Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organizace Junáka…aneb k č emu mi to vlastn ě je? …abych mohl správn ě odpov ě d ě t na „Vrán ů v minitest“ 1)Kdo se stal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organizace Junáka…aneb k č emu mi to vlastn ě je? …abych mohl správn ě odpov ě d ě t na „Vrán ů v minitest“ 1)Kdo se stal."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organizace Junáka…aneb k č emu mi to vlastn ě je? …abych mohl správn ě odpov ě d ě t na „Vrán ů v minitest“ 1)Kdo se stal vlastníkem louky, kdy ž ji „SVAZARM“ daroval skaut ů m? (Kapitán / Baghira / Tábor Plavá č k ů / 150. oddíl Plavá č ci/ st ř edisko Pataamata / Junák jako celek) 2)Kdo byl stranou nájemní smlouvy na stran ě pronajímatele? (Kapitán / Baghira / Tábor Plavá č k ů / 150. oddíl Plavá č ci / st ř edisko Pataamata / Junák jako celek) 3)Kdo mohl nájemní smlouvu uzav ř ít - tedy podepsat? 4)Mohl by n ě kdo uzav ř ít smlouvu za „skauty“, pokud by Baghíra nedával „ka ž dému táboru plnou moc“? 5)Byla smlouva o prodeji louky platná, p ř esto ž e Hospodá ř ský ř ád Junáka p ř evod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje? Ordo et Iustitita

2 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organizace Junáka…aneb k č emu mi to vlastn ě je? …abych mohl správn ě odpov ě d ě t na „Vrán ů v minitest“ 1)Kdo se stal vlastníkem louky, kdy ž ji „SVAZARM“ daroval skaut ů m? (Kapitán / Baghira / Tábor Plavá č k ů / 150. oddíl Plavá č ci/ st ř edisko Pataamata / Junák jako celek) a)Kdo jsou skauti? Jakou má povahu jejich organizace? Kdo všechno má právní subjektivitu? Jak tyto subjekty vznikají, zaníkají a mění se? b)Co je to oddíl? Jak vzniká? Kdo za něj jedná? c)Jaké mají Kapitán a Baghira funkce? Jak jim vznikly? Jakou mají Kapitán a Baghira působnost a jaké pravomoci? Ordo et Iustitita

3 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organizace Junáka…aneb k č emu mi to vlastn ě je? …abych mohl správn ě odpov ě d ě t na „Vrán ů v minitest“ 2) Kdo byl stranou nájemní smlouvy na stran ě pronajímatele? (Kapitán / Baghira / Tábor Plavá č k ů / 150. oddíl Plavá č ci / st ř edisko Pataamata / Junák jako celek) a) Co je to tábor? Za jakých podmínek je možné v Junáku tábor pořádat? Ordo et Iustitita

4 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organizace Junáka…aneb k č emu mi to vlastn ě je? …abych mohl správn ě odpov ě d ě t na „Vrán ů v minitest“ 3) Kdo mohl nájemní smlouvu uzav ř ít - tedy podepsat? a) Kdo v Junáku za organizační jednotky činí právní jednání? Jak je do své funkce ustanoven? Jak tato funkce zaniká? Kde se to mohu dozvědět? Ordo et Iustitita

5 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organizace Junáka…aneb k č emu mi to vlastn ě je? …abych mohl správn ě odpov ě d ě t na „Vrán ů v minitest“ 4) Mohl by n ě kdo uzav ř ít smlouvu za „skauty“, pokud by Baghíra nedával „ka ž dému táboru plnou moc“? a) Může Baghira z titulu své funkce vedoucího střediska udělovat plné moci? Potřebuje k tomu něčí souhlas? b) Potřebuje vedoucí střediska k něčemu souhlas jiného orgánu Junáka? c) Kdo může za středisko jednat i bez plné moci a v jakých záležitostech? Jak to mohu prokázat navenek (osobám mimo Junáka)? Ordo et Iustitita

6 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organizace Junáka…aneb k č emu mi to vlastn ě je? …abych mohl správn ě odpov ě d ě t na „Vrán ů v minitest“ 5) Byla smlouva o prodeji louky platná, p ř esto ž e Hospodá ř ský ř ád Junáka p ř evod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje? a) Co je to Hospodářský řád? Kdo řády vydává a kde je najdu? Jak je pro mě Hospodářský řád závazný a co se stane, když jej poruším? b) Co je to VRJ? Co mi může přikázat a jak? Jak se VRJ ustanovuje? Kdo VRJ zastupuje a jak jedná? Čím se VRJ sama řídí? Ordo et Iustitita

