Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Nástroje a techniky řízení projektů. Logický rámec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Nástroje a techniky řízení projektů. Logický rámec."— Transkript prezentace:

1 Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Nástroje a techniky řízení projektů. Logický rámec.

2 2  pro různé oblasti poznatků manažera  9 oblastí: řízení integrace, rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, komunikací, obstarávání, rizik. RIPR Nástroje a techniky pro řízení projektu Zlín 25. – 26. března 2009

3 3  Metody pro výběr projektu, brief projektu, anotace projektu, počáteční plán nákladů a výnosů, SMART, SPIN, Logický rámec, rozdělení rolí v projektu, porady týmu, prezentace cílů projektu na iniciační poradě, obhajoba výsledků... Řízení projektu jako řízení integrace projektu RIPR

4 4

5 5

6 6  Struktura rozpisu prací  Pracovní příkazy  Plán řízení rozsahu  Analýza požadavků  Řízení změn rozsahu Řízení rozsahu projektu RIPR

7 7  Ganttovy diagramy  Síťové diagramy (grafy) projektu  Analýza kritické cesty  Metoda PERT  Plánování kritického řetězu  Revize milníků Řízení času projektu RIPR

8 8  Čistá současná hodnota  Návratnost investic  Analýzy doby návratnosti  Řízení portfolia projektů  Odhady nákladů  Plán řízení nákladů  Finanční software Řízení nákladů projektu RIPR

9 9  Metoda six sigma  Diagramy řízení kvality  Paretovy diagramy  Ishikawovy diagrami (rybí kosti)  Audity kvality  Modely vyspělosti  Statistické metody  Kontrola plnění logického rámce sponzorem projektu Řízení kvality projektu RIPR

10 10  Motivační techniky  Empatické naslouchání  Týmové smlouvy  Matice přidělení odpovědností  Histogramy zdrojů  Vyrovnávání zdrojů  Teambuilding  Různé nápady manažera Řízení lidských zdrojů RIPR

11 11  Plán řízení komunikace  Řízení konfliktů  Výběr komunikačních médií  Komunikační infrastruktura  Zpráva o stavu  Virtuální komunikace  Šablony  Weby projektů Řízení komunikací uvnitř i vně projektu RIPR

12 12  Analýza „Make or buy“  Smlouvy  Žádosti o návrh nebo nabídku  Výběr zdroje  Vyjednávání o smlouvě  Objednávky  Účtárna  Oběh informací o administrativě Řízení obstarávání – administrace projektu RIPR

13 13  Plán řízení rizik  Matice pravděpodobností a důsledků  Hodnocení rizik  Simulace  Sledování deseti nejrizikovějších položek  Metoda RIPRAN Řízení rizik projektu RIPR

14 14  Ucelená metoda  Používá se ve fázi iniciace nebo zahájení projektu  Vyvinutá firmou team Technologies  www.teamtech.cz www.teamtech.cz  Mezinárodně uznávaná (UNIDO, Světová rozvojová banka, projekty programů EU)  Lze ji použít pro široké spektrum projektů  Diplomky, bakalářky Metoda Logického rámce RIPR

15 15 RIPR

16 Extrémy v multiproject managementu

17 17  Navrhnout a uspořádat základní charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech  Tyto souvislosti vytvářejí vazební hypotézy umožňující systematickou práci na zdůvodnění projektu  Méně záleží na názvech sloupců a řádků a na pořadí řádků  Více záleží na vazbách a logice a schopnosti kontroly po vyplnění 80%  Metoda umožňuje využít systémového myšlení tedy souvislost když se stane tohle, pak… příčina, důsledek Principy metody RIPR

18 18 Jakost návrhu základních parametrů projektu závisí na logických vazbách Když neumíme změřit výsledek našeho snažení, obtížně směřujeme k cíli a těžko můžeme určit, zda jsme dosáhli cíle Návrh je nutno provést v týmu Systémový přístup je nutný, máme-li postihnout potřebné souvislosti Základní principy ještě trochu jinak RIPR

19 19  Organizační myšlení pracovní skupiny, která zahajuje projekt  Stručné a přesné vyjadřování  Stanovení cílů realizace projektu  Uvedení činností a požadovaných zdrojů do souvislostí s očekávanými výsledky  Dokumentaci základních předpokladů a rysů projektu  Kritické posouzení návrhu projektu Metoda je praktickou pomůckou pro RIPR

20 20  Definování toho, co je úspěchem konkrétního projektu  V kontextu s vizí (strategií) firmy  Nesmí na něm pracovat jen manažer, je výsledkem jednání týmu složeného i ze sponzora projektu  V LR jsou už nazančeny vhodné nástroje PM  zmínka o krizi V čem je přidaná hodnota LR RIPR

21 21  Jestliže manažer projektu, respektive tým neuvede písemně své měřitelné cíle před startem projektu, pak…?  Tým, respektive manažer nemá ujasněno, zda to, co dělá, vede k cíli  Síla návrhu spočívá v jeho promyšlenosti  Práce v týmu zaručuje kvalitu návrhu a ztotožnění členů týmu s cíli projektu  Cíle musí být stanoveny jako měřitelné a musí být řečeno, kdy budou měřeny Předpoklady, kvůli kterým byla metoda vymyšlena a je uplatňována RIPR

