Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky Milan Kyselák odbor elektroenergetiky © 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky Milan Kyselák odbor elektroenergetiky © 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky Milan Kyselák odbor elektroenergetiky © 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 OBSAH Obsah 1) Legislativní rámec 2) Strategické dokumenty 3) Dotace 4) Statistika - Druhotných energ. zdrojů (EVO) 5) Potenciál - Druhotných energ. zdrojů (EVO) Shrnutí

4  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 1) Legislativní rámec - kompetence Zákon č. 2/1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky § 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu – ústřední orgán státní správy, v jejímž čele je člen vlády § 13 Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro: …tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,…

5  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 1) Legislativní rámec - přehled Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Další prováděcí předpisy

6  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 1) Legislativní rámec – energetický zákon úvod, § 2 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká … při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů …

7  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 1) Legislativní rámec – energetický zákon § 32 Odst. (1) Výrobci provozující zařízení na výrobu elektřiny z druhotných energetických zdrojů mají pokud o to požádají a technické podmínky to umožňují, právo k přednostnímu zajištění dopravy elektřiny přenosovou soustavou a distribučními soustavami a právo připojení svého výrobního zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě pokud o to požádají a pokud splňují podmínky připojení (Vyhláška č. 51/2006 Sb. - ERÚ)

8  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 1) Legislativní rámec – energetický zákon § 32 Odst. (4) Osvědčení o původu elektřiny z druhotných energetických zdrojů (dále jen „osvědčení“) vydává ministerstvo na základě žádosti. V případě, že údaje uvedené v žádosti nesouhlasí se skutečností, ministerstvo osvědčení nevydá, nebo bylo-li již vydáno, jeho platnost se ruší.

9  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 1) Legislativní rámec – energetický zákon § 32 Odst. (5) Výrobce elektřiny z druhotných energetických zdrojů je povinen a) žádost o příspěvek k ceně elektřiny podanou provozovateli podle § 24 odst. 10 písm. w) nebo § 25 odst. 13 doložit splněním kritérií podle odstavce 2 a osvědčením, § 24 odst. 10 písm. W) hradit výrobci, jehož výrobna je přímo připojena k přenosové soustavě příspěvky k ceně elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů. § 25 odst. 13 Provozovatel distribuční soustavy přímo připojené na přenosovou soustavu je povinen hradit výrobcům elektřiny připojeným k jeho distribuční soustavě nebo k distribuční soustavě připojené k jím provozované distribuční soustavě příspěvky k ceně elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů. b) vyhodnocovat množství elektřiny podle skutečně naměřených hodnot.

10  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 1) Legislativní rámec – energetický zákon § 32 Odst. (6) Množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů eviduje ministerstvo. Výši příspěvku k ceně elektřiny z druhotných zdrojů stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem (Vyhláška č. 344/2009 Sb., dříve 439/2005 Sb.).

11  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 1) Legislativní rámec – energetický zákon § 80 Odst. (1) Držitel licence na rozvod tepelné energie, který má vhodné technické podmínky, je povinen vykupovat tepelnou energii z druhotných energetických zdrojů. Odst. (2) Povinnost výkupu tepelné energie nevzniká: a) Je-li potřeba tepelné energie uspokojena podle výše uvedeného bodu, b) Pokud by došlo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepelné energie pro soubor stávajících odběratelů, c) Pokud parametry teplonosné látky neodpovídají parametrům v rozvodném tepelném zařízení v místě připojení. Odst. (3) Vynaložené náklady spojené s připojením zdroje tepelné energie podle výše uvedeného bodu hradí vlastník tohoto zdroje.

12  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 1) Legislativní rámec – zákon o hospodaření energií Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Stanoví pravidla pro tvorbu SEK a ÚEK a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů Územní energetická koncepce Hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla Hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů

13  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Upravuje způsob podpory výroby elektřiny z OZE a výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené Účelem zákona: Podpořit využití OZE Zajistit trvalé zvyšování podílu OZE a spotřebě PEZ Přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti

14  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ČR ve výši 8% k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010 Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou …energie biomasy Biomasou se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu

