Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉMOVÁ PODPORA REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉMOVÁ PODPORA REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ"— Transkript prezentace:

1 SYSTÉMOVÁ PODPORA REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ
STÁTNÍ POKLADNA SYSTÉMOVÁ PODPORA REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

2 Hlavní ICT domény MF MF resort (cca 28,0 kPC) Celní správa
Daňová správa (cca 17,5 kPC) MF úřad (cca 1,5 kPC) Resort MF - ostatní (cca 2,0 kPC)

3 Skladba IT v resortu MF Základní bloky: Skupiny IS resortu MF:
Registry, číselníky a ostatní datové zdroje Informační systémy (aplikace) Skupiny IS resortu MF: IS vycházející z kompetencí resortu MF uzavřená množina uživatelů se zvýšenou bezpečností připojení (resort MF, ČNB, komerční banky, specializované útvary subjektů VS (např. finanční kontrola), EU, subjekty „zvláštního určení“ (i mezinárodní) Vnitřní IS Externí veřejné datové zdroje – napojení přes centrální „e-GW“ pro subjekty VS a veřejnost

4 Aktuální situace ICT MF
Finanční a kontrolní datová vrstva – společná všem subjektům VS Množství malých i rozsáhlých IS je spolu s FINet nezbytnou podporou výkonu činností resortu MF (viz povodně 2002) Aplikační požadavky vycházejí z legislativy a z požadavků EU Přes IS a FINet „prochází“ ročně přes mld. Kč Rozšíření o oblast EU relevantní k resortu MF (NTCS, VIES, finanční kontroly zdrojů ze SR a dotací EU, složky se specializovaným zaměřením (FKÚ, drogy, antifraud, ….) Legislativa v oblasti kontrolní činnosti vyžaduje průřezový přístup ke všem datovým zdrojům resortu MF a informační vazby (přímé nebo nepřímé) na všechny subjekty VS (cca ) financované ze SR a EU

5 Požadavky na budoucí řešení ICT
Rozdělení na bloky podle procesů Možnost integrace bloků (zpočátku stávajících IS) Oddělení správy finančních dat od aplikací Aktuálnost a „nadčasovost“ dat Povinnost uchovávat verze Existence „etalonových“ finančních dat na MF Bezpečnost datových finančních zdrojů, archivace Autorizovaná dostupnost (cca subjektů) Autorizace přístupu (zejména odpovědnost za updaty) Cílový stav: Warehouse – každý údaj pouze jednou

6 Registry a evidence Centrální registr dotací ze státního rozpočtu
CEDR Centrální registr dotací ze státního rozpočtu ARES Administrativní registr ekonomických subjektů KSP Evidence státních dotací do stavebního spoření SDPF Evidence státních dotací do pensijního připojištění

7 Finanční a kontrolní IS
ADIS Daňový informační systém ARIS Evidence čerpání SR CIS Celní informační systém NFEU Systém národního fondu ISPROFIN Systém programového financování SUSR Systém účtů státního rozpočtu VIOLA Centrální platební systém prostředků EU ŠACHMATKY Systém pro tvorbu státního rozpočtu

8 Interní a externí konektivita

9 Připravované projekty IS
FKSV – finanční kontroly, reporting ukončen ověřovací provoz (cca 1350 subjektů), cíl cca subjektů generování kontrolních protokolů, e-authetizace veřejná část volně dostupná na Web MF pro finanční kontrolory VS IS analytické podpory finančních kontrol v přípravě; postupně cca uživatelů bude jako volně dostupný na Web MF pro finanční kontrolory cílově: autorizovaný průřezový přístup ke všem finančním datům VS IS pro plánování a přípravu finančních kontrol generace plánu finančních kontrol, workflow IS o platech monitorování platové struktury zaměstnanců VS nyní ověřovací provoz (48 klientů), 2/2004 cca klientů e-certifikace dat ISOP – IS pro kontrolu a dozor pojistného trhu ČR provoz od 1/2005