22 22  Nelze stanovit soubor činností, je nutno je také uspořádat ve správné posloupnosti a ohodnotit, jak se projeví ve stanovených cílech  Jednoznačně vyjádřit vazební hypotézy, to zdokonaluje návrh projektu  Některé vnější vlivy na projekt je třeba pojmenovat a stanovit také předpoklady  Celková logika projektu je vyjádřena přibližovacím postupem  Co můžeme změřit můžeme i řídit Předpoklady, kvůli kterým byla metoda vymyšlena a je uplatňována RIPR

23 23  Neplýtvejte OOU, těch co nejméně, aby změřily to podstatné  Rizika se dají přeformulovat do pozitivní podoby předpokladů, do podoby kritických faktorů úspěchu Předpoklady, kvůli kterým byla metoda vymyšlena a je uplatňována RIPR

24 24 RIPR OznačeníPopis (název)Objektivně ověřitelné ukazatele Způsob ověření Předpoklady a rizika Cíl (cíle) (projektové) Účel (změna) Konkrétní výstupy Klíčové činnosti

25 25  CÍL(E) deklaruje příčinu provádění projektu a zodpovídá otázku PROČ chceme dosáhnout níže uvedené změny, kterou přispíváme k naplnění vyššího cíle (cílů)  ÚČEL (změna) popisuje zaměření projektu a odpovídá na otázku CO (ČEHO) chceme dosáhnout  KONKRÉTNÍ VÝSTUPY projektu blíže specifikují JAK chceme změny (účelu) dosáhnout  KLÍČOVÉ ČINNOSTI jsou ty, které rozhodujícím způsobem ovlivňují realizaci konkrétních výstupů Popis sloupců RIPR

26 26  Uvádí ukazatele, které prokazují, že účelu, cílů, konkrétních výstupů a klíčových činností bylo dosaženo  Ukazatelů by mělo být více než jeden  Zásadně měřitelné ukazatele  Pokud nejsme schopni nalézt OOU, zkusme pozměnit formulaci cíle, účelu apod. Sloupec OOU RIPR

27 27  Jak bude OOU zjištěn (včetně definovaného postupu pro ověření, pokud se jedná o složitější případ)  Kdo zodpovídá za ověření  Jaké náklady a čas ověření vyžaduje  Kdy bude OOU ověřen  Jakým způsobem bude dokumentován  Pravděpodobně se bude jednat o činnost! Sloupec – způsob ověření RIPR

28 28  Uvádějí se výslovně předpoklady, ze kterých se vycházelo při stanovování jednotlivých skutečností a které podmiňují realizaci projektu  Uvádějí se významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt a které je potřeba mít na zřeteli při návrhu a realizaci projektu  Z uvedených informací lze vycházet při analýze rizik Sloupec předpoklady a rizika RIPR

29 29 Logický rámec dle EU RIPR Hlavní cíl (opatření) Objektivně ověřitelné Indikátory Zdroje k ověření Cíl (účel) projektu Objektivně ověřitelné Indikátory Zdroje k ověření Předpoklady a rizika Výstupy projektu Objektivně ověřitelné Indikátory Zdroje k ověření Předpoklady a rizika Aktivity projektu Prostředky / vstupy Harmonogram aktivit Předpoklady a rizika Předběžné podmínky

30 30  Stanovte ÚČEL (cíl) projektu (jeden!!!)  Změna, které chceme projektem dosáhnout (to o co nám jde)  Za účel nemá projektový tým přímou odpovědnost (je to mimo jeho kompetenci)  Stanovte VÝSTUPY projektu pro dosažení účelu  Měly by směřovat k naplnění účelu – jakými fyzickými i abstraktními výstupy za něž neseme přímou odpovědnost chceme účelu dosáhnout? Postup zpracování LR RIPR

31 31  Stanovte skupiny AKTIVIT pro dosažení každého výstupu  Ke každému výstupu 2 až 4 skupiny aktivit  Tvoří vstup pro další plánování (které není předmětem LR!)  Stanovte HLAVNÍ CÍL (CÍLE)  V podstatě návaznost na nějakou vyšší strategii, ať už v rámci organizace (např. zvýšení podílu na trhu) nebo mimo ni (Programy EU) RIPR

32 32  Ověřte strom cílů testem jestliže – pak  Dosažení „vyšší“ úrovně je vždy podmíněno splněním úrovně „nižší“  Aktivity –> Výstupy –> Účel (cíl) –> Hlavní cíl  Stanovte předpoklady a rizika na každé úrovni  V EU LR se u hlavního cíle nevyplňuje, pole se přesunulo na 5tý řádek jako obecné předpoklady  Postupuje se „odspodu“ RIPR

33 33  Stanovte OOU (OOI) na úrovni  Účelu  Výstupů  Hlavního cíle (cílů)  Stanovte zdroje k ověření  Záznamy  Testy  Dotazníky  Návštěvnost webových stránek  Často výsledek nějaké aktivity/činnosti! RIPR

