Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

David Kolman Studijní cesta do Bruselu 17. října 2006 Česká styčná kancelář pro VaV v Bruselu Rámcové programy Evropské komise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "David Kolman Studijní cesta do Bruselu 17. října 2006 Česká styčná kancelář pro VaV v Bruselu Rámcové programy Evropské komise."— Transkript prezentace:

1 David Kolman kolman@tc.cz Studijní cesta do Bruselu 17. října 2006 www.czelo.cz Česká styčná kancelář pro VaV v Bruselu Rámcové programy Evropské komise pro výzkum, vývoj a inovace (FP7, CIP) Koordinované programy členských států (EUREKA, COST) Další programy Podpora zapojení do evropských programů Závěr

2 Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj Otevřena v Bruselu koncem června 2005 Úkol: napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce (zejména Rámcové programy EU pro VaV) CZELO - projekt Technologického centra AVČR, finanční podpora MŠMT (Národní program výzkumu) CZELO poskytuje služby všem výzkumným a inovativním subjektům v České republice V Bruselu cca 20 styčných kanceláří pro VaV www.iglortd.org

3 Služby CZELO (1) 1.Poskytování cílených a aktuálních informací o příležitostech zapojení do mezinárodních výzkumných programů, a to zveřejňováním na webu, pravidelnou emailovou rozesílkou a individuálně na požádání 2.Zajišťování předběžných a informativních jednání o návrzích výzkumných projektů s relevantními úředníky Evropské komise, příprava a zprostředkování setkání českých pracovišť s těmito úředníky za účelem jednání o probíhajících či zamýšlených projektech 3.Hledání projektových partnerů, zprostředkovávání spolupráce se zahraničními vědeckovýzkumnými a inovačními pracovišti

4 4.Pořádání informačních dnů o českém výzkumu, vývoji a inovacích pro představitele evropských institucí i zahraniční partnery vč. podnikatelského sektoru 5.Zajišťování základní podpůrné infrastruktury a asistence při setkáních českých výzkumníků s jejich partnery v Bruselu 6.Lobování ve prospěch českého výzkumu a vývoje a celé České republiky vč. příležitostné podpory oficiálním českým zástupcům Služby CZELO (2)

5 Vybrané akce v Bruselu Round Table & Lunch Workshop, Kulturní dědictví & zdravotní výzkum v ČR, říjen 2005 Presentace regionu Severovýchodní Čechy, listopad 2005 Semináře o 7. Rámcovém programu pro VaV pro regiony, listopad 2005 atd. Seminář Nástroje EIB a EIF na podporu VaV a inovací, leden 2006 Seminář Technologie recyklace odpadů, únor 2006 Presentace Olomouckého regionu, květen 2006 Presentace Brna jako centra vzdělání a inovací, září 2006 Seminář „Ochrana půdy - znalosti z ČR a evropská politika“, září 2006

6 Další aktivity (1) Poradenská činnost: Zapojení MSP do evropských programů pro výzkum a vývoj (TESCO Olomouc, GEOTEST Brno…) Zařazení výzkumných témat do Pracovních programů (Škoda Auto, Geofyzikální ústav AVČR…) Semináře o VaV v České republice: UP Olomouc; Svaz chem.průmyslu Pardubice; CDV Brno; AVO Praha; Výzkumný fond uhlí a oceli; FEL ČVUT; Slyšení o odpadech v Senátu ČR; Těžební unie Brno; RKO Plzeň; RKO Brno… Iniciace seminářů: v rámci Českých dnů pro evropský výzkum (s německým KoWi); IPR Helpdesk; CORDIS; ESASTAP

7 Další aktivity (2) Publikačně-propagační činnost: Publikace „Evropské programy pro VaV: Inspirace pro podnikavé“ (s CEBRE) Publikace “New Member States Research Profile Report” (s Enterprise Ireland) Příspěvky do ECHA, Akademického bulletinu, ACRI… Informace o VaV na internetu: Online informace na www.czelo.czwww.czelo.cz Rozesílka na kolman@tc.czkolman@tc.cz Nadcházející aktivity: České dny pro evropský výzkum, 24-25. října v Praze Přípravné zasedání Lesnické TP 3. listopadu v Praze Finanční seminář pro university 27. listopadu v Praze

8 Kontakty CZELO: Czech Liaison Office for R&D Bastion Tower level 21 Place du Champ de Mars 5 B-1050 Brussels, Belgium www.czelo.cz Ivo Šanc, ředitel, sanc@tc.cz +32 2 550 3785sanc@tc.cz Marie Kolmanová, social-economic sciences, mobility, financování projektů, kolmanova@tc.cz +32 2 550 3786kolmanova@tc.cz David Kolman, non-life sciences, security; elektronické informace, kolman@tc.cz +32 2 550 3784kolman@tc.cz Táňa Perglová, life sciences, environment, inovace; PR, perglova@tc.cz +32 2 550 3787 perglova@tc.cz

