Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Iva Hrn č i ř íková, Ph.D. Liga proti rakovině Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Iva Hrn č i ř íková, Ph.D. Liga proti rakovině Brno."— Transkript prezentace:

1 Ing. Iva Hrn č i ř íková, Ph.D. Liga proti rakovině Brno

2 Liga proti rakovině Brno je samostatným právním subjektem, dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je snižování počtu onkologických onemocnění v naší populaci a včasný záchyt nádorového onemocnění.

3 Liga proti rakovině Brno Vznikla v roce 1990 na Masarykově onkologickém ústavu v Brně Založili lékaři – onkologové Zaregistrována v roce 1990 na Ministerstvu vnitra Vznikla v roce 1990 na Masarykově onkologickém ústavu v Brně Založili lékaři – onkologové Zaregistrována v roce 1990 na Ministerstvu vnitra

4 Občanské sdružení Vznik, podobu i zánik občanských sdružení upravuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Občanské sdružení je právnickou osobou podle českého práva. To znamená, že má vlastní právní subjektivitu a díky ní může jednat vlastním jménem.

5 Založení neziskové organizace Založit občanské sdružení je poměrně jednoduchá záležitost. Sdružení vzniká registrací u Ministerstva vnitra. Každý má právo sdružovat se v občanských sdruženích, a proto k jeho založení není třeba povolení, ale ohlášení neboli registrace po splnění zákonných podmínek, kterou provede Ministerstvo vnitra.

6 Založení neziskové organizace Postup je následující: Sdružení mohou založit nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší osmnácti let (tvoří tzv. přípravný výbor). 4 členové výboru mezi sebou zvolí zmocněnce přípravného výboru, kterému budou doručovány písemnosti. Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení k návrhu se připojí stanovy občanského sdružení ve dvojím vyhotovení Návrh se stanovami se zašle na Ministerstvo vnitra Neshledá-li Ministerstvo ve stanovách rozpor se zákonem, sdružení zaregistruje. Na adresu zmocněnce přípravného výboru zašle kopii stanov s vyznačeným dnem registrace a s otiskem razítka (ověřená kopie stanov). Právní subjektivita vzniká sdružení dnem registrace. Registraci je možno odmítnout mimo jiné proto, že stanovy obsahují diskriminující ustanovení ve vztahu k členům, nebo jsou naopak namířeny proti nečlenům sdružení, nebo proto, že se jedná o tzv. nedovolené sdružení. Nedovolenými jsou podle § 4 sdružení zaměřená na omezování lidských práv, sdružení která sledují dosahování svých cílů protizákonnými a protiústavními prostředky, sdružení ozbrojená nebo sdružení, která zřizují ozbrojené složky. O odmítnutí rozhodne ministerstvo do 10 dnů, přičemž proti tomuto rozhodnutí mohou členové přípravného výboru podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu. Nebyla-li zmocněnci přípravného výboru do čtyřiceti dnů ode dne, kdy ministerstvu došel návrh doručena ověřená kopie stanov nebo rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení stejně vznikne a to dnem následujícím od uplynutím této lhůty. Zmocněný člen sdružení podá žádost na Český statistický úřad (ČSÚ), ke které přiloží ověřenou kopii stanov. ČSÚ přidělí sdružení identifikační číslo (IČO). Postup je následující: Sdružení mohou založit nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší osmnácti let (tvoří tzv. přípravný výbor). 4 členové výboru mezi sebou zvolí zmocněnce přípravného výboru, kterému budou doručovány písemnosti. Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení k návrhu se připojí stanovy občanského sdružení ve dvojím vyhotovení Návrh se stanovami se zašle na Ministerstvo vnitra Neshledá-li Ministerstvo ve stanovách rozpor se zákonem, sdružení zaregistruje. Na adresu zmocněnce přípravného výboru zašle kopii stanov s vyznačeným dnem registrace a s otiskem razítka (ověřená kopie stanov). Právní subjektivita vzniká sdružení dnem registrace. Registraci je možno odmítnout mimo jiné proto, že stanovy obsahují diskriminující ustanovení ve vztahu k členům, nebo jsou naopak namířeny proti nečlenům sdružení, nebo proto, že se jedná o tzv. nedovolené sdružení. Nedovolenými jsou podle § 4 sdružení zaměřená na omezování lidských práv, sdružení která sledují dosahování svých cílů protizákonnými a protiústavními prostředky, sdružení ozbrojená nebo sdružení, která zřizují ozbrojené složky. O odmítnutí rozhodne ministerstvo do 10 dnů, přičemž proti tomuto rozhodnutí mohou členové přípravného výboru podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu. Nebyla-li zmocněnci přípravného výboru do čtyřiceti dnů ode dne, kdy ministerstvu došel návrh doručena ověřená kopie stanov nebo rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení stejně vznikne a to dnem následujícím od uplynutím této lhůty. Zmocněný člen sdružení podá žádost na Český statistický úřad (ČSÚ), ke které přiloží ověřenou kopii stanov. ČSÚ přidělí sdružení identifikační číslo (IČO).

