Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská Unie – právo životního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská Unie – právo životního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Evropská Unie – právo životního prostředí
HORIZONTÁLNÍ PŘEDPISY PRÁVO NA INFORMACE EIA IPPC EMAS SLOŽKOVÉ PŘEDPISY VODY OVZDUŠÍ ODPADY PŘÍRODA

2 Právo na informace L 90/313 EEC o přístupu k informacím o ŽP
Informace o ŽP- všechny dostupné informace o stavu vod, ovzduší, půdy, fauny a flóry, krajiny a přírodních stanovišť i informace o činnostech nebo o opatřeních, která na tyto složky negativně působí, informace o činnostech a opatřeních, která slouží k ochraně těchto složek - programy pro ŽP Orgán veřejné správy – ústřední, regionální, místní a subjekty, na které je přenesen výkon státní správy – působnost v ochraně ŽP

3 Právo na informace Právo na přístup k informacím pro právnické a
fyzické osoby i bez prokázání zvláštního důvodu. Povinnost odpovědět do 2 měsíců Při odepření informace podat odůvodnění, možnost přezkoumání Poskytnutí informací je možno zpoplatnit Povinnost čl. států informovat pravidelně o stavu ŽP Možnost odmítnout poskytnutí informace Bezpečnost a obrana státu Stádium vyšetřování Obchodní a průmyslové tajemství, důvěrnost osobních údajů

4 Právo na informace Dokumenty poskytnuté třetí stranou, která nemá povinnost tyto informace předat a s jejich poskytnutím nesouhlasí Dokumenty, jejichž poskytnutí by mohlo vést k poškození ŽP, jehož se týkají Nedokončené dokumenty, o nichž si orgán st. správy ještě nevytvořil konečný názor Žádost nepřiměřená nebo formulovaná příliš obecně Dále je právo na informace zakotveno v dalších složkových předpisech Problematické pro státy původního Rakouska- Uherska

5 EIA L 85/337 EEC, 97/11 EC Princip prevence Cíl:
Zhodnotit možné vlivy připravovaných projektů na ŽP Zamezit negativním důsledkům projektů, případně je snížit Provádí se před povolením k realizaci, právo konzultace investora Účast veřejnosti a dotčených org. státní správy Stanovit, kdo je dotčen Způsob poskytnutí informací Místo a lhůta k podání námitek Informace o konečném rozhodnutí Veřejnost je přítomna již při určení toho, co bude obsahovat dokumentace

6 EIA Případná přeshraniční spolupráce 3 přílohy:
Seznam staveb a zařízení a zásahů do přírody a krajiny, u kterých je EIA povinná Seznam projektů, u kterých mohou čl. státy povinnost provést EIA stanovit (povaha, objem, umístění) Stanoví, co bude v rámci EIA posuzováno Popis fyzických vlastností projektu, požadavky na výstavbu a provoz Hlavní rysy výrobních procesů Odhad množství a druhu odpadů a emisí

7 EIA Hodnocení přímých a nepřímých vlivů Člověk, fauna, flóra
Půda voda ovzduší, klima a krajina Vzájemné vztahy mezi nimi Hmotný majetek a kulturní dědictví Investor předkládá Popis projektu, vzhled , místo, velikost Opatření na ochranu před znečištěním ŽP Údaje k identifikaci a hodnocení vlivů na ŽP ALTERNATIVY

8 EMAS Systém řízení ochrany ŽP v průmyslových podnicích R 93/1836 EC
Založeno na dobrovolných dohodách orgánů st. správy a vedení podniků, zvýšení konkurenceschopnosti Enviromentální audity, autorizovaní auditoři Předpoklad zařazení do systému Zpracování enviromentální politiky podniku Vypracování programu s konkrétními cíli pro určité období Změna systému řízení, vytvoření struktury pro ŽP Sledování a kontrola postupů a výsledků Poskytování informací veřejnosti

9 EMAS Enviromentální audit
Úvodní audit – popis počátečního stavu, vliv na ŽP, možnosti zlepšení, právní audit V pravidelných intervalech hodnotící audity Možnost vyloučit ze systému Zatím pouze velké podniky, pro ostatní vysoká finanční náročnost Snaha o rozšíření na města, státní správu, obchody, banky

