Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21.11. 2013 Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21.11. 2013 Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ Lenka Valová

2 OBSAH Reprekomise MŠMT I. Rozpočet 2014 II. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ III. Návrh KEN nově akreditovaných oborů IV. Kontrolní výpočet ukazatele A

3 I. ROZPOČET 2014 Návrh státního rozpočtu předložený vládou v demisi v říjnu 2013:  Výdaje rezortu MŠMT tis. Kč  Věda a vysoké školy tis. Kč - Vysoké školy bez výdajů na programy EU tis. Kč - 0,15% (33 mil.Kč) Výzkum, vývoj, inovace tis. Kč

4 Vysoké školy  tis. Kč – celkem z toho tis. Kč – provozní výdaje tis. Kč – programové financování = změna poměru z 90,85:9,15 v roce 2013 na 91,44:8,56 v roce 2014 = navýšení výdajů na činnost o tis. Kč a snížení výdajů na programové financování o tis. Kč

5 Vývoj rozpočtovaných prostředků VŠ a VaV (v tis. Kč) 5

6 Vývoj počtu studentů Výsledek dohodovacího řízení 2014 (bez ZSP ) – 4,8% oproti roku 2013 pokles o Projekce vysokého školství - materiál PedF UK Středisko vzdělávací politiky z autorů Jana Kouckého a Aleše Bartuška

7  SVP navrhuje následující relativní meziroční změny počtu nově zapsaných studií na VVŠ mezi roky 2013 a 2014: B: - 7,6 % M: - 7,6 % N: - 6,8 % P: 0 %  v roce 2012 bylo (ve všech typech studijních programů) zapsáno více než 355 tisíc studií  v roce 2011 přes 363 tisíc  v roce 2016 poklesne jejich počet pod úroveň 300 tisíc  do roku 2020 pak dokonce téměř k hodnotě 246 tisíc  Nepochybně to bude mít závažné strukturální dopady na většinu veřejných vysokých škol v České republice  Na druhé straně je třeba si uvědomit, že se celkový počet zapsaných studií na veřejných vysokých školách dostane vlastně na docela nedávnou úroveň z roku 2003, tedy zhruba před deseti lety.

8 Navržené reformní kroky pro 2014  Pokračovat v podpoře kvalitativních ukazatelů – poměr A:K zůstává zachován (77,5:22,5) přidává se další parametr v rámci ukazatele K  Důraz na rozvojové nástroje – institucionální plány a centralizované rozvojové projekty  Postupné snížení počtu dotačních titulů (návrh úpravy ukazatele J a útlum ukazatele G)  Finanční posílení ukazatele F (o převážnou část z tis. Kč, zbytek do ukazatele I)

9 II. Návrh úpravy Pravidel -1 Ukazatel A  Financování SP2+ snaha zamezit využívání této kategorie k nárůstu počtu studentů  Zrušení loňské úpravy Pravidel (využití limitu 1. ročníku i pro další léta studia), která by mohla školy motivovat k účelovému chování a k přijímání nadlimitního počtu studentů do 1. ročníků; průvodním jevem tohoto chování by byl výrazný nárůst financovaných studentů a tím snížení ukazatele výdajů na jednoho financovaného studenta  Zástupci RVŠ vyslovili jednoznačný souhlas, zástupci rektorů požadovali hlubší analýzu, jednání pokračují, proběhne další jednání s oběma reprezentacemi

10 II. Návrh úpravy Pravidel -2 Ukazatel K  Zavedení nového parametru Mezinárodní granty a tím vyvolaná úprava vah  Rozšíření souboru indikátorů hodnotících výsledky škol v oblasti výzkumu a vývoje  Předsednictvo Rady VŠ konstatuje, že návrh úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ opět neobsahuje v rámci ukazatele K parametry umožňující diferenciaci VŠ, stejně tak neobsahuje analýzu dopadu poměrně rozsáhlého zásahu do ukazatele K zařazením nového parametru mezinárodních grantů s váhou 5 %.