7 Odkazy pro nás obecné www.tretipatro.cz www.mv.cz www.tretipatro.cz www.mv.cz

8 Neziskový sektor Jedním z podstatných rysů polistopadového vývoje České republiky bylo formování rozličných občanských aktivit, působících ve všech sférách života, tedy aktivit, které jsou tradičně jedním z pilířů standardní demokratické společnosti. V těchto aktivitách nacházejí příslušníci tzv. "občanské společnosti" možnost svobodně se sdružovat, vytvářet více či méně formalizované organizace a jejich prostřednictvím se podílet na řešení jednotlivých osobních, skupinových či společenských problémů. Tyto občanské aktivity se někdy odehrávají zcela neformálně, často však hledají formalizovanou strukturu, která by jim umožňovala působit jako právní subjekty. Nejčastějšími typy takto institucializovaných organizací u nás jsou nadace a nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti. Zejména tyto organizace vytvářejí tzv. neziskový (jinak též "občanský" či "třetí") sektor. Ve společnosti působí zejména v sociální, zdravotní, humanitární a kulturní oblasti a často doplňují či nahrazují státní péči.

9 Základní společenské rysy neziskových organizací (podle Jenkins University) organizovanost - NNO jsou do určité míry institucionalizovány - Podle občanského zákoníku patří mezi nestátní neziskové organizace (zkráceně NNO): občanská sdružení (lidé se sdružují ke konkrétnímu účelu, hlavním znakem jsou členové) obecně prospěšné společnosti (poskytují všem prospěšné služby, hlavním znakem je činnost) nadace a nadační fondy (finančně podporují prospěšné cíle, hlavním znakem je nadační jmění) církve, náboženské společnosti a jejich účelová opatření zájmová sdružení právnických osob, pokud nejsou založena za účelem zisku odbory politické strany organizovanost - NNO jsou do určité míry institucionalizovány - Podle občanského zákoníku patří mezi nestátní neziskové organizace (zkráceně NNO): občanská sdružení (lidé se sdružují ke konkrétnímu účelu, hlavním znakem jsou členové) obecně prospěšné společnosti (poskytují všem prospěšné služby, hlavním znakem je činnost) nadace a nadační fondy (finančně podporují prospěšné cíle, hlavním znakem je nadační jmění) církve, náboženské společnosti a jejich účelová opatření zájmová sdružení právnických osob, pokud nejsou založena za účelem zisku odbory politické strany