9 Rámcové programy Evropské komise - FP7 (1) Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (FP7, 2007-2013) disponuje 55 mld. € na 7 let Hlavní nástroj EU pro financování vývoje, výzkumu a inovací - největší komunitární program EU - jehož politickým cílem je podpora konkurenceschopnosti Evropy Právě probíhá schvalovacím řízením v EP a Radě EU, pro včasný start je snaha schválit vše do 5. prosince 2006 Zároveň Komise připravuje pracovní programy (konkrétní témata výzkumu) pro rok 2007

10 Program zahrnuje: - 10 tématických priorit pro mezinárodní týmy - granty pro neadresný základní výzkum - podpora mobility mezi průmyslem a akademii - kapacity – budování výzkumné infrastruktury, podpora MSP… - jaderný výzkum - financování výzkumných center Evropské komise Priority konkretizovány v ročních pracovních programech až na úroveň vybraných výzkumných domén (kvalita veřejné dopravy či multimodální rozhraní) Rámcové programy Evropské komise - FP7 (2)

11 O granty se po uveřejnění výzvy může ucházet jakákoliv právnická osoba v kterémkoliv členském státě Udělení grantu rozhodováno na základě odborného posudku Evropské komise (nezávislí hodnotitelé) Pro každou výzvu specifikovány typy projektů a účastníků Obecná pravidla účasti: Účast min. tří nezávislých subjektů ze tří čl. států Spolufinancování: - management/školení/základní výzkum/mobilita hrazeny 100% - výzkum a vývoj 50%, ale pro MSP, neziskovky, akademie a university 75% - příprava k výrobě („demonstrace“) 50% Rámcové programy Evropské komise - FP7 (3)

12 Rámcové programy Evropské komise - FP7 (4)

13 Zapojení malých a středních podniků: V podprogramu Spolupráce: - Jako každý jiný subjekt po vypsání výzvy k podávání projektů V podprogramu Kapacity: - Výzkum pro malé a střední podniky: 3 MSP ze 2 zemí si mohou zadat u výzkumných institucí vypracování požadovaných výzkumných a vývojových prací - Výzkum pro sdružení malých a středních podniků: výzkumné práce prováděny výzkumnými institucemi na základě zadání průmyslových asociací nebo sdružení MSP adresující problémy postihující celý sektor Rámcové programy Evropské komise - FP7 (5)

14 Celkově je úspěšnost projektů v FP6 18,5%, v ČR 15,1% úspěšnost v programech pro MSP je 18,1%, v ČR 15,7% Celkově je příspěvek na účastníka 222 T€, v ČR 88 T€ příspěvek v programech pro MSP je 94 T€, v ČR 73 T€ Český subjekt málokdy vedoucím projektu (zkušenosti, míra integrace do evropských sítí ve výzkumu a vývoji) Rámcové programy Evropské komise - FP7 (6)

15 Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP, 2007-2013) disponuje 3,6 mld. € na 7 let Program má tři cíle/pilíře: - Konkurenceschopnost podniků, inovace a ekoinovace = podprogram EIP - Konkurenceschopná, inovativní informační společnost pro všechny = podprogram ICT - Snižování energetické náročnosti, podpora obnovitelných zdrojů = podprogram IEE Na rozdíl od FP7 je CIP zaměřen na aplikace Schvalovací řízení v EP a Radě EU probíhá paralelně s FP7 Rámcové programy Evropské komise – CIP(1)

16 Zapojení malých a středních podniků: V podprogramu EIP: - Přístup k financím (zpravuje EIF a národní banky): finanční příspěvek programu do fondů rizikového kapitálu garance MSP pro rizikové půjčky apod. - Financování služeb pro MSP (EIC, IRC) - Podpora pilotních projektů a uvedení produktu na trh (hlavně snižování energetické náročnosti, až po roce 2010) V podprogramech ICT a IEE: - Jako každý jiný subjekt po vypsání výzvy k podávání projektů Rámcové programy Evropské komise – CIP(2)

17 Koordinované programy členských států - EUREKA Mezivládní program, sdružuje finanční zdroje průmysl. podniků, výzkumných organizací, univerzit a podporu z národních prostředků Vznik 1985, ČR se účastní od 1995 Podmínky účasti m.j.: - výzkumně-vývojová a realizační spolupráce řešitelských organizací nejméně ze dvou členských zemí EUREKY - výsledky řešení projektu musí být schopné následné realizace, komerčního využití a uplatnění na trhu Různá národní pravidla v jednotlivých členských zemích EUREKY, tématické zaměření projektů není předepsáno V ČR přijímá návrhy projektů MŠMT, po předběžném schválení oponentura vysokých představitelů EUREKY, jejichž schválení je podmínkou spolufinancování MŠMT ve formě grantu Kontakt: Josef Martinec, tel. 257 193 512, josef.martinec@msmt.cz, www.eureka.be, www.msmt.cz/Files/HTM/JMeurekac8.htmljosef.martinec@msmt.cz www.eureka.bewww.msmt.cz/Files/HTM/JMeurekac8.html