15  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Česká republika při podpisu smlouvy o přistoupení k Evropské unii (Příloha II této smlouvy, část 12 – Energetika) dohodla, že do směrnice 2001/77/ES bude doplněna referenční hodnota 8% pro stanovení národního indikativního cíle Podíl elektřiny vyrobený z biomasy obsažené ve směsném komunálním odpadu lze započítat do národního indikativního cíle výroby elektřiny z OZE Pro mezinárodní výkaznictví je stanovena, pro energetický přínos biologicky rozložitelné složky ve spalovaném odpadu, referenční hodnota 60% a to vzhledem k výhřevnosti a hmotnosti

16  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Zamezuje podporovat výrobu energie z odpadu, který obsahuje biomasu § 3 odst. (4) Rašelina a dále dřevo, výrobky ze dřeva a dřevěných materiálů ošetřené konzervačními a ochrannými prostředky nebo povrchovými úpravami nebo pojivy s obsahem halogenových halogenových uhlovodíků nebo těžkých kovů a takto ošetřené dřevo ze stavebnictví a z demolic nejsou druhy biomasy, které jsou předmětem podpory. § 5 odst. (2) Spalování odpadu obsahujícího biomasu v zařízeních určených k nakládání s odpady není způsobem využití biomasy, který je předmětem podpory. Zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory.

17  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES Aktuální definice: Energií z obnovitelných zdrojů se rozumí energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, totiž energie větrná, solární, aerotermální, geotermální, hydrotermální a energie z oceánů, vodní energie, energie z biomasy, ze skládkového plynu, z kalového plynu z čistíren odpadních vod a z bioplynů; Biomasou se rozumí biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslových a komunálních odpadů.

18  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES Zavádí podporu tepla z obnovitelných zdrojů Dnes v ČR jen podpora investiční (MPO, MŽP, MZe) Vytvořit takové podpůrné schéma pro výrobu tepla z OZE, které doplní již zavedené podpůrné schéma pro výrobu elektřiny z OZE a užívání biopaliv v dopravě a vzájemně takto zajistit dosažení národních indikativních cílů. Poskytnout jistotu investorům v oblasti výroby energie z OZE. (V oblasti výroby tepelné energie z OZE není v současné době tato jistota pro investory v ČR zajištěna). Odstranění diskriminačního charakteru podpory výroby energií z OZE zavedený podporou výroby elektrické energie z OZE.

19  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Zvažované varianty podpory výroby tepla z OZE: a) Zvýšení dotace na investiční výstavbu zařízení vyrábějící teplo z OZE v rámci současných dotačních programů b) Zavedení systému povinných poplatků od výrobců tepla z NEOZE a tyto vybrané prostředky rozdělit na: b.1) Investiční podporu (dotaci) na výstavbu zařízení vyrábějící teplo z OZE (varianta: poplatky, fond a komise) b.2) Provozní podporu formou platby prémií (bonusů) za dodané teplo z OZE (varianta: poplatky, fond a bonusy)

20  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Varianta: poplatky, fond a komise (1) Zavést do novely zákona č. 180/2005 Sb. - povinnost pro výrobce tepelné energie z NEOZE přispívat formou stanovených poplatků do fondu pro rozvoj výroby tepla z OZE. Zmocnění ERÚ (stanovit v CR) nebo Komise - výši poplatku pro zařízení vyrábějící tepelnou energii z NEOZE Zmocnění Operátor trhu - zřídí a administruje fond, - vybírá poplatky od jednotlivých výrobců tepelné energie z NEOZE,

21  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Varianta: poplatky, fond a komise (2) Poplatky: Poplatky se budou stanovovat vždy na rok dopředu na základě registrace subjektů vyrábějící teplo z OZE a NEOZE a údajů o předpokládaném množství vyrobené tepelné energie z těchto zdrojů. Výše poplatku nepřekročí 1 % průměrné ceny tepla pro odběratele v ČR v předchozím roce Poplatek bude vztažen na jednotku množství vyrobené tepelné energie Komise: Bude vydána vyhláška o pravidlech pro rozdělování financí z fondu v rámci investiční podpory pro nové zařízení vyrábějící teplo z OZE Podle této vyhlášky (pravidel) bude komise rozhodovat o dotaci komise

22  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Varianta: poplatky, fond a bonusy (1) Zavést do novely zákona č. 180/2005 Sb. - povinnost pro výrobce tepelné energie z NEOZE přispívat formou stanovených poplatků do fondu pro rozvoj výroby tepla z OZE. - právo pro výrobce tepelné energie z OZE na příspěvek formou stanovených bonusů z fondu pro rozvoj výroby tepla z OZE. Zmocnění ERÚ (stanovit v CR) - výši poplatku pro zařízení vyrábějící tepelnou energii z NEOZE - výši bonusů pro zařízení vyrábějící tepelnou energii z OZE. Zmocnění Operátor trhu - zřídí a administruje fond, - vybírá poplatky od jednotlivých výrobců tepelné energie z NEOZE, - přerozděluje bonusy pro jednotlivé výrobce tepelné energie z OZE.