7 2012 / 2013 ZASTOUPENÍ …musím mimo jiné znát z ZASTOUPENÝ T Ř ETÍ OSOBA SMLOUVA, PRÁVA A POVINNOSTI DOHODA O ZASTUPOVÁNÍ ZÁSTUPCE PROJEV VŮLE

8 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Vztah zastoupeného a zástupce tj. vztah Junáka jako spolku a osoby za Junáka jednající Musím znát: -kdo je zastoupeným (Junák, st ř edisko…) -kdo je zástupce (starosta Junáka, vedoucí st ř ediska, v ů dce oddílu) -co všechno je sou č ástí dohody o zastupování ( č lenství v Junáku, vnit ř ní právo Junáka a jak toto vnit ř ní právo vzniká) -jak se pozná, kdo je v dané situaci zástupce Junáka a jak k této funkci p ř išel (volby a jmenování do funkcí v Junáku) Ordo et Iustitita

9 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Pro č je d ů le ž itá organiza č ní struktura Junáka i z hlediska výchovného? -Junák stojí na č inovnické demokratické samospráv ě – d ě ti i č inovníci se u č í demokratickým mechanizm ů m, p ř ijímají tyto procesy ve své slo ž itosti a zdlouhavosti jako p ř irozený hodnotový rámec, -základní postuláty skautské výchovy jsou v p ř edpisech Junáka p ř ímo zakotveny (poslání, zákon, slib), -organiza č ní struktura Junáka by m ě la p ř ispívat k efektivní výchov ě mladých lidí a č inovníci by si m ě li být v ě domi svých práv a povinností, tedy jak mohou sm ěř ování Junáka č i organiza č ní jednotky ovlivnit Ordo et Iustitita

10 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Junák jako spolek (Junáka – č eský skaut, z. s.) -právní osobnost Junáka jako spolku je odvozena ze zákona č. 89/2012 Sb., ob č anský zákoník (§ 214 a násl.) -Junák je právnickou osobou – spolkem -Junák je základními charakteristikami vymezen i ve Stanovách: dobrovolný, nezávislý, ve ř ejn ě prosp ě šný a nepolitický spolek, jeho ž ú č elem je v souladu se skautskými principy a metodami podporovat všestranný rozvoj osobnosti mladých lidí -spolek je zalo ž en za ur č itým ú č elem, ke kterému mají sm ěř ovat veškeré jeho č innosti, a to co nejefektivn ě ji -Junák je zapsán ve spolkovém rejst ř íku vedeném rejst ř íkovým soudem ( http://or.justice.cz) http://or.justice.cz Ordo et Iustitita

11 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Junák a jeho organiza č ní struktura -v Junáku je registrováno 50 tis. č len ů = > organizační struktura: -junácké okresy a junácké kraje (vyšší organizační jednotky – VOJ) -střediska (základní organizační jednotky – ZOJ) -zvláštní organizační jednotky (většinou neslouží přímo účelu Junáka, ale podpůrným činnostem) -organizační jednotky mají právní osobnost odvozenou od Junáka jako celku a občanský zákoník je nazývá pobočnými spolky (§ 228 a násl. NOZ) -každá organizační jednotka má jako pobočný spolek svůj statutární orgán, může mít svá práva a povinnosti a má své členy -organizační jednotky se také zapisují do spolkového rejstříku (http://or.justice.cz)http://or.justice.cz Ordo et Iustitita

12 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Stanovy = základní a nejvyšší p ř edpis vnit ř ního práva Junáka -všechny druhy p ř edpis ů vnit ř ního práva Junáka, všechny organiza č ní jednotky a všechny č innosti Junáka jsou vymezeny ve Stanovách - obsah: Hlava prvníZákladní ustanovení Hlava druháPrincipy a metoda skautské výchovy Hlava t ř etí Č lenové Hlava č tvrtá Č inovníci Hlava pátáOrganiza č ní struktura Hlava šestáVnit ř ní právo Ordo et Iustitita

13 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Hlava sedmáStatutární orgány Hlava osmáÚst ř ední orgány a jejich ustavení Hlava devátáValný sn ě m Hlava desátáNá č elnictvo Hlava jedenáctáStarosta a Výkonná rada Hlava dvanáctáÚst ř ední revizní komise Hlava t ř ináctáRozhod č í a smír č í rada Hlava č trnáctáP ř echodná a záv ě re č ná ustanovení Ordo et Iustitita

