Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný projekt nakládání s odpady zájmové oblasti horní posázaví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný projekt nakládání s odpady zájmové oblasti horní posázaví."— Transkript prezentace:

1 Společný projekt nakládání s odpady zájmové oblasti horní posázaví

2 Projektový tým: manažer: ing. Jiří Musil (vedoucí odboru výstavby a ŽP Přibyslavi) zástupce manažera: Beno Trávníček (pracovník odboru ŽP Havlíčkova Brodu - odpady) ekonom: Mgr. Jan Štefáček (starosta Přibyslavi) právník: ing. Jaroslav Kadlec (vedoucí odboru komunálního hospodářství Žďáru nad Sázavou) další členové: Miloslav Odvárka (společnost ODAS a.s.), Tomáš Hermann (radní města Havlíčkova Brodu), ing. Marta Gerthnerová (vedoucí odboru ŽP Havlíčkova Brodu)

3 Použitá literatura [1] Příručka člena zastupitelstva obce, VCVS ČR, o. p. s. Praha 2 [2] Finanční kontrola a audit, Krajský úřad kraje Vysočina-odbor regionálního rozvoje, září 2005 [3] Projektové řízení, Krajský úřad kraje Vysočina-odbor regionálního rozvoje, září 2005 [4] Základy strukturální a regionální politiky EU, Krajský úřad kraje Vysočina-odbor regionálního rozvoje, září 2005 [5] Veřejné zakázky a veřejná podpora, Krajský úřad kraje Vysočina-odbor regionálního rozvoje, září 2005 [6] Studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, Krajský úřad kraje Vysočina-odbor regionálního rozvoje, září 2005 [7] Posudek-odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou – 2.etapa, Ing. Jaroslav Kalous [8] Vypořádání připomínek k závěrečné zprávě hodnocení EIA - OH Ronov nad Sázavou, 2. etapa [9] Studie intenzifikace nakládání s komunálními odpady, FITE, a. s., 2006 [10] Návrh systému nakládání s KO v regionu Přibyslav, Havl. Brod, Žďár/Sázavou, EkoINPROS Brno, březen 2006 [11] Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Jiří Fotr, Ivan Souček, Grada 2005 [12] VÁŇA, Jaroslav: Kompostování bioodpadu. Biom.cz [13] POH kraje Vysočina

4 Podprojekty Třídění komunálních odpadů přímo u producentů na využitelné složky a nakládání s nimi (kontejnery na tříděný odpad, kompostéry, kontejnery na zeleň, velkoobjemové kontejnery, kontejnery na tříděný BRKO) Modernizace a výměna svozové a další techniky a technologických zařízení –svoz využitelných složek KO k třídění, svoz kompostovatelných složek KO Výstavba kompostáren, zařízení pro anaerobní digesci a sběrných dvorů včetně jejich vybavení Výstavby a úprava třídících a skladovacích zařízení vytříděných odpadů Vybudování překladiště pro přepravu odpadů Výstavby zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu směsného zbytkového KO v lokalitě skládka Ronov nad Sázavou (Ovčín) Modernizace demontážního střediska elektroodpadů Ekologická výchova tématicky zaměřena na nakládání s odpady

5 Záměr Záměrem integrovaného projektu „Nakládání s odpady“ je komplexní řešení systému nakládání s odpady, vytvořit podmínky pro maximální využití komunálních odpadů. Činnosti, které se prolínají celým systémem nakládání s odpady je jejich sběr, svoz, separace, hledání využití druhotných surovin se snahou o minimalizaci nevyužitelné frakce končící na řízené skládce.

6 Cíle projektu Globálním cílem pro období 2007 – 2013 je zkvalitnění nakládaní s odpady a snížení produkce odpadů. Specifické cíle projektu jsou následující: –snižování produkce odpadů a zvýšení využívání odpadů, –snižování množství odpadů ukládaných na skládku –zvyšování množství odpadů s následným využitím –energetické využití části odpadů

7 Předpokládané výsledky snížení produkce odpadů, včetně nebezpečných odpadů snížení množství odstraňovaných odpadů zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů, budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémy na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů (baterie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických zařízení, použitých olejů, biologicky rozložitelných odpadů) zavedení technologií k využívání druhotných surovin získaných z odpadů maximální využívání odpadů, včetně energetického jako náhrady primárních přírodních zdrojů snížení negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady

8 Výsledky analýzy (vyhodnocení dotazníků) Celkem zbytkové odpady (obsah popelnic) – podnikatelské i obecní současný stav ……………. 24 000 t/rok výhled do roku 2012 …….. 28 000 t/rok

9 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Terminologie Odpad – je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpise s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování Skládka odpadů – technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země Sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění Původce odpadů – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů

10 POH kraje Vysočina - Zásady pro nakládání s komunálními odpady-Strategické cíle: Název cíleZajistit sběr nebezpečných složek komunálního odpadu Cílová hodnota50% výskytu do roku 2005, 75% výskytu do roku 2010 Název cíleZajistit sběr, recyklaci a využití odpadů spotřebitelských obalů Cílová hodnotaPodle př. 3, zákona č. 477/ 2001 Sb. Název cíleZajistit sběr a využití vyřazených zařízení (objemných odpadů) Cílová hodnota50% výskytu do roku 2005, 75% výskytu do roku 2010 Název cíleZvýšit materiálové využívání komunálních odpadů Cílová hodnota50% do roku 2010 Název cíleSnížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů uložených na skládky Cílová hodnotaNa 75% hmotnostních do roku 2010, na 50% hmotnostních do roku 2013, na 35% hmotnostních do roku 2020 z výskytu biologicky rozložitelných komunálních odpadů v roce 1995

11 POH ČR – nejdůležitější povinnost Snižování množství ukládaného BRKO na skládky : –o 35 % do roku 2010 –o 50 % do roku 2013 –o 75 % do roku 2020 20 % snížení skládkování do roku 2010 50 % materiálové využití KO do roku 2010

12 Tabulka č. 9: Množství odpadů v zájmových oblastech za rok 2005 Odpady za rok 2005 Komunální odpady (t) Havlíčkův Brod Žďár n. Sázavou PřibyslavOstatní obce Celkem : Celkové množství KO (zbytkový, separovaný, nebezpečný, velkoobjemový)mimo odpadu ze zeleně 8 9856 2561 3148 71325 268 Zbytkový směsný komunální odpad4 9304 5306246 33316 417 Separovaný odpad celkem : Separovaný odpad papír4476931214291 690 Separovaný odpad sklo20221743299761 Separovaný odpad plast11717325254569 Separovaný odpad kov753106982413 Nebezpečný odpad172150 * 982413 Velkoobjemový odpad2 3643872271 0354 013 Odpad ze zeleně1 3441 430552 0004 829 Počet obyvatel24 29623 3413 98037 38389 000

13 Graf 6: Produkce KO na Ždársku za rok 2005

14 Graf 5: Produkce KO na Havlíčkobrodsku za rok 2005

15 Tabulka č. 12: Množství KO uloženého na skládce Ronov nad Sázavou za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005 Skládka Ronov nad Sázavou (Ovčín) Katalog.čísloDruh odpaduMnožství (t) 20 03 01Směsný KO17 680,52 20 03 03Uliční smetky69,26 20 03 06Odpad z čištění kanalizace0,5 20 03 07Objemný odpad6 905,62 20 02 03Jiný biolog.nerozlož.odpad230,61 20 02 01Biologicky rozložitelný odpad330,24

16 Tabulka č. 17: Navrhované kompostárny Lokalita Poče t obyv atel Stávající zařízení Navrhova né zařízení Poč et Komo dita Kapacit a Poznámka Havlíčkův Brod 24 296 00000 Odvoz OH Ronov Žďár n. Sázavou 23 341 1 01BIO 150 t/rok Stávající Přibyslav3 980011BIO 5 000 t/rok OH Ronov Ostatní obce 36 614 45900 Odvoz OH Ronov Celkem 88 891 5611 Navrhovaný počet kompostáren pro danou oblast cca 10

17 Tabulka č. 18: Navrhované sběrné dvory Lokalita Počet obyvatel Zařízení Stávající stav SD Navrhované zařízení PoznámkaOptimální počet Havlíčkův Brod 24 296 Sběrný dvůr 11 Nový sběrný dvůr bude otevřen v roce 2007 5 sběrných dvorů Žďár n. Sázavou 23 341 Sběrný dvůr 104 sběrné dvory Demontáž el. zaříz. 10 Přibyslav3 980 Sběrný dvůr 01 Umístění v areálu skládky Ronov nad Sázavou (Ovčín) 1 sběrný dvůr Ostatní obce 36 614 Sběrný dvůr 36 Obce plánující SD- Havlíčkova Borová, Skuhrov, Žižkovo Pole, Horní Krupá, Poděšín, Velká Losenice 24 ve vybraných obcích nad 1 500 obyvatel Celkem88 8916834

