Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení před soudy EU Seminář ZEPr 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení před soudy EU Seminář ZEPr 2015."— Transkript prezentace:

1 řízení před soudy EU Seminář ZEPr 2015

2 Soudní soustava EU Mají autoritativní (nařizovací) pravomoc
Nemají exekuční pravomoc (dožadují u národních soudů) Soudní dvůr EU (Evropský soudní dvůr -ESD) – do roku 1989 jediný soud ES Tribunál ( v letech 1989 – Soud první instance - SPI) převzal část agendy ESD Odvolání v omezených případech projednává ESD Soud EU pro veřejnou správu (zřízen 2004 jako organizační součást SPI) Pouze spory ze zaměstnaneckého a služebního poměru mezi EU a jeho zaměstnanci Odvolání projednává Tribunál

3 Soudy EU - druhy soudních řízení
Soudní dvůr rozhoduje spory mezi orgány EU, mezi orgány EU a členskými státy a mezi členskými státy navzájem; výjimečně může řízení zahájit i vnitrostátní subjekt (jednotlivec).

4 Žaloba na porušení povinnosti (porušení práva eu)
žaloba směřuje proti členskému státu, který nesplnil některou svou povinnost (např. netransformoval směrnici v určené lhůůtě). Aktivní legitimaci mají členský stát nebo Komise. V praxi státy zřídkakdy Výsada Komise EU 1.fáze – „předsoudní“ řízení před Komisí před podáním žaloby musí Komise porušení se státem konzultovat a vyzvat k nápravě („Kvalifikované stanovisko Komise“). 2.fáze – řízení před ESD ESD v rozsudku může konstatovat porušení povinnosti. Stanoví lhůtu, v níž je členský stát povinen přijmout opatření, která vyplývají z rozsudku

5 Žaloba na porušení povinnosti (porušení práva eu)
V případě, že členský stát EU nerespektuje rozsudek ESD, může mu ESD na návrh Komise uložit sankci v podobě paušální pokuty (jednorázová) Penále (opakující se) Červenec ESD (rozsudek v případu Komise v. Řecko C-387/97) uložil Řecku penále ve výši EUR za každý další den nerespektování rozsudku ESD z dubna 1992

6 ODPOVĚDNOST ČLENSKÝCH STÁTŮ
Odpovědnost členských států za právní akty a za nečinnost Podmínky odpovědnosti Záměrem normy EU , která byla porušena, musí být propůjčení subjektivních práv jednotlivci Porušení musí být závažné Příčinná souvislost mezi porušením povinnosti státu a vznikem škody Posuzují vnitrostátní soudy ( příp. ESD v řízení o předběžné otázce - Rozsudky ESD: Brasserie du Pecheur, Factortame, Francovic, Bonifaci,

7 POČET ŘÍZENÍ PRO PORUŠENÍ PRÁVA EU ZAHÁJENÝCH KOMISÍ

8 Žaloba na neplatnost legislativního aktu EU
žalobou lze napadnout legalitu aktů EU, žalující může tvrdit nesplnění procedurálních pravidel nutných pro přijetí napadaného rozhodnutí, překročení pravomocí orgánu, který akt přijal, existenci formálních vad aktu (např. neexistenci povinného odůvodnění). Aktivní legitimaci mají státy, orgány EU - Privilegovaní žalobci soukromé osoby - Neprivilegování žalobci -pokud je jim akt určen a pokud se jich bezprostředně a osobně dotýká.

9 Žaloba na neplatnost legislativního aktu EU
Soukromé osoby musí svůj právní zájem prokázat Soud posoudí, dříve než zahájí řízení (žaloby k Tribunálu) žalobu lze podat pouze do dvou měsíců od zveřejnění aktu v Úředním věstníku (nebo kdy se o něm adresát dozvěděl) Soudní dvůr může prohlásit akt za neplatný

