Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STÁTNÍ POKLADNA SYSTÉMOVÁ PODPORA REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STÁTNÍ POKLADNA SYSTÉMOVÁ PODPORA REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ."— Transkript prezentace:

1 STÁTNÍ POKLADNA SYSTÉMOVÁ PODPORA REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

2 Hlavní ICT domény MF MF resort (cca 28,0 kPC) Daňová správa (cca 17,5 kPC) Celní správa (cca 7,0 kPC) MF úřad (cca 1,5 kPC) Resort MF - ostatní (cca 2,0 kPC)

3 Skladba IT v resortu MF Základní bloky:  Registry, číselníky a ostatní datové zdroje  Informační systémy (aplikace) Skupiny IS resortu MF:  IS vycházející z kompetencí resortu MF  uzavřená množina uživatelů se zvýšenou bezpečností připojení (resort MF, ČNB, komerční banky, specializované útvary subjektů VS (např. finanční kontrola), EU, subjekty „zvláštního určení“ (i mezinárodní)  Vnitřní IS  Externí veřejné datové zdroje – napojení přes centrální „e-GW“ pro subjekty VS a veřejnost

4 Aktuální situace ICT MF  Finanční a kontrolní datová vrstva – společná všem subjektům VS  Množství malých i rozsáhlých IS je spolu s FINet nezbytnou podporou výkonu činností resortu MF (viz povodně 2002)  Aplikační požadavky vycházejí z legislativy a z požadavků EU  Přes IS a FINet „prochází“ ročně přes 2 000 mld. Kč  Rozšíření o oblast EU relevantní k resortu MF (NTCS, VIES, finanční kontroly zdrojů ze SR a dotací EU, složky se specializovaným zaměřením (FKÚ, drogy, antifraud, ….)  Legislativa v oblasti kontrolní činnosti vyžaduje průřezový přístup ke všem datovým zdrojům resortu MF a informační vazby (přímé nebo nepřímé) na všechny subjekty VS (cca 20 000) financované ze SR a EU

5 Požadavky na budoucí řešení ICT  Rozdělení na bloky podle procesů  Možnost integrace bloků (zpočátku stávajících IS)  Oddělení správy finančních dat od aplikací  Aktuálnost a „nadčasovost“ dat  Povinnost uchovávat verze  Existence „etalonových“ finančních dat na MF  Bezpečnost datových finančních zdrojů, archivace  Autorizovaná dostupnost (cca 20 000 subjektů)  Autorizace přístupu (zejména odpovědnost za updaty)  Cílový stav: Warehouse – každý údaj pouze jednou

6 Registry a evidence CEDR Centrální registr dotací ze státního rozpočtu ARES Administrativní registr ekonomických subjektů KSP SDPF Evidence státních dotací do stavebního spoření Evidence státních dotací do pensijního připojištění

7 Finanční a kontrolní IS ŠACHMATKY VIOLA SUSR ISPROFIN NFEU CIS Daňový informační systém ARIS Evidence čerpání SR Celní informační systém Systém národního fondu Systém programového financování ADIS Systém účtů státního rozpočtu Centrální platební systém prostředků EU Systém pro tvorbu státního rozpočtu

8 Interní a externí konektivita

9 Připravované projekty IS  FKSV – finanční kontroly, reporting  ukončen ověřovací provoz (cca 1350 subjektů), cíl cca 20 000 subjektů  generování kontrolních protokolů, e-authetizace  veřejná část volně dostupná na Web MF pro finanční kontrolory VS  IS analytické podpory finančních kontrol  v přípravě; postupně cca 20 000 uživatelů  bude jako volně dostupný na Web MF pro finanční kontrolory  cílově: autorizovaný průřezový přístup ke všem finančním datům VS  IS pro plánování a přípravu finančních kontrol  generace plánu finančních kontrol, workflow  IS o platech  monitorování platové struktury zaměstnanců VS  nyní ověřovací provoz (48 klientů), 2/2004 cca 14 000 klientů  e-certifikace dat  ISOP – IS pro kontrolu a dozor pojistného trhu ČR  provoz od 1/2005