18 Silné stránky : Komplexnost řešení s dlouhodobou perspektivou Snížení množství emisí znečišťujících látek ovzduší postupný rozvoj účinných systémů minimalizace odpadů, třídění odpadů a v rámci recyklace materiálové nebo alespoň energetického využití zvýšení ekologického uvědomění obyvatel kraje Vysočina minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady snížení produkce odpadů, včetně nebezpečných odpadů snížení množství odpadů ukládaných na skládku zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémy na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů (baterie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických zařízení, použitých olejů, biologicky rozložitelných odpadů) zavedení technologií k využívání druhotných surovin získaných z odpadů maximální využívání odpadů, včetně energetického jako náhrady primárních přírodních zdrojů.

19 Slabé stránky : nerovný rozvoj konkurenčního prostředí zvýšená provozní finanční náročnost po realizaci projektu možné zvýšení emisní zátěže v regionu

20 Příležitosti : existence kapacity pro přímé energetické využití BRKO a složek z MBÚ jež nelze materiálově využít a kompostovat tradice a technologická vyspělost ve sběru a dotřiďování tříděného odpadu využití optimální doby pro realizaci projektu financovaného s podporou EU zvyšování podílů alternativních zdrojů energie rozvoj systémů procesů podporující udržitelný rozvoj citlivých k životnímu prostředí a zdraví obyvatel rostoucí cena energie (plyn, elektřina) existence lokalit s nevyřešeným zajištěním energetických vstupů zapojení medií a NO (objektivní osvěta, dlouhodobá, cílená) využití další části KO jako u druhotných surovin prodloužení životnosti skládky zlepšení kvality životního prostředí a udržení přiměřeného rozvoje odpadového hospodářství v regionu vytvoření nových pracovních míst

21 Hrozby : oddalování účinnosti realizace směrnic o odpadech (ustanovení POH ČR s 55 % recyklace všech odpadů do roku 2012 a 50 % materiálového využití komunálních odpadů…) nedostatečná uvědomělost lidského faktoru, nedostatečná infrastruktura nárůst silniční dopravy, zhoršení kvality ovzduší a zdraví obyvatelstva prosazování komerčních zájmů výrobců a zpracovatele odpadů konkurence mezi zúčastněnými subjekty snaha o splnění závazků měrné produkce administrativní cestou nedostatečné materiálové a odborné zázemí problémy legislativního charakteru znemožňující pokračovat nebo zahájit nezbytná opatření nedostatečná vzdělanost a nízká informovanost veřejnosti, podnikové sféry nízké povědomí veřejné správy o problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje nestabilita trhu se surovinami získanými zpracováním odpadů

22 Realizovatelnost projektu Všechny podprojekty jsou v souladu: s POH kraje Vysočina s POH České republiky s platnou legislativou se směrnicemi EU týkajícími se nakládání s odpady splňují kritéria pro přiznání dotace z OP Životní prostředí

23 Lokalita projektu a životní prostředí Z pohledu lokalizace projektu v dané oblasti nevyplývají žádná výrazná omezení související s ochranou přírody. V dotčeném území se nacházejí dvě CHKO – při realizaci částí projektu na jejich územích je potřeba počítat s možnými komplikacemi, popř. s prodloužením termínů pro realizaci.

24 Lidské zdroje Realizací projektu bude vytvořeno cca 53 nových pracovních míst. Z toho 7 pracovních míst pro pracovníky v administrativě (vzdělání sš/vš) 46 pracovních míst v dělnických profesích (zš/vyučen). Projekt vykazuje přínos pro zaměstnanost v regionu, vytváří nová pracovní místa pro občany s nižší kvalifikací, kterých je v regionu dostatek.

