Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21.11. 2013 Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21.11. 2013 Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21.11. 2013 Lenka Valová

2 OBSAH Reprekomise MŠMT 23.10. 2013 I. Rozpočet 2014 II. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ III. Návrh KEN nově akreditovaných oborů IV. Kontrolní výpočet ukazatele A

3 I. ROZPOČET 2014 Návrh státního rozpočtu předložený vládou v demisi v říjnu 2013:  Výdaje rezortu MŠMT 137 268 973 tis. Kč  Věda a vysoké školy 38 297 863 tis. Kč - Vysoké školy bez výdajů na programy EU 2 1 770 802 tis. Kč - 0,15% (33 mil.Kč) Výzkum, vývoj, inovace 16 527 061tis. Kč

4 Vysoké školy  21 770 802 tis. Kč – celkem z toho 19 357 272 tis. Kč – provozní výdaje 1 863 530 tis. Kč – programové financování = změna poměru z 90,85:9,15 v roce 2013 na 91,44:8,56 v roce 2014 = navýšení výdajů na činnost o 98 500 tis. Kč a snížení výdajů na programové financování o 131 500 tis. Kč

5 Vývoj rozpočtovaných prostředků VŠ a VaV (v tis. Kč) 5

6 Vývoj počtu studentů Výsledek dohodovacího řízení 2014 (bez ZSP ) – 4,8% oproti roku 2013 pokles o 14 636 Projekce vysokého školství - materiál PedF UK Středisko vzdělávací politiky z 15.9. 2013 autorů Jana Kouckého a Aleše Bartuška

7  SVP navrhuje následující relativní meziroční změny počtu nově zapsaných studií na VVŠ mezi roky 2013 a 2014: B: - 7,6 % M: - 7,6 % N: - 6,8 % P: 0 %  v roce 2012 bylo (ve všech typech studijních programů) zapsáno více než 355 tisíc studií  v roce 2011 přes 363 tisíc  v roce 2016 poklesne jejich počet pod úroveň 300 tisíc  do roku 2020 pak dokonce téměř k hodnotě 246 tisíc  Nepochybně to bude mít závažné strukturální dopady na většinu veřejných vysokých škol v České republice  Na druhé straně je třeba si uvědomit, že se celkový počet zapsaných studií na veřejných vysokých školách dostane vlastně na docela nedávnou úroveň z roku 2003, tedy zhruba před deseti lety.

8 Navržené reformní kroky pro 2014  Pokračovat v podpoře kvalitativních ukazatelů – poměr A:K zůstává zachován (77,5:22,5) přidává se další parametr v rámci ukazatele K  Důraz na rozvojové nástroje – institucionální plány a centralizované rozvojové projekty  Postupné snížení počtu dotačních titulů (návrh úpravy ukazatele J a útlum ukazatele G)  Finanční posílení ukazatele F (o převážnou část z 98 500 tis. Kč, zbytek do ukazatele I)

9 II. Návrh úpravy Pravidel -1 Ukazatel A  Financování SP2+ snaha zamezit využívání této kategorie k nárůstu počtu studentů  Zrušení loňské úpravy Pravidel (využití limitu 1. ročníku i pro další léta studia), která by mohla školy motivovat k účelovému chování a k přijímání nadlimitního počtu studentů do 1. ročníků; průvodním jevem tohoto chování by byl výrazný nárůst financovaných studentů a tím snížení ukazatele výdajů na jednoho financovaného studenta  Zástupci RVŠ vyslovili jednoznačný souhlas, zástupci rektorů požadovali hlubší analýzu, jednání pokračují, proběhne další jednání s oběma reprezentacemi

10 II. Návrh úpravy Pravidel -2 Ukazatel K  Zavedení nového parametru Mezinárodní granty a tím vyvolaná úprava vah  Rozšíření souboru indikátorů hodnotících výsledky škol v oblasti výzkumu a vývoje  Předsednictvo Rady VŠ konstatuje, že návrh úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ opět neobsahuje v rámci ukazatele K parametry umožňující diferenciaci VŠ, stejně tak neobsahuje analýzu dopadu poměrně rozsáhlého zásahu do ukazatele K zařazením nového parametru mezinárodních grantů s váhou 5 %.

