Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Minimální preventivní program

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Minimální preventivní program"— Transkript prezentace:

1 Minimální preventivní program
Škola pro všechny Rok: Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Procházková

2 Obsah Minimální preventivní program
Předměty obsahující preventivní témata 4 Preventivní témata na 1. stupni 5 Preventivní témata na 2. stupni A. Nespecifická prevence 1. Kroužky 2.Aktivity školy B. Specifická prevence 1. Besedy 2. Návštěvy 3. Dotazníky 4. Peer program 5. Školní psycholog Spolupracujeme Zapojení pedagogů do MPP Metody, formy práce, pomůcky Spolupráce školního metodika prevence Propagace školy

3 Obsah Krizový plán Postup školy při diagnostice a vyšetřování šikany
Obecná ustanovení Cíle programu proti šikanování Krátkodobé cíle Dlouhodobé cíle Preventivně výchovná činnost Učitelů Žáků Spolupráce se zákonnými zástupci Spolupráce školy  se specializovanými institucemi Poradenská služba ve škole Prevence ve třídnických hodinách Prevence ve výuce Ve školním životě mimo vyučování Krizový plán školy Postup při odhalení šikany ve škole Krizový plán při potřebě pomoci zvenku Následná výchovná opatření Odpovědnost ředitele školy Odpovědnost pedagoga Doporučená literatura

4 Minimální preventivní program dále jen MPP
Na tvorbě a realizaci MPP se podílejí všichni vyučující a od Letošního roku i školní psycholog. Tematické bloky jsou zaměřeny do plánů učiva v průběhu roku. Preventivní témata jsou obsažena v předmětech: - výchova ke zdraví, rodinná výchova, - výchova k občanství, občanská výchova, - přírodopis, přírodověda, prvouka - dějepis, vlastivěda - chemie - zeměpis - výtvarná výchova - tělesná výchova

5 Jedná se o témata: 1. stupeň ZŠ
Ročník Téma Předmět 1.-3. Lidé kolem nás Prvouka První pomoc Člověk a jeho zdraví Místo, kde žijeme 4.-5. Duševní hygiena Přírodověda Rodina Lidské tělo Péče o zdraví, zdravá výživa Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy Návykové látky a zdraví Soužití lidí Vlastivěda Lidé různých ras

6 2. stupeň ZŠ V předmětech výchova k občanství, občanská výchova, výchova ke zdraví a rodinná výchova to jsou tato témata: 1. Já – rozvoj sebepoznání a sebepojetí - poradím si se stresem - řešení krizových situací, linky bezpečí, dětská krizová centra - nenechat si ublížit - asertivita - já a lidem kolem mě - volba povolání - moje rodina, můj domov 2. Asociální jednání – útěky z domova - záškoláctví - agresivita, šikanování, násilí - sociální vztahy - právní odpovědnost, trestní normy - zdravé sexuální chování

7 3. Závislosti – tabakismus
- alkoholismus - nealkoholové drogy - gambling - sekty - návykové látky a reklama 4. Zdravý životní styl – dáváme přednost zdraví a životu - zdravá výživa - poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie) - sexuální výchova, pohlavně přenosné choroby - dospívání - zneužívání (psychické, fyzické, sexuální) - zdravé sociální vztahy - komunikace - party, třídní kolektivy - využití volného času - zdraví na talíři

8 Témata MPP v rámci ostatních předmětů:
Český jazyk – pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o životě, hledání životních cílů - mezilidské vztahy Dějepis – pozitivní vzory osobností, zákony a lidé Zeměpis – výskyt a pěstování drog, lidské rasy,ohniska národnostních konfliktů Přírodopis – lidské tělo, sexuální výchova, zdravé životní návyky, účinky návykových látek na organismus, vývoj člověka Chemie - vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka Výtvarná výchova – tématické práce k drogám, k estetickému prostředí, k lidským vztahům, k zdravému životnímu stylu Tělesná výchova – zdravý způsob života, relaxace, duševní hygiena, výchova ke sportu

9 Nespecifická prevence 1. KROUŽKY – zajišťují vyučující
1. stupeň 2. stupeň 1. i 2. stupeň Gymnastika I Gymnastika II Jazyk ruský Národopisný kroužek (Handrláček) Volejbal dívky Dramatický kroužek Sportovní kroužek Badminton Kytara k táboráku Sportovní hry Anglická konverzace Zpívání pro radost Práce s počítačem Vaření pro radost Aerobik Hra na flétnu Florbal chlapci Keramika Ruční práce Míčové hry Tvoření pro radost Přírodovědný kroužek Základy italštiny