23  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Varianta: poplatky, fond a bonusy (2) Poplatky: Viz. Varianta: poplatky, fond a komise Bonusy: Budou se lišit podle druhu OZE a stanovovat vždy na rok dopředu. Velikost bonusů bude zaručovat stanovenou dobu návratnosti vynaložených investic na výstavbu. Bonus bude vztažen na jednotku množství dodané tepelné energie

24  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

25  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 1) Legislativní rámec - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů V rámci podpory tepla z OZE bude paralelně podporována výroba tepla z druhotných zdrojů energie! UV ze dne 16.11.2009 č. 1398 o Opatřeních k řešení aktuálních problémů trhu s druhotnými surovinami Úkol č. 3: Vypracovat návrh právního předpisu k řešení podpory výroby tepla z druhotných energetických zdrojů, který bude stimulovat k většímu využívání druhotných energetických zdrojů a odstraní diskriminaci v oblasti podpory výroby energií z druhotných zdrojů. Úkol č. 6: Urychlit a tématicky rozšířit poskytování prostředků z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4, v oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady.

26  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 2) Strategické dokumenty - Zpráva NEK NEK - „Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu“ Zřízena UV č. 77 ze dne 24. ledna 2007 Zadání: Přezkoumání minulých SEK Realizační možnosti programového prohlášení vlády (9. vláda ČR – předseda vlády M. Topolánek) Doporučení dalšího postupu zajišťování energetických potřeb Česka

27  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 2) Strategické dokumenty - Zpráva NEK Základní priority Česka pro dosažení spolehlivé dodávky elektřiny a tepla jsou: Největší možná dosažitelná nezávislost na cizích zdrojích energie, na zdrojích energie z rizikových oblastí a nespolehlivých zdrojů, akcentovaná spotřeba domácích paliv, zejména HU a OZE, pro zásobování teplem jak centrálním, tak lokálním, bezpečnost zdrojů energie, udržitelný rozvoj ekonomický a sociální a též ochrana životního prostředí.

28  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 2) Strategické dokumenty - Zpráva NEK Identifikované problémy: Dlouhá doba na přípravu a realizaci energetických zdrojů Hrozba nedostatku kvalifikovaných pracovníků v energetice Nedostatečná podpora vědy a výzkumu v energetice Vyšší energetická náročnost ekonomiky Nedostatečná diverzifikace přepravních tras plynu a skladovacích kapacit Nízký podíl využívání OZE → DEZ (KO) Vysoký podíl CO 2 → DEZ (KO)

29  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 2) Strategické dokumenty - Zpráva NEK Identifikované problémy: Závislost výroby tepla na zásobách HU Vyčerpání vhodného uhlí pro teplárny Další zdroje blokovány za limity těžby (lomy ČSA, Bílina) Jedno z hlavních rizik české energetiky ve střednědobém období Pokud dojde k zastavení těžby HU, změní se palivová základna: Černé uhlí, zemní plyn či OZE Zvýší se dovozní závislost → částečná náhrada DEZ (KO)

30  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 30 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Aktualizace - reakce na podstatné změny v energetice, ale i v jejím okolí Definuje poslání, vize a priority energetiky Poslání: Zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR za konkurenceschopné a přijatelné ceny za normálních podmínek a současně zabezpečit nepřerušenou dodávku energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a zajištění šance obyvatelstva na přežití v krizových situacích a následnou obnovu jejích standardních funkcí.

31  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Vize: Energetika je spolehlivou, bezpečnou, prosperující a konkurenceschopnou součástí ekonomiky ČR, podporuje trvale udržitelný rozvoj společnosti a současně je významným prvkem stability a integrace energetiky v regionu střední Evropy.

32  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 32 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Strategické priority energetiky ČR 1) Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, přednostním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výrobní a výkonové bilance v elektrizační soustavě jako základu stability, energetické bezpečnosti a odolnosti. 2) Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v hospodářství i v domácnostech.

