Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čerpání z EU fondů a optimalizace nákladů na vybavení firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií Lukáš Sedláček Jan Bílek Ústí n. Labem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čerpání z EU fondů a optimalizace nákladů na vybavení firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií Lukáš Sedláček Jan Bílek Ústí n. Labem,"— Transkript prezentace:

1 Čerpání z EU fondů a optimalizace nákladů na vybavení firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií Lukáš Sedláček Jan Bílek Ústí n. Labem,

2 Agenda Evropské fondy pro podnikatele – nejen strukturální…
Fondy EU na informační a komunikační technologie Narýsujte si lepší budoucnost… Modelový příklad

3 Nejen strukturální fondy…
Komunitární programy Strukturální fondy Finanční mechanismy Základní princip: Projekty schvalovány v Bruselu Nadnárodní charakter => spolupráce se zahraničními partnery Základní princip: V Bruselu schválen rámec a programy Projekty schvalovány na národní úrovni Základní princip: Podobně jako SF, ale se zeměmi mimo EU Priority schváleny s jednotlivými zeměmi Norsko/Švýcarsko/EHP Příklady: 7. rámcový program CIP Příklady: Rozvoj podnikání Rozvoj LZ Doprava Životní prostředí Regionální OP Příklady: Rozvoj LZ Kultura

4 Kapacity a myšlenky: Telefónica O2 = partner projektů financovaných z EU
Idea: Strukturální fondy EU jsou jedinečnou příležitostí pro rozvoj informační společnosti v ČR Telefónica O2 má know-how v oblasti ICT řešení a zkušenosti s realizací projektů financovaných z EU ze Španělska (nejúspěšnější firma ve výzkumných ICT grantech ve Španělsku) Telefónica O2 sleduje podmínky financovatelnosti z fondů EU a připravuje nová řešení tak, aby splňovala tyto podmínky Telefónica O2 pomáhá svým zákazníkům s definicí jejich projektů tak, aby přispívaly ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti Cíle Zajištění základní ICT infrastruktury pro každou českou firmu Jednoduchá řešení bez dalších nároků na vlastní IT personál Řešení pro zvýšení vnitřní efektivity firmy => priorita EU fondů

5 Strukturální fondy EU a ICT – OP podnikání a inovace
Definice malého a středního podniku podle Evropské komise: zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a zároveň obrat za poslední uzavřené období je <50 mil. EUR nebo aktiva v rozvaze < 43 mil. EUR sledování nejen přímých podnikatelských partnerů žadatele, ale i partnerů partnera

6 ICT v podnicích III. výzva
Confidential 12/10/2006 ICT v podnicích III. výzva Vyhlášení výzvy: 22. října 2009 Příjem registračních žádostí od do Příjem plných žádostí je od do Plánovaná alokace: 0,5 mld. Kč Výše podpory: 350 tis. Kč - 20 mil. Kč Také stavební a IT firmy

7 ICT v podnicích III. výzva - podporované aktivity
Confidential 12/10/2006 ICT v podnicích III. výzva - podporované aktivity Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování vnitřní efektivity podniků, například: implementace ERP/ERM včetně konfigurace a přizpůsobení optimalizovaným procesům a organizační struktuře; implementace manažerských, řídících, taktických a znalostních IS(např. Business Inteligence, Knowledge Management); implementace IS řešení pro podporu podnikové administrativy a řízení jakosti (např. zavedení paperless office, správa dokumentů, archivace dat, podpora ISO procesů); implementace řešení pro virtuální pracovní místa (např. home office, teleworking); implementace služeb datového centra poskytujícího služby IS více podnikatelským subjektům.

8 ICT v podnicích III. výzva - podporované aktivity
Confidential 12/10/2006 ICT v podnicích III. výzva - podporované aktivity 2. Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů, například: implementace IS řešení pro řízení obchodních a marketingových vztahů se zákazníky a podporujících tvorbu a rozšiřování obchodních kanálů, zákaznického portfolia a obchodních teritorií (CRM, HelpDesk, Call Centre, elektronický prodej), implementace IS řešení podporujících automatizaci a řízení vztahů s dodavateli (elektronický nákup, elektronické aukce, řízení zásob). Projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení, například: napojení do externích a subdodavatelských sítí a klastrů, kvalitativní zvýšení zabezpečení IS, kvalitativní zvyšování dostupnosti a spolehlivosti technické infrastruktury, podpora elektronického podnikání a elektronického styku se státní správou.

9 ICT v podnicích III. výzva - podporované aktivity
Confidential 12/10/2006 ICT v podnicích III. výzva - podporované aktivity Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS/ICT při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií 5. Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování outsourcingu IS nebo jeho částí v podnicích Outsourcingem je myšleno zajištění určité aktivity projektu formou nájmu externí služby, popř. nájmu hmotného či nehmotného majetku, jehož pořízení je způsobilým výdajem v souladu s touto výzvou. U těchto typů projektů je žadatel povinen v rámci Podnikatelského záměru přesně definovat povahu a rozsah služeb, které jsou v souvislosti s realizací projektu nově zajišťovány formou outsourcingu.

10 ICT v podnicích III. výzva - NEpodporované aktivity
Confidential 12/10/2006 ICT v podnicích III. výzva - NEpodporované aktivity aktivita programu „Projekty podpory základního ICT vybavení a služeb u malých a středních podniků“; projekty bez významného zvýšení funkcionality; prostá obnova stávající technické infrastruktury, základního a aplikačního programového vybavení, pokud se nejedná o kvalitativní zvyšování funkčnosti daného systému, které vede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku; samostatné pořizování nebo rozšiřování stávajícího hardwarového, softwarového a jiného vybavení pro zpracování běžných kancelářských agend – koncové stanice, tiskárny, faxy, scannery, standardní grafické a kancelářské softwarové balíky (např. MS Office, 602PC Suite, WordPerfect Office, překladové slovníky, souborové manažery, CorelDraw, Adobe Acrobat, PhotoStudio) a další.