14 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Č lenství v Junáku - č lenem Junáka se m ůž e stát ka ž dý, kdo pobývá v Č R v souladu se zákonem a souhlasí s posláním, principy a výchovnou metodou skautského hnutí. -Druh: ř ádné (individuální) a č estné -Vznik: zápisem do seznamu č len ů, který provedené organiza č ní jednotka, která o p ř ijetí č lena rozhodla na základ ě odevzdání závazné p ř ihlášky do Junáka -Práva č lena: podílet se na č innosti, nosit skautský kroj, u ž ívat skautské symboly, být informován o záva ž ných spolkových zále ž itostech, získávat skautskou kvalifikaci, podávat návrhy, p ř ipomínky a stí ž nosti, být volen a jmenován do funkcí v Junáku, být pov ěř en k pln ě ní úkol ů Junáka v souladu se svou kvalifikací a vnit ř ním právem Ordo et Iustitita

15 2012 / 2013 Ordo et Iustitia -Povinnosti člena: dodržovat vnitřní právo, být registrován, platit členské příspěvky (s výjimkou čest. členů), respektovat poslání, principy a výchovné metody skautského hnutí, složit skautský slib a řídit se jím -Zánik členství: okamžikem výmazem ze seznamu členů na základě → vystoupením jako dobrovolného rozhodnutím člena, → úmrtí, → rozhodnutím organizační jednotky, po neregistrování se či nezaplacení členského příspěvku ani po upomínce, → rozhodnutím o vyloučení (u všech členů pro vážné porušení povinností člena, a to rozhodnutím disciplinárního orgánu; u člena mladšího 15ti let pro pro vážné překážky bránící účasti na výchovné činnosti, a to rozhodnutím organizační složny, přičemž jde jen o vyloučení z této složky) → zánikem organizační jednotky, zaniká-li bez právního nástupce Ordo et Iustitita

16 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Č inovník -klí č ový pojem, nebo ť v Junáku funguje jako tzv. „ č inovnická demokracie“ = č len Junáka, který p ř ijal spoluodpov ě dnost za napl ň ování poslání Junáka v souladu s principy vymezenými Stanovami spole č n ě s funkcí spojenou s ur č itou pravomocí -jde o dlouhodob ě jší funkci (tj. nejen ad hoc funkci) - č inovníkem se m ůž e stát jen osoba k výkonu funkce zp ů sobilá, a to od 15 roku ž ivota, osoba nezletilá avšak starší 15ti let je k výkonu funkce zp ů sobilá, je-li dostate č n ě vysp ě lá pro výkon funkce, kterou nezletilá osoba m ůž e vykonávat dle ř ádu -Vznik funkce: jmenováním nebo volbou -Práva č inovník ů : volit na sn ě mech jednotek, p ř ípadn ě Valném sn ě mu Ordo et Iustitita

17 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Povinnosti činovníků: seznámit se s povinnostmi plynoucími z výkonu funkce, plnit povinnosti odpovědně, jak nejlépe dovede, vzdělávat se a pečovat o svůj rozvoj, činovníci pověření výchovou mládeže jsou povinni je vychovávat ji v duchu základních skautských principů Zánik činovnické funkce: odstoupením z funkce; rozhodnutím orgánu, který do funkce činovníka ustanovil; ustanovením jiného činovníka do téže funkce, rozhodontím disciplinátního orgánu, Ordo et Iustitita

18 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organiza č ní struktura - úst ř ední orgány Junák - č eský skaut, z. s. (hlavní spolek) Valný sn ě m ř ádný = volební ( 1x 3,5 roku ) / mimo ř ádný Ná č elnictvo ná č elník + místoná č elník (mu ž i)+ ná č elní + místoná č elní ( ž eny) + 5 č len ů + 5 č lenek volených sn ě mem +14 zástupc ů kraj ů + 2 zástupci OS + 1 zástupce vodních sk. = celkem 30 (ideové ř ízení) Ordo et Iustitita

19 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organiza č ní struktura - úst ř ední orgány Junáka Výkonná rada starosta = statutární orgán - jmenován Ná č elnictvem + místostarosta + 5-9 zpravodaj ů (praktické, exekutivní ř ízení) Úst ř ední revizní komise 7 č len ů - volena sn ě mem (kontrola hospoda ř ení) Rozhod č í a smír č í rada 5 č len ů - volena sn ě mem ( ř ešení spor ů, výklad Stanov) Ordo et Iustitita

