Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D"— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D
Podnik Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Macáková, L.:Mikroekonomie, Melandrium Praha, 2002

2 Podstata podniku a podnikání
Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku a maximalizaci tržní hodnoty akcií nebo obchodních podílů jednotlivých společníků. Další cíle se odvíjí od uspokojování spotřebitelské poptávky a spolupráce s okolím podniku. Velikost podniku se odvíjí od vybrané právní normy a od podnikatelského záměru. Mikroekonomie sleduje jednotlivé ekonomické subjekty z hlediska optimálního rozsahu jejich produkce, cen a hledá jejich optimum.

3 Podstata podniku a podnikání
Podnik je definován jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání (Zákon č. 531/1991 Sb. Obchodního zákoníku). Podnikání je definováno jako činnost prováděná samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Předmět činnosti je zapsán v obchodním rejstříku, zakládání podniku spojeno s formálními povinnostmi (zákl. formy právnická a fyzická osoba). Podnik je instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti.

4 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost
Podnikatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která získala živnostenské oprávnění podle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list nebo koncesní listina (volné a vázané živnosti). Manažer je člověk, který vykonává základní manažerské funkce. Vůdčí osobnost (lídr) je člověk, který umí získat, ovlivňovat a vést lidi, aby dosahovali dobrovolně a s nadšením vytyčené skupinové cíle.

5 Podnik před a po listopadu 1989
Krátká meziválečná historie ukazuje vývoj české ekonomiky a podniků v rámci demokratického kapitalismu a světových trendů podnikání. Poválečný vývoj byl nastartován příklonem k sovětskému chápání ekonomiky, v roce 1953 byla přijata sovětská metoda řízení podniku, centrální řízení a plánování. Po reformních snahách 1968 začala normalizace s represivní kampaní proti všem, kteří vystupovali proti tehdejší ideologii. V 80.letech nastoupila nová vlna liberalizace, ale snahy nemohly přestoupit meze centrálního řízení ekonomiky.

6 Podnik před a po listopadu 1989
Socialistické podniky a předlistopadová ekonomika Byrokratická ekonomika s centrálním řízením Schematické vytváření velkých ekonomických celků Výběr pracovníků podřízen politickým kritériím Nadbytečné kapacity a redistribuční procesy Deformace cen, „plná zaměstnanost“, ztráta konkurence na vnějších trzích (RVHP)

7 Podnik před a po listopadu 1989
Základní porevoluční úkol : Řešení sociálně ekonomických cílů (reformace) a restrukturalizace podniků, v rámci těchto cílů proběhla: restituce, malá a velká privatizace (kupónová), daňová reforma, liberalizace cen, směnitelnost (konvertibilita) domácí měny. Vyjasněné, relativně koncentrované a stabilní vlastnické vztahy se ustálily společně s relativně stabilním podnikatelským prostředím.

8 Okolí podniku Ostatní trh Z Á K Demografické A Ekonomické
Í C I Spolupracující podniky Demografické Ekonomické Kulturní prostředí Politicko – správní Technické Technologické Přírodní podnik Akcionáři Zaměstnanci Rod. Příslušníci Obyvatelé okolí Ostatní trh

9 Třídění podniku dle právní formy vlastnictví
Podniky jednotlivce Podniky ve vlastnictví společenství Společnosti (korporace) Družstva Státní podniky Rozdělení dle ekonomické teorie

10 Rozdělení podniku dle české legislativy
Podnik jednotlivce, podnik fyzické osoby ve vlastnictví 1 osoby Obchodní společnosti (osobní a kapitálové) Osobní společnosti Veřejné obchodní společnosti Komanditní společnosti Kapitálové společnosti Společnosti s ručením omezeným Akciové společnosti Družstva (společenství za účelem podnikání nebo zajišťování potřeb svých členů) Spotřební Nákupní Úvěrová Výrobní Veřejné podniky Státní podniky Neziskové organizace Rozpočtové organizace Příspěvkové organizace Občanská sdružení Nadace

11 Hlavní kritéria pro volbu právní formy podniku
Způsob a rozsah ručení Oprávnění k řízení Počet zakladatelů Nároky na počáteční kapitál Administrativní náročnost a rozsah výdajů spojený se založením Finanční možnosti, přístup k cizím zdrojům Daňové zatížení Zveřejňovací povinnosti

12 Životní cyklus podniku
Založení předmět činnosti zakladatelský rozpočet a výběr právní formy Růst jako důsledek tvůrčího přístupu řízení (priority, direktivy v řízení) rozdělení kompetencí (odpovědnosti a pravomoci) koordinace (krize byrokracie) spolupráce (zavedeni MIS, týmové aktivity, motivace a hodnocení) Stabilizace Krize a sanace sanace – restriktivní opatření na základě komplexní analýzy podniku fůze akvizice (vložení kapitálu s účelem 100% ovládnutí) Krize –strategická, vyvolaná hospodářskými výsledky, krize likvidity Zánik zrušení likvidace –vypořádání majetkových poměrů konkurz – vypořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku

13 Drobné podniky a živnosti
Malý a střední podnik: do 250 zaměstnanců, aktiva nepřesahují 980 mil nebo čistý obrat nepřesahuje mil Kč, do 25% podílu kapitálu nebo vlastnických práv jiného vlastníka. Malý podnik: do 50 zaměstnanců, do obratu 250 mil ročně. Drobný podnik (mikropodnik) do 10 zaměstnanců, do 250 mil obratu a je nezávislý.

