Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání Předsednictvo Rady vysokých škol 17.6.2010 Věra Šťastná

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání Předsednictvo Rady vysokých škol 17.6.2010 Věra Šťastná"— Transkript prezentace:

1 Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání Předsednictvo Rady vysokých škol 17.6.2010 Věra Šťastná Vera.Stastna@ruk.cuni.cz Vera.Stastna@msmt.cz

2 2 Úvodem

3 3 Boloňský proces/Boloňa je synonymum  pro reformní procesy v Evropě  pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) vyhlášený na konferenci ministrů v rámci Boloňského procesu ve dnech 11.-12. března 2010  Poprvé v historii jsou rámcová ujednání na evropské úrovni, implementace poté na úrovni národní a institucionální Veliká různorodost mezi jednotlivými zeměmi – nepřehledný a složitý systém  Evropa ztrácí přitažlivost pro studenty ze zámoří  Obtížné uznávání kvalifikací v rámci Evropy (studium i zaměstnání) EHEA Principy Harmonizovaná architektura Změna paradigma v přístupu k VŠ vzdělávání a učení (CŽV koncept, student- centred learning) Nástroje (ECTS, Dodatek k diplomu, LOs, Q Fs; ESG, EQAR; Lisabonská úmluva o uznávání Budoucí priority Vyhodnotit a dokončit, co bylo započato; CŽU; student-centred learning; sociální aspekty; mobilita (20% v r. 2020); otevřenost vůči mimoevropské spolupráci; kvalita - excelence a diverzifikace/ klasifikace

4 4 Boloňský proces 2010 + 12. března 2010 byl vyhlášen Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání

5 5 Principy a hodnoty EHEA/ Boloňského procesu Volný pohyb – mobilita studentů a učitelů Zapojení všech relevantních partnerů, zejména vysokých škol a studentů Zapojení studentů do řízení a správy Autonomní a společnosti odpovědné univerzity Veřejná odpovědnost za vysoké školství Sociální inkluse /sociální spravedlivost – téma zastřešující a transversální

6 6 Harmonizovaná architektura v EHEA Trojstupňové studium – Evropský rámec kvalifikací (pro EHEA a /nebo EU) Evropské standardy a směrnice (metodologické postupy) pro systémy zabezpečení kvality; Evropský registr kvality (EQAR) Lisabonská úmluva o uznávání vzdělávání – (nejenom její ratifikace, ale zejména implementace)

7 7 Změny paradigmatu v pojetí vysokoškolského vzdělávání Celoživotní koncept učení a vzdělávání – uznávání předchozího vzdělávání Učení a vzdělávání zaměřené na studenta – „student centred learning“

8 8 Nástroje Usnadňující transparentnost a prostupnost  Kreditový systém ECTS  Dodatek k diplomu  Výsledky učení – learning outcomes  Rámce kvalifikací Pro zabezpečení kvality  Evropské standardy a směrnice (ESG)  Evropský registr pro zabezpečení kvality - EQAR Pro uznávání – Úmluva o uznávání kvalifikací ve vysokém školství v evropském regionu (1997), tzv. Lisabonská úmluva o uznávání

9 9 Budoucí priority Boloňského procesu Dokončit, co bylo započato Reagovat na novou situaci

10 10 Dokončit, co bylo započato Budapešťsko-vídeňská deklarace, 12.3.2010 Začít uvážlivě hodnotit, co se podařilo, přemýšlet, jak vylepšit to, co se plně nepovedlo, dotáhnout ty části reformy, které dosud nebyly v centru pozornosti a nejsou zatím implementovány „Byť hodně se podařilo v naplňování reforem v rámci Boloňského procesu, přednesené zprávy ukazují, že priority EHEA jako strukturované studium a kurikulární reforma, zabezpečení kvality, uznávání, mobilita a sociální aspekty se podařilo implementovat v různých úrovních. Nedávné protesty v některých zemích, částečně namířené i proti vývoji a opatřením, která nemají vztah k Boloňskému procesu, nás upozornily na to, že některé cíle a reformy nebyly implementovány a vysvětleny uspokojivě. Uvědomujeme si to a budeme naslouchat kritickým hlasům, které zaznívají z řad akademických pracovníků a studentů… a proto jejich zapojení je nezbytné na evropské, národní a zejména institucionální úrovni…..“ Ministři se zavázali, že „navzdory těmto těžkým ekonomickým časům budou mít v sektoru ustaveném a spravovaném veřejnou správou vysoké školy nezbytné finanční prostředky“. Deklarace je zveřejněna na http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/documen ts/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/documen ts/Budapest-Vienna_Declaration.pdf

