Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola projektu Zlín, 30. 5. 2012 Ing. Jaroslav Kubín a Ing. Jiří Boháček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola projektu Zlín, 30. 5. 2012 Ing. Jaroslav Kubín a Ing. Jiří Boháček."— Transkript prezentace:

1 Kontrola projektu Zlín, 30. 5. 2012 Ing. Jaroslav Kubín a Ing. Jiří Boháček

2 Obsah prezentace  Základní pravidla a povinnosti pro realizaci projektů  Vymezení legislativního prostředí  Druhy kontrol a kontrolních subjektů  Pravidla pro konání kontrol a dopady kontrolní činnosti  Tipy pro bezproblémový průběh kontrol projektů

3 Základní pravidla  Schválení žádosti o dotaci je sice velkým úspěchem, ale skutečností je, že tím teprve začíná dlouhá cesta plná povinností, nařízení a pravidel, která je nutné naplnit a dodržet, než bude dotace s konečnou platností žadateli proplacena.

4 Základní pravidla Mezi nejdůležitější povinnosti příjemce patří zejména:  vybrat řádně dodavatele zboží, služeb a prací v souladu se ZVZ či podle pravidel příslušného OP,  zajistit potřebnou publicitu projektu,  vést důkladné účetnictví a na analytických účtech rozlišovat výdaje a příjmy projektu,  dodržet výstupy a harmonogram projektu  v pravidelných intervalech informovat poskytovatele o průběhu projektu a jeho výsledcích.  navíc se realizátoři projektů se musí pravidly dotačních programů bezpodmínečně řídit, i když výsledek hodnocení ještě není znám!

5 Základní pravidla – správná dokumentace  každý dotační titul si stanovuje vlastní pravidla realizace projektu a vlastní povinnosti příjemců dotací  tato pravidla liší mezi dotačními programy navzájem, ale také může docházet k odlišnostem mezi různými koly výzev v rámci jednoho programu, popř. dokonce mezi různými verzemi týž příruček v rámci jedné výzvy!  prvním důležitým krokem při správné realizaci projektu je tedy výběr relevantních příruček a pokynů, kterými se bude příjemce dotace při realizaci projektu řídit.  stejně tak je nutné sledovat vývoj případných změn v administraci projektu či v povinnostech příjemců v průběhu realizace.

6 Základní pravidla – správná dokumentace  v okamžiku doporučení projektu k podpoře v rámci vybraného dotačního titulu je zahájena příprava podpisu dvoustranného dokumentu o poskytnutí dotační podpory  podpisem Smlouvy vyvstává příjemci spousta povinností vyjmenovaných právě v této Smlouvě, které bude muset při realizaci a ještě po ní plnit, a to nejen administrativních.  příručky jsou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele dotace

7 Základní pravidla – správná dokumentace  pro úspěšné žadatele o dotaci, kteří se již stali příjemci dotací, je základním dokumentem tzv. příručka pro příjemce dotace  tato bývá dále rozvedena a vysvětlena pro klíčové oblasti ve zvláštních příručkách (např. pro způsobilé výdaje projektu a jejich vykazování, pravidla pro výběr dodavatelů, pravidla pro povinnou publicitu projektu)  pro příjemce dotace je znění smlouvy závazné a příjemce jej musí plně respektovat a dodržovat.  při neplnění povinností sankce za neplnění, a to nepřidělení, krácení či odebrání již přidělené dotace, v horším případě potom spojeno s vyměřením penále.

8 Základní povinnosti příjemce dotace  řídit se platnou dokumentací OP – zejména příručky, metodické pokyny či pravidla  zahájit fyzickou realizaci projektu v určitém stanoveném časovém limutu od podpisu smlouvy  hlásit vzniklé změny v průběhu realizace projektu  iformovat ŘO o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv  dodržovat harmonogram projektu a naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve smlouvě a udržet je po dobu udržitelnosti  vést oddělenou účetní evidenci a dodržovat pravidla pro publicitu  archivovat dokumentaci projektu po stanovenou dobu

9 Základní povinnosti příjemce  Příjemce je povinen předkládat pravdivé a úplné informace o průběhu realizace a zajištění udržitelnosti projektu, přičemž tyto informace předává zejména prostřednictvím monitorovacích zpráv o projektu.  Povinností příjemce je průběžně sledovat, zda čerpání finančních prostředků probíhá v souladu se schváleným rozpočtem projektu.  K zahájení realizace projektu, tj. k zahájení aktivit projektu, může dojít už před schválením právního aktu o poskytnutí podpory.