10 Model SP - Světová banka

11 SP Rakousko – 1 Cíle projektu v Rakousku  Reorganizace a optimalizace procesů v oblasti řízení státních financí na spolkové úrovni, zavedení jednotného systému centrálního účetnictví státu  Náhrada zastaralých individuálně vyvíjených aplikací moderním mezinárodním centrálním ekonomickým softwarem na spolkové úrovni  Zavedení Warehouse a Management IS pro podporu monitorování a řízení rozpočtu  Zabezpečení operativnosti a průkaznosti výkaznictví vůči EU s využitím Warehouse  Řízení prostřednictvím Key Performance Indicators  Úspory nákladů na ICT infrastrukturu (až 53 mil. EUR ročně)  Integrace e-procurement systémem  Dosažení efektivity a zvýšení potenciálu státní správy

12 SP Rakousko – 2 Parametry – stav v r. 2002  5.000 uživatelů, cca. 170 institucí, cca. 20 řídících a výkonných procesů  50 mil. výdajových operací ročně  více než 1 mil. zakázkových procesů na bázi e-procurement ročně Harmonogram projektu  Příprava projektu ………………………………………………………… 1998  Funkční model …..………………………………………………………… 1999  Pilotní komplexní projekt jednoho ministerstva ……………………….. 2000  Start pilotního provozu (dvě ministerstva) ……………………………… 2001 Současný stav  8 ministerstev v on-line provozu, 3 ministerstva ve fázi přípravy..…... 2003  Rutinní provoz na I. úrovni (všechna ministerstva) …………...………. 2004  Rozšíření systému na II. úrovni (všechny centrální OSS) ……………. start 2004  Integrace III. úrovně (všechny OSS včetně regionálních a obcí) ……... start 2005  Ukončení projektu ………………………………………………………. 2007 Porovnání ceny projektu a jeho přínosů  Cena projektu a provozu v rozmezí 10 let (1998 – 2007)57 – 71 mil. EUR  Ohodnocení přínosů 372 – 402 mil. EUR  Výsledný efekt 315 – 331 mil. EUR

13 SP Rakousko – 3 (integrace s ISVS) Systém MF:  14 019 PC (3 384 notebooků) resortu MF, 119 aplikačních serverů, 350 síťových serverů  ICT infrastruktura - 1200 lokací i mimo resort MF, 560 serverů. Centrální účelová organizace MF pro ICT - Bundesrechnungszentrum GmbH (BRZ) - statut s.r.o., MF je 100% vlastník (849 zaměstnanců). Zabezpečuje:  44 % výkonu ICT ve VS, z toho je 53 % výkonu pro resort MF, 105 mil. EUR/rok  Centrálně činnosti ICT pro resort MF a pro všechna spolková ministerstva  Ze zákona vykonává funkci hlavního dodavatele ICT podpory pro státní správu  Integraci a regulaci všech požadavků státní správy na ICT  Předávání dat na Statistický úřad Rakouska  Výměnu dat na úrovni spolkových ministerstev pro jejich interní potřeby  Důslednou centralizaci všech IS, centrální servery na BRZ  Provoz privátní bezpečné komunikační infrastruktury, pronájem přenosových služeb  Záložní VS ve Vídni (okamžitý náběh) a zálohové středisko v Salzburgu (24 hodin)  Náklady BRZ na pracovníka jsou cca o 1/3 menší než u soukromých organizací  Personální a mzdový IS pro 159 tis. zaměstnanců státní správy  Vedení nákladového účetnictví pro státní správu, evidence nákupů, výkonové analýzy (např. práce na zákonu, od 1/04 výkazy práce státních zaměstnanců)  Od 12/04 „bezpapírová“ výměna všech dokumentů v rámci celé státní správy

14 SP Francie – 1  SP systémově odděluje finanční prostředky státní správy od finančních prostředků samosprávy  Kontrolu nad použitím prostředků státního rozpočtu pro státní správu i samosprávu zajišťuje Centrální platební jednotka se svými regionálními pobočkami (cca 4000), která realizuje platby z prostředků státního rozpočtu třetím stranám

15 SP Francie – 4/4 Nyní: IS ACCORD – integrovaný systém řízení výdajů všech orgánů a organizací státní správy  ACCORD I – technologie client-server pro 12 kapitol (ministerstev)  ACCORD I bis– technologie web (inovace ACCORD I.) pro zbývající 3 ministerstva Náklady 120 mil. EUR Cíl r.2006:  ACCORD II.– inovace ACCORD I a ACCORD I bis s web architekturu pro řízení výdajů, účetnictví a správy rozpočtu, podpora Work-Flow, e-dokumenty a e-podpis Cílový počet uživatelů:35 tisíc Předpokládané náklady na ACCORD II:300 mil. EUR