10 2. AKTIVITY ŠKOLY školní psycholog – je dětem k dispozici vždy jeden den v týdnu schránka důvěry – zde se mohou děti svěřit se svým problémem (i anonymně), stačí na lístek uvést nějakou značku, odpověď najde posléze na nástěnce, která je umístěna vedle schránky informování rodičů – třídní schůzky, internetové stránky školy, internetové žákovské knížky školní parlament – zástupci jednotlivých tříd se pravidelně schází s vedením školy, prezentují zájmy tříd (nové nápady, návrhy, připomínky…), děti se tak učí formulovat své myšlenky, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým, diskutovat o problémech den otevřených dveří – uspořádáme celodenní happening přímo ve škole a v jejím okolí (happening - vernisáž výstavy, představení projektů, opékání špekáčků) týden otevřených dveří - lednu nabízíme Týden otevřených dveří zaměřený především na ukázky výuky lyžařský kurz – účastní se žáci sedmého ročníku, tradičně probíhá na chatě Martiňák v Horní Bečvě soutěž o nejlepšího žáka - škola letos přichází s výraznou motivací pro talentované žáky. Poprvé v historii školy výrazně odměníme nejlepší žáky jak na prvním, tak na druhém stupni. Na základě několika desítek kritérií škola v přírodě – v květnu žáci 5. ročníku vyjedou za hranice školy do krásy přírody absolventské práce – žáci prezentují své práce před mladšími spolužáky a letos i před rodiči plavecký výcvik – navštěvují žáci 2. třídy (2. pololetí) a 3. třídy (1. pololetí) v Plavecké škole v Uh. Hradišti soutěže a olympiády – viz Plán akcí na školní rok sportovní akce – viz Plán akcí na školní rok Ježíškova vánoční dílna pro veřejnost se škola promění ve vánoční dílničky, kde rodiče se svými ratolestmi vyrábějí vánoční dekorace exkurze – viz Plán akcí na školní rok den jazyků – meziročníkové vyučování –

11 Specifická prevence 1. BESEDY
Besedy budou uskutečňovány podle potřeb průběžně během školního roku. Spolupracovat budeme s SVP Help, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR, K-centrem Charáč, zdravotním ústavem Zlín, odborníky na danou problematiku. Ajaxův zápisník Policie ČR Trestní zodpovědnost mladistvých Policie ČR Šikana mezi dětmi HELP Uh. Hradiště Jak zvládat agresivitu HELP Uh. Hradiště Jak řešit konflikty HELP Uh. Hradiště Problémové chování ve třídním kolektivu HELP Uh. Hradiště Sexuální chování PPP Uh. Hradiště Nedrogová závislost PPP Uh. Hradiště Drogy, závislost K-centrum Charáč Hrou proti AIDS ZÚ Zlín

12 2. NÁVŠTĚVY 3. DOTAZNÍKY Úřad práce Uherské Hradiště
Ústav sociální péče Na Bělince Kunovice Stacionář Toník Veselí nad Moravou Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště Středisko výchovné péče Městský úřad Kunovice 3. DOTAZNÍKY Jak se cítím ve škole? Návykové látky Šikana ve školách Škodlivost kouření Sociální klima ve škole Bezdomovectví

13 4. PEER PROGRAM V letošním školním roce budeme pokračovat v osvědčené aktivitě peer aktivistek. Práce peer aktivistek bude aktivně zaměřena na žáky 6. a 7. ročníků, kde dívky předají své poznatky o sebepoškozování, anorexii či bulimii, které získaly na školeních pro peer aktivistky v minulém roce. Tato děvčata se i letos zúčastní školení pro peer aktivistky, aby nové informace mohla předávat svým mladším spolužákům a vrstevníkům v rámci peer programu. peer aktivisté: Baná Veronika 8. Třída Miskovičová Martina 8. Třída peer program: Sebepoškozování Bulimie, anorexie Prevence rizikového chování Vzdělávání peer aktivistů: v měsíci únoru proběhne výcvik peer aktivistů v PPP v Uherském Hradišti, v květnu se zúčastní peer aktivistky víkendového výcviku.

14 5. ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA Od letošního roku se nám podařilo získat pro naši školu paní psycholožku. Pro žáky bude k dispozici vždy jeden daný den v týdnu. Žáci tak budou mít možnost svěřovat se někomu nezávislému, ale hlavně kovanému v problémech dnešní mládeže. Má již dvouletou zkušenost s prací školní psycholožky v Brně a také má za sebou odborné stáže v zahraničí. Věříme, že bude velkým přínosem v oblasti sociálně patologických jevů, které se vyskytují i na naší škole. I tímto se snažíme jevy minimalizovat pokud možno co nejúčinněji.

