Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát odbornou práci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát odbornou práci"— Transkript prezentace:

1 Jak psát odbornou práci
vysokoškolské závěrečné práce seminární práce odborné články Ludmila Tichá, Michaela Morysková Ústřední knihovna ČVUT v Praze Březen 2015

2 Obsah Zásady pro psaní odborných textů …………………... snímek 2 Obsah příručky Jak psát ……………………………... snímek 3 Co obsahují „Časté dotazy“ …………………………. snímek 4 Pokyny k úpravě diplomové/bakalářské práce ……… snímek 5 – 12 Co je plagiátorství …………………………………… snímek 13 Řešení na ČVUT: prevence plagiátorství …………… snímek 14 Proč citovat? ………………………………………… snímek 15 Autorský zákon a Creative Commons …………..… snímek 16 – 22 Použití cizího textu, obrázků atd. ………………….... snímek 23 – 27 3 kroky při citování, zásady, normy ……………….... snímek 28 – 31 Vytvoření bibliografické citace ……………………... snímek 32 – 33 Zahraniční tyly citování …………………………….. snímek 34 – 35 ČSN ISO 690 – příklady citací ……………… snímek 36 – 41 Seznam literatury a odkazy v textu ….………………snímek 42 – 45 Generátory citací a citační manažery ……………….. snímek 46 – 47 Doporučení, odkazy na literaturu a online zdroje …... snímek

3 Zásady pro psaní odborných textů
Struktura práce - rozvržení a členění textu, kapitoly Formální náležitosti práce písmo, vzhled stránky, okraje … psaní vzorců, obrázků, grafů a tabulek rejstříky, vysvětlivky, přílohy anotace, abstrakty citování a bibliografické citace příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce

4 Obsah příručky Jak psát ….
Struktura a formální náležitosti VŠ prací Formální úprava VŠ prací Autorský zákon a autorská etika Plagiátorství Jak citovat Příklady citování podle druhu dokumentu

5 Co obsahují „Časté dotazy“
Jak přebírat obrázky, fotografie a jiná obrazová díla? Jak dělat rešerši? Co je abstrakt? Co je anotace? Co je resumé? Co je výtah? Co jsou klíčová slova? Co dělat, když najdu ve své už svázané nebo odevzdané práci chybu? Jak a kdy používat logo ČVUT?

6 Pokyny k úpravě diplomové/bakalářské práce
FS - Ústav strojírenské technologie Autor prací prokazuje: Orientaci v oboru Vědomosti v dílčím odborném tématu Osvojení odborné terminologie a jazyka Dovednost pracovat s odbornými informačními zdroji, analyzovat je, hodnotit a citovat Dovednost shrnout a zobecnit dílčí poznatky a formulovat širší závěry

7 Pokyny k úpravě diplomové/bakalářské práce
FS - Ústav strojírenské technologie Obsahové náležitosti: Teoretická a metodologická východiska Současný stav problematiky Cíl práce – problém, hypotézy, pojmy Metody pro dosažení cíle

8 Pokyny k úpravě diplomové/bakalářské práce
FS - Ústav strojírenské technologie Formální náležitosti práce: Titulní list Zadání práce (originál) Prohlášení (podepsané) umístěné dole na stránce Poděkování (vedoucímu práce, konzultantovi) Anotace (česky a anglicky cca 15 řádků) Desky: název univerzity a fakulty, nápis Diplomová (Bakalářská) práce, místo a rok vydání, jméno autora Na hřbetu: rok vydání a jméno autora

9 Pokyny k úpravě diplomové/bakalářské práce
FS - Ústav strojírenské technologie Členění textu práce Obsah Seznam symbolů, jednotek, zkratek Úvod – přístup ke zpracování tématu Cíle práce Stať – řešení zvolené problematiky Závěr – resumé, souhrn výsledků (korespondují s cíli), přínos, případně doporučení Soupis použité literatury Seznam příloh Poznámkový aparát pod čarou (dole na příslušné stránce)

10 Pokyny k úpravě diplomové/bakalářské práce
FS - Ústav strojírenské technologie Vzhled stránky a číslování Zvětšený okraj vlevo (u hřbetu) 30 řádků na stránce, řádkování 1,5 Písmo Times New Roman 12 pt (Ariel nebo Calibri pt) Zarovnání do bloku Oddělování odstavců Možno přidat záhlaví (název školy, ústavu, práce, kapitoly)

11 Pokyny k úpravě diplomové/bakalářské práce
FS - Ústav strojírenské technologie Číslování Číslování stránek - kromě titulního listu Číslování kapitol – do 3. úrovně (př ) více v příručce Jak psát: Číslování obrázků (číslo a název pod obrázkem) – doporučení číslovat odděleně v každé kapitole Číslování tabulek (číslo a název nad tabulkou)