33  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 33 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) 3) Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a s plynem v regionu, včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU. 4) Podpora výzkumu a vývoje zajišťující konkurenceschopnost české energetiky a podpora školství, s cílem obnovy a rozvoje technické inteligence.

34  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 34 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) 5) Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déletrvajících krizí v zásobování palivy. 6) Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí a minimálních dopadů energetiky na životní prostředí.

35  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 35 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Všechny výše uvedené priority jsou formovány Energetickou politikou EU. Rozpracování strategických priorit energetiky ČR vychází z koncepce rozvoje jednotlivých oblastí energetiky.

36  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 36 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) 1. Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, přednostním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výrobní a výkonové bilance v elektrizační soustavě jako základu stability, energetické bezpečnosti a odolnosti: 1) Vyvážený mix zdrojů s přednostním využíváním domácích zdrojů a udržením dovozní závislosti na maximálně přijatelné úrovni. A) Podíl výroby elektřiny z domácích primárních zdrojů k hrubé spotřebě elektřiny v ČR minimálně 90 % (za domácí zdroje jsou považovány obnovitelné zdroje, druhotné zdroje (především odpady), černé a hnědé uhlí a jaderné palivo).

37  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 37 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) B) Podíl výroby CZT z domácích zdrojů minimálně 80 %, podíl tepla z kombinované výroby na celkové spotřebě tepla minimálně 40 %. C) Podíl výroby energie z OZE na celkové konečné spotřebě minimálně 13 % k roku 2020, cca 17 % do roku 2030 a až cca 23 % do roku 2050. D) Optimalizace diverzifikace výroby z jednotlivých typů zdrojů podle velikosti instalovaného výkonu zhruba v následujícím poměru: velké systémové zdroje nad 100 MW inst. – cca 60 %, střední teplárenské a zdroje využívané ve špičkách od 10 MW inst. do 100 MW inst. – cca 30 %, malé lokální zdroje do 10 MW inst. – cca 10 %.

38  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 38 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) 2) Udržení přebytkové výkonové a výrobní bilance elektřiny a zajištění přiměřenosti výkonových rezerv a regulačních výkonů. A) Zajištění disponibility točivých a rychle startujících rezerv trvale nejméně na úrovni požadavků UCTE (disponibilita točivých výkonů pro systémové služby primární a sekundární regulace zajištěna ve všech plánovaných provozních stavech s respektováním kritéria N-1). B) Udržení volné výrobní kapacity (pohotový výkon po odečtení maxima zatížení a systémových rezerv) v pásmu 5 až 15 % maximálního zatížení elektrizační soustavy. C) Udržení kladného salda zahraničních výměn elektřiny (roční čistý export >0).

39  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 39 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) 5. Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déletrvajících krizí v zásobování palivy: 1) Zvýšit podíl systémů CZT, využívajících vícepalivových systémů a schopných rychlé změny paliva, na alespoň 30 % pro případ krátkodobého záskoku.

40  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 40 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) 6. Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí a minimálních dopadů energetiky na životní prostředí: 1) Plnit závazné emisní stropy EU pro rok 2010 (SO 2 265 tis. tun, NO X 286 tis. tun, VOC 220 tis. tun, CO 595 tis. tun a naplňovat predikované emisní stropy pro rok 2020 (SO 2 159 tis. tun, NO X 252 tis. tun), pro rok 2030 (SO 2 107 tis. tun, NO X 189 tis. tun) a dále pro rok 2050 (SO 2 78 tis. tun, NOx 136 tis. tun). 2) Plnit závazné emisní stropy EU, schválené členskými státy pro období po r. 2012.

41  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 41 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) 3) Realizovat výstavbu bezemisních (jaderných a obnovitelných) zdrojů, aplikovat nízkouhlíkových uhelné technologie, rozvíjet kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a dálkové zásobování teplem, a tím dosáhnout v roce 2050 významného snížení emisí CO 2 a ještě výraznějšího snížení emisí SO 2, NO X, VOC, CO a dalších znečišťujících látek. Snížení emisí CO 2 v roce 2050 proti roku 1990 se předpokládá o více než 50 %, což pro rok 2020 představuje 106 mil. tun, pro rok 2030 ve výši 86 mil. tun a pro rok 2050 ve výši 73 mil. tun. 4) Plnit mezinárodní závazky z Kjótského protokolu a z dalších dohod na něj navazujících pro další období.