20 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organiza č ní struktura – vyšší organiza č ní slo ž ky (VOJ ) Junák – č eský skaut, kraj Praha, z. s. + 13 dalších kraj ů (pobo č ný spolek) Sn ě m nejvyšší orgán VOJ slo ž ený z č inovník ů registrovaných u VOJ Krajská rada volení č lenové + vedoucí okres ů, výkonný orgán VOJ P ř edseda = statutární orgán Revizní komise 3 č lenové - volena sn ě mem, kontrolní p ů sobnost Ordo et Iustitita

21 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organiza č ní struktura – vyšší organiza č ní slo ž ky (VOJ ) Junák – č eský skaut, okres Praha 4, z. s. (pobo č ný spolek) Sn ě m nejvyšší orgán VOJ slo ž ený z č inovník ů registrovaných u VOJ Okresní Rada volení č lenové + vedoucí st ř edisek, výkonný orgán VOJ P ř edseda = statutární orgán Revizní komise 3 č lenové - volena sn ě mem, kontrolní p ů sobnost Ordo et Iustitita

22 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Junák – č eská skaut, st ř edisko HV Ě ZDA Praha, z. s. (ZOJ) (pobo č ný spolek) Sn ě m delegáti = všichni č inovníci st ř ediska, nejvyšší orgán st ř ediska St ř edisková rada vedoucí st ř. + zástupce vedoucího st ř. + v ů dci oddíl ů + volení č lenové Vedoucí st ř ediska volen sn ě mem = statutární orgán Revizní komise 2+ č lenové - volena sn ě mem + spec. funkce (v inventariza č ní komisi, správce kluboven atd.) Ordo et Iustitita

23 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organiza č ní struktura - pokra č ování -všechny organiza č ní jednotky jsou pobo č nými spolky, jsou pod ř ízeny Junáku jako celku - zalo ž ení OJ: rozhodnutím Výkonné rady -vznik OJ: zápisem do rejst ř ík ů spolk ů -p ř em ě ny OJ: o rozd ě lení č i slou č ení OJ rozhoduje Výkonná rada zpravidla na návrh -zrušení OJ: rozhodnutím Výkonné rady zpravidla na návrh, rozhodnutím o zrušení vstupuje OJ do likvidace a Výkonné rada také ustanoví likvidátora -zánik OJ: výmazem ze spolkového rejst ř íku na základ ě p ř em ě ny nebo na základ ě zrušení s likvidací Ordo et Iustitita

24 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organiza č ní struktura – pokra č ování Zvláštní OJ -plní zvláštní úkoly, které jsou zakotveny v jejím statutu (SOS, TDC, VS Gemini) Zp ů sob hospoda ř ení OJ -OJ nakládají se svým jm ě ním s pé č í ř ádného hospodá ř e -nakládání s nemovitostmi podléhá souhlasu Výkonné rady -za dluhy ze vzniklé z č innosti OJ ru č í nad ř ízené OJ č i Junák do výše 100 tis. K č -Junák a OJ podporují své poslání také hospodá ř skou č inností p ř i respektování princip ů skautské výchovy a bez poškození pov ě sti Junáka Ordo et Iustitita

25 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Úst ř ední orgány (orgány Junáka jako celku)-Valný sn ě m (VS) - nejvyšší orgán Junáka, koná se ka ž dé 3 roky, nejpozd ě ji za 42 m ě s. - slo ž en z delegát ů zvolených st ř ediskovými sn ě my a č len ů úst ř edních orgán ů - pouze VS m ůž e m ě nit a schvalovat Stanovy, m ůž e rozhodnout o zániku Junáka -rozhoduje usneseními, usnášeníschopný je za p ř ítomnosti alespo ň ½ delegát ů a usnáší se prostou v ě tšinou, není-li stanoveno jinak -pro omezení samostatnosti Junáka č i jeho zrušení, zm ě nu Stanov č i pov ěř ení NJ k úprav ě Stanov p ř ísluší rozhodnout 3/5 v ě tšin ě delegát ů VS -návrhy usnesení VS mohou p ř edkládat: úst ř ední orgány, sn ě m Kmene dosp ě lých, sn ě my junáckých kraj ů, alespo ň 3 rady č i sn ě my VOJ, č i alespo ň 5 rad č i sn ě m ů ZOJ, alespo ň ¼ delegát ů VS č i osoby zmocn ě né Ř ádem Valného sn ě mu Ordo et Iustitita