10 Monitorování projektu  Povinností příjemce je předkládat informace o stavu realizace projektu prostřednictvím monitorovacích zpráv.  V případě aktualizace pravidel příjemce vždy postupuje dle platné aktualizované verze Metodiky.  příjemce zadává monitorovací zprávy elektronicky do webové žádosti BENEFIT7, a zároveň je odevzdává v tištěné podobě (výstup z BENEFIT7).

11 Monitorování projektu  Monitorovací zpráva obsahuje zejména :  informace o projektu  informace o monitorovací zprávě  popis realizace projektu a problémů při realizaci za monitorované období včetně informace o aktivitách projektu zajištěných formou přímého nákupu a včetně změn, ke kterým došlo v průběhu sledovaného období  další plán realizace projektu  plnění finančního plánu  informace o monitorovacích indikátorech

12 Monitorování projektu  Monitorovací zpráva obsahuje zejména :  informace o horizontálních tématech  zajištění publicity a informování o projektu  informace o výběrových řízeních  důvody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady ke schválení.

13 Účetnictví projektu  vedení účetnictví projektu musí být v souladu s předpisy ČR.  příjemci vedoucí účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví jsou povinní vést své příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu.  všechny účetní/daňové doklady - faktury v rámci projektu - musí být vystaveny na příjemce podpory  příjemce musí být schopen všechny operace dokladovat dle relevantních nařízení ES při kontrolách a auditech  příjemce musí kontrolním orgánům poskytovat účetní a další údaje o projektu.

14 Účetnictví projektu  Příjemce je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinen plnit zejména následující požadavky: – doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost

15 Účetnictví projektu  Příjemce je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinen plnit zejména následující požadavky: – uskutečněné příjmy a výdaje musí být analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují – povinnost vést oddělený účetní systém nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací je stanovena v čl. 60 odst. d) obecného nařízení

16 Zjednodušená žádost o platbu  administraci žádostí provádí ZS nebo ŘO  v žádosti jsou vždy uvedeny uskutečněné výdaje, které se vztahují k projektové žádosti v daném monitorovacím období  před předložením žádosti je nutno ověřit, zda byly do žádosti o platbu zahrnuty všechny výdaje za všechny uskutečněné aktivity v dané etapě.  žádost se zpracovává v aplikaci BENEFIT7 a následně ji žadatel v jednom podepsaném výtisku předloží s požadovanými dokumenty ZS/ŘO

17 Změny projektu  Příjemce je povinen neprodleně oznámit ZS/ŘO všechny změny a skutečnosti, které mají dopad na obsah právního aktu o poskytnutí podpory, na plnění Podmínek realizace projektu nebo skutečnosti s tím související.  Příjemce ohlašuje změny písemně na formuláři Oznámení příjemce o změnách v projektové žádosti/projektu  Popis těchto změn se také musí objevit v monitorovacích zprávách o realizaci projektu (v určitých případech je možné změnu oznámit pouze prostřednictvím MZ)

18 Změny projektu  projektovou žádost lze měnit v intervalu od doporučení projektové žádosti k financování až po schválení, nebo je možno ji zcela stáhnout  žádost o změnu projektové žádosti nebo její stažení realizuje příjemce prostřednictvím formuláře Oznámení příjemce o změnách v projektové žádosti/projektu  projekt lze měnit od schválení do termínu ukončení akce stanoveného poskytovatelem

19 Změny projektu  pokud příjemce zjistí, že nemůže zabezpečit realizaci akce v souladu s právním aktem o poskytnutí podpory, neprodleně o tom informuje ŘO/ZS a požádá ho, aby rozhodl o schválení změny projektu a vydal nový dokument.