42  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 42 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) 5) Monitorovat v exponovaných krajích (zejména Ústecký a Moravskoslezský kraj) významné zdroje prachových částic PM 10 a PM 2,5 (průmysl a doprava) a po vyhodnocení navrhovat legislativní úpravy na jejich snížení. 6) Dosáhnout vyššího uplatnění kombinované výroby elektřiny a tepla zejména v malých zdrojích a udržet stávající rozsah dálkového zásobování teplem. 7) Dosáhnout postupného zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů a splnit závazný ukazatel podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie ve výši 13 % v roce 2020 (závazek vyplývající z členství ČR v EU). Referenční scénář aktualizované SEK tento závazek naplňuje.

43  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 43 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) 8) Dosáhnout zvýšení podílu biopaliv v celkové spotřebě benzínu a nafty v dopravě do roku 2020 na úroveň 10 % v souladu se závazkem vyplývajícím z členství ČR v EU. 9) Dosáhnout významně vyššího využití druhotných zdrojů energie včetně odpadů.

44  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 44 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Principy a koncepce rozvoje významných oblastí energetiky a oblastí s energetikou souvisejících Elektroenergetika Plynárenství a přeprava a zpracování ropy Teplárenství Těžba a zpracování primárních energetických zdrojů Energetická účinnost Výzkum, vývoj a školství Energetické strojírenství Doprava Vnější energetická politika a mezinárodní vazby v energetice Energetická bezpečnost, odolnost a soběstačnost

45  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 45 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Elektroenergetika hlavní cíle Zabezpečit trvale přebytkovou výrobní bilanci založenou na optimálním palivovém mixu a maximálním využitím tuzemských primárních zdrojů. Zabezpečit vysokou spolehlivost a energetickou odolnost prostřednictvím vhodné velikosti, struktury rezervních kapacit, zásobníků energií a kapacit přenosových a distribučních sítí. V této souvislosti zabezpečit i rozvoj systémů a nástrojů řízení elektrizační soustavy účinně využívající jak nové technologie v oblasti distribučních systémů (inteligentní sítě), tak i rozšiřující se regionální spolupráci v oblasti řízení soustav a posílení rezerv. Podporovat výstavbu malých a středních přečerpávacích vodních elektráren.

46  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 46 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Prosazovat rychlou integraci trhů ve střední Evropě a rozvoj tržních mechanismů usnadňující přístupy na trh i změny dodavatele při současné přiměřené kontrole tržních rizik. Zajistit otevřené a vysoce konkurenční prostředí s účinnou kontrolou tržní dominance a zneužívání trhu. Udržet a posílit vysokou tranzitní schopnost sítí a otevřenost energetiky ČR, zajistit trvalé plnění spolehlivostních kritérií a přiměřenost budoucím potřebám přenosu.

47  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 47 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Dílčí cíle a jejich specifikace v jednotlivých oblastech Obnova a rozvoj výrobních zdrojů a zajištění optimálního palivového mixu – Struktura výrobních zdrojů založená v maximální míře na domácích zdrojích energie, na zdrojích s vysokou mírou skladovatelnosti primárních paliv s udržováním trvale přebytkové výrobní bilance zajišťující dostatek rezerv pro řízení soustav, odolnost proti výpadkům dodávek primárních zdrojů a schopnost zajistit substituční služby. Pro možnosti využití elektřiny v dopravě v předpokládané výši až 20 TWh na konci sledovaného období a současně zachování pozice ČR jako producenta elektřiny pro středoevropský region bude nezbytné významné rozšíření výroby elektřiny v bezemisních, především jaderných zdrojích v dlouhodobém horizontu.

48  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 48 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Obnovitelné zdroje energie (OZE) - Podporovat rozvoj a maximální reálné využití obnovitelných zdrojů v souladu s přírodními podmínkami ČR 1) Podpořit rozvoj OZE prostřednictvím přímých i nepřímých nástrojů a dotačních schémat v přechodové fázi jejich rozvoje do dosažení konkurenceschopnosti na trhu s elektřinou (předpoklad do roku 2030). Použité nástroje budou nastavovány vyváženě s cílem stimulovat provozovatele těchto zdrojů k maximální efektivnosti při volbě umístění, technologie, způsobu připojení a charakteru provozování obnovitelných zdrojů.