10 IPPC Komplexní ochrana ŽP, L 96/61 EC Princip prevence
Velice problematické Orientováno pouze na v příloze stanovené objekty Posouzení všech složek v jejich souhrnu, běžně přesun zátěže z jedné na druhou Technická ochrana – požadavky na zařízení, BAT Účast státní správy, která vydá jedno povolení pro všechny složky, 1 úřad Rozhodnutí - emisní limity na základě BAT umístění stavby – místní podmínky zabránění přesunu z jedné složky do druhé

11 IPPC Obecné principy povolení Žádné výrazné znečištění
Snaha o snížení produkce odpadů Účinné využívání energií Opatření, která mají zabránit haváriím Po ukončení provozu zabránit zatížení území Všechna nová zařízení ze seznamu a stará rekolaudace do r. 2007 Monitoring emisí a jejich zveřejňování Oznamování veškerých změn – pravomoc orgánu povolení změnit (vyšší znečišťování než odhad, změna technologie,změna komunitárních právních předpisů

12 ECO - labeling R 92/880 EEC Označování výrobků, které nebudou od kolébky až ke hrobu znečišťovat ŽP Distribuce na trhu s tímto označením Informace o složení a likvidaci odpadů Nevylučuje vnitrostátní označení kvality Čl. státy označí příslušné orgány

13 Ochrana vod Kolem 30-ti významnějších právních předpisů
Sladké i mořské Princip prevence, snižování znečišťování u zdroje I. Nejnižší ukazatele jakosti vod II. Nejnižší prevence vypouštění I. 5 směrnic, stanoví kvalitu podle účelu Jakost povrchových vod pitné vody – 75/440 EEC kategorie A1- A3 plány čištění vod, podrobné harmonogramy metody měření pro analýzy jakosti

14 Ochrana vod potřeby obyvatel – 80/778 EEC
možnost stanovit přísnější opatření čl. státy použití v průmyslu voda ke koupání – 76/160 EEC Požadavky a hodnoty 1) závazné 2) směrné Výklad ESD Dočasné výjimky – klima, geograf.podmínky chov ryb - 78/659 EEC chov korýšů – 79/923 EEC Zvl. Požadavky a regulace čl. státy – povinnost je vyznačit, možnost přísnějších opatření, zpracovat plány pro zlepšení kvality

15 Ochrana vod II. Povrchové vody Rámcová směrnice, č. 76/464 EEC
Omezování vypouštění některých nebezpečných látek do vod Obecná, zaměřeno na sjednocení způsobů měření a analýz 2 seznamy 1)černý, extrémně toxické – zákaz 2)šedý, látky – progresivní omezení Povolení nebo plán redukce Nástroje – prahové limity, ukazatelé jakosti vod Další směrnice – vydává Rada Seznam Komise

16 Ochrana vod upravují vypouštění některých nebezpečných látek z prům. zařízení Kadmium, rtuť, oxid titaničitý Dusičnanová směrnice – 91/676 EEC Čl. státy povinnost definovat zneč. oblasti a oblasti, z kterých dusičnany unikají do vody Reaguje na pronikání dusičnanů ze zemědělské výroby Dobrá zemědělská praxe Ochrana mořských a pobřežních vod Rozhodnutí Rady 86/85 EEC Regulace a snižování znečištění látkami vypouštěnými na moři Opatření pro případ havárie

17 Ochrana vod Rozhodnutí Rady 88/346 EEC Pro pobřežní vody
Požadavky na vybavení lodí a postup při nakládání a vykládání lodí Podzemní vody Směrnice 80/68 EC Přímé a nepřímé vypouštění látek do podz. vod Seznam 1) černý – zákaz přímého vypouštění, nepřímé po přezkoumání dostatečné ochrany vod 2) šedý – povoleno oboje, ale jen po předchozím přezkoumání Směr. o městských odp. vodách - 91/271 EEC Sběr, čištění a vypouštění,čistírny odp. vod Z prům. výrob jen na základě povolení

