Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti dotací z EU pro oblast zdravotnictví Zlín, 22. říjen 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti dotací z EU pro oblast zdravotnictví Zlín, 22. říjen 2008."— Transkript prezentace:

1 Možnosti dotací z EU pro oblast zdravotnictví Zlín, 22. říjen 2008

2 1. Možnosti financování z EU 2007- 2013 2. Možnosti financování oblast zdravotnictví 3. Další možnosti podpory

3 Politika HSS EU 2007-2013 Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: regionální programy pro regiony a orgány regionální správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech. Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie.

4 Konvergence (Cíl 1) Evropská územní spolupráce (Cíl 3) OP Životní prostředí (MŽP) OP Doprava (MD) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT, ÚV) ROP Střední Morava Integrovaný OP (MMR) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce ČR-SR Přeshraniční spolupráce Program rozvoje venkov Společná zemědělská politika Možnosti financování z EU 2007-2013 Komunitární programy Zdraví (program HEALTH+) OP Rybářství Finanční mechanismy EHP Norsko Finanční mechanismy EHP a Norska OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)

5 ROP Střední Morava Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu Podoblast podpory 2.2.4 - Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Modernizace a stavební úpravy stávajících zdravotních zařízení, příp. výstavba nových zdravotnických zařízení pro zvýšení kvality a dostupnosti v přímém vztahu ke klientům Zlepšení dostupnosti zdravotnických zařízení a poskytování ošetřovatelské péče pro osoby s omezením pohybu a orientace Pořízení zdravotnické techniky, stavební úpravy budov nutné při pořízení zdravotnické techniky a programy zdravotní prevence dle potřeb plynoucích z regionálních koncepcí zdravotních služeb a zdravotní péče Doplňkově je možné podporovat případné investice související s rozvojem vybraných center akutní péče Gestor: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Informace: www.nuts2strednimorava.czwww.nuts2strednimorava.cz Možnosti financování oblast zdravotnictví

6 OP Životní prostředí Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní) Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady - systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů - zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů Gestor: Státní fond životního prostředí Informace: www.sfzp.cz Možnosti financování oblast zdravotnictví

7 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 1: Adaptabilita Oblast podpory 1.1: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli odborné vzdělávání, klíčové (obecné) dovednosti) tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dalšího profesního vzdělávání a poradenství k vyhledávání pracovní pozice podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových rozvojových programů Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí Informace: www.mpsv.cz, www.esfcr.czwww.mpsv.czwww.esfcr.cz Možnosti financování oblast zdravotnictví

8 OP Přeshraniční spolupráce SR -ČR Prioritní osa 1: Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce budování dlouhodobé spolupráce institucí veřejné správy a dalších institucí a organizací všeobecně prospěšného charakteru za účelem harmonizovaného rozvoje pohraničních regionů Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj Informace: www.sk-cz.eu, www.strukturalni-fondy.czwww.sk-cz.euwww.strukturalni-fondy.cz Možnosti financování oblast zdravotnictví

9 Integrovaný operační program Prioritní osa 2: Zavádění ICT v územní veřejné správě Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy, budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy, vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a veřejných služeb Gestor: Ministerstvo vnitra Informace: www.mvcr.cz, www.strukturalni-fondy/iop.czwww.mvcr.czwww.strukturalni-fondy/iop.cz Možnosti financování oblast zdravotnictví

10 Prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí: Vymezení sítí definováno Věstníky MZ ČR Oblasti péče podporované v rámci specializovaných pracovišť národních síťí:  Onkologická péče  Traumatologická  Neurochirurgická  Kardiochirurgická Gestor: Ministerstvo zdravotnictví Informace: www.strukturalni-fondy/iop.czwww.strukturalni-fondy/iop.cz Integrovaný operační program

11 Zdraví (program HEALTH+) Program je tvořen třemi akcemi: I. Zlepšit ochranu zdraví občanů (cílem této akce je chránit občany před zdravotními hrozbami například rozvíjením strategií a mechanizmů pro prezenci a jejich podporou. Akce se dále snaží o zlepšování bezpečnosti občanů) II. Podpora zdraví (cílem této akce je podporovat zdravější způsob života jako zdravá životospráva, omezování spotřeby tabáku a alkoholu a vyvarování se drog. Akce se dále snaží o snižování zdravotních nerovností a důraz na zdravotní faktory vedoucí k omezení závažných nemocí, úrazů a zranění) III. Vytváření a šíření informací a znalostí v oblasti zdraví (cílem této akce je vzájemná výměna znalostí a osvědčených postupů, shromažďování informací o zdraví, jejich analýza a především pak šíření těchto informací. Mezi důležitá témata patří třeba genderová problematika, dětské nemoci nebo vzácné choroby) Gestor: Ministerstva zdravotnictví Informace: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/pgm2007_2013_en.htm Další možnosti podpory

12 Děkuji za pozornost. Ing. Martin Prusenovský 577043848, martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Možnosti dotací z EU pro oblast zdravotnictví Zlín, 22. říjen 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google