18 Koordinované programy členských států - COST Evropská kooperace v aplikovaném výzkumu financovaném z národních zdrojů, nejstarší mezivládní program VaV Vznik 1971, ČSFR se účastní od 1991 COST sekretariát hradí organizační náklady (cesty, semináře, konference, diseminaci výsledků...), pracoviště si samo zajišťuje finance na vlastní výzkum V ČR část výzkumných nákladů hrazena institucí, část po schválení hrazena MSMT Akce (výzkum) je možné iniciovat v deseti základních oborech, nejsou vypisovány výzvy, témata si určují pracoviště sama Zpravidla možné připojit se dodatečně k běžící akci. Ročně COST zahajuje cca 30 až 40 nových akcí, 30 tisíc vědců se podílí na VaV za cca 2 bilionů €. Řízením programu COST v ČR pověřeno TC AVČR, Bedřich Pekárek, tel. 728 539 459, pekarek@tc.cz, www.cost.esf.org, www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=101349&CAI=2542pekarek@tc.czwww.cost.esf.org www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=101349&CAI=2542

19 Další programy - Komise GŘ EK Životní prostředí Program civilní ochrany, ec.europa.eu/environment/civil/prote/cp14_en.htm ec.europa.eu/environment/civil/prote/cp14_en.htm GŘ EK Zdraví a ochrana spotřebitelů: Program Zdraví, ec.europa.eu/health/ph_programme/programme_en.htm Program Ochrana spotřebitelů, ec.europa.eu/consumers/tenders/information/grants/projects_en.htm ec.europa.eu/consumers/tenders/information/grants/projects_en.htm GŘ EK Doprava a energetika: Program Marco Polo na podporu nákladní dopravy a logistiky, ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm Program Transevropské sítě TEN, ec.europa.eu/ten/index_en.htmlec.europa.eu/ten/index_en.html GŘ EK Informační a komunikační technologie: Program Bezpečnější internet SAFER INTERNET+, ec.europa.eu/information_society/activities/sip ec.europa.eu/information_society/activities/sip EuropeAid: Rozvojová pomoc, ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htmec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm

20 Společná výzkumná centra JRC: www.jrc.ec.europa.eu Evropská organizace jaderného výzkumu CERN: public.web.cern.ch Společný evropský satelitní navigační systém GALILEO: ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo Globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti GMES: ec.europa.eu/comm/space/gmes/index_en.htm Experimentální fúzní reaktor ITER: www.iter.org Veřejné zakázky Evropské komise: ted.europa.eu - Belgieted.europa.eu NATO Program Security Through Science: www.nato.int/science Další programy - jiné

21 Informační pomoc v AJ: FP7: www.cordis.lu/fp7www.cordis.lu/fp7 CIP: ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htmec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm Informační pomoc v ČJ: CZELO: www.czelo.cz/7rpwww.czelo.cz/7rp TC AVČR: www.tc.cz, www.fp7.cz, www.nicer.czwww.tc.czwww.fp7.czwww.nicer.cz Oborové a regionální kontaktní organizace: www.ninet.czwww.ninet.cz Technologické platformy: cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html Finanční pomoc: Je možné, že MŠMT nebo MPO vypíší program na podporu přípravy evropských projektů (bylo v FP6) Podpora zapojení do evropských programů

22 Závěr Účast v evropských programech pro VaV je během na dlouhou trať, jedno odmítnutí projektu není důvodem ke skepsi, je třeba to zkusit znovu Pokud je hlavní motivací finanční zisk, pak evropské programy nejsou to pravé - stejně hodnotným ziskem je kontakt se světem, přístup ke špičkovým projektům, know-how, jiné firemní kultuře, kontakty s budoucími partnery i odběrateli V případě vážného zájmu o zapojení je třeba jednat s dostatečným předstihem, konsorcia se utváří velice brzy a často na základě osobních kontaktů; nechte si poradit nejdříve od státních organizací RKO, TC AVČR, CZELO, či od specializovaných konzultačních firem Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "David Kolman Studijní cesta do Bruselu 17. října 2006 Česká styčná kancelář pro VaV v Bruselu Rámcové programy Evropské komise."

Podobné prezentace


Reklamy Google