49  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 49 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) 2) Zdroje pro ekonomickou podporu rozvoje OZE zajistit zejména mimo veřejné rozpočty a při stanovování rozsahu ekonomických stimulů sledovat jejich ekonomickou přiměřenost z hlediska dopadů na tarify a konečné spotřebitele a na fungování trhu s elektřinou. 3) Zajistit, v souladu s pravidly předpokládaného nediskriminovaného přístupu ke všem druhům energií, zahrnutí nákladů k zahlazování následků ekologických likvidací použitých technologií v oblasti OZE do celkových nákladů pro konečné uživatele. Jedná se zejména fotovoltaická, solární a větrná zařízení (analogie s náročnou a drahou likvidací odpadů z elektroniky a elektrotechniky). 4) Zajistit, aby podpora OZE byla zejména směřována na zdroje s přiměřeným využitím výkonu ve vztahu na evropské standardy.

50  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 50 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) 5) Zajistit, aby rozvoj OZE a jejich podpora byly v plném souladu s požadavky na ochranu krajiny a krajinného rázu a s udržitelným hospodařením vč. zajištění potravinové bezpečnosti ČR. 6) V případě biomasy přednostně podporovat její využívání pro kogenerační systémy v rámci lokálních systémů centralizovaného zásobování teplem. 7) Zajistit přiměřený podíl OZE na poskytování regulačních služeb pro elektrizační soustavu a jejich budoucí integraci do inteligentních distribučních sítí.

51  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 51 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Druhotné zdroje energie a odpady – Podporovat možnost zvýšeného energetického využití druhotných zdrojů energie včetně průmyslových a komunálních odpadů. V současné době se ročně skládkuje přibližně 2,2 mil. tun komunálního odpadu. Zvýšit výrazně současné přibližně 10% energetické využití odpadů: Prioritně podporovat přímé (termické) využití odpadů bez předchozí úpravy v kogeneračních jednotkách zařízení pro energetické využití odpadu pro lokální systémy zásobování teplem a regulační služby elektrizační soustavy. Podporovat energetické využití odpadu a alternativních paliv v oblasti procesního tepla v cementárnách a vápenkách.

52  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 52 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Podporovat kogenerační výrobu energie z bioplynových stanic, které používají jako palivo biologicky rozložitelný odpad v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Klást důraz na maximální využití tepla z těchto zařízení. Podporovat spolupráci energetických společností a měst a obcí jakožto původců komunálního odpadu od fyzických osob v této oblasti k maximalizaci energetického využití odpadu. Podpora výzkumu a vývoje a mediálních aktivit v oblasti využití druhotných zdrojů, především odpadů (např. pyrolýzní spalování, plazmové technologie).

53  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 53 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Teplárenství Hlavní cíle Podporovat využití biomasy, druhotných (především odpadu) a dalších obnovitelných zdrojů v kombinaci s ostatními palivy pro centrální zásobování teplem, zejména u středních a menších zdrojů. Podporovat rozvoj vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, a to ve velkých středních i malých zdrojích tepla. Podporovat rozvoj vícepalivových systémů se zásobníky hlavně u zdrojů využívajících zemní plyn, které umožní krátkodobý přechod na alternativní paliva v případě stavů nouze.

54  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 54 2) Strategické dokumenty – SEK (návrh aktualizace říjen 2009) Výzkum, vývoj a školství Využití odpadů Podpora projektů bude zaměřena na výzkum a vývoj nových technologií energetického využití odpadů.

55  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 55 3) Dotace Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Stanoven § 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií MPO – část A – program EFEKT V současnosti chápán jako doplňkový program k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Dotace poskytovány: Energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti Rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie Rozvoj energetického využití komunálních odpadů Osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s energií

56  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 56 3) Dotace V roce 2008 byl vypsán speciální projekt na podporu energetického využívání odpadu Zařazena aktivita – Studie proveditelnosti energetického využití odpadů Operační program Podnikání a inovace prioritní osa 3. „Efektivní energie“ Program EKOENERGIE Proti podpoře výstavby spaloven byla Evropská komise, MŽP a dokonce i tehdejší vedení MPO (2006) Negativní stanovisko vyjádřeno také v procesu SEA Strategické posuzování vlivů na životního prostředí tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment)

