Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE „Česká energetika na rozcestí“ 22. – 23. června 2009, zámek Mělník Mgr. Aleš Kuták náměstek ministra životního prostředí ředitel sekce ochrany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE „Česká energetika na rozcestí“ 22. – 23. června 2009, zámek Mělník Mgr. Aleš Kuták náměstek ministra životního prostředí ředitel sekce ochrany."— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE „Česká energetika na rozcestí“ 22. – 23. června 2009, zámek Mělník Mgr. Aleš Kuták náměstek ministra životního prostředí ředitel sekce ochrany klimatu a ovzduší Energetická politika ČR z pohledu MŽP

2 PRIORITY MŽP V OBLASTI ENERGETIKY -Úspory energie a energetická efektivita - - Rozvoj obnovitelných zdrojů - - Decentralizace energetiky - Vazba na cíle EU k roku 2020 -20% redukce emisí GHG oproti roku 1990 (30 % v případě mezinárodní dohody) -20% podíl OZE na konečné spotřebě energie (vč. 10% podíl biopaliv v dopravě) -20% úspor energie oproti předpokladu pro rok 2020 Vazba na národní cíle -13% podíl energie z OZE na konečné spotřebě energie k roku 2020 -snížení roční průměrné spotřeby z let 2002 až 2006 o 9 % v období 2008 – 2016 (71,43 PJ)

3 ÚSPORY ENERGIE V SEKTORU BUDOV Novela vyhlášky č.148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov – postupné zpřísňování požadavků Požadavek na nízkoenergetický standard pro budovy stavěné od určitého data Požadavek na nízkoenergetický standard u budov, které jsou zčásti financované ze státního rozpočtu, již nyní Potenciál úspor energie v budovách: rodinné a bytové domy -současná spotřeba (2007) 237 PJ -ekonomický potenciál úspor do roku 2050 ke až 62,5 PJ (27 %) budovy terciálního sektoru -současná spotřeba (2007) 68 PJ -ekonomický potenciál úspor do roku 2050 ke až 33,4 PJ (49 %)

4 PODPORA ÚSPOR ENERGIE - I Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie -Financováno z fondů EU – na úspory energie přes 8 mld. Kč -Určeno pro nepodnikatelské subjekty -Školy, nemocnice, obecní úřady, domovy s pečovatelskou službou apod. Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie -zateplení plášťů a střešních konstrukcí, výměna oken, zavedení měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení -rekuperace, výměníky odpadního tepla -NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ OBLAST PODPORY V OPERAČNÍM PROGRAMU (zatím projekty podpořené částkou 5,8 mld. Kč, z nichž většina se proinvestuje v roce 2009)

5 PODPORA ÚSPOR ENERGIE - II Dotační program Zelená úsporám komplexní nebo dílčí zateplení bytových a rodinných domů výstavba domů v pasivním energetickém standardu příjemci podpory - vlastníci rodinných a bytových domů (fyzické i právnické osoby) možnost podání žádosti před realizací investice i po realizaci dotace fixní částkou na metr čtvereční (u zateplování), resp. fixní částkou na dům/byt (u výstavby pasivních domů)

6 ÚSPORY SPOTŘEBY ZEMNÍHO PLYNU Pokud do roku 2020 investujeme každý rok 8 mld. Kč do zateplování budov, uspoříme 970 mil. m 3 zemního plynu ročně.

7 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - I Zdroj: ERÚ

8 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - II Zdroj: ERÚ, MPO

9 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - III Potenciál OZE na primárních energetických zdrojích: 448 PJ

10 PODPORA OZE - I Podpora výroby elektřiny z OZE – zákon č.180/2005 Sb. (garance pevných výkupních cen, jeden z nejlepších zákonů v EU) – odbourávání administrativních překážek v povolovacím procesu – informační kampaň pro státní správu a samosprávu – omezeně dotační programy Podpora výroby tepla z OZE – zejména dotační programy (OPŽP, Zelená úsporám) – dalšímu rozvoji musí napomoci legislativní podpora výroby tepla z OZE (viz také požadavek nové evropské směrnice 2009/28/ES) – nutnost výraznější podpory cíleně pěstovaných energetických plodin a rychle rostoucích dřevin – daňová zvýhodnění – zejména přeřazení fytopelet do snížené sazby DPH

11 PODPORA OZE - II Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie: cca 9,5 mld. Kč Oblast podpory 3.1 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE -centrální a blokové kotelny využívající OZE 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE -FVE, MVE, elektrárny na biomasu, VTE, GTE 3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro KVET z OZE -bioplyn, kalový plyn, skládkový plyn -pevná biomasa – parní cyklus, ORC, zplyňování Dotační program Zelená úsporám podpora výměny zdrojů tepla za nízkoemisní kotle na biomasu, instalace solárních panelů na ohřev vody a instalace tepelných čerpadel s požadovanými parametry