10 Model SP - Světová banka

11 SP Rakousko – 1 Cíle projektu v Rakousku
Reorganizace a optimalizace procesů v oblasti řízení státních financí na spolkové úrovni, zavedení jednotného systému centrálního účetnictví státu Náhrada zastaralých individuálně vyvíjených aplikací moderním mezinárodním centrálním ekonomickým softwarem na spolkové úrovni Zavedení Warehouse a Management IS pro podporu monitorování a řízení rozpočtu Zabezpečení operativnosti a průkaznosti výkaznictví vůči EU s využitím Warehouse Řízení prostřednictvím Key Performance Indicators Úspory nákladů na ICT infrastrukturu (až 53 mil. EUR ročně) Integrace e-procurement systémem Dosažení efektivity a zvýšení potenciálu státní správy

12 SP Rakousko – 2 Parametry – stav v r. 2002 Harmonogram projektu
5.000 uživatelů, cca. 170 institucí, cca. 20 řídících a výkonných procesů 50 mil. výdajových operací ročně více než 1 mil. zakázkových procesů na bázi e-procurement ročně Harmonogram projektu Příprava projektu ………………………………………………………… Funkční model …..………………………………………………………… Pilotní komplexní projekt jednoho ministerstva ……………………… Start pilotního provozu (dvě ministerstva) ……………………………… Současný stav 8 ministerstev v on-line provozu, 3 ministerstva ve fázi přípravy ..… Rutinní provoz na I. úrovni (všechna ministerstva) …………...……… Rozšíření systému na II. úrovni (všechny centrální OSS) ……………. start Integrace III. úrovně (všechny OSS včetně regionálních a obcí) ……... start Ukončení projektu ……………………………………………………… Porovnání ceny projektu a jeho přínosů Cena projektu a provozu v rozmezí 10 let (1998 – 2007) 57 – 71 mil. EUR Ohodnocení přínosů – 402 mil. EUR Výsledný efekt – 331 mil. EUR

13 SP Rakousko – 3 (integrace s ISVS)
Systém MF: PC (3 384 notebooků) resortu MF, 119 aplikačních serverů, 350 síťových serverů ICT infrastruktura lokací i mimo resort MF, 560 serverů. Centrální účelová organizace MF pro ICT - Bundesrechnungszentrum GmbH (BRZ) - statut s.r.o. , MF je 100% vlastník (849 zaměstnanců). Zabezpečuje: 44 % výkonu ICT ve VS, z toho je 53 % výkonu pro resort MF, 105 mil. EUR/rok Centrálně činnosti ICT pro resort MF a pro všechna spolková ministerstva Ze zákona vykonává funkci hlavního dodavatele ICT podpory pro státní správu Integraci a regulaci všech požadavků státní správy na ICT Předávání dat na Statistický úřad Rakouska Výměnu dat na úrovni spolkových ministerstev pro jejich interní potřeby Důslednou centralizaci všech IS, centrální servery na BRZ Provoz privátní bezpečné komunikační infrastruktury, pronájem přenosových služeb Záložní VS ve Vídni (okamžitý náběh) a zálohové středisko v Salzburgu (24 hodin) Náklady BRZ na pracovníka jsou cca o 1/3 menší než u soukromých organizací Personální a mzdový IS pro 159 tis. zaměstnanců státní správy Vedení nákladového účetnictví pro státní správu, evidence nákupů, výkonové analýzy (např. práce na zákonu, od 1/04 výkazy práce státních zaměstnanců) Od 12/04 „bezpapírová“ výměna všech dokumentů v rámci celé státní správy

14 SP Francie – 1 SP systémově odděluje finanční prostředky státní správy od finančních prostředků samosprávy Kontrolu nad použitím prostředků státního rozpočtu pro státní správu i samosprávu zajišťuje Centrální platební jednotka se svými regionálními pobočkami (cca 4000), která realizuje platby z prostředků státního rozpočtu třetím stranám

15 SP Francie – 4/4 Nyní: Cíl r.2006:
IS ACCORD – integrovaný systém řízení výdajů všech orgánů a organizací státní správy ACCORD I – technologie client-server pro 12 kapitol (ministerstev) ACCORD I bis – technologie web (inovace ACCORD I.) pro zbývající 3 ministerstva Náklady 120 mil. EUR Cíl r.2006: ACCORD II. – inovace ACCORD I a ACCORD I bis s web architekturu pro řízení výdajů, účetnictví a správy rozpočtu, podpora Work-Flow, e-dokumenty a e-podpis Cílový počet uživatelů: 35 tisíc Předpokládané náklady na ACCORD II: 300 mil. EUR