26 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Úst ř ední orgány (orgány Junáka jako celku)-Ná č elnictvo - voleno VS v č etn ě ná č elní a místoná č elní, na č elníka a místoná č elníka -schvaluje vnit ř ní p ř edpisy – ř ády, stanovuje strategii Junáka, ř ídí Junáka mezi VS, jmenuje starostu a dává souhlas ke jmenování zpravodaj ů VR, schvaluje rozpo č et Junáka, -31 č len ů (14 volí VS, 14 jsou zástupci kraje, ná č elník a místoná č elník OS, kapitán vodních skaut ů ) -rozhoduje usneseními, která mohou být p ř ijata za p ř ítomnosti nejmén ě ½ č len ů Ná č elnictva, a to nadpolovi č ní v ě tšinou p ř ítomných č len ů -V č ele Ná č elnictva stojí na č elní a ná č elní, kte ř í jej svolávají a ř ídí Ordo et Iustitita

27 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Úst ř ední orgány (orgány Junáka jako celku) Výkonná rada -výkonný orgán mezi sn ě my -v č ele se starostou – nejde o kolektivní orgán, vše se odvíjí od v ů le starosty, který za č innost VR odpovídá -VR má zbytkovou p ů sobnost, tzn. č iní vše, co není vyhrazeno VS a Ná č elnictvu - ř ídí Junáka mezi sn ě my, právn ě i fakticky za Junáka jedná, schvaluje sm ě rnice, p ř ijímá rozhodnutí - č leny VR jsou: starosta, místostarosta (-ové), další č lenové pov ěř ení zpravodajskou funkcí -VR p ř edkládá ke schválení pr ů b ěž n ě Ná č elnictvu zprávy o své č innosti a plán č innosti na následující období Ordo et Iustitita

28 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Úst ř ední orgány (orgány Junáka jako celku) Úst ř ední revizní komise -má pravomoc a p ů sobnost jako kontrolní komise dle §262 ob č. zákoníku -nezávislý kontrolní orgán Junáka, -VS volí 7 č len ů s mo ž ností kooptace v p ř ípad ě chyb ě jících č len ů -ÚRK dohlí ž í nad ř ádným vedením zále ž itostí Junáka, zejména kontroluje veškeré hospoda ř ení Junáka (tj. Junáka jako celku i OJ) -ka ž dý č len Junáka je povinen ÚRK poskytnout sou č innost - č innost ÚRK ř ídí její p ř edseda, kterého si volí č lenové ÚRK ze svého st ř edu a který se zú č ast ň uje jednání VR Ordo et Iustitita

29 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Úst ř ední orgány (orgány Junáka jako celku) Rozhod č í a smír č í rada -má 5 č len ů s mo ž ností kooptování volených na uvoln ě ná míst- pravomoc a p ů sobnost jako rozhod č í komise spolku dle §265 ob č. zákoníku - RSR volí ze svého st ř edu p ř edsedu VRJ - ř eší: 1)Spory, jejích ž stranou je Junák, OJ nebo č len 2) Spory mezi orgány Junáka, p ř ípadn ě jinými jednotkami bez právní osobnosti (nap ř.oddíly) 3)Rozhoduje o zrušení p ř edpisu vnit ř ního práva nebo rozhodnutí pro jejich vady, a to na návrh n ě kterého z úst ř edních orgán ů (vyjma VS) č i junáckého kraje 4)P ř ezkoumávár rozhodnutí o vylou č ení 5) V dob ě mezi sn ě my vykládá Stanovy a usnesení VS Ordo et Iustitita

30 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Úst ř ední orgány (orgány Junáka jako celku) Rozhod č í a smír č í rada - č len Junáka je povinen RSR podat vysv ě tlení č i sv ě deckou výpov ěď, Ordo et Iustitita

31 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Orgány a funkce ve st ř edisku Sn ě m st ř ediska -nejvyšší orgán = st ř ediskový sn ě m se koná jednou za 3 - 3,5 rok ů -volí č leny st ř ediskové rady, vedoucího + zástupce vedoucího st ř ediska, č leny revizní komise -hlavní p ů sobností jsou ideová - dlouhodobá rozhodnutí, jimi ž ur č uje sm ěř ování st ř ediska -delegátem sn ě mu je ka ž dý č inovník ( č lov ě k, který dovršil 18 let a je ustanoven nebo zvolen do n ě jaké stálé funkce) registrovaný ve st ř edisku+p ř ípadn ě mladší č len starší 12ti let zvolený na Fóru mladších č len ů +p ř ípadn ě delegát zvolený Fórem rodi čů -1 č inovník = 1 hlas -svolavatelem sn ě mu je st ř edisková rada, svolán musí být vyhlášeno nejmén ě 30 dn ů p ř edem Ordo et Iustitita