11 11 Leuven/Louvain-la-Neuve 2009 -nové výzvy Demografický pokles Rostoucí globální soutěž o lidské zdroje (studenty i akademické či výzkumné pracovníky) Globální ekonomická i finanční krize Kreativita, inovace, využití všech talentů

12 12 Leuven/Louvain-la-Neuve 2009 motto pro příští desetiletí Kvalita ve všech činnostech vysokých škol – excelence všech činností Rozrůzněnost - “… Abychom podpořili vysoce potřebnou rozrůzněnost našich vzdělávacích systémů, v rámci našich národních strategií plně uznáme hodnotu různých poslání vysokého školství, od vzdělávání a výzkumu až po veřejnou službu a angažovanost v oblasti sociální soudržnosti a kulturního rozvoje. Všichni studenti a pracovníci vysokoškolských institucí by měli být vybaveni k tomu, aby dokázali reagovat na měnící se požadavky rychle se vyvíjející společnosti…. “

13 13 Leuven/Louvain-la-Neuve 2009 10 prioritních oblastí pro příští desetiletí Sociální rozměr: rovný přístup ke studiu a větší úspěšnost v jeho dokončování Celoživotní učení a učení Zaměstnatelnost Učení orientované na studenta a vzdělávací poslání vysokého školství Vzdělávání, výzkum a inovace Mezinárodní otevřenost Mobilita Shromažďování dat (důvěryhodných, spolehlivých) – spolupráce s Eurostat, Eurostudent a Eurydice Vícerozměrné nástroje pro zajištění transparentnosti Financování

14 14 K některým oblastem (Leuven/Louvain-la-Neuve) Celoživotní učení a vzdělávání chápáno jako koncept, mimo jiné důraz na implementaci národních rámců kvalifikací do r. 2012, včetně v rámci národního kontextu i tzv. „krátký cyklus“ (VOŠ), důraz dále na uznávání předchozího vzdělávání – Učení zaměřené na studenta – změna v paradigmatu Sociální spravedlivost/soudržnost – „… Znamená to zlepšovat vzdělávací prostředí, odstraňovat všechny bariéry při studiu a vytvářet vhodné ekonomické podmínky pro studenty, aby mohli využívat studijní příležitosti na všech úrovních. Každá účastnická země stanoví měřitelné cíle pro rozšíření obecné účasti na vysokoškolském vzdělávání a pro zvýšení účasti znevýhodněných skupin, kterých by mělo být dosaženo ke konci příštího desetiletí. Úsilí o dosažení rovnosti ve vysokém školství je třeba stavět na aktivitách v ostatních částech vzdělávacího systému. …“ Mobilita studentů, akademických a výzkumných pracovníků – …“V roce 2020 by mělo alespoň 20 % absolventů v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání strávit část svých studií nebo odborné přípravy v zahraničí“ Transparentnost v zaměření univerzit a v tom, jak si které univerzity vedou - diverzifikace institucí, klasifikace, srovnávání/ranking

15 15 „Boloňská deklarace předestřela v roce 1999 vizi pro rok 2010, vizi atraktivního, mezinárodně konkurenceschopného Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, kde vysoké školy, podporované svými pracovníky, kteří si vzali reformy za své, naplňují různá poslání, která vyžaduje společnost založená na znalostech; kde studenti mohou těžit z možností mobility, jejich kvalifikace jsou hladce a spravedlivě uznávány a kde si dokáží vyhledat tu svoji cestu vzděláním, která jim nejlépe vyhovuje…“ (Budapešťsko-vídeňská deklarace, 12.3.2010) Kde jsme? Z některých zpráv a hodnocení připravených 2009 a 2010