15 Spolupráce 1. s rodiči - škola v prevenci sociálně-patologických jevů nabízí rodičům spolupráci ve formě komunikace na třídních schůzkách, individuální konzultace s učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem a ředitelem školy. - rodiče budou seznámeni s programem minimální prevence na třídních schůzkách v listopadu. MPP bude zveřejněný na internetových stránkách školy. Žáci budou seznámeni s MPP prostřednictvím třídních učitelů. 2. se školní psycholožkou 3. s PPP v Uherském Hradišti - pravidelné porady školních metodiků prevence, výchovných poradců, školení peer aktivistů, nabídky besed, seminářů a dalších aktivit 4. s HELP SVP v Uherském Hradišti- nabídky besed, seminářů a dalších aktivit 5. s K-centrem Charáč - besedy o problematice drog 6. s policií ČR Uherském Hradišti – Ajaxův zápisník, besedy pro žáky 7. se zdravotním ústavem Zlín a úřadem práce v Uherském Hradišti

16 Zapojení pedagogických pracovníků
Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volnočasové aktivity pro žáky, kroužky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci aktuální nabídky seminářů DVPP. Poznatky ze seminářů jsoudále využívány individuálně ve výuce a ostatních aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy,výchovným poradcem, školní psycholožkou, třídními učiteli, ostatními pedagogy, rodiči a s institucemi. Zúčastňuje se školení metodiků prevence.

17 Metody, formy práce, pomůcky
Metody a formy práce: besedy, přednášky, diskuze, rozhovor, soutěže, projekty, skupinové práce, samostatné práce, hry, dotazníky, práce s literaturou, dramatizace Pomůcky: tisk, literatura, informační centrum ve škole, počítače, interaktivní tabule, propagační materiály, obrázky, plazmová obrazovka (šoty zaměřené na prevenci) Spolupráce školního metodika prevence Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, s výchovným poradcem, se školní psycholožkou, s třídními učiteli, s ostatními pedagogickými pracovníky, s rodiči a institucemi. Metodik školní prevence se zúčastňuje školení a pravidelného setkávání školních preventistů pořádaných PPP a výchovným střediskem HELP v Uh. Hradišti. Podává informace ostatním vyučujícím.

18 Propagace školy Písemná – Dobrý den s Kurýrem - MF Dnes
- Slovácký deník Mediální – Televize Slovácko - Česká televize Ústní – žáci + rodiče

19 KRIZOVÝ PLÁN Postup školy při diagnostice a vyšetřování šikany
Škola pro všechny Rok: Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Procházková

20 Obecná ustanovení Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 24 246/ „Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení“. Šikana je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené, obvykle opakované užité násilí vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Kyberšikana – nový způsob šikany formou útočných a výhružných ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Řadí se do tzv. nepřímé psychické šikany. Naším cílem je tedy vytvořit takové školní prostředí, ve kterém se šikaně nedaří, snažit se zvládnout takové metody, techniky a přístupy, aby se dařilo šikaně předejít, včas ji rozpoznat a umět řešit a nakonec minimalizovat její výskyt.

21 Cíle programu proti šikanování
Krátkodobé cíle Poskytovat žákům s ohledem na jejich věk a sociální vyspělost dostatečné množství informací týkající se šikany – projevy šikany, obrana proti šikaně atd. Diagnostika výskytu šikany na škole formou dotazníkového šetření Zmapování úrovně vědomostí o šikaně mezi žáky i učiteli Hovořit o rozdílu mezi škádlením a šikanováním Definovat šikanu a její definici začlenit  do školního řádu Složení užšího realizačního týmu – třídní učitel, preventista, výchovný poradce, školní psycholog, vedení školy, případně vychovatelka Vytipování rizikových míst a jejich sledování – šatny, WC, chodby, školní třídy během přestávky, chodba u bufetu, školní šatny      