10 Žaloba na neplatnost legislativního aktu EU
Akt prohlášen za neplatný orgán, který ho vydal, musí přijmout veškerá opatření nezbytná ke splnění rozsudku ESD Zpětně nutno napravit (konvalidovat) účinky tohoto aktu před prohlášením za neplatný příklad judikátu - ESD prohlásil za neplatnou směrnici ES zakazující tabákovou reklamu (Německo v. EP a Radě EU , Case C-376/98) Relativně časté též žaloby na zrušení harmonizačních směrnic

11 Žaloba na neaplikovatelnost aktu
žaloba může směřovat pouze proti aktu v podobě nařízení. - Lze podat pouze v rámci jiného řízení před Soudním dvorem podobná žalobě na neplatnost aktu, v tomto případě se nevyslovuje neplatnost aktu (nařízení nepřestane být součástí práva EU), ale jen jeho nepoužitelnost (neaplikovatelnost) pak tento akt nepoužije v konkrétním případě. podání žaloby není omezeno dvouměsíční lhůtou (jako u žaloby na neplatnost aktu)

12 Žaloba na neaplikovatelnost aktu
Rozdíl od žaloby na neplatnost nařízení ES (může být napadeno žalobou na neplatnost pouze orgány EU nebo členským státem) je následně aplikováno ve vztahu ke konkrétní právnické nebo fyzické osobě vydáním individuálního aktu. Adresát aktu – soukromá osoba - může poté napadnout tento individuální akt proto, že je založen na protiprávním nařízení ALE - Pokud se žaloba úspěšná, dané nařízení se poté de facto přestane aplikovat

13 Žaloba na nečinnost žalobou lze napadnout nepřijetí rozhodnutí Komisí, Radou či Parlamentem pokud je nečinnost v rozporu se zřizovacími smlouvami Společenství (SFEU) Možno podat až poté, co byla instituce nejprve vyzvána ke konání Aktivní legitimaci mají Jiné orgány EU (též Evropský parlament, Účetní dvůr a ECB) soukromá osoba, pokud má být akt určen jí Soudní dvůr může pouze konstatovat nepřijetí aktu. V praxi žaloba, se kterou je možné jen velmi obtížně uspět, a proto se velmi málo používá

14 Žaloba o náhradu škody (škoda způsobená orgány EU)
Smlouva čl. 235, čl. 288 Předmět žaloby: stanovení odpovědnosti EU za škody způsobené občanům a podnikům orgány EU zaměstnanci při výkonu jejich funkcí Žalobce : poškozený Škodu lze uplatňovat pouze v případě protiprávnosti tohoto jednání, nikoliv pokud byla někomu způsobena újma postupem v souladu s právem. Žalobu může podat kdokoliv Rozsudek odsuzující k náhradě škody

15 ŘÍZENÍ O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE (PREJUDICIÁLNÍ ŘÍZENÍ )
specifické řízení velkého významu. smyslem je zajistit jednotnou a správnou aplikaci norem EU vnitrostátními soudy členských států. Vnitrostátní soudy se mohou, respektive v případech řízení, ve kterých má být vydáno rozhodnutí, proti kterému není řádného opravného prostředku musejí, obrátit na Soudní dvůr, pokud pro své rozhodnutí potřebují vyřešit otázku platnosti či výkladu aktů Společenství.

16 ŘÍZENÍ O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE (PREJUDICIÁLNÍ ŘÍZENÍ )
ESD v nesporném řízení tuto otázku závazně rozhodne poté vnitrostátní soud rozhodne ve věci samé. POZOR ! Soudní dvůr není nadřízeným soudem soudů členských států. Jeho působnost v řízení o předběžné otázce je striktně vymezena na otázky platnosti a výkladu práva Společenství, nemůže řešit otázky skutkového stavu

17 ŘÍZENÍ O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE (PREJUDICIÁLNÍ ŘÍZENÍ )
V případě, kdy vnitrostátní soud poruší své povinnosti v souvislosti se řízením o předběžné otázce, může dojít ke vzniku nároku jednotlivce na náhradu škody vůči členskému státu jehož soud takto pochybil soud je odpovědný za porušení práva EU („nepoložení předběžné otázky“).

