Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Průmysl a podnikání - podpora inovací a technologií 4. konference Inovace a technologie v rozvoji regionů 20. 4. 2005 Brno Ing. Marcela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Průmysl a podnikání - podpora inovací a technologií 4. konference Inovace a technologie v rozvoji regionů 20. 4. 2005 Brno Ing. Marcela."— Transkript prezentace:

1 Operační program Průmysl a podnikání - podpora inovací a technologií 4. konference Inovace a technologie v rozvoji regionů 20. 4. 2005 Brno Ing. Marcela Příhodová Odbor strukturálních fondů MPO

2 Pro období 2004-2006 bylo v rámci OPPP 12. května 2004 vyhlášeno 11 následujících programů podpory: Pro Prioritu 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí: PROSPERITA, REALITY, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, KLASTRY Pro Prioritu 2 - Rozvoj konkurenceschopnosti podniků: START, KREDIT, ROZVOJ, MARKETING, INOVACE, ÚSPORY ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE ZAMĚŘENÍ OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

3 STAV PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V REGIONECH po 1. 7. 2004

4 Program ROZVOJ v roce 2004 Zaměřený na:  zvyšování technologické úrovně MSP a zdokonalování procesů, jako například zavádění certifikací a mezinárodních standardů Stav: Program pozastaven k datu 14.9.2004  Počet podaných žádostí 504  Dne 4.3.2005 proběhla poslední 12. HK 113 úspěšných projektů již bylo schváleno a žadatelé jsou vyzýváni k podpisu podmínek. U 16 projektů s hodnotou dotace 121.135.000,- Kč bylo vydáno ROZHODNUTÍ o přidělení dotace. Výše alokovaných prostředků po navýšení je 27 mil. EUR. PROGRAM ROZVOJ v roce 2004

5 Program ROZVOJ v roce 2005 Zaměřený na:  zvyšování technologické úrovně MSP a zdokonalování procesů, jako například zavádění certifikací a mezinárodních standardů Stav:  program byl vyhlášen formou jednokolové výzvy 30.3.2005  forma podpory dotace  příjem žádostí od 2.5. do 29.7. 2005 Výše alokovaných prostředků je 10 mil. EUR PROGRAM ROZVOJ v roce 2005

6 Program TECHNOLOGIE Zaměřený na:  investice do stálých/dlouhodobých aktiv  nákup nových technologických zařízení rekonstrukce budov nutných pro umístění investic  zavedení a certifikace ISO 9000:2000, EFQM nebo TQM Stav: Schváleno DEK 26. 4., vyhlášeno 28. 4. 2004, příjem projektů proběhl do 5. 8. 2004 (CI), projekty nyní prošly hodnocením a jsou připraveny návrhy na dotace. 8.12.2004 udělila EK akreditaci EDIS pro ČR K využití je 17,4 mil. EUR (13 mil. z Phare). PROGRAM PHARE 2003

7 Stav příjmu žádostí do programů podpory z OPPP k 18.4.2005: Celkový počet přijatých žádostí 1556 z toho: Počet kladně rozhodnutých žádostí o dotaci 470 Počet kladně rozhodnutých žádostí o úvěry 550 Počet vydaných ROZHODNUTÍ o přidělení dotace: 67 Počet podepsaných úvěrových smluv: 435 435 úvěrů v hodnotě 437,8 mil Kč již bylo plně vyčerpáno Programy podpory z Operačního programu Průmysl a podnikání

8 PŘEHLED příjmu žádostí o podporu z OPPP stav ke dni 18.4.2005 U

9 STAV REALIZACE PROJEKTŮ (dle regionů)

10 Program KLASTRY Zázemí IA CzechInvest Know-how – Cluster Navigators (New Zeland) Workshopy – Ministerstva – Kraje – Univerzity a výzkumné ústavy – podnikatelé – ZČU IPM (RPIC) Prof. Edvard Leeder Aktualizace programu Facilitátoři I. kolo – 09/2004 Čelákovice – 02/2005 Praha II. kolo – 03/2005 Publicita Newsletter http://www.klastr.cz/ Semináře a workshopy Další strategie Materiál pro vládu (fáze stanoviska) Nové programovací období 2007- 13 Piloty (MPO+MMR+další)

11 Klastry v ČR Podané žádosti Potenciální klastry Konzultované projekty

12 Program KLASTRY (tipy facilitátorů) Sklářství – ruční broušené sklo Tableware Potravinářství - stroje Vinařství Lázeňství Obuvnictví – zdravotní obuv Biochemické zpracování odpadů Obalová technika, zpracování plastů, Subdodavatelé do automobilového průmyslu Textilní Dodavatelský průmysl pro loďařství Pivovarnictví Cestovní ruch - lázeňství Výroba hudebních nástrojů Mechatronika Dřevařství – nábytek, výroba dřevěných palet a obalů Strojírenství – povrchová úprava strojů Elektrotechnika Chemický – využití průmyslových a důlních odpadů a s tím souvisejících brownfields