25 Tabulka č. 19: Lidské zdroje stávající stavstav po realizaci administrati va dělnická prof. administrati va dělnická prof. město Havlíčkův Brod1 1 město Přibyslav15210 město Žďár nad Sázavou1 1 Technické služby HB134239 ODAS8 89 12 105 Svazek obcí Přibyslavsko0010 obecní kompostárna 10 sběrný dvůr 10

26 Tabulka č. 20: Harmonogram projektu č.etapynáplňforma realizacecíl termín (podproje kty 3,4,5,7) termín (podproje kty 1,2,6,8,9) 1 Příprava projektu, přesná definice a rozsah, podmínky realizacestudie proveditelnostireálný rámec projektuprosinec 06 2 definice podprojektů, aktivit a milníkůstudie proveditelnosti nastavení parametrů projektu tak, aby byl realizovatelnýprosinec 06 3 upřesnění potřeb účastníků, seznámení potenciálních investorů s projektem seminář, zveřejnění studie, osobní konzultace stanovení přesných podprojektů, místo, investor, termínúnor 07 5 vypracování stavební dokumentace, stavební řízení dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení vydané stavební povolení, potvrzená realizovatelnost podprojektu, termíny, rozpočetčerven 07není 6vypracování žádostí o dotace placená služba pro budoucí investoryzajištění finančních prostředků pro realizaci podprojektů zajištěné financování podprojektuprosinec 07duben 07 7realizace výběr dodavatelů, dodávka, převzetí díla dokončené dodávky pro zahájení provozuprosinec 10prosinec 08 8vyhodnocení projektukontrola naplnění cílů prosinec 10prosinec 08

27 Základní údaje o financování Projekt nelze realizovat bez využití dotací. Projekt je pro účely financování nutno rozdělit na několik částí (podprojektů), z nichž každá bude mít jiného investora, žadatele o dotaci i provozovatele. Důvody pro toto řešení jsou zejména následující: –na projektu se podílí soukromé i veřejnoprávní subjekty –realizace projektu bude na více místech, tj. na pozemcích různých majitelů –výstupy projektu budou majetkem více subjektů

28 Vhodný dotační titul Jako vhodný finanční nástroj pro tento projekt se jeví připravovaný Operační program Životní prostředí. Tento program bude možno využít od roku 2007. v současné době je k dispozici směrnice ministerstva Životního prostředí, která definuje parametry tohoto programu.

29 Č.Dílčí projektžadatel dluhová služba/ ekonomická analýza splnění ostatních požadavků splnění kritérií programu max % dotace 1Třídění komunálních odpadůobcenezjištěno 85 Havlíčkův Brod dle čestného prohlášení splňujeano 85 Přibyslav26ano 85 Žďár nad Sázavou28ano 85 2Modernizace svozové technikyODAS dle čestného prohlášení splňujeano 40 HBH Společnost neposkytla údaje--40 TSHB dle čestného prohlášení splňujeano 85 3Výstavba kompostárenobcenezjištěnoano 85 Havlíčkův Brod ano 85 Přibyslav26ano 85 Žďár nad Sázavou28ano 85 4 Výstavby a úprava třídících a skladovacích zařízeníHBH dle čestného prohlášení splňujeano 40 TSHB dle čestného prohlášení splňujeano 85 Tabulka č. 16: Analýza subjektů

30 ODAS dle čestného prohlášení splňujeano 40 5 Vybudování překladiště pro přepravu odpadů miroregion Poddoubraví? Havlíčkův Brod ano 85 6 Modernizace svozové techniky pro zbytkový KO na třídící linku v Přibyslaviobec Přibyslav26ano 85 7 Výstavby zařízení pro mechanicko- biologickou úpravuobec Přibyslav26ano 85 8 Modernizace demontážního střediska elektroodpadůODAS dle čestného prohlášení splňujeano 40 9 Ekologická výchova tématicky zaměřena na nakládání s odpady svazek obcí Přibyslavsko0ano 85 obce nezjištěno 85 Havlíčkův Brod ano 85 Přibyslav26ano 85 Žďár nad Sázavou28ano 85

31 Technické řešení projektu, organizace provozu a režijní náklady Všechny podprojekty jsou technicky realizovatelné. Rozpracovanost přípravy realizace jednotlivých částí je na velmi rozdílné úrovni, a podle toho je potřeba řídit následné realizační kroky. Je potřeba dopracovat jednotlivé aktivity do stádia pro investiční rozhodování. Jasné stanovisko budoucích investorů je v současné době (vzhledem k charakteru jejich rozhodování) nejdůležitějším krokem.

32 Financovatelnost Všechny zkoumané dotčené subjekty (budoucí investoři) splňují kritéria pro přidělení dotace z OP Životní prostředí. Všechny podprojekty splňují kritéria pro přidělení dotace z OP Životní prostředí. Kritéria byla posuzována na základě Směrnice MŽP pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky

33 Finanční a ekonomická analýza projektu Jednotlivé části projektu jsou z pohledu finanční a ekonomické analýzy popsány velmi rozdílně. Je to způsobeno rozdílnou úrovní připravenosti jednotlivých částí projektu k realizaci a také přístupem jednotlivých investorů. Finanční a ekonomická analýza nezavdala u žádné části projektu důvody k pochybám o její realizovatelnosti. Toto je dáno zejména dvěma skutečnostmi, kterými jsou výborná možnost uplatnění dotací z EU a přizpůsobování finančních vstupů podmínkám legislativním.

