  Existují i „jubilejní“ sborníky k různým výročím, nebo třeba „muzejní sborníky“ (zde se publikují muzejní sbírky)  Dělíme je na: sborníky původních příspěvků – nové, nepublikované příspěvky sborníky reprintů – již jednou zveřejněné texty

14 Rukopisy  každá vlastnoručně napsaná písemnost  ručně psaná kniha  vznikla před vynálezem knihtisku  textová předloha pro sazbu psaná ručně na psacím stroji, nebo tištěná z PC  př.: rukopisné knihy, disertace (VŠ práce), písemnosti, právní listiny dopisy, pohlednice, kázání

15 Periodika a seriálové publikace novinyčasopisyročenkyedicenepravá periodika

16 Periodika  vychází v určitém intervalu, předpokladem periodik, je jejich trvalé vydávání, přičemž doba vydávání není předem omezena (např. 1 za rok)  jsou označeny souborným názvem  typický znak – předpoklad jejich trvalého vydávání - stejná grafická úprava jednotlivých čísel  jejich periodicita má velmi krátký časový interval - rozmezí 1 den až 1 týden  Vydavatelská úprava periodik:  1) periodika mají povinný název, ročník a číslo  všechny části (čísla), jsou průběžně označovány, číslovány a mají většinou jednotný název  2) noviny by měly mít stejně upravenou hlavičku (ročník, rok, název, číslo) – mají dva základní formáty (světový 48x60 cm v kavárnách z rákosu prohlížeče a středoevropský 39,5 x 47,5 cm)  3) časopisy a almanachy, mají obálku z tvrdšího papíru a mají různé formáty  4) odborná knihovnická periodika = čtenář, národní knihovna, nové knihy, internet – www.ikaros.cz, www.nkp.cz, www.knihovna.czwww.ikaros.czwww.nkp.czwww.knihovna.cz

17 Noviny  jsou periodické tisky, zaměřené na aktuální zpravodajství o společenském dění  vycházejí denně pod stejným názvem, poskytují nejnovější a nejčerstvější informace, ale velmi rychle zastarávají. Proto jsou vydávány na méně kvalitním papíře  na titulní straně se nacházejí zpravidla nejdůležitější zprávy - > pokračování je uvnitř -> proč? (aby zaujali). Proto bývá na titulní straně hodně zkrácených informací s lákavými titulky  Krajové mutace – Sokolovský deník, sokolovský deník, chebský apod.

18 Časopisy  jsou to periodické tisky vycházející v pravidelných několikadenních až půlročních intervalech, pod stejným názvem, v typické úpravě (Tina, květy) se stanoveným zaměřením a s příspěvky více autorů.  mají různá zaměření, všeobecné, pro ženy, pro muže, populárně naučné, zájmové vědecké.  vycházejí pod stejným názvem v typické úpravě  Časopisy se rozlišují podle věku pro děti, mládež a dospělé.  nejvýznamnější typ dokumentů - ve vědě a technice  obsahuje texty menšího rozsahu – stati, články, recenze  u článků jsou v časopisech uváděny i související sekundární údaje - citace a odkazy na literaturu  Časopisy rozdělujeme na: všeobecné vědecké odborné - mají tematické zaměření

19 Ročenky periodika vyd. pravidelně jednou za rok, např. statistické ročenky, výroční zprávy podniků poskytují přehled informací o určité oblasti vázané na příslušný rok kalendáře, almanachy, výroční zprávy, statistické ročenky mohou mít číslo ISSN i ISBN.

20 Edice = je seriálová publikace tvořená skupinou číslovaných nebo nečíslovaných svazků se svým vlastním názvem svazky jsou spojeny společným názvemvycházející neomezenou dobu

21 Nepravá periodika předpokládá se, že vydávání skončí, zpravidla sešitové vydávání beletristických děl (Rychlé šípy, ) mají periodicitu delší než 2x ročně nebo vycházejí nepravidelněročenky, sborníky prací věd. institucí – obsahem a formou se blíží knizejsou to publikace vycházející postupně vycházejí v samostatných, obsahově neidentických částech, spojených společným názvem, průběžným označením a zpravidla také jednotnou úpravou jednotlivé části vycházejí v nepravidelných, dopředu neurčených časových intervalech s záměrem stálého pokračování

22 Speciální dokumenty firemní literaturacestovní zprávyvýzkumné zprávypatentynormy

23 Speciální dokumenty  Jsou tematicky velmi úzce zaměřené  většinou ve speciálních informačních fondech  nebývají v každé knihovně  Nemají široké uplatnění – některé mají význam jen pro určité obory, jiné ve vědě a technice  ve fondech knihovny tvoří dílčí fondy (doplňkové)  dělíme je na tištěné a netištěné  tištěné: - technické normy, patentové spisy, firemní literatura, hudebniny, mapy, grafiky, výzkumné a vývojové zprávy, diplomové práce, separáty (zvláštní otisky díla pro potřebu autora), výkresy, materiály z konferencí

24 Firemní literatura  = jsou to tiskoviny reklamního, propagačního, obchodního nebo instruktivního charakteru, nemá předem danou úpravu, kvalitní tisk plus kvalitní papír, reprezentuje firmu  velmi pestrá a rozmanitá úprava  můžeme je získat na veletrzích, při prezentaci firem a výrobků  jejich informační úroveň je různá  propagační materiály zdůrazňují klady řešení nebo předmětu  malé knihovny zpravidla tuto literaturu neobsahují  tipy firemní literatury: firemní monografie, firemní prospekty, materiály z veletrhů, adresáře firemní katalogy a časopisy firemní příručky – návody k použití, manuál k výrobku

25 Cestovní zprávy  informují o průběhu a výsledku zahraničních služebních cest  přináší informace o rozvoji vědy, techniky nebo odborné oblasti v zahraničí

26 Výzkumné zprávy  + vývojové, technické a studijní zprávy  jsou produktem kolektivní práce ve vědě a technice  dokládá se v nich postup řešení určitého předem zadaného úkolu  obsahují velmi hodnotné informace  jsou chráněny autorským právem a není snadné se k nim dostat  náklad je velmi malý - řádově desítky  podniky a výzkumné ústavy si je vyměňují na základě velmi přesných smluv

27 Patenty  vznikají a byly vytvořeny v souvislosti s přihlašováním a uznáváním vynálezů, objevů, zlepšovacích návrhů, ochranných známek a s přidělováním příslušných patentů a osvědčení  patentová literatura se týká všeho, co souvisí s novými vynálezy, zlepšovacími návrhy a vlastními patenty  patentová literatura je důležitá při výzkumu a vývoji nových postupů  patentový spis v patentových spisech se publikují nejnovější poznatky z vědy a techniky tvoří součást fondu odborných knihoven, velkých vědeckých knihoven a informačních středisek vyžaduje zvláštní péči = jsou to speciální dokumenty, které se ukládají do krabic z nekyselého papíru

28 Normy  obsahují výsledek zjišťování nejvýhodnějšího řešení opakujícího se úkolu  to je vyhlášeno jako závazný předpis  mají ustálenou úpravu a vnitřní strukturu  dnes je nejvýznamnějším krokem propojování našich norem s ISO - to dělá Český normalizační institut) a dodržování norem vůbec  nedodržování norem  postih (sankce) – výrobky nemusí být puštěny na trh  podle rozsahu působnosti mohou být podnikové úsekové oborové státní - ČSN mezinárodní = ISO – ty jsou nejdůležitější

29 Odkazy Všechny použité obrázky (kliparty) dostupné z: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Kubátová


Stáhnout ppt "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google