32 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Orgány a funkce ve st ř edisku Sn ě m st ř ediska - ř ádný sn ě m st ř ediska je usnášeníschopný p ř i ú č asti alespo ň ½ delegát ů -usnesení je sn ě mem p ř ijímáno dle obecného ustanovená bodu 54 Stanov, a sice nejmén ě v ě tšinou p ř ítomných delegát ů sn ě mu Ordo et Iustitita

33 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Orgány a funkce ve st ř edisku St ř edisková rada -nejvyšší orgán mezi sn ě my, tzn. rozhoduje svými usneseními o všech zále ž itostech st ř ediska, které si nevyhradil sn ě m st ř ediska, a to v souladu s usneseními st ř ediskového sn ě mu, p ř edpisy a rozhodnutími nad ř ízených OJ a právními p ř edpisy -výlu č n ě rozhoduje o: - rozpo č tu a plánu st ř ediska na rok, úkoluje a kontroluje vedoucího st ř ediska - schválení zprávy o hospoda ř ení st ř ediska za uplynulý rok - stanovení výše č lenských p ř ísp ě vk ů pro č leny ve st ř edisku registrované - zalo ž ení oddílu, schvalování tábor ů (v ě tšinou v rozsahu hlášenek – pers.obsazení, rozpo č et, ú č astníci) - schvalování návrh ů vedoucího st ř ediska na jmenování zpravodaj ů Ordo et Iustitita

34 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Orgány a funkce ve st ř edisku St ř edisková rada -St ř edisková rada se skládá ze č len ů, kterými jsou: - vedoucí st ř ediska a jeho zástupce (-ci) - volení č lenové st ř ediskové rady - vedoucí oddíl ů daného st ř ediska - č lenové st ř ediskové rady mohou sv ů j hlas uplatnit sv ů j hlas i písemn ě nebo elektronicky nebo jiným pr ů kazným zp ů sobem, který si schválí -usnesení je sn ě mem p ř ijímáno dle obecného ustanovená bodu 54 Stanov, a sice v ě tšinou všech oprávn ě ných č len ů v p ř ípad ě hlasování mimo zasedání (písemn ě, elektronicky) anebo dle bodu 55 Stanov v ě tšinou p ř ítomných č len ů rady Ordo et Iustitita

35 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Orgány a funkce ve st ř edisku St ř edisková rada -st ř ediskovou radu svolává a ř ídí vedoucí st ř ediska -vedoucí st ř ediska je povinen st ř ediskovou radu svolat: -uplynulo-li více ne ž 130 dní od posledního zasedání -vyzve-li jej k tomu nejmén ě 1/3 oprávn ě ných č len ů -vyplývá-li to z rozhodnutí č i p ř edpisu pro n ě j závazného Ordo et Iustitita

36 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Orgány a funkce ve st ř edisku Vedoucí st ř ediska = statutární orgán st ř ediska – pobo č ného spolku = ř ídící orgán st ř ediska – základní organiza č ní jednotky -jedná za st ř edisko ve všech zále ž itostech, pokud si je nevyhradila st ř edisková rada, a to v souladu s právními p ř edpisy a vnit ř ním právem -nese za své jednání odpov ě dnost -m ůž e k jednání zmocnit další osoby, avšak i za jednání u č in ě ná za st ř edisko t ě mito osobami odpovídá -v p ř ípad ě nep ř ítomnosti vedoucího st ř ediska jej v plném rozsahu zastupuje zástupce vedoucího st ř ediska (je nerozhodné, zda právní jednání za st ř edisko u č inil vedoucí st ř ediska č i jeho zástupce) -pokud si to nevyhradí st ř edisková rada, vedoucí st ř ediska jmenuje a odvolává vedoucí výchovných jednotek st ř ediska, odvolává zpravodaje Ordo et Iustitita