16 STÁTNÍ POKLADNA v ČR Záměry, cíle a postup řešení

17 Twinning s MF-Francie

18 Hlavní oblasti procesu řízení financí  Plánování a rozpočtování  Realizace (plnění) státního rozpočtu  Kontrolní činnost

19 Systémy pro správu SR Inovovaný ISPROFIN technicky umožňuje mj. zavést v roce 2004 následující procesní postupy:  Vydání pokynu pro zpracování dokumentace akcí programů všemi správci kapitol  „Stažení“ příslušných formulářů včetně souvisejících pokynů z webových stránek MF do svých lokálních PC pro všechny „povinné“ subjekty (celoúzemně)  Autonomní (lokální) přípravu požadované dokumentace  On-line odeslání zpracované dokumentace na centrální server MF  Možnost přístupu každé organizace resp. správce kapitoly pouze k jeho údajům a údajům jeho podřízených organizací  Přístup ke všem programům pouze pro MF  Zařazení dokumentace do centrální databáze MF až po jejím potvrzení a zaslání ze strany správce kapitoly  Automatická evidence o předaných dokumentacích a to ve všech jejích verzích na centrálním serveru MF (prostřednictvím „limitek“ je k dispozici průběžný „celoúzemní“ přehled o stavu čerpání finančních prostředků na jednotlivé programy)

20 Procesní integrace - Integrace vzájemně souvisejících procesů

21 Procesní analýzy pro SP Procesní analýzy  rozpočtového cyklu ukončeno 11/2003  uzlových bodů finančních kontrol 1/2004  finančních toků dotací EU zadání 1/2004  modelového projektu SP  Etapa „0“ (pouze resort MF) zadání 2/2004  Etapa „1“ státní správa (OSS, POÚŘ, SF) zadání 4/2004  Etapa „2“ (VVŠ, ZP) + samospráva (KRAJSKÉ ÚŘADY, POK)  Etapa „3“ samospráva (OBCE, DSO, POO)

22 Integrace informací - Veškeré dostupné informace jsou soustředěny v jednom místě (výchozí předpoklad pro efektivní výkon finančních kontrol)

23 Územně organizační integrace - Resorty, organizační složky státu, ROPO (případně kraje, obce a jimi řízené organizace)

24 Komplexní řešení věcné, územně organizační a informační integrace SP

25 Přehled zkratek Etapa 0 - resort MF (oblast legislativní kompetence MF) MF- Ministerstvo financí (kap. 312) DS- Daňová správa (kap. 312) CS- Celní správa (kap. 312) ÚZSVM- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (kap. 312) OSFA- Operace státních finančních aktiv (kap 397) SD- Státní dluh (kap 396) VPS- Všeobecná pokladní správy (kap. 398) (FNM- Fond národního majetku = mimorozpočtový fond) Etapa 1: státní správa (zavedení SP vyžaduje legislativní změny) OSS- Organizační složky státu (567x) POÚŘ- Příspěvkové organizace ústředně řízené (nyní 913x)/ SF- Státní fondy (7x) PF- Pozemkový fond = mimorozpočtový fond Etapa 2+3 samospráva (zavedení SP vyžaduje legislativní změny viz Etapa 1) VVŠ- Veřejné vysoké školy (23x) ZP- Zdravotní pojišťovny (9x) KRAJE- (13x) POK- Příspěvkové organizace krajů (nyní 2286x) OBCE- 6248x DSO- Dobrovolné svazky obcí (nyní 598x) POO- Příspěvkové organizace obcí (nyní 702x)