20 Změny projektu  Za nepodstatné změny projektu se považuje např.:  změna manažera projektu, kontaktních údajů kromě názvu a adresy příjemce apod.;  nákladové změny etap projektu

21 Změny projektu  Za podstatné změny projektu se považují např.:  změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu a jeho indikátory;  změna statutárního zástupce;  změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu;  změny termínů ukončení realizace projektu a závěrečného vyhodnocení akce;

22 Změny projektu  Za podstatné změny projektu se považují např.:  přesun termínu podání monitorovací zprávy včetně zjednodušené žádosti o platbu;  změny struktury financování projektu z jednotlivých zdrojů;  změny, které by ovlivnily hodnocení projektu;  změna sídla nebo názvu příjemce;  nově plánované zadávací/výběrové řízení, které nebylo v předkládané projektové žádosti

23 Změny projektu  Za podstatné změny projektu se považují např.:  zařazení nových rozpočtových položek.  změna při opravě překlepů apod. je řešena vydáním technického změnového řídícího dokumentu, kdy není nutná žádost příjemce na základě Oznámení o změnách v projektu.

24 Předčasné ukončení projektu  buď na základě rozhodnutí ŘO v případě, že příjemce neplní stanovené Podmínky, nebo z rozhodnutí příjemce.  ŘO oznámí příjemci písemně své rozhodnutí se zdůvodněním, nebo přijme od příjemce formou Oznámení příjemce o změnách v projektové žádosti/projektu informaci o tom, že odstupuje od realizace projektu.

25 Předčasné ukončení projektu  ŘO posoudí návrh, včetně zdůvodnění a lhůty, a vyjádří se k němu.  dnem doručení kladného vyjádření ŘO začíná běžet lhůta k uzavření aktivit projektu.  v případě kladného vyjádření bude individuálně posouzen nárok příjemce na proplacení prostředků, a to jen za tu část projektu, která již byla provedena v souladu s právním aktem o poskytnutí podpory.  vyplacení této části prostředků je podmíněno alespoň částečným dosažením cílů projektu odpovídajícímu vynaloženým prostředkům, tzn. částečné naplnění plánovaných indikátorů.

26 Předčasné ukončení projektu  finanční vypořádání již poskytnutých prostředků probíhá v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a s příslušnými prováděcími předpisy  poskytnuté části dotace musí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu musí být vráceny ve lhůtě stanovené ŘO ve vyjádření k návrhu příjemce na předčasné ukončení realizace projektu na účet poskytovatele  pokud příjemce ve stanovené lhůtě finanční prostředky nevrátí, předá ŘO záležitost příslušnému správci daně a případ je považován za neoprávněné použití finančních prostředků.

27 Řádné ukončení realizace projektu  ukončením realizace projektu se míní prokazatelné uzavření všech aktivit projektu  je to den, kdy je dokončena fyzická realizace projektu nebo je ukončeno poskytování služeb financovaných z projektu  tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu též ověřitelnými důkazy dosažení cílů projektu  datum ukončení realizace projektu je podstatné při proplácení finanční pomoci a pro počítání lhůty, ve které musí příjemce podpory odevzdat závěrečnou monitorovací zprávu.

28 Majetek pořízený z dotace  s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z poskytnuté podpory musí být nakládáno po dobu udržitelnosti s péčí řádného hospodáře a tento majetek ani jeho části nesmí být zatíženy žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva  příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté podpory po dobu udržitelnosti bez předchozího písemného souhlasu ŘO pronajmout, převést, prodat či vypůjčit jinému subjektu.

29 Pozastavení podpory  ŘO může v případě vzniklého podezření na porušení rozpočtové kázně, či při podezření na nesrovnalost: – vyzvat příjemce k okamžité nápravě zjištěných nedostatků včetně stanovení lhůty k nápravě; – preventivně pozastavit platby příjemci podpory.  v případě, že poskytovatel podpory při předložení žádosti o platbu zjistí, že existuje podezření na nesrovnalost, mohou být příjemci na nezbytně nutnou dobu pozastaveny platby a certifikace na daný projekt.

30 Pozastavení podpory  jestliže se prokáže, že se jedná o nesrovnalost spočívající v porušení rozpočtové kázně, hrozí postup v souladu s příslušnými ustanoveními předmětného zákona  věc bude dále předána příslušnému územnímu finančnímu orgánu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo orgánům činným v trestním řízení  v případě, že se nejedná o nesrovnalost, bude dále ŘO postupovat dle konkrétní situace (vyzve dotčený subjekt k vyjádření, nápravě, učiní preventivní opatření k minimalizaci podobných porušení).