10 soukromá povaha organizací - NNO jsou oddělené od státní správy - nejsou její součástí ani nejsou řízeny státními úředníky. nerozdělují zisk - Pokud NNO dosáhnout zisku, pak jej používají opětovně na cíle dané posláním organizace. samospráva, autonomie - NNO samy řídí svou činnost, mají vlastní interní pravidla a nejsou ovládány zvenčí. dobrovolnost - NNO zahrnují významný prvek dobrovolné činnosti, ať již formou účasti na konkrétních aktivitách nebo ve vedení organizace. To ovšem neznamená, že všechny či většina příjmů, musí pocházet z dobrovolných příspěvků nebo že většina pracovníků jsou dobrovolníci. Jako určitý znak "dobrovolnosti" postačuje jakýkoliv dobrovolný prvek, např. dobrovolná správní rada. soukromá povaha organizací - NNO jsou oddělené od státní správy - nejsou její součástí ani nejsou řízeny státními úředníky. nerozdělují zisk - Pokud NNO dosáhnout zisku, pak jej používají opětovně na cíle dané posláním organizace. samospráva, autonomie - NNO samy řídí svou činnost, mají vlastní interní pravidla a nejsou ovládány zvenčí. dobrovolnost - NNO zahrnují významný prvek dobrovolné činnosti, ať již formou účasti na konkrétních aktivitách nebo ve vedení organizace. To ovšem neznamená, že všechny či většina příjmů, musí pocházet z dobrovolných příspěvků nebo že většina pracovníků jsou dobrovolníci. Jako určitý znak "dobrovolnosti" postačuje jakýkoliv dobrovolný prvek, např. dobrovolná správní rada.

11 Liga proti rakovině Brno Stále stoupající trend onemocnění a úmrtnosti na rakovinu nastoluje boj proti ní prvořadým úkolem celé společnosti bez rozdílu věku, národnosti, víry, profese, společenského postavení. Cílem Ligy je poskytovat v tomto boji na dobrovolném základě vydatnou pomoc všude tam, kde je potřebná a kde je v současnosti málo účinná pro nedostačující zdroje, rezervy v organizaci nebo v poznání.

12 Prvořadým úkolem Ligy jsou zejména: a) Kvalifikovaně informovat obyvatelstvo o rizikových faktorech, podílejících se na vzniku rakoviny. b) Organizovat kampaně proti škodlivým vlivům v životosprávě a v prostředí. c) Zaměřovat se na osvětu a preventivní akce, zvláště v rizikových skupinách obyvatelstva. d) Prosazovat, aby onkologické odbornosti bylo věnováno v pregraduální i postgraduální výchově lékařů i zdravotních sester místo úměrné společenské závažnosti onkologických chorob. e) Popularizovat vhodnými formami nové poznatky v oblasti onkologické vědy a vystupovat proti zkresleným informacím. f) Věnovat maximální pozornost kvalitě života léčených a vyléčených onkologických pacientů a poskytovat jim všestrannou pomoc, využívat jejich námětů pro zlepšení léče o onkologicky nemocné, získávat je pro podporu Ligy. g) Napomáhat rozvoji onkologických institucí, sítě onkologických zařízení a kontaktů mezi nimi v zájmu péče o nemocné i rozvoje onkologické vědy. h) Organizovat odborné informační akce, podporovat odborná jednání (semináře, sympózia, kongresy) s onkologickou problematikou. i) Rozvíjet kontakty s podobě orientovanými aktivitami v zahraničí a účelně jí využívat pro rozvoj onkologie a péče o onkologicky nemocné. Prvořadým úkolem Ligy jsou zejména: a) Kvalifikovaně informovat obyvatelstvo o rizikových faktorech, podílejících se na vzniku rakoviny. b) Organizovat kampaně proti škodlivým vlivům v životosprávě a v prostředí. c) Zaměřovat se na osvětu a preventivní akce, zvláště v rizikových skupinách obyvatelstva. d) Prosazovat, aby onkologické odbornosti bylo věnováno v pregraduální i postgraduální výchově lékařů i zdravotních sester místo úměrné společenské závažnosti onkologických chorob. e) Popularizovat vhodnými formami nové poznatky v oblasti onkologické vědy a vystupovat proti zkresleným informacím. f) Věnovat maximální pozornost kvalitě života léčených a vyléčených onkologických pacientů a poskytovat jim všestrannou pomoc, využívat jejich námětů pro zlepšení léče o onkologicky nemocné, získávat je pro podporu Ligy. g) Napomáhat rozvoji onkologických institucí, sítě onkologických zařízení a kontaktů mezi nimi v zájmu péče o nemocné i rozvoje onkologické vědy. h) Organizovat odborné informační akce, podporovat odborná jednání (semináře, sympózia, kongresy) s onkologickou problematikou. i) Rozvíjet kontakty s podobě orientovanými aktivitami v zahraničí a účelně jí využívat pro rozvoj onkologie a péče o onkologicky nemocné.