26 Komplexní řešení věcné, územně organizační a informační integrace OBLAST MIMO LEGISLATIVNÍ KOMPETENCE MF OBLAST V LEGISLATIVNÍ KOMPETENCI MF P Ř Í J M Y S R DS CS OSFA FNM POZEMKOVÝ FOND STÁTNÍ DLUH V Ý D A J E S R FINANČNÍ KONTROLY CENTRÁLNÍ ORGÁNY ÚZEMNÍ ORGÁNY ČNB PŘÍPRAVA ROZPOČTU AKTUALIZACE ROZPOČTU FINANČNÍ REPORTING REALIZACE ROZPOČTU ÚČETNICTVÍ (HLAVNÍ KNIHA) ŘÍZENÍ CASH-FLOW ŘÍZENÍ DLUHU EVIDENCE MAJETKU EA EP EA EP POO/4702 DSO/598 OBCE/6248 POK/228 6 KRAJE/13 ZP/9 VVŠ/23 SF/7 POÚŘ/913 OSS/567 I. ETAPA / 1 487 SUBJEKTŮ II. ETAPA / 3 818 SUBJEKTŮ III. ETAPA / 15 366 SUBJEKTŮ EVIDENCE NÁKUPŮ MF 0. ETAPA PILOT 2005 PROVOZ 2006 SCHVÁLENÍ KONCEPCE I./2004 PILOT 2006 PROVOZ 2007 PILOT 2007 PROVOZ 2008 PILOT 2008 PROVOZ 2009 DW IRS ROZPOČET SLEDOVÁNÍ PŘÍJMŮ ŘÍZENÍ VÝDAJŮ PLATEBNÍ KALENDÁŘ PLATEBNÍ MODUL DB EP SP Brunclík ANALÝZY SPe-tržištěe-tržiště Qou vadis?

27 Doporučení z TWINNINGU - 2 Rozpočtové sledování výdajů Doporučení č.4 Harmonizovat rozpočtovou skladbu (kterážto je u rozpočtu schváleného stejná jako u čerpání) s nomenklaturou účetní.

28 Komunikační síť pro SP  Uzavřený systém s bezpečností bankovních systémů (cca 2000mld Kč/rok, 20tis. subjektů)  Bezpečné propojení MF – ČNB (případně komerční banky)  Bezpečné propojení MF s vybranými kapitolami (MO, MV, BIS, NKÚ, NBU)  Vlastní management a řízení přístupu  Backup sítě dvěma nezávislými operátory  Záložní středisko s obnovením provozu, předpoklad do 2 hod.  Vzdálené „úložiště dat“ –obnova provozu do 24 hod.  Propojení SP na 20 tis. „subjektů“ veřejné správy  Provozní náklady (5 let) do 25% nákladů na SP

29 Porovnání nákladů na síť SP Předpoklady: 20 tis. „klientských“ subjektů VS, min. 32kb/sec  KIVS: 100tis. Kč/úč. a rok, ročně 2 mld Kč, 5 let: 10mld Kč  GPRS: 12tis. Kč/úč. a rok, ročně 0,2 mld Kč, 5 let: 1mld Kč  VPN/Internet: podíl z připojení subjektu na Internet cca 6tis. Kč/úč. a rok, ročně 0,1 mld Kč, 5 let: 0,5 mld Kč  Porovnání:  Síť SP SR: 3800 SK/měsíc, v přepočtu 3,5 mld Kč za 5 let  Síť SP Francie: MF odmítlo nabídku 60 EUR/měsíc (cca 1850 Kč) od France Telécom jako vysokou a síť si zajišťuje vlastními silami v technologii VPN / Internet

30 VPN on demand (VPN na vyžádání)  Klientská část sestává pouze z pracovní stanice s webovým prohlížečem a konektivitou do internetu (není třeba žádný aplikační software na straně klienta – veškerá funkcionalita je zajištěna prostřednictvím portálu SP)  Vysoce bezpečné připojení je realizováno automaticky „tunelem“ mezi klientským prohlížečem a portálem na straně SP  Na straně portálu zároveň probíhá autorizace a autentizace klienta  Správce SP nenese zodpovědnost ani náklady spojené s připojením k internetu a vybavením klientské stanice funkční webovým prohlížečem

31 „best practicies“ www.gsaadvantage.gov  Používání GSA Advantage! je bezplatné.  K vyhledávání produktů, služeb a dodavatelů může GSA Advantage! použít kdokoliv.  Realizovat obchod ale může jen zaregistrovaný zaměstnanec federální vlády, který nakupuje jménem své agentury a používá platný způsob platby: - Government Purchase Card (SmartPay) - Activity Address Code (ACC)


Stáhnout ppt "STÁTNÍ POKLADNA SYSTÉMOVÁ PODPORA REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google