13 UNIVERZITY REGION CELOŽIVOTNÍ VZDĚL. (ŠKOLÍCÍ STŘ.) TECHNOLOGICKÁ CENTRA INOVACE KLASTRY REALITY PROSPERITA Nosné programy pro nové programovací období 2007 - 2013

14 Schválené prioritní oblasti HSS - podnikání - lidské zdroje a vysoké školy - inovace a znalostní ekonomika - dostupnost a infrastruktura - řešení regionálních disparit Hlavní principy přípravy programových dokumentů pro období 2007 - 2013 zpracování základních dokumentů - do 30. 9. 2005 – aktualizace Nár. rozvoj. plánu - do 30 11. 2005 – návrh Národního strategického referenčního rámce 2007 - 2013 gesce MMR,spolugesce mspř. vlády pro ekonomiku koordinační orgán – Řídicí a koordinační výbor USNESENÍ VLÁDY ČR č. 245/2005

15 DOPORUČENÍ DO BUDOUCNA - NA CO SE ZAMĚŘIT Započaty úvahy o prioritách podpory pro nové programovací období 2007 - 2013 Věcná východiska: o programy podpory v rámci OPPP je mezi podnikateli velký zájem. OPPP má dostatečnou absorpční schopnost i pro vyšší podíl alokace zdrojů než je současných 18 % při úvahách o zaměření nově podporovaných aktivit je třeba vyjít ze zkušeností prvního období, zaměřit se na již osvědčené programy, nabídnout však i nové,zaměřené na podporu vědy a výzkumu a přímého propojení VaV s průmyslem, rozvoj inovací a technologií zaručujících vyšší přidanou hodnotu velkou pozornost věnovat i rozvoji lidských zdrojů, na základě zkušeností s programem PROFESE vycházet z připravované Strategie hospodářského růstu ČR

16 DOPORUČENÍ DO BUDOUCNA - NA CO SE ZAMĚŘIT Programové a strategické otázky preferovat přímou podporu firem anebo nepřímou podporu? (vklady do podpor podnikatelského prostředí, podpora služeb poskytovaných specializovanými agenturami – CT, CI, popř. HK zaměřit přímou podporu opět na MSP nebo i na větší podniky? soustředit se z hlediska podpor na zdravé firmy s dobrými projekty (které by tyto byly schopny realizovat i bez zvláštní podpory) anebo na „méně dobré“ či „méně zavedené“ firmy? preferovat určité sektory/oblasti podnikání? má být podpora regionálně diferencovaná? má být kladen důraz opět na dotace, nebo na jiné formy ? (úvěry, záruky, fondy rizikového kapitálu)

17 DOPORUČENÍ DO BUDOUCNA - NA CO SE ZAMĚŘIT Žádoucí oblasti pro podporu budování a rozvoj infrastruktury průmyslového výzkumu a vývoje a komercionalizace jeho výsledků (maximální přiblížení osy věda-výzkum- průmyslová výroba, aplikovaný výzkum) další budování podnikatelských nemovitostí, při zachování důrazu na brownfields se starými ekologickými zátěžemi a na bývalé voj. Areály rozvoj inovací a inovativních firem rozvoj výrobní základny MSP, se zaměřením na zpracování tuzemských surovin podpora mezinárodní konkurenceschopnosti, marketingových kapacit MSP a schopností MSP při jejich internacionalizaci podpora využívání netradičních a alternativních zdrojů energie vyšší podpora oblasti průmyslových služeb rozvoj školicích středisek pro odborné vzdělávání a to zejména u nedostačujících kvalifikací

18 Únor 2004 Klíčový dokument k podobě politiky hospodářské a sociální soudržnosti, formulující základní principy koheze pro období let 2007 – 2013 Nové cíle: Konvergence - podpora nejméně rozvinutých regionů s HDP na obyvatele menším než 75 % průměru HDP - vytvoření režimu „phasing-out“ pro dočasnou podporu regionů postižených „statistickým efektem“ Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Strategické obecné zásady Společenství - nástroj pro vyjednávání EK s členskými státy 3. ZPRÁVA O HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI

19 3. ZPRÁVA O HOSPODÁŘSKÉ A SOCÍÁLNÍ SOUDRŽNOSTI

20 Děkuji za pozornost ! Aktuální informace hledejte na Zelená linka 800 800 777 www.mpo.cz www.czechinvest.org www.cmzrb.cz


Stáhnout ppt "Operační program Průmysl a podnikání - podpora inovací a technologií 4. konference Inovace a technologie v rozvoji regionů 20. 4. 2005 Brno Ing. Marcela."

Podobné prezentace


Reklamy Google