13 Členství Členem se může stát každý občan České republiky starší 15ti let, který má zájem na činnosti, spojené s bojem proti rakovině, zahrnuté v programu Ligy. Čestným členem může být jmenován český státní občan nebo občan jiné státní příslušnosti, který svým postavením nebo prací představuje pro hnutí Ligy mimořádný přínos. Výše ročního příspěvku je dobrovolná. Členem se může stát každý občan České republiky starší 15ti let, který má zájem na činnosti, spojené s bojem proti rakovině, zahrnuté v programu Ligy. Čestným členem může být jmenován český státní občan nebo občan jiné státní příslušnosti, který svým postavením nebo prací představuje pro hnutí Ligy mimořádný přínos. Výše ročního příspěvku je dobrovolná.

14 Práva a povinnosti členů Podle svého zaměření, možností a schopností hledat cesty k naplňování cílů Ligy. Prosazovat a hájit poslání Ligy, zájmy onkologických pacientů a podporovat rozvoj onkologické vědy. Aktivně - podle svých možností - se zapojit do akcí, organizovaných Ligou. Upozorňovat na skutečnosti, jež jsou v rozporu s cíli Ligy a hledat cesty k nápravě. Získávat podporu široké veřejnosti pro cíle Ligy. Získávat nové členy, příznivce Ligy. Podle svého zaměření, možností a schopností hledat cesty k naplňování cílů Ligy. Prosazovat a hájit poslání Ligy, zájmy onkologických pacientů a podporovat rozvoj onkologické vědy. Aktivně - podle svých možností - se zapojit do akcí, organizovaných Ligou. Upozorňovat na skutečnosti, jež jsou v rozporu s cíli Ligy a hledat cesty k nápravě. Získávat podporu široké veřejnosti pro cíle Ligy. Získávat nové členy, příznivce Ligy.

15 Organizační struktura Ligy Liga se skládá ze základní organizace a případných místních poboček. Tyto pobočky sdružují členy, působící v obvodě územní působnosti. O jejich zřízení, stejně jako o změnách jejich působnosti rozhoduje plenární schůze Ligy. Základní organizace a místní pobočky volí své předsednictvo a revizní komisi. Nejvyšším orgánem Ligy je plenární schůze. Liga se skládá ze základní organizace a případných místních poboček. Tyto pobočky sdružují členy, působící v obvodě územní působnosti. O jejich zřízení, stejně jako o změnách jejich působnosti rozhoduje plenární schůze Ligy. Základní organizace a místní pobočky volí své předsednictvo a revizní komisi. Nejvyšším orgánem Ligy je plenární schůze.

16 Řídící orgány Ligy Plenární schůze Ligy Předsednictvo Ligy Revizní komise Ligy Plenární schůze místní pobočky Ligy Předsednictvo místní pobočky Ligy Revizní komise místní pobočky Ligy Plenární schůze Ligy Předsednictvo Ligy Revizní komise Ligy Plenární schůze místní pobočky Ligy Předsednictvo místní pobočky Ligy Revizní komise místní pobočky Ligy