12 Přínosy dotačních programů MŽP Realizací opatření v rámci OPŽP dojde k cílovému roku 2013: -k navýšení výroby energie z OZE o 1 500 TJ/rok -ke zvýšení instalovaného výkonu na výrobu energie z OZE o 600 MW -k roční úspoře energie 430 TJ Realizací opatření v rámci programu Zelená úsporám dojde k cílovému roku 2012: -k podpoře cca 250 000 domácností, ty ušetří 3 mld. Kč na energiích -k vytvoření či zachování na 30 000 pracovních míst a to především v menších a středních firmách přímo v regionech -k poklesu emisí prachu o 2 200 tun -k úspoře cca 6 370 TJ tepla na vytápění a ohřev TUV Tyto dva programy povedou ke snížení emisí CO 2 o 1,5 až 2 Mt ročně (1,5 % českých emisí).

13 DECENTRALIZACE ENERGETIKY PROČ PODPOROVAT -v roce 2030 dosáhne dovoz primární energie do Evropy asi 70 % z celkem spotřebované energie -dovozní závislost ČR v roce 2005 byla 45,44 % a v roce 2030 se předpokládá dovoz kolem 60 % z celkové vlastní spotřeby energie -ztráty v rozvodech u velkých systémových elektráren jsou v průměru cca 7,5 % VÝHODY -změna struktury zdrojů (vyšší využití OZE) -snížení ztrát při přenosu a distribuci energie -menší zranitelnost decentralizovaných systémů při mimořádných událostech -pozitivní dopad na zaměstnanost, lokální zásobování palivy zvyšuje poptávku po pracovní síle zejména v zemědělství -omezení rizika plynoucího z rostoucích cen fosilních paliv

14 ENERGETICKÁ EFEKTIVITA PŘI TRANSFORMACI A PŘENOSU ENERGIE Požadavky na nové a rekonstrukci stávajících energetických zdrojů z pohledu energetické účinnosti -Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepla -Kritéria BAT – referenční dokumenty BREF -Výstavba inteligentních sítí – umožnění efektivnějšího začlenění a řízení obnovitelných (resp. decentrálních) zdrojů energie

15 DOPADY OPATŘENÍ - PŘÍKLADY -Hnědouhelná elektrárna s bloky 3 x 250 MW pracující s čistou účinností 38 %, ročním využitím 6 300 h, potřebuje k výrobě 4,7 TWh elektřiny cca 4,042 mil. t HU, což představuje emise CO 2 4,1 Mt. -Pokud se zvýší čistá účinnost na 42 %, sníží se spotřeba HU při zachování výroby elektřiny na 3,544 mil. t HU, což odpovídá emisím CO 2 ve výši 3,8 Mt. -Zvýšením účinnosti o 4 % body dojde v uvedeném případě k úspoře 0,5 mil. t HU a emisí CO 2 ve výši 0,3 Mt. -0,5 mil. t HU představuje 249 vlaků (á 40 vagonů po 50 t)

16 TEPLÁRENSTVÍ - I Hlavní dodavatelé uhlí pro teplárny větších výkonů (2007) -Sokolovská uhelná a.s. cca 4,3 Mt -Severočeské doly a.s. cca 3,5 Mt -Mostecká uhelná a.s. cca 5,8 Mt Životnost zásob HU a lignitu Zdroj: Enviros, MPO

17 TEPLÁRENSTVÍ - II Většina smluv na dodávky uhlí pro teplárny vyprší do roku 2015 Možnost transformace sektoru -budování nových teplárenských kapacit (zemní plyn) -zvýšení účinnosti stávajících technologií výroby tepla v důsledku komplexních rekonstrukcí ze současných přibližně 75 % na 85 % až 90 % -využití potenciálu biomasy Pro modernizaci je možno využít dotací OPŽP – Prioritní osa 2 „Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisní zátěže“ např. na: výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů, případně rekonstrukce centrálního zdroje tepla: zejména přechod na zemní plyn nebo OPŽP – Prioritní osa 3: přechod na biomasu či jiné OZE

18 Děkuji za pozornost Mgr. Aleš Kuták náměstek ministra životního prostředí ředitel sekce ochrany klimatu a ovzduší Ministerstvo životního prostředí tel: 267 122 916 email: Ales.Kutak@mzp.cz www.env.czwww.env.cz, www.mzp.czwww.mzp.cz


Stáhnout ppt "KONFERENCE „Česká energetika na rozcestí“ 22. – 23. června 2009, zámek Mělník Mgr. Aleš Kuták náměstek ministra životního prostředí ředitel sekce ochrany."

Podobné prezentace


Reklamy Google