37 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Orgány a funkce ve st ř edisku Revizní komise -dohlí ž í na ř ádné vedení všech zále ž itostí st ř ediska a reviduje jeho hospoda ř ení - č lenové jsou voleni st ř ediskovým sn ě mem a jejich po č et je nejmén ě 3 -p ř edsedu RK volí její č lenové ze svého st ř edu -v p ř ípad ě, ž e klesne po č et č len ů RK pod 3, kooptuje RK č lena z ř ad č len ů Junáka -p ř edseda RK č i č lenové se mohou ú č astnit zasedání st ř ediskové rady s hlasem poradním Ordo et Iustitita

38 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Orgány a funkce ve st ř edisku Zpravodajové -jmenován vedoucím st ř ediska se souhlasem st ř ediskové rady, odvolává vedoucí st ř ediska (bez souhlasu rady) -má stanovenu svou p ů sobnost (tzn. oblast p ů sobení) a pravomoc (tzn. nástroje k uplatn ě ní p ů sobnosti) -p ů sobnost zpravodaje je odvozena od všeobecné p ů sobnosti vedoucího st ř ediska, který nese kone č nou odpov ě dnost za výkon zpravodajské funkce -zpravodaj se m ůž e ú č astnit zasedání st ř ediskové rady s hlasem poradním, pokud nemá hlasovací právo z titulu jiné funkce -seznam doporu č ených zpravodaj ů a náplní jejich funkcí je uveden v p ř íloze k Organiza č nímu ř ádu Ordo et Iustitita

39 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Vnit ř ní právo Junáka -pravidla, jimi ž se Junák, jeho orgány a č lenové ř ídí ( ř ídící akty) -tvo ř eno zásadami a principy skautského hnutí, dopadem právního ř ádu, d ů sledky č lenství Junáka v mezinárodních skautských organizacích, Stanovami a dalšími ř ídícími akty Junáka a jeho orgán ů = rozhodnutí orgán ů Junáka a vnit ř ní p ř edpisy Junáka - jednání v rozporu s vnit ř ním právem nezp ů sobuje jeho neplatnost -vnit ř ní p ř edpisy a rozhodnutí ni ž ších orgán ů č i organiza č ních jednotek musí být v souladu s vnit ř ními p ř edpisy a rozhodnutími orgán ů a organiza č ních jednotek nad ř ízených -ka ž dý orgán Junáka uplat ň uje svou p ů sobnost prost ř ednictvím ř ídících akt ů (vydáváním vnit ř ních p ř edpis ů a rozhodnutími) -Ka ž dý nese zodpov ě dnost za své jednání v rozporu s vnit ř ním právem, které bylo ř ádn ě p ř ijato a mohl se s ním seznámit Ordo et Iustitita

40 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Rozhodnutí ( ř ídící akty v individuálních zále ž itostech) Sn ě my OJ - usnesení Rada OJ – rozhodnutí Vedoucí OJ – rozhodnutí Zmocn ě ný č inovník (vnit ř ním p ř edpisem č i rozhodnutím ) – rozhodnutí Opravné prost ř edky proti rozhodnutím Odpor – rozhoduje ten, proti jeho ž rozhodnutí odpor sm ěř uje nebo následn ě rada, nejde-li o její rozhodnutí Odvolání – podává se, není-li vyhov ě no odporu, rozhoduje rada nad ř ízené jednotky Mimo ř ádné opravné prost ř edky – rozhoduje RSRJ Ordo et Iustitita

41 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Vnit ř ní p ř edpisy ( ř ídící akty v obecných zále ž itostech) VS – Stanovy, usnesení NJ – ř ády VR – sm ě rnice OJ – vyhlášky Nejd ů le ž it ě jší p ř edpisy: Organiza č ní ř ád, Disciplinární ř ád, Hospodá ř ský ř ád, Krojový ř ád, Revizní ř ád, Ř ád pro vzd ě lávání a výchovu č inovník ů, Ř ád o skautských vyznamenáních Zdroj: http://krizovatka.skaut.cz/spisovna Ordo et Iustitita

42 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Vedoucí oddílu – v ů dce oddílu -jmenuje jej vedoucí st ř ediska, nebo rada st ř ediska (pokud si to vyhradila) -odvolává jej vedoucí st ř ediska -má komplexní p ů sobnost, pravomoc a odpov ě dnost za oddíl a jeho č innost - p ř edsedá oddílové rad ě - má zástupce (jednoho č i více) pop ř. i další "pomocné" vedoucí - je č inovníkem Junáka (st ř ediska) a je č lenem rady st ř ediska Poslání - Vést a vychovávat mláde ž v duchu Skautského zákona dle metod skautské výchovy na úrovni oddílu. Ordo et Iustitita