34 34  Stanovte náklady na provedení aktivit  Rozpočet na realizaci klíčových skupin aktivit  Jen stručně a přehledně, nemá nahrazovat vlastní rozpočet  Stačí jen předpokládaný obrat projektu a zdroje, ze kterých se bude skládat  Součástí může být i hrubé vymezení harmonogramu RIPR

35 Extrémy v multiproject managementu

36 36 1.Projekt má pouze jeden účel? 2.Účel není pouze rozdílným vyjádřením výstupů? 3.Účel je mimo dosah odpovědnosti projektového týmu? 4.Účel je jednoznačně stanoven? 5.Výstupy jsou jednoznačně stanoveny? 6.Dosažení všech výstupů je nutné pro naplnění účelu? 7.Z formulace výstupů je zřejmé, jakých výsledků má být dosaženo? 8.Činnosti určují postup pro dosažení výstupů? Proveďte kontrolní test pomocí otázek RIPR

37 37 9.Cíl je jednoznačně určen? Splňuje kritéria metody SMARTi? 10.Vztah příčiny a důsledku mezi cílem a účelem je logický a nejsou vynechány žádné důležité souvislosti? 11.Předpoklady na úrovni činností nezahrnují žádné z těch, které musejí předcházet zahájení každé z těchto činností (takové podmínky se uvádějí samostatně, vlastně jakoby o jednu úroveň níže)? 12.Výstupy spolu s předpoklady na své úrovni vyjadřují nutné a postačující podmínky pro splnění účelu? 13.Účel spolu s předpoklady na své úrovni vyjadřuje kritické podmínky pro dosažení cíle? 14.Vztah mezi výstupy a účelem je reálný? RIPR

38 38 15.Vztah mezi činnostmi a jejich zdroji je reálný? 16.Vertikální logika mezi činnostmi, výstupy, cílem a účelem je reálná jako celek? 17.Ukazatele na úrovni účelu jsou nezávislé na výstupech? Nejsou jen souhrnem výstupů, ale skutečně ověřují naplnění účelu? 18.Ukazatele účelu vypovídají o tom, co je důležité? 19.Ukazatele jsou cílené a je stanoveno množství, jakost a čas? 20.Ukazatele výstupů jsou objektivně ověřitelné z hlediska množství, jakosti a času? 21.Ostatní ukazatele jsou objektivně ověřitelné z hlediska množství, jakosti a času? RIPR

39 39 22.Na úrovni činností jsou popsány zdroje a náklady požadované k naplnění účelu? 23.Ve sloupci způsob ověření je stanoveno, kde nalezneme informace potřebné pro ověření každého ukazatele? 24.Mezi činnostmi nalezneme všechny, které se vztahují k získání prostředků ověření? 25.Ze způsobu stanovení výstupů je zřejmé rozdělení odpovědností? 26.Z navrženého LR je zřejmé, podle čeho bude projekt hodnocen? 27.Ukazatele účelu vypovídají o dopadu projektu, který musí být předem odsouhlasen? 28.Součástí výstupů je i popis způsobu řízení projektu? RIPR

40 40 Čtení logického rámce zdola nahoru RIPR

41 41 RIPR

42 42  afa dfa RIPR

43 43 Pokud jsou splněny všechny předběžné podmínky a můj projekt je iniciován a zahájen 1) pak mohu zahájit realizaci těchto aktivit:  oslovím lidi z praxe  budu propagovat konferenci na www stránkách  zajistím doprovodný program Pomocí těchto prostředků se ujistím, že jdu správnou cestou:  dostatečná účast lidí z praxe  dostatečná účast akademiků  návštěvnost www stránek  účast na doprovodném programu a na tiskovce za předpokladu že  mám projednány peníze s manažerem finančních zdrojů z fakulty, reálné prostory, již mám i závazný příslib financí od generálního sponzora. Čtení logického rámce konference PM RIPR

44 44 2) Jestliže se splní tento můj předpoklad, pak to povede ke splnění těchto výstupů  A já uskutečním jednodenní konferenci s účastí asi 100 osob s doprovodným programem což změřím pomocí  příspěvku ve sborníku kde budu preferovat vysokou úroveň a tyto změřené výstupy předpokládají že  nebude neočekávaná nepřítomnost hostí. RIPR

45 45 3) splnění těchto předpokladů přitom vede ke splnění projektových cílů  kterými je zlepšení projektové výuky na univerzitách v ČR které změřím tím že  budu publikovat ve sborníku příspěvků a také budu propagovat firmy v místě konference za předpokladu že  u nás na FMK je unikátní výuka a předpokládám, že se nestane, že bude malý zájem ostatních vysokých škol RIPR

46 46 4) Jestliže je můj předpoklad splněn, pak to vede ke splnění hlavního cíle fakulty  kterým je podpora zavádění projektového řízení ve firmách, vědecká a výzkumná činnost v oblasti PM a splnění tohoto cíle změřím tím že:  vydám odbornou publikaci o projektovém řízení. HAPPY END RIPR


Stáhnout ppt "Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Nástroje a techniky řízení projektů. Logický rámec."

Podobné prezentace


Reklamy Google