Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení společnosti Consulting České spořitelny, a. s. a zkušenosti při poskytování dotací ze SF EU 25.10. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení společnosti Consulting České spořitelny, a. s. a zkušenosti při poskytování dotací ze SF EU 25.10. 2004."— Transkript prezentace:

1 Představení společnosti Consulting České spořitelny, a. s. a zkušenosti při poskytování dotací ze SF EU 25.10. 2004

2 2 nZákladní informace o společnosti Consulting České spořitelny, a. s. nReference ze SF EU nReference z předvstupních a státních dotačních fondů nNabídka služeb Consultingu České spořitelny, a. s. nProč právě Consulting České spořitelny, a. s.? nKontaktní údaje Obsah

3 3 Základní informace o společnosti Consulting České spořitelny, a. s.

4 4 Consulting České spořitelny, a. s. nConsulting České spořitelny, a. s., (dále jen Consulting ČS), je poradenská společnost, která od roku 1995 poskytuje svým klientům služby v oblastech: 1.manažerské poradenství 2.finanční a ekonomické poradenství 3.oceňování majetku 4.poradenství v oblasti IS/IT nConsulting ČS je členem Finanční skupiny České spořitelny nConsulting ČS má certifikovaný systém jakosti podle normy ISO 9001:2000 certifikační společností Lloyd’s Register Quality Assurance nV domácím měřítku je držitelem osvědčení o akreditovaném členství v Asociaci pro poradenství v podnikání nConsulting ČS disponuje týmem 30 profesionálních poradců, z nichž mnozí mají zkušenosti z práce pro renomované zahraniční poradenské firmy. K dispozici má i síť externích poradců

5 5 Reference ze SF EU

6 6 Reference nConsulting ČS zajišťuje zhruba 60 projektů, z toho pro municipality ve SROP cca 10 a v OP Infrastruktura rovněž cca 10, další podnikatelské projekty – ROZVOJ, Inovace, RVZM, Reality, Obnovitelné zdroje a cca 20 žádostí o dotace z programů SROP, OP Infrastruktura. Z toho podáno v první vlně celkem 16 žádostí nV roce 2003 zpracování finanční analýzy, multikriteriální a citlivostní analýzy, zdrojů financování a modelu kofinancování do Studie proveditelnosti velkého kapitálového projektu „Napojení jižní Moravy na Dunaj“ a jeho jednotlivých variant s investiční náročností v řádu několika desítek miliard Kč pro žádost o dotaci z Kohezního fondu EU nConsulting ČS se zapojil i do metodické přípravy zejména s MPO a Czechinvestem před vyhlášením OP a průběžně konzultoval zpřesnění metodiky a dle vyjádření CzechInvestu zpracoval jednu z nejlepších metodik na výpočet cash flow a citlivostní analýzu

7 7 Reference z předvstupních fondů a obdobných projektů

8 8 Předvstupní fondy a národní dotační programy – I. nFinanční skupina České spořitelny úspěšně spolupracovala s agenturou SAPARD, kdy z celkových 4 221 mil. Kč poskytnutých dotací bylo finanční skupinou zprostředkováno 442 mil. Kč nŠiroké zkušenosti s řízením programu PHARE na podporu exportu. Jedním z nosných projektů byla implementace a certifikace systému jakosti pro malé a střední podniky s využitím dotací z fondu PHARE, v rámci kterého byly poskytnuty dotace za cca 440 mil. Kč Dlouhodobá spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj při posuzování žádostí o dotace v rámci Regionálního programu podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2. V roce 2004 tato spolupráce představovala ekonomické vyhodnocení stability podniků, žadatelů o finanční podporu a posouzení jejich Podnikatelských záměrů a to v 67 případech, v předchozích letech cca po 30-40 žádostí ročně a dále monitorování plnění podmínek Rozhodnutí o přidělení dotace na místech realizace podnikatelského záměru

9 9 Předvstupní fondy a národní dotační programy – II. nPrůběžné zpracování Studií proveditelnosti pro řešení úvěrové angažovanosti České spořitelny, a. s. pro municipality, i pro korporátní klienty nSpolupráce s ČMZRB při tvorbě metodiky EHK (ekonomického hodnocení klientů – podnikatelů, družstev, měst a obcí) a při racionalizaci předpisové základny (týkala se i předpisů pro poskytování zvýhodněných úvěrů, dotací a záruk) nConsulting ČS má své odborné zázemí v technice, technologiích, stavbách a ekologii - spolupracuje se skupinou oborových expertů, což je další předností pro zajištění náročných požadavků kladených na žádosti a dokumentaci pro finanční příspěvky z Evropských fondů

10 10 Nabídka služeb Consultingu České spořitelny, a. s.