43 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Vedoucí oddílu – v ů dce oddílu Klí č ové oblasti: Výchova č inovník ů – zástupc ů a nástupc ů Výchova rádc ů Výchova ostatních č len ů Plánování č innosti Velké akce Vedení oddílových rad Klubovna a Oddílová pokladna a Sv ěř ený majetek Tábo ř išt ě Ordo et Iustitita

44 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Vedoucí oddílu – v ů dce oddílu Pravomoci oddílového vedoucího: 1. Jménem st ř ediska p ř ijímat nové č leny do oddílu 2. Navrhovat své zástupce na jmenování č i odvolání v ů dci st ř ediska 3. Ke všem v ě cem, ke kterým jsou tímto, nebo jinými p ř edpisy oprávn ě ni č lenové st ř ediskové rady 4. Jmenovat a odvolávat rádce a ostatní funkcioná ř e oddílu 5. Ud ě lovat pochvaly i tresty mladším č len ů m oddílu v rozsahu své pravomoci 6. Navrhovat pochvaly i tresty dosp ě lým č len ů m oddílu v ů dci st ř ediska Ordo et Iustitita

45 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Vedoucí oddílu – v ů dce oddílu Povinnosti oddílového vedoucího: 1. zpracovávat plán č innosti dle dispozic v ů dce st ř ediska, p ř ípadn ě p ř íslušného VZ st ř ediska 2. ř ídit oddílové rady 3. osobn ě oddíl ř ídit i organizovat č innost svých zástupc ů, oddílových rádc ů i rádc ů dru ž in 4. dbát, aby mladší č lenové oddílu slo ž ili ve stanovené lh ů t ě nová č kovskou zkoušku a slib a plnili stupn ě zdatnosti. 5. p ů sobit na č leny oddílu, aby dle svých zájm ů skládali odborné zkoušky, doporu č ovat je p ř íslušným instruktor ů m. Vést výchovnou evidenci o č lenech oddílu. 6. zajistit provád ě ní pravidelného bodování a hodnocení docházky Ordo et Iustitita

46 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Vedoucí oddílu – v ů dce oddílu Povinnosti oddílového vedoucího: 7. znát jméno, p ř ezdívku, v ě k, slu ž ební stá ř í, profesi (u mladších č len ů druh školy a t ř ídu) úsp ě chy i neúsp ě chy jak v profesi (ve škole) tak v oddílu ka ž dého č lena oddílu 8. sna ž it se znát vlastnosti č len ů oddílu, jejich vlohy, talent i nedostatky a omezení 9. v ě d ě t o vá ž ných zdravotních omezeních ka ž dého č lena (alergici, astmatici..) a znát zp ů sob lé č by, zajistit p ř íslušné léky na ka ž dé v ě tší akci 10. vybírat rádce, podrádce, oddílové rádce i zástupce a p ř ipravovat je na jejich funkce 11. kontrolovat znalosti a praktické návyky zástupc ů, oddílových rádc ů i rádc ů (a podrádc ů ) Ordo et Iustitita

47 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Vedoucí oddílu – v ů dce oddílu Povinnosti oddílového vedoucího: 13. Pravideln ě kontrolovat obsah lékárni č ky a zajistit, aby ka ž dá akce byla i zdravotn ě zabezpe č ena 14. Znát pravidla pou ž ívání, ukládání, ošet ř ování a udr ž ování materiálu a osobn ě kontrolovat jeho úplnost a stav (fyzická inventarizace) nejmén ě 2 x ro č n ě 15. Kontrolovat p ř ípravu materiálu p ř ed ka ž dou výpravou jako ž i jeho úplnost a stav po ní 16. Dbát na údr ž bu a provoz klubovny, na udr ž ování č istoty jako ž i na zabezpe č ení po ž ární ochrany 17. Vést stanovenou evidenci oddílu, v ž dy p ř esn ě znát po č ty č len ů oddílu i dru ž in (na akcích) 18. Zajistit registraci oddílu i jednotlivc ů – č len ů oddílu mladších i dosp ě lých ve stanovených termínech, zajistit hospoda ř ení Ordo et Iustitita


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Ordo et Iustitia Organizace Junáka…aneb k č emu mi to vlastn ě je? …abych mohl správn ě odpov ě d ě t na „Vrán ů v minitest“ 1)Kdo se stal."

Podobné prezentace


Reklamy Google