11 Váhy parametrů K Ukazatel K2012 2013 Návrh 2014 Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 %29,0 % 26% Započítané body RUV 1,7 %2,0 % 2% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % 3% Mezinárodní granty5% Vlastní příjmy 3,0 % 3% Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % 2% Zaměstnanost absolventů 32,0 % 32% Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 % 2% „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 % 3% Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 % 11% Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 % 11%

12 Veřejná vysoká škola Rozpočet roku 2013Varianta - dopočtené MGRozdíl oproti rozpočtu 2013 Změna A+K v % AKA+KAK AK 11000UK 1 825 491794 8352 620 3261 825 491791 7402 617 2310-3 096 -0,12% 12000JU 426 216110 674536 890426 216108 001534 2170-2 673 -0,50% 13000UJEP 351 38765 624417 011351 38764 466415 8530-1 158 -0,28% 14000MU 1 358 181432 2151 790 3961 358 181449 5311 807 712017 316 0,97% 15000UP 767 182225 810992 767 182216 795983 9770-9 015 -0,91% 16000VFU Brno 203 74548 117251 862203 74546 376250 1210-1 742 -0,69% 17000OU 338 96281 663420 625338 96280 224419 1860-1 438 -0,34% 18000UHK 244 90649 948294 854244 90649 598294 5040-351 -0,12% 19000SU 227 10144 723271 824227 10143 692270 7930-1 031 -0,38% 21000ČVUT 971 086328 0651 299 151971 086338 0211 309 10709 956 0,77% 22000VŠCHT Praha 231 21889 690320 908231 21897 384328 60207 693 2,40% 23000ZČU 498 266140 411638 677498 266134 680632 9460-5 731 -0,90% 24000TUL 290 91972 727363 646290 91970 083361 0020-2 644 -0,73% 25000UPa 377 96587 932465 897377 96586 201464 1660-1 731 -0,37% 26000VUT v Brně 841 043254 7061 095 749841 043262 4321 103 47507 726 0,71% 27000VŠB-TUO 706 004144 464850 468706 004142 487848 4910-1 976 -0,23% 28000UTB ve Zlíně 464 51887 367551 885464 51885 601550 1190-1 766 -0,32% 31000VŠE 455 940122 636578 576455 940121 423577 3630-1 213 -0,21% 41000ČZU v Praze 712 334151 522863 856712 334149 150861 4840-2 372 -0,27% 43000MENDELU 417 871105 267523 138417 871101 553519 4240-3 714 -0,71% 51000AMU v Praze 197 79054 210252 000197 79053 503251 2930-707 -0,28% 52000AVU v Praze 51 55115 31166 86251 55115 21866 7690-92 -0,14% 53000VŠUP v Praze 73 33524 81398 14873 33524 71798 0520-96 -0,10% 54000JAMU 108 70929 872138 581108 70929 731138 4400-141 -0,10% 55000VŠP Jihlava 86 06211 75297 81486 06211 74697 8080-6 -0,01% 56000VŠTE 97 4963 954101 45097 4963 954101 4500000,00% C e l k e m12 325 2783 578 30615 903 58412 325 2783 578 30615 903 5840000,00%

13 Návrh úpravy Pravidel – 2  Mezinárodní granty – původní návrh MŠMT -Databáze E-Corda ( E xternal CO mmon R esearch Da ta Warehouse) databáze projektů 7. Rámcového programu vytvořená EK  Při jednání Reprekomise zpochybněn zástupci RVŠ  Závěrečný návrh MŠMT na jednání 7.11. – do parametru Mezinárodní granty budou zahrnuty všechny zahraniční výzkumné granty