11 Váhy parametrů K Ukazatel K Návrh 2014 Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 %29,0 % 26% Započítané body RUV 1,7 %2,0 % 2% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % 3% Mezinárodní granty5% Vlastní příjmy 3,0 % 3% Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % 2% Zaměstnanost absolventů 32,0 % 32% Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 % 2% „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 % 3% Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 % 11% Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 % 11%

12 Veřejná vysoká škola Rozpočet roku 2013Varianta - dopočtené MGRozdíl oproti rozpočtu 2013 Změna A+K v % AKA+KAK AK 11000UK ,12% 12000JU ,50% 13000UJEP ,28% 14000MU ,97% 15000UP ,91% 16000VFU Brno ,69% 17000OU ,34% 18000UHK ,12% 19000SU ,38% 21000ČVUT ,77% 22000VŠCHT Praha ,40% 23000ZČU ,90% 24000TUL ,73% 25000UPa ,37% 26000VUT v Brně ,71% 27000VŠB-TUO ,23% 28000UTB ve Zlíně ,32% 31000VŠE ,21% 41000ČZU v Praze ,27% 43000MENDELU ,71% 51000AMU v Praze ,28% 52000AVU v Praze ,14% 53000VŠUP v Praze ,10% 54000JAMU ,10% 55000VŠP Jihlava ,01% 56000VŠTE ,00% C e l k e m ,00%

13 Návrh úpravy Pravidel – 2  Mezinárodní granty – původní návrh MŠMT -Databáze E-Corda ( E xternal CO mmon R esearch Da ta Warehouse) databáze projektů 7. Rámcového programu vytvořená EK  Při jednání Reprekomise zpochybněn zástupci RVŠ  Závěrečný návrh MŠMT na jednání – do parametru Mezinárodní granty budou zahrnuty všechny zahraniční výzkumné granty

14 II. Návrh úpravy Pravidel -3 Ukazatel J  Dotace na ubytování a stravování – původně 2 varianty: - zrušit - zjednodušit získání souhlasu smluvního zajišťování stravy  Na jednání Reprekomise doplněny o 3.variantu – zrušit a sloučit s ukazatelem U (ubytovací stipendia)  Nesouhlas RVŠ (viz usnesení PRVŠ ze ), další jednání proběhlo – závěr – ukazatel J nebude měněn, MŠMT nebude udělovat souhlas VŠ k dodavatelskému způsobu zajišťování stravy

15 II. Návrh úpravy Pravidel -4 Ukazatel F  Fond vzdělávací politiky – dílčí změna termínů podávání žádostí  Závěrečné zprávy z projektů  doplnění ustanovení o nakládání se závěrečnými zprávami (ZZ)  povinnost VVŠ zaslat ZZ do 1 měsíce  ověření ZZ a projednání grémiem  Zrušení povinnosti dokládat kontrolní formulář

16 II. Rozšíření úpravy Pravidel-5 Na základě usnesení P RVŠ z požadováno dále v Pravidlech:  Zajištění financování závěrečných oponentních řízení FRVŠ roku 2013 v roce 2014 – nezbytné doplnění čl. 19 Ukazatel G  Udržitelnost funkčnosti ISAAR-F – pro možnost řešit cestou projektu Fondu vzdělávací politiky nutno doplnit čl. 22 odst. 6 – řešení mimořádných událostí  Odsouhlaseno – Pravidla budou takto doplněna

17 III. Návrh KEN u nových SP  U 32 SP použita metoda stanovení KEN na základě podobnosti  U 2 SP pak na základě metody podrobného rozboru skladby předmětů a jejich ekonomické náročnosti vztažené k jiným SP nikoliv k absolutním hodnotám

18 IV. Různé - Kontrolní výpočet ukazatele A rozpočtu VVŠ na r Důvod: Zákon o rozpočtových pravidlech vyžaduje poskytovat prostředky ze státního rozpočtu na základě úplných a pravdivých údajů. Postup: Provedení nového výpočtu z dat databáze SIMS k datu generovaných po opravách dne a porovnání s původním. Úprava rozpočtu bude provedena u těch VVŠ, u nichž nový výpočet prokázal oproti původnímu výpočtu snížení výše příspěvku v „A“.

19 Název VŠ Částka podle původního výpočtu Částka podle kontrolního výpočtu Rozdíl: původní výpočet minus kontrolní UK Praha JU České Budějovice UJEP Ústí nad Labem MU Brno UP Olomouc VFU Brno OU Ostrava Univerzita Hradec Králové SU Opava ČVUT Praha *) VŠCHT Praha ZČU Plzeň TU Liberec UPa Pardubice VUT Brno VŠB-TU Ostrava UTB Zlín VŠE Praha ČZU Praha MZLU Brno AMU Praha AVU Praha VŠUP v Praze JAMU Brno VŠ polytech. Jihlava VŠTE Č. Budějovice Celkem

20 20

21  Materiál nebyl součástí podkladových materiálů  Nebyly předloženy konkrétní analýzy ani realizační kroky  Závěr : požadavek předložit analýzu a konkretizovat realizační kroky a to v celém kontextu Pravidel…..

22 Návrh usnesení  Sněm RVŠ bere na vědomí informace o jednání Reprekomise MŠMT k návrhu rozpočtu VŠ na rok 2014 a úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ.


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21.11. 2013 Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google