14 Význam malých a středních podniků
Mohou absorbovat značnou část pracovních sil hlavně v rámci restrukturalizace národního hospodářství. Vytváří nové příležitosti k získání příjmu. Rozvoj nezávislých komerčních podniků pro rozvoj konkurence, resp. trhu.

15 Přednosti a slabé stránky MSP
Vytváření prac. míst při nízkých kapitálových nákladech. Prostor pro podnikatelské a manažerské talenty. Možnosti pro vývoj a aplikace nových technologií. Doplňkové firmy k velkým firmám. Vyplnění mezer na trhu (tam kde je nezisková oblast pro velké firmy). Příspěvek k celkové produkci. Nízký tržní podíl – neschopnost ovlivňovat trh. Vyšší výrobní náklady/nižší výnosy z rozsahu. Nedostatek kapitálového vybavení. Ztížená orientace ve správních, legislativních a daňových předpisech. Ztížený přístup k veřejným dražbám. Ztížený přístup k zapojení do výzkumných projektů.

16 Nejčastější příčiny neúspěchu
% Příčina krachu Zdůvodnění 44 neschopnost Fyzické, morální nebo intelektuální schopnosti 17 Nedostatečné řízení Žádné nebo malé zkušenosti s řízením lidí 16 Nevyvážené zkušenosti Malé nebo žádné zkušenosti s účetnictvím, obchodem apod. 15 Nezkušenost v oboru Malé nebo žádné zkušenosti s výrobou nebo službami 1 Zanedbání podniku Malá pozornost, špatné návyky, rodina nebo zdraví Podvod, katastrofa Falšování dokladů, podvody zaměstnanců 6 Neznámá příčina Jiné a jiné….. zdroj: Collin Barrow 2002

17 Vhodné strategie pro MSP
Inovace ICT Využívání tržních mezer Zapojení do sítí řetězců Shlukování do skupin Spojení se zahraničními investicemi

18 Daňová soustava a její vliv na mikroekonomické subjekty
Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D. Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Macáková, L.:Mikroekonomie,Melandrium Praha, 2002

19 Daně Daň je povinný odvod fyzických a právnických osob do státního rozpočtu ve stanovené lhůtě a výši. Daň je nástrojem přerozdělování vytvořeného bohatství, stát získává podíl na důchodech nebo majetku daňových poplatníků. Daň omezuje prostor ekonomickým subjektům disponovat vytvořeným bohatstvím: přímé daně odrazují tvůrce bohatství od zvyšování vytvořeného důchodu, nepřímé daně odrazují od spotřeby, neboť zvyšují ceny. Daňová soustava státu a její sazby mají zásadní vliv na ekonomické chování a ekonomické výsledky hospodářských subjektů.

20 z nemovitostí(z pozemků a
Daňová soustava ČR Přímé daně Nepřímé daně Daň z příjmu: Fyzických osob Právnických osob Daně majetkové: z nemovitostí(z pozemků a staveb) dědická, darovací z převodu nemovitostí Silniční Universální: DPH Selektivní: spotřební k ochraně životního prostředí

21 Daň z příjmu Poplatníkem jsou fyzické a právnické osoby:
daň z příjmu fyzických osob příjmy ze závislé činnosti (mzdy) příjmy z nezávislé činnosti (zisky ze živnosti) příjmy z kapitálového majetku (dividendy, úroky) příjmy z pronájmu ostatní příjmy (prodej motorového vozidla do 1 roku od jeho nabytí…) Příjmy osvobozené od daně starobní důchody, nemocenské dávky alimenty

22 Daň z příjmu Před zdaněním se odečtou částky odvedeného zdravotního a sociálního pojištění U zaměstnance: 4,5 % zdravotní pojištění (z měsíčního výdělku dále zaměstnavatel platí 9 %) 6,5 % sociální zabezpečení (25 %) U podnikatelů: 6,75 % na zdravotní pojištění z bilančního zisku 29,2 % na sociální zabezpečení z 50% b.zisku Odečitatelné položky Fyzická osoba nezdanitelné minimum na poplatníka, na vyživované dítě i manželku, z důvodu zdravotního postižení, na osobu studující v řádném studiu úroky ze stavebního spoření a hypotéčního úvěru Právnická osoba hodnota poskytnutých darů 10% pořizovací ceny vymezeného dlouhodobého nově zakoupeného hmotného majetku odpočet minulých ztrát po dobu 7 období Daň z příjmu Zaměstnanec – 15 % (výpočet ze superhrubé mzdy) Fyzická osoba –15 % (zisk-nezdanitelné položky,odečitatelné, slevy na dani) Právnická osoba –19 %

23 Změny daňové soustavy ČR po roce 1990
Od kvalitativní přizpůsobení daňovým soustavám zemí západní Evropy. Nedostatky předchozí daňové soustavy: nekompabilita (absence DPH), neschopnost bránit daňovým únikům, nerovnoprávnost postavení plátců, neúměrné zatížení ekonomických subjektů, neoddělené zdravotní a sociální pojištění (stále není). Tendence ve vývoji Daňové sazby vážící se na daň z příjmů i DPH se snižují. Harmonizace s daňovými soustavami zemí v EU: tendence k vyššímu podílu nepřímých daní, důraz na ekologické daně.


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Ing. Jana Holá, Ph.D"

Podobné prezentace


Reklamy Google