12 Pokyny k úpravě diplomové/bakalářské práce
FS - Ústav strojírenské technologie Jazyk a styl Jasné a stručné vyjadřování Odborná terminologie Správný pravopis včetně interpunkce Internetová jazyková příručka: Využití automatických oprav, ale i vlastní kontrola

13 Pokyny k úpravě diplomové/bakalářské práce
FS - Ústav strojírenské technologie Rozsah, tisk a vazba práce Rozsah: bakalářská 30 stran, diplomová 60 stran Tisk po jedné straně listu Svázání do tuhých desek Odevzdat 2 exempláře

14 Co je plagiátorství Podvádění v univerzitním a vědeckém prostředí
porušení autorské etiky a autorského práva - neetické a protiprávní jednání Vydávání práce jiných autorů za svou vlastní Kopírování pasáží nebo přepis textů jiných autorů bez uvedení pramene (citování) Použití překladu cizojazyčného autorského díla bez citování původního díla Falzifikace vědeckých výsledků Vydávání kompilace (nebo její části) za vlastní originální text Použití vlastních dřívějších textů bez citování Koupení či stažení volně dostupné práce a vydávání za vlastní Vědomé poskytnutí své práce k vydání za práci jiného autora obrana proti plagiátorství: search engines, programy k odhalování plagiátů, prevence

15 Řešení na ČVUT: prevence plagiátorství
Příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Metodický pokyn o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

16 Proč citovat? dokázat znalost tématu odkázat čtenáře na literaturu
dodržet autorskou etiku respektovat autorský zákon nebo Creative Commons Licence

17 upravuje vztahy vznikající v souvislosti s vytvořením
Autorský zákon č. 121/2000 Sb. úplné znění 398/2006 Sb. upravuje vztahy vznikající v souvislosti s vytvořením a užíváním díla Autorské právo vzniká automaticky v okamžiku vyjádření díla v jakékoli vnímatelné podobě. Podmínkou pro přiznání autorskoprávní ochrany je, že dílo je jedinečný výsledek tvůrčí činnosti fyzické osoby (tj. autora).

18 Autorský zákon - předmět ochrany
Autorské dílo - literární, umělecké nebo vědecké, např.: slovesné dílo architektonické a urbanistické dílo kartografické dílo počítačový program databáze Umělecký výkon Zvukový záznam Zvukově obrazový záznam Rozhlasové a televizní vysílání

19 Autorský zákon - výjimky
Výjimky z autorskoprávní ochrany úřední díla výtvory tradiční lidové kultury (není-li znám autor) Autorským dílem není (§ 2 odst. 6) např.: denní zpráva či jiný údaj sám o sobě myšlenka metoda námět vědecká teorie matematický či jiný vzorec statistický graf a podobný předmět sám o sobě

20 Autorský zákon - práva autora
Práva osobnostní - právo osobovat si autorství, rozhodnout o zveřejnění díla, p. na označení díla při jeho zveřejnění, právo na nedotknutelnost díla zahrnující právo udělit souhlas k jakékoli změně či jinému zásahu do díla, povinnost jiných osob užít dílo způsobem nesnižujícím jeho hodnotu Práva majetková - trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (jsou předmětem dědictví). - právo autora rozhodovat o užití svého díla (rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování, na sdělování díla veřejnosti apod.), právo udělit jiné osobě souhlas k výkonu tohoto práva (licenční smlouva), právo na odměnu, p. na tzv. „slušné vypořádání” Licenční smlouva poskytnutí oprávnění jiné osobě zasahovat do práva dílo užít (v rozsahu vyplývajícím z licenční smlouvy). Autorovi vzniká povinnost strpět zásah do díla, ale autorovo majetkové právo nezaniká.

21 Hlavní zásady užití autorského díla
nezasahovat do cizího díla, neměnit ho (pouze se souhlasem autora) kopírovat jen pro osobní potřebu, ne pro komerční účely citovat každé použití díla jiného autora

22 Some Rights Reserved Creative Commons License - širší práva k užití díla dává autor formou veřejné licence, ve shodě s vlastníkem majetkových práv. Licenční prvky: by - uvedení autora to share - právo dílo šířit to remix - právo dílo upravovat noncommercial - zákaz užít dílo pro komerční účely share alike - právo šířit upravené dílo pod stejnou licencí no derivatives - zákaz zásahu do díla

23 Víc o Creative Commons Přednáška na semináři IVIG 2008:
Úvod k licencím Creative Commons. Lukáš Gruber, Národní knihovna Wikipedia: Odkazy:

24 Použití cizího textu /1 Myšlenky, výsledky, popsané metody atd.
převzaté z cizího díla – vždy citovat v místě vlastního textu, kde se uplatňují Použití vlastního textu v dalších vlastních dílech – použít jen ty, které mají přímou souvislost s novým dílem a vždy citovat v místě nového textu kde se uplatňují