22 2. Dlouhodobé cíle Vytváření pozitivní atmosféry ve škole – nastartování procesů tvorby bezpečného prostředí ve škole – vzájemná komunikace a informovanost mezi pedagogy – při pravidelných poradách se informovat o tom, čeho si kdo všiml, na koho je třeba dávat pozor atd. Průběžně – jakmile si někdo z pedagogů všimne nezdravého chování, příznaků nezdravých vztahů a nevhodného chování vůči  některému z žáků, neprodleně to nahlásí třídnímu učiteli a vedení školy. Následuje sledování vytipovaných žáků a komunikace o jejich projevech Po vyřešení případu shrnout postupy a výsledek řešení Nastavení vstřícných vztahů mezi žáky a učiteli, žáky navzájem a i mezi učiteli navzájem Dlouhodobé vzdělávání celého učitelského sboru Zvýšení vnímavosti vůči změnám v žákovských kolektivech V souvislosti se zaváděním ŠVP zahrnovat témata šikany do výuky jednotlivých předmětů viz. vlastní ŠVP „Škola 21. století – tradičně i nově“, posílení osobnostní a sociální výchovy do výuky Práce s třídními kolektivy – plně v kompetenci třídních učitelů, kteří si zvolí vhodné a odpovídající organizační formy

23 Preventivně výchovná činnost
UČITELŮ Pracovníci školy znají důležitost prevence ( vytváření zdravého a bezpečného prostředí ). Uplatňují zvolené postupy a metody při zjištění a řešení problému. Pracovníci školy vědí, jak vypadají příznaky nezdravých vztahů, vhodně na ně reagují. Vědí, jaké prostředky jsou při řešení problému efektivní a neefektivní. Znají 5 fází průběhu šikany, uvědomují si důležitost vzájemné komunikace, pracují s pravidly. ŽÁKŮ S třídními kolektivy se pracuje na vybudování pozitivních vzájemných vztahů Nástrojem a místem uskutečňování jsou především třídnické hodiny, ale i společné pobyty žáků na lyžařských kurzech, výletech nebo pobyty ve školách v přírodě. Žáci vědí, co je a co není šikana, jak se zachovat, když jsou svědkem nějaké události

24 Spolupráce se zákonnými zástupci
Škola se snaží o vybudování partnerských vztahů se zákonnými zástupci zejména těmito prostředky: Třídní schůzky Zavedení konzultačních hodin pro zákonné zástupce  v odpoledních hodinách Vzájemné informování (elektronicky, osobně) - ze strany školy, když se šikana objeví - ze strany rodičů (zákonných zástupců) v případě, že zpozorují nějaký problém Dny otevřených dveří Klub rodičů a přátel školy, školská rada Školní klub Pokud zákonní zástupci informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči je třeba dbát na taktní přístup a zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat v případě, když se dozvědí o šikanování.

25 Spolupráce školy se specializovanými institucemi
Pedagogicko-psychologická poradna Odbor péče o dítě Sociální odbor Oddělení prevence kriminality Policie ČR Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování (fáze 4.-5.) nebo , že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR. Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s OSPOD bez zbytečného odkladu. Poradenskou službu ve škole poskytují: Školní psycholožka Výchovný poradce Preventista sociálně patologických jevů

26 Prevence 1. Ve třídnických hodinách
Třídní učitelé se zaměřují na činnosti posilující budování pozitivních mezi žáky navzájem a mezi učiteli a žáky. Provádějí různé diagnostické metody formou dotazníků a vyhodnocují je. Žáci jsou seznamováni s následujícími tématy a jsou u nich budovány a rozvíjeny tyto sociální dovednosti: Co je a co není šikana Co je a co není žalování Jakým vhodným způsobem se zastat oběti a vyhledat pomoc Znají svého preventistu a výchovného poradce, vědí, kde ho mohou vyhledat Vědí, že neohlášení nevhodného chování nějakého jedince vůči oběti je porušení pravidel

27 3. Ve školním životě mimo vyučování
2. Ve výuce Všichni učitelé vnímají nutnost vytvoření bezpečného prostředí. Podle možnosti svého předmětu zařazují prvky o bezpečném chování, rozvoj pozitivních vztahů do svých předmětů. Umožňují rozvoj vzájemné spolupráce. Umožňují práci žáků ve skupinách, v komunikujícím kruhu. Vytvářejí spolu se žáky pravidla chování ve třídním kolektivu. Snaží se vyhýbat technikám a metodám, které vytvářejí napětí mezi žáky – např. ironizování, zesměšňování, nenaplněné hrozby (když nepřestaneš vyrušovat, dám ti poznámku apod.), vytváření stresového prostředí, nehlášené písemné práce apod. Pilířem prevence jsou především výchova ke zdraví, výchova k občanství, rodinná výchova, občanská výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, český jazyk, dějepis atd. 3. Ve školním životě mimo vyučování Jedná se o prevenci během přestávek: Zvýšené a důsledné dozory na rizikových místech Posílené dozory na mimoškolních akcích V případě velkého rizika spolupracovat s městskou policií