16 16 Co se podařilo? – Stocktaking 2009

17 17 Byla implementace Boloňského procesu přínosem? Trends 2010 Na otázku, zda na mojí instituci byla implementace Boloňského procesu přínosem odpověděly dotazované instituce následovně: Velmi pozitivní:58% Ano i ne (mixed results)38% Nedošlo ke změně3% Negativní dopad0.1% V ČR se k odpovědi, že implementace Boloňského procesu byla pro moji instituci pozitivní (In my institution, the realisation of the European Higher Education Area (EHEA) has generally been very positive) vyslovilo mezi 50-70% dotázaných institucí (stejně tak v dalších v 17 zemích). – V 7 zemích takto odpovědělo 70-85% institucí; – v 6 pak 85-100% dotázaných; – v 9 zemích považuje implementaci za pozitivní méně než 50% institucí (Německo, Francie, U.K., Švýcarsko, Řecko, Chorvatsko,..)

18 18 Třístupňové studium – Trends 2010 1. stupeň – bakalářský studijní program Stále není plně pochopen význam a hodnota bakalářského studia – klíčová otázka je: co to znamená, že dává přístup ke studiu ve 2. cyklu (magisterském programu) a zároveň je kvalifikací pro trh práce. Trends 2010: Učitelé a studenti/vysoké školy musí nejprve plně pochopit jeho hodnotu, a teprve pak ji mohou vysvětlovat aplikační sféře; většina univerzit předem očekává, že bakalář nebude akceptován; „Comparison between the Trends V and Trends 2010 data shows a small improvement in the number of universities that consider the Bachelor as proper preparation for employment (from 11% in Trends V to 15% in Trends 2010)“ Uplatnitelnost absolventů: Chybí skutečná data, v mnoha případech jsou teprve první absolventi; Doporučení Trends 2010: Je třeba sledovat uplatnitelnost absolventů, spolu se zaměstnavateli ji vyhodnocovat a studijní programy společně dolaďovat.

19 19 Dvoustupňové studium, nejčastější evropské modely, Eurydice 2008/09 240 + 120 ECTS 240 + 60 ECTS 180 + 120 ECTS Various combinations No Master programmes Not available Source: Eurydice

20 20 Třístupňové studium – Trends 2010 2. stupeň – magisterský studijní program Značná rozrůzněnost magisterských programů; EUA identifikovala: Academic Master, Consecutive or Continuation Master, Conversion Master, Joint Master, Lifelong Master, Professional Master byly definovány základní požadavky pro vstup do magisterského studia: ve (44%) v důsledku změny zákona, ve (27%) v důsledku institucionální politiky, pouze 1% institucí uvedlo, že žádné nemají; 77% dotázaných přepracovalo kurikula – přístupy se významně liší – od pouhého rozdělení na dvě části až po promyšlenou přestavbu postavenou na výsledcích učení (learning outcomes) Každý chce pokračovat v magisterském programu – jednotlivé země musejí nalézt vlastní rovnováhu na základě své ekonomické situace, kulturní a historické tradice, ale i třeba demografického vývoje.

21 21 Třístupňové studium – Trends 2010 3. stupeň – doktorský studijní program Vysoká míra mezinárodní spolupráce – Salcburské závěry a doporučení pro doktorské studijní programy, 2005; Kandidáti doktorského diplomu jsou považováni za začínající výzkumníky (early stage researchers); Zavádění vyučovaných kurzů vedoucím i k tzv. transferable skills ; nicméně stále veliký důraz na osobnost mentora a vědecké výstupy; Diskuse okolo využití kreditů ECTS ???? Vznik nových institucí – doktorských škol ( Doctoral/research or graduate schools) Za účelem vytvoření dynamického výzkumného prostředí (mezioborovost), nastavení vysokých standardů kvality pro supervizi a podporu doktorandů Uplatnění absolventů doktorského studia mimo akadenickou/výzkumnou sféru – dle výzkumu EUA zaměstnavatelé nejvíce oceňují „the skills they have acquired through learning to perform research. … the level of scientific and technical k“nowledge held by doctorate holders from European universities, including their formal approach to evidence-based arguments, their analytical skills and ability to integrate knowledge from different sources and their ability to work at the frontiers of knowledge.“ (EUA 2009d: 103)

22 22 Implementace ECTS, Eurydice 2008/09 75 % + using ECTS based on learning outcomes and student workload 75 % + using ECTS based on student workload 75 % + using ECTS based on contact hours, or contact hours & student workload 75 % or less using ECTS with variety of credit definitions National credit systems in parallel. ECTS mainly used for transfer Source: Eurydice

23 23 Monitoring týkající se Dodatku k diplomu, Eurydice 2008/09 National monitoring has been undertaken or is planned No national monitoring DS not introduced

24 24 A Česká republika?