11 11 Nabízené služby Consultingu ČS – I. V etapě požadavků na finanční podporu ze SF EU Tyto služby jsou zatím nejfrekventovanější ze strany žadatelů nKomplexní služby na klíč: Consulting ČS nabízí komplexní zabezpečení veškeré dokumentace a žádosti tzv. „na klíč“, samozřejmě při těsné spolupráci se žadatelem. Požadavky měst a obcí se zatím soustřeďovaly právě na komplexní služby nJednotlivé služby: typicky orientované na zpracování žádosti a kontrolu úplnosti dokladů a dokumentace s tím, že jednotlivé dokumenty si žadatel připravuje sám, vlastními silami. Tento typ služby převládá u podnikatelů, kteří si vlastními silami připravují podnikatelský záměr a požadují především zpracování žádosti a garanci za úplnost a správnost jimi zajišťovaných dokladů

12 12 Nabízené služby Consultingu ČS – II. V etapě strategické a koncepční přípravy Consulting ČS nabízí zejména pro municipality zpracování celkové strategie rozvoje města, obce, popř. svazku obcí, u nichž existuje řada námětů a záměrů. Tyto služby jsou již realizovány v některých případech svazků obcí a velkých projektů a soustřeďují se na tyto fáze nZmapování všech námětů a identifikace důvodnosti jejich potřeby: zdrojem je obvykle existující strategie nZpracování pre-feasibility study: vybrané záměry finančně ohodnotí na základě brainstormingu a provede finanční analýzu proveditelnosti, profinancovatelnosti a na základě projednání s bankou možností finančního krytí stanoví priority a navrhne harmonogram časové realizace jednotlivých záměrů

13 13 Nabízené služby Consultingu ČS – III. V etapě realizační O tyto služby je projevován zájem nPříprava zadání veřejných zakázek: Consulting ČS nabízí zajištění postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek zahrnující navržení koncepce veřejné zakázky (jednotliví dodavatelé nebo generální dodavatel), zpracování veškeré organizační přípravy podmínek zadání, kritérií pro výběr nejlepší nabídky a jejich vyhodnocování a zabezpečení veškeré agendy s tím spojené nProjektové řízení, monitoring: Consulting ČS vypracuje návrh uplatnění projektového řízení jakožto nástroje dodržení cílů, parametrů a nákladů projektu a zajištění správného hospodaření s prostředky EU buď formou návrhu a zácviku provádějícího, nebo jeho zabezpečení Consultingem ČS, dále vedení agendy projektového řízení, řešení odchylek a průběžné monitorování průběhu realizace projektu. O tyto služby je již projevován zájem i když mohou být realizovány až po přidělení dotace

14 14 Nabízené služby Consultingu ČS – IV. V etapě zpracování žádosti a potřebné dokumentace nOvěřování příslušnosti projektu do určitého operačního programu příslušné priority a opatření a řešení specifických záležitostí s řídícími orgány a kraji nTvůrčí, koncepční rozpracování záměru a to zejména z hledisek důvodnosti, potřebnosti, přínosů pro žadatele, synergických efektů,… nZpracování žádosti v elektronické podobě a metodická pomoc při přípravě povinných příloh nZpracování Logického rámce (specifikace cílů, předpokladů a rizik projektu a indikátorů pro měření dosažených výstupů a přínosů)

15 15 Nabízené služby Consultingu ČS – V. nZpracování Studie proveditelnosti (v rozsahu dle stanovené metodiky, která obsahuje důvodnost projektu, splnění kriterií pro hodnocení projektu, technickou a technologickou specifikaci projektu, marketing projektu a marketingový mix (4P), vliv na životní prostředí, specifikace finančních toků (investic, výnosů a provozních výdajů), organizační zajištění přípravy, realizace a provozování projektu, provedení Finanční analýzy (NPV, IRR, DN, podíly čistých výnosů k investici a jejich vyhodnocení z hlediska proveditelnosti, udržitelnosti a profinancovatelnosti projektu, Finanční model k profinancování, Projekci Cash Flow žadatele bez vlivu projektu a s vlivem projektu nZpracování Cost Benefit analýzy (v rozsahu dle stanovené metodiky, zahrnující specifikaci užitků či újmy pro třetí osoby - externality, pro prokázání veřejného zájmu a potřeb dotace z fondů EU) nProvedení rizikové/citlivostní analýzy na výstupy z FA a EA, závěrečné vyhodnocení projektu

16 16 Proč právě Consulting České spořitelny, a. s.?

17 17 Proč právě Consulting ČS nPříslušnost do finanční slupiny České spořitelny a z toho vyplývající synergický efekt v propojení s bankou, která v průběhu přípravných prací může navrhovat a projednávat možnosti profinancování celkového záměru nZáruka profesionality daná dlouhodobými zkušenostmi s produkty tradičně nabízenými a nyní využívanými v žádostech na SF (Feasibility Study,…), jakož i specializovanými poradci

18 18 Kontaktní údaje

19 19 V případě zájmu o spolupráci další informace rádi poskytnou Ing. Jan Zavřel, CSc. ředitel pro poskytování služeb a jakost Ing. Václav Bezděka vedoucí skupiny E-mail: euinfo@consultingcs.cz Consulting České spořitelny, a. s. Vinohradská 1632/180 130 00 Praha 3 IČ 63079798 www.consultingcs.cz Tel.: 224 309 740 Fax: 271 746 975


Stáhnout ppt "Představení společnosti Consulting České spořitelny, a. s. a zkušenosti při poskytování dotací ze SF EU 25.10. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google