16 Záměry, cíle a postup řešení
STÁTNÍ POKLADNA v ČR Záměry, cíle a postup řešení

17 Twinning s MF-Francie

18 Hlavní oblasti procesu řízení financí
Plánování a rozpočtování Realizace (plnění) státního rozpočtu Kontrolní činnost

19 Systémy pro správu SR Inovovaný ISPROFIN technicky umožňuje mj. zavést v roce 2004 následující procesní postupy: Vydání pokynu pro zpracování dokumentace akcí programů všemi správci kapitol „Stažení“ příslušných formulářů včetně souvisejících pokynů z webových stránek MF do svých lokálních PC pro všechny „povinné“ subjekty (celoúzemně) Autonomní (lokální) přípravu požadované dokumentace On-line odeslání zpracované dokumentace na centrální server MF Možnost přístupu každé organizace resp. správce kapitoly pouze k jeho údajům a údajům jeho podřízených organizací Přístup ke všem programům pouze pro MF Zařazení dokumentace do centrální databáze MF až po jejím potvrzení a zaslání ze strany správce kapitoly Automatická evidence o předaných dokumentacích a to ve všech jejích verzích na centrálním serveru MF (prostřednictvím „limitek“ je k dispozici průběžný „celoúzemní“ přehled o stavu čerpání finančních prostředků na jednotlivé programy)

20 Procesní integrace - Integrace vzájemně souvisejících procesů

21 Procesní analýzy pro SP
rozpočtového cyklu ukončeno 11/2003 uzlových bodů finančních kontrol /2004 finančních toků dotací EU zadání 1/2004 modelového projektu SP Etapa „0“ (pouze resort MF) zadání 2/2004 Etapa „1“ státní správa (OSS, POÚŘ, SF) zadání 4/2004 Etapa „2“ (VVŠ, ZP) + samospráva (KRAJSKÉ ÚŘADY, POK) Etapa „3“ samospráva (OBCE, DSO, POO)

22 Integrace informací - Veškeré dostupné informace jsou soustředěny v jednom místě (výchozí předpoklad pro efektivní výkon finančních kontrol)

23 Územně organizační integrace - Resorty, organizační složky státu, ROPO (případně kraje, obce a jimi řízené organizace)

24 Komplexní řešení věcné, územně organizační a informační integrace
SP Komplexní řešení věcné, územně organizační a informační integrace

25 Přehled zkratek Etapa 0 - resort MF (oblast legislativní kompetence MF) MF - Ministerstvo financí (kap. 312) DS - Daňová správa (kap. 312) CS - Celní správa (kap. 312) ÚZSVM - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (kap. 312) OSFA - Operace státních finančních aktiv (kap 397) SD - Státní dluh (kap 396) VPS - Všeobecná pokladní správy (kap. 398) (FNM - Fond národního majetku = mimorozpočtový fond) Etapa 1: státní správa (zavedení SP vyžaduje legislativní změny) OSS - Organizační složky státu (567x) POÚŘ - Příspěvkové organizace ústředně řízené (nyní 913x)/ SF - Státní fondy (7x) PF - Pozemkový fond = mimorozpočtový fond Etapa samospráva (zavedení SP vyžaduje legislativní změny viz Etapa 1) VVŠ - Veřejné vysoké školy (23x) ZP - Zdravotní pojišťovny (9x) KRAJE - (13x) POK - Příspěvkové organizace krajů (nyní 2286x) OBCE x DSO - Dobrovolné svazky obcí (nyní 598x) POO - Příspěvkové organizace obcí (nyní 702x)