17 Plenární schůze Plenární schůze Ligy se zúčastňují její členové anebo delegáti zvolení na plenárních schůzích místních poboček, kteří mají rovnocenný hlas. Plenární schůzi svolává předsednictvo Ligy jedenkrát za dva roky, v případě mimořádné potřeby i v jiném termínu. Plenární schůze Ligy se zabývá zejména: a) hodnocením práce Ligy b) vytváří program a činnost Ligy c) vytváří změny a doplňky stanov Ligy d) má právo rozhodnout o zrušení Ligy Plenární schůze Ligy se zúčastňují její členové anebo delegáti zvolení na plenárních schůzích místních poboček, kteří mají rovnocenný hlas. Plenární schůzi svolává předsednictvo Ligy jedenkrát za dva roky, v případě mimořádné potřeby i v jiném termínu. Plenární schůze Ligy se zabývá zejména: a) hodnocením práce Ligy b) vytváří program a činnost Ligy c) vytváří změny a doplňky stanov Ligy d) má právo rozhodnout o zrušení Ligy

18 Předsednictvo Ligy je dvojí: a) čestné předsednictvo b) výkonné předsednictvo Předseda zastupuje Ligu na veřejnosti a jedná jejím jménem. Má zástupce, který je součastně místopředsedou Ligy. Předsednictvo se schází jedenkrát měsíčně. Předsednictvo plní úkoly stanovené programem Ligy. V neodkladných případech, pokud není možné svolat předsednictvo, může vyřizovat běžné organizační a pracovní problémy předseda nebo místopředseda. Veškeré dokumenty a prohlášení event. další písemnosti podepisuje za Ligu předseda, případně pověření členové předsednictva. Předsednictvo Ligy je dvojí: a) čestné předsednictvo b) výkonné předsednictvo Předseda zastupuje Ligu na veřejnosti a jedná jejím jménem. Má zástupce, který je součastně místopředsedou Ligy. Předsednictvo se schází jedenkrát měsíčně. Předsednictvo plní úkoly stanovené programem Ligy. V neodkladných případech, pokud není možné svolat předsednictvo, může vyřizovat běžné organizační a pracovní problémy předseda nebo místopředseda. Veškeré dokumenty a prohlášení event. další písemnosti podepisuje za Ligu předseda, případně pověření členové předsednictva.

19 Revizní komise Revizní komise je volena plenární schůzí. Tvoří ji tři členové Ligy. Je nezávislým orgánem, který zodpovídá za hospodářství Ligy a za kontrolní činnost. Revizní komise má právo vyžadovat informace o činnosti Ligy, stejně jako má právo kontrolovat všechny doklady o příjmech a výdajích spojených s činností Ligy. Revizní komise je volena plenární schůzí. Tvoří ji tři členové Ligy. Je nezávislým orgánem, který zodpovídá za hospodářství Ligy a za kontrolní činnost. Revizní komise má právo vyžadovat informace o činnosti Ligy, stejně jako má právo kontrolovat všechny doklady o příjmech a výdajích spojených s činností Ligy.

20 Finanční prostředky Zdrojem prostředků pro finanční zabezpečení plnění programu Ligy mohou být státní dotace, příspěvky a dary různých institucí i jednotlivců jak doma, tak i v zahraničí, dále výnosy z dobročinných akcí uspořádaných pod záštitou Ligy, členské příspěvky členů Ligy. Finanční záležitosti jsou ve výlučné pravomoci předsednictva, jež rozhoduje i o přidělení určitých finančních prostředků pro činnost místních poboček. Předsednictvo Ligy předloží na nejbližším plenárním zasedání finanční rozpočet ke schválení. Prostředky Ligy jsou účelovým určeným majetkem a nesmějí být použity pro jiné cíle, než pro které je určuje organizační řád. Zdrojem prostředků pro finanční zabezpečení plnění programu Ligy mohou být státní dotace, příspěvky a dary různých institucí i jednotlivců jak doma, tak i v zahraničí, dále výnosy z dobročinných akcí uspořádaných pod záštitou Ligy, členské příspěvky členů Ligy. Finanční záležitosti jsou ve výlučné pravomoci předsednictva, jež rozhoduje i o přidělení určitých finančních prostředků pro činnost místních poboček. Předsednictvo Ligy předloží na nejbližším plenárním zasedání finanční rozpočet ke schválení. Prostředky Ligy jsou účelovým určeným majetkem a nesmějí být použity pro jiné cíle, než pro které je určuje organizační řád.