25 25 Právní rámec Boloňské reformy byly integrální součástí vysokoškolské politiky od samého počátku (základní myšlenky i dříve); Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů; novela – zákon č. 147/2001 Sb.; Reformy ve smyslu Boloňské deklarace umožňoval už zákon z r. 1990, právní rámec dán zákonem z r. 1998 (tří-stupňové studium, zabezpečení kvality, principy Lisabonské úmluvy,…); Ponechal prostor pro diskusi –dolaďování– zejména novelou/ zákonem č. 147/2001 Sb.-dvou-stupňové studium „natvrdo“ od r. 2003/04 Ponechává flexibilitu - umožňuje několik modelů, tudíž lze zohlednit specifika různých disciplin; ponechává možnost i pro „tradiční“ dlouhé programy – musí však tak „vyžadovat charakter studijního programu“.

26 26 Regulované profese řízené direktivami EU, Trends 2010 Poprvé byla monitorována studia vedoucí k přípravě na regulovaná povolání Otázka v Trends 2010 „Pokud vaše vysoká škola vyučuje profesní studia, mají dvoustupňovou strukturu?“ – Veterinární medicína16% – Dentální medicína21% – Farmacie27% – Všeobecné lékařství28% – Porodní asistentky36% – Architektura46% – Ošetřovatelství55% – Právo61% – Učitelství68% – Inženýrská studia73%

27 27 Strategické nástroje Dlouhodobý záměr ministerstva a jeho aktualizace; dlouhodobé záměry vysokých škol a jejich aktualizace; Rozvojové programy a rozvojové projekty; Konkrétní projekty, finanční podpora implementace cílů (neexistovalo dlouho v žádné zemi Boloňského procesu) Dynamické, možnost dolaďovat v souladu s vývojem 2006-10: Internacionalizace, Kvalita akademických aktivit, Kvalita a kultura akademického života 2011-15: Kvalita a relevance, Otevřenost, Efektivita a financování Projekt Bologna Promoters, Bologna Experts –výměna zkušeností, diskusní platforma

28 28 Širší kontext Z elitního modelu do univerzálního - !pochopení! masifikace vysokoškolského vzdělávání; Významný demografický pokles (až ¼ tradičních studentů; Diverzifikované skupiny zájemců o studium; Diverzifikace- Pokusy o diverzifikaci – proč se ne zcela podařily? Vyšší odborné školy Soukromé vysoké školy Strukturované studium Proč se všichni stále snaží dělat všechno?

29 29 Strukturované studium - kvalifikace Strukturované studium „český syndrom“ bakalářské studium a propadovost (proč mnohde je bakalářské studium pouze výběrem kandidátů pro magisterské studium?); Vyhodnotit restrukturalizaci – výsledky učení, Národní rámec kvalifikací Kvalifikace Nutno chápat vícerozměrně – nelze izolovat či absolutizovat žádný rozměr!; Úroveň studia (bakalářské, magisterské, doktorské) Profil Výsledky učení (learning outcomes) Zátěž – kredity ECTS – přiřazené výsledkům učení Zabezpečení kvality – jak je hodnoceno dosažení výsledků učení Ke kvalifikaci lze dojít různými cestami (forma studia, ale i kurikulum, uznání předchozího vzdělání a individualizace studijních plánů,… KVALITA!);

30 30 Regulované profese řízené direktivami EU, Trends 2010 Poprvé byla monitorována studia vedoucí k přípravě na regulovaná povolání Otázka v Trends 2010 „Pokud vaše vysoká škola vyučuje profesní studia, mají dvoustupňovou strukturu?“ – Veterinární medicína16% – Dentální medicína21% – Farmacie27% – Všeobecné lékařství28% – Porodní asistentky36% – Architektura46% – Ošetřovatelství55% – Právo61% – Učitelství68% – Inženýrská studia73%