26 Komplexní řešení věcné, územně organizační a informační integrace
SP Komplexní řešení věcné, územně organizační a informační integrace OBLAST V P Ř Í J M Y S R OBLAST MIMO LEGISLATIVNÍ DS CS STÁTNÍ DLUH OSFA FNM POZEMKOVÝ FOND LEGISLATIVNÍ KOMPETENCI MF KOMPETENCE MF Qou vadis? EP EA EP EP REALIZACE EVIDENCE ÚZEMNÍ ORGÁNY ROZPOČTU NÁKUPŮ PŘÍPRAVA DB EA EP ROZPOČET SLEDOVÁNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ e-tržiště ÚČETNICTVÍ PLATEBNÍ ŘÍZENÍ (HLAVNÍ KALENDÁŘ VÝDAJŮ KNIHA) FINANČNÍ KONTROLY IRS PLATEBNÍ ČNB MODUL SP ŘÍZENÍ CASH - FLOW DW AKTUALIZACE ŘÍZENÍ EA EP ROZPOČTU DLUHU CENTRÁLNÍ ORGÁNY FINANČNÍ DB REPORTING EVIDENCE MAJETKU ANALÝZY DB EP 0. ETAPA I. ETAPA / SUBJEKTŮ II. ETAPA / SUBJEKTŮ III. ETAPA / SUBJE KTŮ SCHVÁLENÍ MF OSS/567 POÚŘ/913 SF/7 VVŠ/23 ZP/9 KRAJE/13 P O K/228 OBCE/6248 DSO/598 POO/4702 KONCEPCE V Ý D A J E S R 6 PILOT 2005 PILOT 2006 PILOT 2007 PILOT 2008 I./200 4 PROVOZ 2006 PROVOZ 2007 PROVOZ 2008 PROVOZ 2009 Brunclík

27 Doporučení z TWINNINGU - 2
Rozpočtové sledování výdajů Doporučení č.4 � Harmonizovat rozpočtovou skladbu (kterážto je u rozpočtu schváleného stejná jako u čerpání) s nomenklaturou účetní.

28 Komunikační síť pro SP Uzavřený systém s bezpečností bankovních systémů (cca 2000mld Kč/rok, 20tis. subjektů) Bezpečné propojení MF – ČNB (případně komerční banky) Bezpečné propojení MF s vybranými kapitolami (MO, MV, BIS, NKÚ, NBU) Vlastní management a řízení přístupu Backup sítě dvěma nezávislými operátory Záložní středisko s obnovením provozu, předpoklad do 2 hod. Vzdálené „úložiště dat“ –obnova provozu do 24 hod. Propojení SP na 20 tis. „subjektů“ veřejné správy Provozní náklady (5 let) do 25% nákladů na SP

29 Porovnání nákladů na síť SP
Předpoklady: 20 tis. „klientských“ subjektů VS, min. 32kb/sec KIVS: tis. Kč/úč. a rok, ročně 2 mld Kč, 5 let: 10mld Kč GPRS: tis. Kč/úč. a rok, ročně 0,2 mld Kč, 5 let: 1mld Kč VPN/Internet: podíl z připojení subjektu na Internet cca 6tis. Kč/úč. a rok, ročně 0,1 mld Kč, 5 let: 0,5 mld Kč Porovnání: Síť SP SR: SK/měsíc, v přepočtu 3,5 mld Kč za 5 let Síť SP Francie: MF odmítlo nabídku 60 EUR/měsíc (cca 1850 Kč) od France Telécom jako vysokou a síť si zajišťuje vlastními silami v technologii VPN / Internet

30 VPN on demand (VPN na vyžádání)
Klientská část sestává pouze z pracovní stanice s webovým prohlížečem a konektivitou do internetu (není třeba žádný aplikační software na straně klienta – veškerá funkcionalita je zajištěna prostřednictvím portálu SP) Vysoce bezpečné připojení je realizováno automaticky „tunelem“ mezi klientským prohlížečem a portálem na straně SP Na straně portálu zároveň probíhá autorizace a autentizace klienta Správce SP nenese zodpovědnost ani náklady spojené s připojením k internetu a vybavením klientské stanice funkční webovým prohlížečem

31 „best practicies“ www.gsaadvantage.gov
Používání GSA Advantage! je bezplatné. K vyhledávání produktů, služeb a dodavatelů může GSA Advantage! použít kdokoliv. Realizovat obchod ale může jen zaregistrovaný zaměstnanec federální vlády, který nakupuje jménem své agentury a používá platný způsob platby: - Government Purchase Card (SmartPay) - Activity Address Code (ACC)


Stáhnout ppt "SYSTÉMOVÁ PODPORA REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google