21 Historie Ligy od 2000 Předsedkyně MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D. Místopředsedkyně PhDr. Zuzana Joukalová Úzké propojení s MOÚ Spolupráce s regionem – kontakt na regionální média Spolupráce s ostatními sdruženími Účast na BOD Předsedkyně MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D. Místopředsedkyně PhDr. Zuzana Joukalová Úzké propojení s MOÚ Spolupráce s regionem – kontakt na regionální média Spolupráce s ostatními sdruženími Účast na BOD

22 2005 Liga zaštiťuje vznik Poradny pro zdravou výživu a odvykání kouření Práce studentů Ph.D. – pomoc, akce Liga zaštiťuje vznik Poradny pro zdravou výživu a odvykání kouření Práce studentů Ph.D. – pomoc, akce

23 Zaměření Ligy Vychází z činnosti poradny – prevence vzniku civilizačních chorob, odvykání kouření, nekouření dětí a mládeže Přednášky pro ZŠ, SŠ, pro veřejnost Celoregionální akce pro veřejnost, pro děti na školách Vychází z činnosti poradny – prevence vzniku civilizačních chorob, odvykání kouření, nekouření dětí a mládeže Přednášky pro ZŠ, SŠ, pro veřejnost Celoregionální akce pro veřejnost, pro děti na školách

24 Típni to taky! Soutěž pro děti – výtvarná, jazyková

25 Típni to! Akce pořádaná společně s MU Protikuřácký den na školách Akce pořádaná společně s MU Protikuřácký den na školách

26 Típni to taky! Celoregionální soutěž pro kuřáky – sázka – dochází do poradny, kontrola Zúčastnilo se 30 párů, 18 dokončilo Celoregionální soutěž pro kuřáky – sázka – dochází do poradny, kontrola Zúčastnilo se 30 párů, 18 dokončilo

27 Těžká sázka Spolupráce s Č ro Princip – vsadí se 2, kdo vydrží, naše poradna dozorovala, poskytovala služby V republice se p ř ihlásilo 1000 pár ů Spolupráce s Č ro Princip – vsadí se 2, kdo vydrží, naše poradna dozorovala, poskytovala služby V republice se p ř ihlásilo 1000 pár ů

28 Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření Poradenství v oblasti životního stylu Absolventi UPL Cvičení ženy, děti, muži Přednášková činnost Poradenství v oblasti životního stylu Absolventi UPL Cvičení ženy, děti, muži Přednášková činnost

29 Webové stránky www.onko.cz Vhodný název Problém s administrátorem www.onko.cz Vhodný název Problém s administrátorem

30 Zisk financí Dary Projekty – nyní partner OPVK, PPP Rozpočet – cca 50 tis.ročně Dobrovolnost Dary Projekty – nyní partner OPVK, PPP Rozpočet – cca 50 tis.ročně Dobrovolnost

31 Plánované aktivity Kouření zaměstnanců MOÚ Prevence kolerektálního karcinomu Brněnské onkologické dny Kurzy cvičení pro klienty poradny Pánská jízda Kurzy cvičení ve spolupráci s fit studiem v centru Brna Plavba za zdravím Kouření zaměstnanců MOÚ Prevence kolerektálního karcinomu Brněnské onkologické dny Kurzy cvičení pro klienty poradny Pánská jízda Kurzy cvičení ve spolupráci s fit studiem v centru Brna Plavba za zdravím

32 Problémy Nedostatek času Nedostatek peněz Nedostatek času Nedostatek peněz

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Iva Hrn č i ř íková, Ph.D. Liga proti rakovině Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google