11 ICT v podnicích III. výzva – způsobilé výdaje
Confidential 12/10/2006 ICT v podnicích III. výzva – způsobilé výdaje Dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení: náklady na pořízení a implementaci hardware, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek: náklady na pořízení a implementaci software a softwarových licencí, práv duševního vlastnictví včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie10 a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku; 3. Doplňkově služby poradců, expertů, studie – poradenské služby související s realizací projektu, které nelze zahrnout do pořizovací ceny majetku; ostatní služby – externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení– outsourcing přiměřené náklady na publicitu projektu – náklady na materiály, nemohou být zahrnuty v plné míře; vybrané provozní náklady – tvorba webových stránek a jiné náklady

12 O2 Grantový poradce – přijďte se poradit!
Confidential 12/10/2006 Nevíte, jak na to? Zkuste: O2 Grantový poradce: Komplexní grantové poradenství a zpracování projektové žádosti za skvělých podmínek.

13 Řešení vedoucí k úspěšné realizaci Vašich obchodních záměrů včetně možných úspor Krize může být příležitostí!

14 S dopadem ekonomické krize a poklesem tržeb se podle nedávného průzkumu potýká zhruba 75 % českých firem. Jedním z faktorů, které významně ovlivňují fungování celé firmy, jsou dnes telekomunikační technologie. Pokud jsou správně nastaveny a používány, pak mají dramatický dopad na efektivitu práce O2 nabízí řadu služeb pro optimalizaci chodu malých a středních firem, které pomohou nejen v době krize. Confidential /10/ Confidential

15 4 hlavní oblasti, v kterých Vám O2 dokáže pomoci narýsovat si lepší budoucnost…
Lépe plánujte a využívejte čas Vašich zaměstnanců 1 Omezte investiční náklady 2 Snižujte provozní náklady 3 Pomůžeme Vám v krizových situacích 4

16 Lépe plánujte a využívejte času zaměstnanců 1
Čím více voláte, tím je tarif výhodnější Žádné rozhodování kam a odkud voláte Pevný měsíční poplatek - > kontrola nákladů Mobilní telefony k tarifu již od 1 Kč Pro každého zaměstnance možnost vybrat dle potřeb volání za 0 Kč/min O2 Neomezené volání Svůj notebook máte připojený kdekoliv a kdykoliv Nejstabilnější signál a největší rychlost stahování dat Jako jediní nabízíme jak UMTS, tak CDMA technologie Modem ke službě již od 1 Kč Nejlepší pokrytí v ČR, jediný budujeme v ČR 3G síť O2 Mobilní Internet BlackBerry od O2 Plná funkčnost MS Exchange + BlackBerry Enterprise Server Jednoduchá správa ových schránek a BlackBerry Doména zdarma Bez instalace, žádné investice do HW a MS Outlook Plně outsourcovaná služba

17 Omezujte investiční náklady 2
Žádné pořizovací ani provozní náklady s telefonní ústřednou Neomezené volání na všechny pevné linky v ČR a výhodné volání na mobilní čísla Mnoho doplňkových služeb, které jsou součástí služby Kvalitní volání přes Internet s IP telefony O2 Neomezené volání z pevné Žádné pořizovací náklady V rámci služby poskytujeme technickou podporu -> ušetření nákladů za servis Pravidelná a bezplatná obnova HW každé 2-3 roky Zdarma doručení HW do 10ti dnů od popisu smlouvy HW je pojištěn pro případ odcizení - > úspora O2 Počítačové řešení

18 Snižujte provozní náklady 3
Vždy víte, kde se Vaše služební vozy pohybují Jednoduché sledování pohybu všech Vašich služební aut Úspora až 20% nákladů za provoz aut Omezení černých jízd a prodlev u služebních cest Automatické generování knihy jízd - > úspora času O2 Car Control Podrobný elektronický účet Hovory zaměstnanců pod kontrolou Přehled o firemních výdajích za mobilní i pevné hovory Snadné odlišení soukromých a služebních hovorů

19 Pomoc v krizových situacích může mít několik podob… 4
Přenos telefonního čísla na fyzickou osobu Pomoc zaměstnancům při odchodu z firmy Vyjděte vstříc svým zaměstnancům a převeďte jim SIM na fyzickou osobu s tarifem podle jejich potřeb Dočasné odpojení Nerušte svá klíčová telefonní čísla Možnost vypojení SIM až na 6 měsíců za jednorázový poplatek Kdykoliv můžete začít znova SIM používat Rámcová dohoda bez pokut Automaticky Vám odpustíme první smluvní pokutu za nedodržení Minimálního plnění Rámcové dohody

20 Modelový příklad možné úspory se službou O2 Neomezené volání

21 V případě zájmu o naši nabídku nás kontaktujte…
Navštivte Kontaktujte O2 obchodního zástupce Linka pro firemní zákazníky (nebo *52 z O2 mobilního telefonu) Confidential /10/ Confidential

22 Děkujeme za pozornost Confidential /10/ Confidential


Stáhnout ppt "Čerpání z EU fondů a optimalizace nákladů na vybavení firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií Lukáš Sedláček Jan Bílek Ústí n. Labem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google