18 řízení Řízení zahrnuje bez ohledu na povahu věci část písemnou a případně i část ústní, která je veřejná. Je však nutné rozlišovat mezi řízením o předběžné otázce, a řízením o ostatních žalobách (žaloby přímé) Zahájení řízení před Soudním dvorem a písemná část řízení Přímé žaloby zahájení řízení na základě žaloby Vedoucí soudní kanceláře zveřejní sdělení o žalobě v Úředním věstníku EU žaloba doručena druhému účastníku řízení – 1 měsíc k podání žalobní odpovědi U obou druhů žalob určí předseda soudce zpravodaje a první generální advokát generálního advokáta, kteří jsou pověřeni sledovat průběh věci.

19 Přípravná opatření Přípravná opatření
účastníci řízení po skončení písemné části řízení se mohou vyjádřit ve lhůtě tří týdnů, zda si přejí konání jednání ESD na základě návrhu soudce zpravodaje a generálního advokáta rozhodne, zda bude provedení důkazů datum jednání stanoví předseda.

20 Veřejné zasedání a stanovisko generálního advokáta
Koná –li se jednání, jsou přednášeny řeči na veřejném zasedání před kolegiem a generálním advokátem. Soudci a generální advokát mohou klást účastníkům řízení otázky Poté přednese generální advokát své stanovisko Rozebírá zejména právní stránky sporu navrhuje ESD, jak by měl být spor vyřešen poté ústní část řízení skončena

21 Rozsudky Porada soudců na základě návrhu rozsudku (soudce zpravodaj)
každý soudce kolegia může navrhnout změny rozhodnutí přijímána většinou (menšinová stanoviska nejsou vyjadřována) rozsudky podepisovány všemi soudci výrok je vyhlášen na veřejném zasedání Rozsudky a stanoviska generálních advokátů jsou k dispozici na internetu Následně zveřejňovány ve Sbírce rozhodnutí.

22 Zvláštní řízení Zjednodušené řízení
je-li předběžná otázka shodná s otázkou, o které již ESD rozhodl Nelze o odpovědi na předběžnou otázku rozumně pochybovat odpověď na předběžnou otázku může být jasně vyvozena z judikatury ESD může po vyslechnutí generálního advokáta rozhodnout usnesením s odůvodněním, kterým odkazuje zejména na předchozí rozsudek o této otázce nebo na příslušnou judikaturu.

23 Zvláštní řízení Zrychlené řízení
Zrychlené řízení umožňuje Soudnímu dvoru rozhodnout rychle ve věcech velké naléhavosti zkracuje lhůty a dává věci absolutní přednost na žádost účastníka řízení rozhodne předseda ESD, zda zvláštní naléhavost odůvodňuje použití zrychleného řízení v případě řízení o předběžné otázce - žádost podána vnitrostátním soudem, který se obrací na ESD (musí uvést okolnosti zakládající mimořádnou naléhavost rozhodnutí )

24 Zvláštní řízení Naléhavé řízení o předběžné otázce
umožňuje Soudnímu dvoru ve zkrácené lhůtě projednat otázky týkající se policejní a justiční spolupráce v občanských a trestních věcech oblasti víz, azylu, přistěhovalectví jiné politiky spojené s volným pohybem osob Věci projednávané jsou svěřeny senátu sestávajícímu z pěti soudců písemná část řízení převážně v elektronické podobě ( je časově omezená) většina stran se účastní ústní části řízení - je povinná.

25 NÁKLADY ŘÍZENÍ A JAZYKOVÝ REŽIM
Řízení nepodléhá poplatkům. ESD nenahrazuje náklady vynaložené na advokáta účastník řízení může požádat o poskytnutí bezplatné právní pomoci přiloženy veškeré nezbytné doklady prokazující žadatelovu potřebnost. Jazykový režim řízení o přímé žalobě - jazyk, v němž je sepsána žaloba je jednacím jazykem ve věci v něm bude řízení probíhat. řízení o předběžné otázce - jednacím jazykem jazyk vnitrostátního soudu, který se na ESD obrací Jednání konající se během ústní části řízení tlumočena podle potřeby Porady soudců probíhají bez tlumočníka ve společném jazyce (tradičně francouzština)

26 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Řízení před soudy EU Seminář ZEPr 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google