14 II. Návrh úpravy Pravidel -3 Ukazatel J  Dotace na ubytování a stravování – původně 2 varianty: - zrušit - zjednodušit získání souhlasu smluvního zajišťování stravy  Na jednání Reprekomise doplněny o 3.variantu – zrušit a sloučit s ukazatelem U (ubytovací stipendia)  Nesouhlas RVŠ (viz usnesení PRVŠ ze 17.10.), další jednání proběhlo 7.11. – závěr – ukazatel J nebude měněn, MŠMT nebude udělovat souhlas VŠ k dodavatelskému způsobu zajišťování stravy

15 II. Návrh úpravy Pravidel -4 Ukazatel F  Fond vzdělávací politiky – dílčí změna termínů podávání žádostí  Závěrečné zprávy z projektů  doplnění ustanovení o nakládání se závěrečnými zprávami (ZZ)  povinnost VVŠ zaslat ZZ do 1 měsíce  ověření ZZ a projednání grémiem  Zrušení povinnosti dokládat kontrolní formulář

16 II. Rozšíření úpravy Pravidel-5 Na základě usnesení P RVŠ z 17.10. požadováno dále v Pravidlech:  Zajištění financování závěrečných oponentních řízení FRVŠ roku 2013 v roce 2014 – nezbytné doplnění čl. 19 Ukazatel G  Udržitelnost funkčnosti ISAAR-F – pro možnost řešit cestou projektu Fondu vzdělávací politiky nutno doplnit čl. 22 odst. 6 – řešení mimořádných událostí  Odsouhlaseno – Pravidla budou takto doplněna

17 III. Návrh KEN u nových SP  U 32 SP použita metoda stanovení KEN na základě podobnosti  U 2 SP pak na základě metody podrobného rozboru skladby předmětů a jejich ekonomické náročnosti vztažené k jiným SP nikoliv k absolutním hodnotám

18 IV. Různé - Kontrolní výpočet ukazatele A rozpočtu VVŠ na r. 2013 Důvod: Zákon o rozpočtových pravidlech vyžaduje poskytovat prostředky ze státního rozpočtu na základě úplných a pravdivých údajů. Postup: Provedení nového výpočtu z dat databáze SIMS k datu 31. 10. 2012 generovaných po opravách dne 10. 9. 2013 a porovnání s původním. Úprava rozpočtu bude provedena u těch VVŠ, u nichž nový výpočet prokázal oproti původnímu výpočtu snížení výše příspěvku v „A“.

19 Název VŠ Částka podle původního výpočtu Částka podle kontrolního výpočtu Rozdíl: původní výpočet minus kontrolní UK Praha 1 825 491 0 JU České Budějovice 426 216 0 UJEP Ústí nad Labem 351 387351 341-46 MU Brno 1 358 1811 358 179-2 UP Olomouc 767 182 0 VFU Brno 203 745203 639-106 OU Ostrava 338 962338 848-114 Univerzita Hradec Králové 244 906 0 SU Opava 227 101 0 ČVUT Praha *) 971 086 0 VŠCHT Praha 231 218231 072-146 ZČU Plzeň 498 266 0 TU Liberec 290 919290 836-83 UPa Pardubice 377 965377 908-57 VUT Brno 841 043 0 VŠB-TU Ostrava 706 004705 994-10 UTB Zlín 464 518464 449-69 VŠE Praha 455 940455 915-25 ČZU Praha 712 334 0 MZLU Brno 417 871 0 AMU Praha 197 790 0 AVU Praha 51 55150 895-656 VŠUP v Praze 73 33573 169-166 JAMU Brno 108 709 0 VŠ polytech. Jihlava 86 06285 999-63 VŠTE Č. Budějovice 97 496 0 Celkem 12 325 27812 323 735-1 543

20 20

21  Materiál nebyl součástí podkladových materiálů  Nebyly předloženy konkrétní analýzy ani realizační kroky  Závěr : požadavek předložit analýzu a konkretizovat realizační kroky a to v celém kontextu Pravidel…..

22 Návrh usnesení  Sněm RVŠ bere na vědomí informace o jednání Reprekomise MŠMT k návrhu rozpočtu VŠ na rok 2014 a úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ.


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21.11. 2013 Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google