18 Ochrana vod Směr. o městských odp. vodách - 91/271 EEC
Sběr, čištění a vypouštění, čistírny odp. vod Z prům. výrob jen na základě povolení Citlivé oblasti – vyšší požadavky, zpracování plánů Monitoring Rámcová směrnice Téměř kompletně upravuje problematiku vod a politiku EU v této oblasti, nahradí většinu směrnic Cíl: zabránit zhoršování stavu vodních i souvisících suchozemských ekosystémů trvale udržitelná spotřeba vody zmírnění nepříznivých účinků sucha a povodní

19 Ochrana ovzduší Opatření politiky ES – 6 kategorií Imisní limity
Ukazatelé kvality výrobků Emisní limity pro výfukové plyny z motorových vozidel Znečišťování ovzduší průmyslovými podniky Ochrana ozónové vrstvy Ochrana před znečišťováním ovzduší ozónem Rámcová směrnice – 96/62 EC Cíl: jednotné hodnocení stavu ovzduší v EU Jednotná pravidla pro způsoby měření, odebírání vzorků atd. Zachovat kvalitu ovzduší, kde je vyšší než obvykle a jinde dodržovat emisní a imisní limity

20 Ochrana ovzduší Akční plány v místech se zhoršenou kvalitou ovzduší
Zavádí nové pojmy varovný prah, meze tolerance(%limit pro ještě tolerované překročení) Závazné a směrné hodnoty Specifické požadavky pro zóny vyššího znečištění Možnost přísnějších úprav členskými státy Směrnice stanoví emisní limity pro SO a polétavý prach (80/779 EEC), olovo (89/427 EEC) Nox (85/203 EEC)

21 Ochrana ovzduší Stanoví požadavky na paliva
75/716 EEC -Obsah síry v některých tekutých palivech – stanovila základní omezení 93/12 EC – obsah síry v topných plynech a motorové naftě 78/611 EEC obsah olova v benzínu – zavedení a distribuce bezolovnatého benzínu do Snaha o minimalizaci znečišťování ovzduší exhalacemi výfukových plynů z motorových vozidel 91/441 EEC Benzínové motory Dieslové motory Třícestné katalyzátory pro nová auta

22 Ochrana ovzduší Po roce 2000 Zpřísňování emisních limitů
Zvýšení kvality paliv Řízení dopravy Údržba vozidel Přísnější silniční kontrola Rámcová směrnice 84/360 EEC o znečišťování ovzduší průmyslovými podniky Pro nové Baty, pro stávající opatření ke snižování emisí Pro podniky v příloze – povolení k provozu Seznam osmi nejdůležitějších znečišťujících látek

23 Ochrana ovzduší Směrnice stanovící limity pro spalovny odpadů
Komunální odpad 89/369 EEC Nebezpečný odpad 94/67 EC IPPC Směrnice pro zvlášť velké spalovací zdroje 88/609 EEC 15-ti letý plán snižování znečišťování ovzduší kyselými dešti způsobovanými elektrárnami a zařízeními těžkého průmyslu. R 2000/2037 EC Zastavuje výrobu a používání CFC a jiných tvrdých a halonů Měkké freony – snižování výroby až zastavení Licence k dovozu a vývozu těchto látek Regulace obchodu se státy, které nejsou smluvními stranami Montrealského protokolu

24 Ochrana ovzduší 6) L 92/72 EEC o znečišťování ovzduší ozónem
Monitoring, výměna informací, informace a varování pro občany Ochrana lesa před průmyslovými exhalacemi ES vázána i mezinárodními úmluvami, ke kterým na základě rozhodnutí Rady přistoupila Mezinárodní úmluva o dálkovém přenosu škodlivin v ovzduší Mezinárodní úmluva o ochraně ozónové vrstvy Země Mezinárodní úmluva o změně klimatu