57  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 57 3) Dotace Operační program Životní prostředí NV ze dne 16.11.2009, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., O Plánu odpadového hospodářství České republiky Zrušen zákaz podpory výstavby spaloven ze státních prostředků X Doplnění bodů, které zakazují dovoz komunálních odpadů za účelem energetického využití za určitých podmínek

58  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 58 3) Dotace Operační program Životní prostředí 3.11. 2009 změna Implementačního dokumentu OPŽP Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady Nově podporované projekty v rámci integrovaných systémů nakládání s odpady: d) Zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů e) regionální systémy a zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů

59  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 59 3) Dotace Operační program Životní prostředí Dne 4.12.2009 zveřejněna výzva v rámci prioritní osy 4 a 2 Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady Regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu (MBÚ) komunálního odpadu (KO) Zařízení pro energetické využívání KO Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí Rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí zejména No x, SO 2, a prachových částic a současně vytvoření nových kapacit na spoluspalování odpadu (např. náhrada původního kotle novým, rekonstrukce spalovací komory, úpravy dopravních cest apod.)

60  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 60 3) Dotace Operační program Životní prostředí Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí Rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí zejména No x, SO 2, a prachových částic a současně vytvoření nových kapacit na spoluspalování odpadu (např. náhrada původního kotle novým, rekonstrukce spalovací komory, úpravy dopravních cest apod.) Rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích stacionárních zdrojů za účelem snížení emisí No x či prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí No x či prachových částic u velkých stacionárních nespalovacích zdrojů a současně vytvoření nových kapacit (včetně zvýšení stávajících kapacit) na spoluspalování odpadu.

61  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 61 4) Statistika – vsázka paliva

62  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 62 4) Statistika – vsázka paliva

63  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 63 4) Statistika – vsázka paliva

64  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 64 4) Statistika – výroba elektřiny z OZE (BRKO)

65  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 65 4) Statistika – výroba elektřiny z OZE (BRKO)

66  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 66 4) Statistika – výroba elektřiny z OZE

67  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 67 4) Statistika – výroba elektřiny z OZE (BRKO)

68  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 68 4) Statistika – výroba elektřiny z OZE (BRKO)

69  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 69 4) Statistika – výroba elektřiny z odpadu

70  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 70 4) Statistika – výroba tepla z odpadu Spotřeba paliv na výrobu tepelné energie v roce 2007 Paliva a technologie m.j. Spotřeba na výrobu tepla (vybraní výrobci Spotřeba na výrobu tepla (ostatní výrobci) Spotřeba na výrobu tepla (domácno sti) Celková spotřeba na výrobu tepla bez procesního tepla Spotřeba na výrobu procesního tepla Celkem Tuhý komunální odpad tis. tun377,8── ─ Průmyslový a nemocniční odpad tis. tun17,540,9─58,4─ Alternativní a ostatní paliva tis. tun9,75,8─15,5177,4192,9 (Zdroj: MPO)

71  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 71 4) Statistika – výroba tepla z odpadu

72  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 72 4) Statistika – výroba tepla z odpadu

73  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 73 4) Statistika – výroba tepla z odpadu

74  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 74 4) Statistika – výroba tepla z odpadu

75  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 75 4) Statistika – výroba tepla z odpadu

76  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 76 4) Statistika – výroba tepla z odpadu

77  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 77 4) Statistika – výroba tepla z odpadu

78  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 78 4) Statistika – výroba tepla z odpadu

79  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 79 4) Statistika – vývoj energetického využití odpadu a alternativních paliv

80  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 80 5) Potenciál výroby energie Velký a nevyužitý potenciál pro zvyšování produkce energie z odpadu Jen 10%! KO odpadu energeticky využíváme na skládky ukládáme 75%! KO 2,2 mil tun/rok odpadu teoreticky využitelných pro energetické účely SKO podobná výhřevnost jako hnědé uhlí Náhrada 2,2 mil tun HU, tedy asi až 5% roční těžby Potenciál na 6x více než dnes OZE na PEZ – 4,77% Po využití zvýšení až na 5,6% Podíl BRKO až na 17% energie OZE

81  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 81 Shrnutí Legislativa Dotační podpora Informace veřejnosti

82 Děkuji Vám za pozornost!

83  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 83 Prezentaci Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky vytvořil Milan Kyselák kyselak@mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky Milan Kyselák odbor elektroenergetiky © 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google