28 I.    Základní postup ze skupiny scénářů první pomoci u počátečních stádií šikany podle Dr. M. Koláře:
Odhad závažnosti (1. – 3. stádium) Rozpoznání, zda nejde o neobvyklou formu šikanování Rozhovor s informátory a oběťmi Nalezení vhodných svědků Individuální rozhovory se svědky, případně konfrontační rozhovor se svědky Ochrana oběti Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory Výchovná komise Rozhovor s rodiči oběti Práce s celou třídou

29 Společný postup při odhalení této šikany na škole:
Jakékoliv náznaky nevhodného chování bereme vážně. Vedeme diskrétní rozhovor s obětí ( kdokoli z pedagogů, který je takovémuto jednání přítomen ) či informátorem. Zajistíme bezpečnost oběti. Informujeme třídního učitele a kohokoli z užšího realizačního týmu (tzn. školní psycholožku, výchovného poradce, preventistu, vedení školy) Najdeme si vhodné svědky. Nikdy nevyšetřujeme veřejně. Informace získáváme diskrétně od seriózních svědků. Svoláme užší realizační tým. Provedeme rozhovor s agresory (zajistíme, aby se nemohli domluvit). Nedopustíme konfrontaci oběti s útočníky. Svoláme výchovnou komisi (poradu sboru). Informujeme rodiče. Neumožníme konfrontaci rodičů oběti a útočníka. Pracujeme se třídou, kde k události došlo (třídní učitel, preventista, výchovný poradce,školní psycholožka, popřípadě externí odborník z PPP apod.).

30 II. Krizový plán pro případ, že škola potřebuje pomoc z venku
Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti. S tímto plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci (přiměřeně jejich věku – od 1. tříd počínaje) a jejich zákonní zástupci. Na řešení pokročilé šikany musí spolupracovat více odborníků: třídní učitel, výchovný poradce, preventista, ředitel školy, specialista na problematiku šikanování ze servisního střediska – PPP, středisko výchovné péče, policista (nejlépe odborník zaměřený na problematiku kriminality mládeže), sociální kurátor. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. Nesmí nechat šikanovaného samotného  mezi šikanujícími žáky. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. (spolupráce s užším týmem – bezprostřední informování vedení školy a okamžité svolání týmu, případná intervence externích odborníků – sociální kurátor, odborník z řad PPP) Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. (izolace agresorů a zabezpečení jejich dozoru) Pokračující pomoc a podpora oběti. (zprostředkovat jí péči PPP, SVP, klinického psychologa, atp.) Nahlášení policii. Vlastní vyšetřování

31 Následná výchovná opatření
1. Dále pracovat s agresorem Jeho náhled na vlastní chování Motivy jednání Rodinné prostředí V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů 2. Potrestání agresorů: Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy (podle míry a závažnosti provinění) – stanoveno školním řádem Snížení známky z chování – stanoveno školním řádem Převedení do jiné třídy, popř. jiné školy 3. Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s těmi, kteří přihlíželi, ale nezasáhli. 4. V mimořádných případech lze užít další opatření: Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP. Ředitel školy doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.

32 Odpovědnost Ředitel školy
Zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Vzdělávání školního metodika prevence ve specializačním studiu se řídí § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami školy, do zařízení školního stravování a do školní družiny. Především v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. Zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování. Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování

33 2. Pedagog vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. měli by vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči žákům ovlivňují chování žáků. Je-li mu znám případ šikanování a nepřijme-li v tomto ohledu žádné opatření, vystavuje se riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu (§168, 167 trestního zákona). Ve školním řádu budou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení.

34 Doporučená literatura z oblasti školního šikanování
Knihy: Kolář, M. (2001, 2005). Bolest šikanování. Praha: Portál. Kolář, M. (1997, 2000). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál. Kolář, M. (2005). Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita. Kolář, M. (Ed.) (2004). Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference konané v Olomouci na PF UP 30.3. Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR. Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: sborník metod. Praha, IPPP. Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha: Portál. Časopisy: Kolář, M. (2007). Český školský program proti šikanovaniu. Perspektivy. In: Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové centrum. Kolář, M. (2007). Český školní program proti šikanování. Právo a rodina č.3/2007 Kolář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychologie dnes 2 (12), 16-18 Kolář, M. (2005). Devět kroků při řešení počáteční šikany aneb pedagogická chirurgie. Prevence 7 (2), 3-7. Kolář, M. (1998). Soudce Lynch na českých školách? Vyšetřování a léčba specifických typů šikan; in Sborník "Prevence šikanování ve školách", Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Praha.


Stáhnout ppt "Minimální preventivní program"

Podobné prezentace


Reklamy Google