25 Použití cizího textu /2 Použití doslovného textu cizího díla
v nezbytně nutném rozsahu (cizí text by neměl být významnou částí rozsahu vlastního textu) uvádět celý doslovný text v uvozovkách vždy citovat v místě, kde doslovný text končí Použití doslovného překladu cizího díla platí stejná pravidla jako u doslovného textu

26 Použití obrázků jiných autorů
Obrázek jako součást autorského díla (vědeckého článku), požívá stejné ochrany, jako článek samotný použije se v originální formě – úpravy by byly zásahem do osobnostních práv autora (byl by nutný jeho souhlas) je možné použít i jen část obrázku, ale neupravovat - jen okomentovat v textu práce, nebo v poznámce pod čarou vždy je nutné citovat zdroj, kde byl obrázek původně publikován

27 Použití grafů a tabulek jiných autorů
Grafy a tabulky nejsou „samy o sobě“ předmětem ochrany autorského práva pokud jsou součástí publikace (autorského díla), platí stejná pravidla, jako u obrázků - požívají autorskoprávní ochrany této publikace použijí se v originální formě – úpravy by byly zásahem do osobnostních práv autora vždy je nutné citovat zdroj, kde byly původně publikovány

28 Použití autorského díla při výuce
Při výuce (pro ilustrační účel) nebo při vědeckém výzkumu lze použít části i celá díla v „nezbytně nutné míře“ a s povinností vždy citovat Neměnit dílo ani neupravovat - do díla lze zasahovat jen se souhlasem autora

29 3 kroky při citování vytvoření bibliografických citací
uspořádání jejich seznamu odkazování v textu na citace v seznamu

30 Kdo a jak zásady citování stanoví?
pokyny autorům zvyklosti vydavatelé instituce univerzity normy normalizační instituty

31 Zásady citování v bakalářských a diplomových pracích na ČVUT
Zásady stanovuje: Vedoucí práce Pravidla ústavu Pravidla fakulty Pokud se nestanoví jinak, řídí se studenti: Příručkou Jak psát VŠ závěrečné práce Metodickým pokynem

32 Norma pro bibliografické citace
ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: ÚNMZ, březen 2011.

33 Vytvoření bibliografické citace Zásady
zachování jednotného stylu citací v celé práci údaje se přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu chybějící údaje se nemusí dohledávat (mohou se ale uvést v hranatých závorkách na konci) u online zdrojů se uvádí URL daného textu (ne jen adresa webového sídla) a datum citování zdroje, případně DOI – Digital Object Identifier systém pro identifikaci autorsky chráněných děl přístupných v digitální podobě (zdroj: Wikipedia.cz)

34 Vytvoření bibliografické citace Popis dokumentu
autor, spoluautor, editor název, podnázev pořadí vydání, místo vydání, vydavatel rok vydání, rozsah (počet stran) zdrojový dokument (titul knihy, časopisu, sborníku ... standardní číslo (ISBN, ISSN) identifikátor URL, DOI (u elektronických děl)

35 Zahraniční styly citování
Normy ISO 690 (3. vyd. 2010) Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Styly APA Style American Psychological Association MLA format - Modern Language Association Turabian – založený na Chicago Style Harward – styl užívaný na zahraničních univerzitách

36 Přehled a příklady citačních stylů
viz Prezentace Citační styly v materiálech pro Workshop Jak citovat

37 ČSN ISO 690 - příklady citací 1
Monografie (kniha) 1. STARCK, J.-L., F. MURTAGH a A. BIJAOUI. Image processing and data analysis. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN Článek v časopisu 2. MENTLÍK, Václav a Pavel TRNKA. Aspekty zjišťování spolehlivosti elektrických zařízení – generátorů. Elektro, 2011, roč. 66, č. 1, s ISSN

38 ČSN ISO 690 - příklady citací 2
Článek ve sborníku 3. MACÍK, Karel. Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In: Marketing vysokých škol: sborník příspěvků mezinárodní konference, Projekt Tempus Phare CME , Praha března Ed. František FREIBERG et al. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2000, s ISBN

39 ČSN ISO 690 - příklady citací 3
Článek v elektronickém časopisu 4. KUBÁLKOVÁ, Petra. Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [vid ]. ISSN Dostupné z: Webová stránka 5. The ABC's of Nuclear Science [online]. Nuclear Science Division - Lawrence Berkeley National Laboratory. [vid ]. Last updated: April 25, Dostupné z:

40 ČSN ISO 690 - příklady citací 4
Patent 6. NOVÁ HUŤ, A.S., OSTRAVA. Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce vynálezu: Jiří KOSE. Int Cl6 C 10 B 27/06. Česká republika. Patentový spis Norma 7. ČSN ISO 215 ( ). Dokumentace – Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací. Praha: ČNI 2001.