34 Analýza rizik Jednotlivé podprojekty budou využívat dotačních titulů EU. Zde vzniká řada rizik spojených s neudělením dotace, nebo s jejím následným odebráním. Je potřeba zpracovávat všechny dokumenty proškolenými odborníky, důsledně dodržovat všechna pravidla a ustanovení, termíny, hlášení. Samozřejmým předpokladem je přesné a přehledné, precizní účetnictví zúčastněných subjektů. Některé části projektu jsou závislé na okolním prostředí. Markantní je závislost na podmínkách odbytu zpracovaných odpadů. Tato závislost je dvojí – legislativní a finanční. Rizikem je možnost změny plánů, koncepcí a norem. Pokud by došlo ke zmírnění nebo odsunu termínů, bylo by potřeba zvážit, jestli nárůst ceny za nakládání s odpady podle této studie je únosný. Totéž platí pro změnu cen, za které se dají uplatnit vzniklé suroviny na trhu. Realizovatelnost projektu je ohrožena množstvím faktorů a rizik. Jejich eliminace je možná pouze neustálou průběžnou kontrolou jejich vzniku a okamžitou reakcí v případě jakékoliv změny výchozích podmínek nebo vzniku rizikového faktoru.

35 Závěrečná doporučení při realizaci projektu Zvláštní důraz je potřeba klást na vypracování dodavatelských smluv. Je třeba dbát na neustálou kontrolu dodržování všech předpokladů, které byly použity při přípravě projektu. Každou změnu je potřeba vyhodnotit, kvantifikovat její důsledky a vyvodit potřebné závěry. Tragické následky může mít zvyšování finanční náročnosti jednotlivých položek rozpočtu, nedodržování termínů jednotlivými dodavateli, či jejich subdodavateli. Vyhodnocení dosažení stanovených cílů je nezbytnou součástí každého projektu. Musí být prováděno po celou dobu života projektu. Tento postup je důležitý zejména pro včasná odhalení rizik ovlivňujících úspěšnost projektu a možnost jejich eliminace.

36 Setkání starostů 19.12.2006 v Přibyslavi Při příležitosti setkání starostů obcí mikroregionu Přibyslavsko byl představen projekt Představení projektu Seznámení přítomných s probíhajícími úpravami na skládce Přítomní vyplnili dotazník

37 Dotazník

38 Zpráva o pracovní cestě Datum: 1.2.2007 Místo: Velká Losenice, Havlíčkova Borová, Česká Bělá, Ždírec nad Doubravou, Polná Účastníci: Ing. Musil (Přibyslav), Z. Bouda (EAV), starostové obcí Předmět jednání: odpadová problematika v uvedených obcích, výstavba sběrných dvorů kompostáren, překladiště odpadů, další aplikace projektu

39 Zápis z návštěvy zpracovatelského zařízení na směsný komunální odpad (obsah popelnic) a úložiště zbytku (skládka) v obci LIEZEN, Rakousko, 7. prosince 2006 Účastníci: Ing. Jiří Musil – město Přibyslav, Josef Zábrana – skládka Ronov/S (Přibyslav), Ing. Zbyněk Bouda a Ing. Jaroslav Emmer – Energetická agentura Vysočiny (EAV), Ing. Zdeněk Endrle, Irena Nečasová – Technické služby Havlíčkův Brod (TS HB), Beno Trávníček – město Havlíčkův Brod, OŽP Organizace: Ing. Milan Ipolt, Ipolt CZ, s.r.o., Praha a Ing. Jaroslav Novák reprezentant Lindner recyclingtech pro ČR a SR Kontakty a fotodokumentace: k dispozici na odboru ŽP města Havlíčkův Brod

40 Ostatní aktivity Zájem ostatních zpracovatelů Jednání KÚ Exkurze do Liezenu 2 Prohlídka skládky Ronov Prohlídka provozů firmy ODAS Prohlídka linky v Benešově

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Společný projekt nakládání s odpady zájmové oblasti horní posázaví."

Podobné prezentace


Reklamy Google