31 31 Některé nástroje Výsledky učení („learning outcomes“) Definice: „Statements of what a learner is expected to know, understand and be able to do after successful completion of a process of learning. They relate to level descriptors in national and European qualification frameworks“ (ECTS Key Features and ECTS Users’ Guide 2009) Jedná se o určitý metodologický přístup, který umožní popis kurikul (kurzu, modulu, SP=kvalifikace) – podřízeny by jim měly být kredity ECTS, avšak panuje mnoho nejasností, obav a diskusí, zda je to k něčemu; Velmi nebezpečné v případě formálního naplňování, neujasnění možností apod.; oproti tomu může mít přínos pro inovaci studijních programů, důležité pro rámce kvalifikací, hodnocení kvality ECTS není v zákoně, ale podporují jej rozvojové programy Stále některé instituce nestaví na studijní zátěži, ale na kontaktních hodinách; Kredit sám o sobě není vypovídající o dosažené kvalifikaci Kredity udělovány ke kurzům ne výsledkům učení; ECTS Label (2009) získaly dvě české vysoké školy – VŠE a VUT Dodatek k diplomu Součástí zákona o vysokých školách Popíše, jaké konkrétní znalosti a kompetence absolvent má – zpřehlednění různých profilů absolventů na téže úrovni Diploma Supplement Label získalo 15 českých vysokých škol - AMU, OU, UTB, TUL, MU, UPa, VŠB-TUO, SU, ZČU, VŠE, Vysoká škola podnikání a.s., UJEP, UK, VUT, VFU

32 32 Internacionalizace Poměrně ucelená strategie internacionalizace od r. 1999/2000 podpora evropských projektů, dofinancování programu Erasmus, důraz na intra evropskou mobilitu Podpora joint degrees Rozvojové programy Uznávání – funguje v ČR dobře? Jaké jsou hlavní příčiny toho, že pobyt v zahraničí není uznán? Jak dále? Dále podporovat masivně program Erasmus nebo se zaměřit i na země mimo Evropu a nalézt rovnováhu v obou oblastech??? V ČR je často Boloňský proces spojován s rozvojem mobilit (tato jeho stránka byla až dosud přijímána kladně)

33 33 Závěrem – možná rizika

34 34 Několik poznámek závěrem – možná rizika EHEA byla vyhlášena, netřeba dále Boloňský proces brát v úvahu/ podporovat; nedokončit započaté změny; Do určité míry i zneužívání značky „Bologna“ pro nepopulární opatření; Polovičatá/nedotažená řešení mohou vést k nekonstruktivní kritice a snaze navrátit se k dřívějším modelům; Vzdát se možnosti konstruktivně vyhodnotit, co se povedlo a co ne – např. otázka strukturace studia; uplatnění absolventů – bakalářský stupeň pouze jako předvýběr magisterského studia Formální naplňování a byrokratické zavádění nástrojů, které ve skutečnosti mohou být elementy rozvoje, kdy je zaměňován nástroj za cíle nebo se jen instituce prostě chce zbavit nepříjemné povinnosti – ECTS, learning outcomes, národní rámce kvalifikací – bude ve svém důsledku škodlivé; Vždy vědět, proč co dělám, a vytvořit si představu, k čemu to může vést v dlouhodobějším důsledku, platí pro stát i pro vysokou školu Nelze uspěchat, implementace potřebuje diskusi a čas, aby bylo možno naplnit vizi znovu formulovanou v Budapešťsko-vídeňské deklaraci- „vizi atraktivního, mezinárodně konkurenceschopného Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, kde vysoké školy, podporované svými pracovníky, kteří si vzali reformy za své, naplňují různá poslání, která vyžaduje společnost..“

35 35 Informace na http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ www.bologna.msmt.cz http://www.eua.be/ Dokument s podrobnějšími odkazy bude vyvěšen na webové stránce Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání Předsednictvo Rady vysokých škol 17.6.2010 Věra Šťastná"

Podobné prezentace


Reklamy Google