41 ČSN ISO 690 - příklady citací 5
Diplomová práce 8. BENDÍK, Jan. Zdroj pro indukční ohřev. Praha: ČVUT 2011. Diplomová práce, ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektroenergetiky. Disertační práce 9. SOLAŘÍK, Petr. Optický vláknový senzor s kapalným jádrem pro stopovou chemickou analýzu. Praha: ČVUT 2007. Disertační práce. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra mikroelektroniky.

42 ČSN ISO 690 - příklady citací 6
Počítačový program 10. ESET SOFTWARE, S.R.O. ESET NOD32 Antivirus 5 [software]. Červen [přístup ]. Dostupné z: Požadavky na systém: procesor i386 (Intel® 80386), amd64 (x86-64),operační systém Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows Home Server, volné místo na disku 400 MB, operační paměť 100 MB.

43 Seznam literatury soupis bibliografických citací na konci textu
řazení záznamů v seznamu záleží na způsobu citování v textu abecední podle jmen autorů (názvů) číselné podle pořadí citování v textu

44 Odkazy v textu - citace 15 (15) [15]
odkazy v textu na citované dokumenty uvedené v soupisu bibliografických citací korespondování mezi odkazem a citací v soupisu metoda číselných citací zkrácená citace v textu - systém autor – datum jméno (název), rok vydání (strana) poznámka pod čarou 15 (15) [15] (Crane, 1997)

45 Metoda číselných odkazů
Text: „...snížila se poptávka po informačních specialistech (11). To vše přináší …“ Reference v seznamu literatury: 11. NEWTON, Robert, and DavidDIXON. New roles for information professionals: User education as a core professional competency within the new information environment. Journal of Education for Library and Information Science, 1999, p

46 Zkrácená citace v textu
Odkaz v textu “measurements are used to estimate vertical profiles of humidity [MacDonald et al., 2002] .“ Citace MacDonald, A., Y, Xie, and R. Ware (2002), Diagnosis of three-dimensional water vapor using slant observations from a GPS network, Mon. Weather Rev., 130, Podle pokynů vydavatele pro autory:

47 Generátory citací Nástroje pro automatické generování bibliografických citací pro jednotlivé druhy dokumentů České generátory citací Citace.com - generátor citací podle ČSN ISO Generátor citací vydavatelství VŠCHT Praha podle stylu ACS American Chemical Society, nebo ISO 690

48 Citační manažery (referenční systémy)
Software a služby pro vytváření referenčních systémů Personal Bibliographic Software - Personal Bibliographic Manager Pomůcky a nástroje k citování na webu ÚK ČVUT: Příklady citačních manažerů Komerční: EndNote, Reference Manager Refworks – přístup z Webu Ústřední knihovny - Informační zdroje Volně přístupné: CiteULike, Connotea, Zotero

49 Doporučení přesná citace = vyhledatelnost dokumentu
počítejte s citacemi od začátku vyberte si vhodný způsob citování s ohledem na to, co a kde chcete publikovat věnujte velkou pozornost pokynům pro autory nezapomeňte, že informace najdete na Webu Ústřední knihovny, a že můžete vždy přijít do knihovny na konzultaci !!!

50 Kde hledat odpovědi na otázky citování?
Online Příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Metodický pokyn o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací Workshop Jak citovat pro studenty fakult ČVUT Časté dotazy k autorskému zákonu a citování (z přednášek pro akademickou obec ČVUT)

51 Jaké další online zdroje lze použít?
Pravidla psaní odborného článku. Interaktivní tutoriál. Masarykova univerzita Metodika tvorby bibliografických citací. Interaktivní učebnice. 2. vyd. Masarykova univerzita Citační etika. In: Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti [online]. c2008. [vid ]. Dostupné z:

52 Přečtěte si Autorský zákon / Sbírka zákonů 2006, částka 126
Prezentace z přednášky Autorská etika, autorský zákon a plagiátorství Seznam literatury k tématům Jak psát odbornou práci Normy pro psaní a citování odborných textů

53 Literatura a odkazy LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: ČVUT 100 s. ISBN Čmejrková, Světlana. Jak napsat odborný text. Praha: Leda s. ISBN ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN VYMĚTAL, Jan; VÁCHOVÁ, Miriam. Úvod do studia odborné literatury. Praha : ORAC, s. ISBN SYNEK, Miloslav. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. 3. přeprac. vyd. Praha: VŠE s., ISBN MEŠKO, Dušan et al. Akademická příručka. České uprav. vyd. Martin : Osveta s. ISBN: A další v katalogu Ústřední knihovny ČVUT: Užitečné odkazy:

54 Ústřední knihovna ČVUT
tel


Stáhnout ppt "Jak psát odbornou práci"

Podobné prezentace


Reklamy Google