25 Odpady Základní priority při nakládání s odpady Prevence vzniku odpadů
Podpora recyklace a opětovného využití odpadů Zneškodňování odpadů skládkováním a spalováním na základě harmonizace nejv. Standardů Zpřísňování pravidel pro přepravu Asanace pozemků Principy Znečišťovatel platí, odpovědnost původce Princip soběstačnosti Princip blízkosti (ne absolutní výklad)

26 Odpady Obecná právní úprava
Rámcová směrnice – 75/442 EEC, nové znění 91/692 EEC Odpad – látka či předmět 15 kategorií odpadů a 16. zbytková v EU považován za zboží, kterému nelze stavět překážky 2 základní povinnosti čl. států Prevence vzniku odpadů a snižování nebezpečnosti Recyklace nebo druhotné využití odpadů –energie Nesmí docházet k poškozování ŽP, zákaz nekontrolovaného znečišťování Plány odpadového hospodářství

27 Odpady pravidelné inspekce a evidence podniků, které zneškodňují odpad
Právní úprava nakládání s nebezpečnými odpady 2) Právní úprava nakládání s nebezpečnými odpady - 91/689 EEC Stanoví vlastnosti pro nebezpečný odpad Programy zneškodňování oznamovány Komisi Přísnější pravidla – povolení bez výjimek pro sběr, třídění recyklaci i zneškodňování, R 93/259 o přepravě požadavky na balení, označování, evidenci Reguluje pohyb ať v rámci společenství nebo mimo Zákaz vývozu nebezpečných odpadů do třetích zemí bez předchozího souhlasu

28 Odpady 4) Recyklace a opětovné použití odpadů 75/439 EEC použité oleje
Zajistit, aby se oleje nedostaly do ŽP Přednost opětovného použití před spalováním 94/62 EC Obaly a odpady z obalů Zvláštní cíl sběr a znovuvyužití odpadů z obalů a recyklaci Obaly, které nebudou splňovat určitá kritéria opětovného využití nebudou vpuštěny na vnitřní trh 91/157 EEC Baterie a akumulátory s obsahem nebezpečné látky Systém sběru a zavedení řízeného zneškodňování

29 Ochrana přírody Velká část pr. předpisů EU v této oblasti – závazky z mezinárodních smluv Úmluva o ochraně divokého přírody a stanovišť Úmluva o ochraně stěhovavých druhů divokých zvířat Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy živočichů a zvířat Úmluva o biodiverzitě – princip ochrany Přednost ochrany přirozeného výskytu Politický dokument, sever a jih

30 Ochrana přírody Natura 2000 – směrnice
Souvislá síť evropských významných zvláště chráněných míst Vyznačí každý stát – národní seznam lokalit hranice, rostlinstvo, zvěř Předloženo Komisi – schválení Domácí ochrana – plány péče o území Nesmí být zahrnuta do plánů rozvoje území, pouze se stanoviskem Komise Při přílišné finanční náročnosti jsou možné určité úlevy 5% klauzule a sporná místa

31 Ochrana vod Ochrana vod na principu povodí Úkoly pro čl. státy:
Vymezit oblast povodí Stanovit správní orgány Seznam aktivit, které ovlivňují stav vodního toku Monitorovat stav Plány zlepšování kvality vod s účastí veřejnosti na jejich přípravě Stanovit poplatky za využívání vod

32 Přehled Proveďte celkové seznámení s danou tematikou.
Vysvětlete, jak spolu jednotlivá témata souvisejí. Text Text Text Text Text Text Text Text Text

33 Slovní zásoba Glosář používaných termínů
Termíny definujte v rámci daného tématu.

34 První téma Vysvětlete podrobnosti. Uveďte příklad.
Na praktických příkladech procvičte s posluchači probrané téma

35 Druhé téma Vysvětlete podrobnosti. Uveďte příklad.
Na praktických příkladech procvičte s posluchači probrané téma.

36 Shrnutí Proveďte shrnutí probraných témat.
Definujte způsob využití získaných vědomostí. Požadujte od účastníků školení zpětnou vazbu.

37 Kde získat další informace
Jiná školení Knihy, články, elektronické zdroje Konzultační služby, ostatní zdroje


Stáhnout ppt "Evropská Unie – právo životního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google