31 Archivace dokumentů  Příjemce je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci související s realizací projektu včetně dokumentace vztahující se k zadávacím/výběrovým řízením v rámci projektu včetně veškerých souvisejících originálů účetních dokladů, v souladu s čl. 90 obecného nařízení, tedy minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta.

32 Archivace dokumentů  Základní pravidla pro nakládání s dokumenty stanovuje: – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; – vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví; – vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; – zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

33 Archivace dokumentů  Dále se příjemce při ukládání a archivaci výše uvedených dokumentů řídí zejména těmito dalšími právními předpisy: – zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů; – zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; – zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; – zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

34 Archivace dokumentů  v České republice žádný předpis neřeší úschovu dokumentů a dokladů výhradně pro účely dotací ze SF a Fondu soudržnosti EU, resp. dotací z jiných zdrojů  obecně jsou lhůty pro uchovávání dokumentů součástí různých právních předpisů.  Evropské právní normy nestanovují žádné závazné parametry archivů pro úschovu dokumentů  vzhledem k nutnosti bezpečně a spolehlivě archivovat dokumenty a doklady vznikající při implementaci pomoci ze SF a FS se příjemci ukládá přiměřeně aplikovat podmínky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

35 Archivace dokumentů  veškerá dokumentace související s realizací příslušného projektu musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná  obdobně musí být k uchovávání potřebných dokumentů zavázáni dodavatelé ve smlouvách s příjemcem podpory  příjemce musí zajistit, aby veškeré výstupy projektu byly dostupné pro všechny oprávněné kontrolní subjekty (zaměstnance či zmocněnce MMR, MF, EK, Evropského kontrolního úřadu, NKÚ, příslušného územního finančního orgánu a dalších oprávněných orgánů).

36 Udržitelnost projektu  Příjemce je povinen zachovat výsledky projektu v nezměněné podobě po dobu stanovenou v Podmínkách  Tyto podmínky stanovují zejména, aby plně a prokazatelně splnil účel projektu, na který mu budou poskytnuty finanční prostředky, a to v rozsahu schváleného projektu a zachoval výsledky realizace projektu 5 let ode dne ukončení projektu;

37 Publicita projektu  poskytnutí podpory pro realizaci projektu EU a Českou republikou musí být dostatečně zviditelněno a propagováno  volba vhodných prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu a jejich věcné a organizační zajištění závisí na rozhodnutí realizátora projektu  konkrétní nástroje k zajištění publicity projektu jsou specifikovány v projektové žádosti o finanční podporu  finanční spoluúčast EU, resp. ERDF, musí být zdůrazněna během celé doby realizace a udržitelnosti projektu.

38 Publicita projektu  Veškerá informační a propagační opatření musí obsahovat:  1. Symbol OP;  2. Symbol EU;  3. Odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu - text „EVROPSKÁ UNIE“, či jiným způsobem se stejným významem;  4. Odkaz na ERDF: „Evropský fond pro regionální rozvoj“ či ESF: „Evropský sociální fond“;  5. Prohlášení ŘO: „Investice do vaší budoucnosti“.

39 Publicita projektu  symboly a odkazy musí být uvedeny na objednávkách pro dodavatele (přímý nákup, kdy zadavatel poptává služby nebo dodávky), na všech příslušných informačních, školících a propagačních materiálech zakoupených z prostředků EU.  rovněž musí být umístěny ve školících místnostech, na hmotném majetku zakoupeném v rámci projektu, na dokumentaci související s projektem apod.  symboly musí být uvedeny na viditelném místě

40 Publicita projektu  symboly musí být uvedeny na viditelném místě, u tiskových materiálů vždy uvedeny na titulní straně  při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují znaky EU a OP jako první v pořadí, první v pořadí logo OP, poté logo EU  stejné pravidlo platí i při umístění svisle pod sebe, ostatní loga nebo znaky nesmí být větší než symboly EU a OP  odkaz na finanční spoluúčast EU a ERDF /ESF a prohlášení ŘO ve znění: „INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI“ musí být užíván vždy se symboly EU a OP  při využívání symbolů je při jejich případném zvětšování nebo zmenšování nutné dodržovat správný poměr stran

41 Publicita projektu  náklady spojené se zajištěním publicity projektu jsou způsobilým výdajem, mohou být proto součástí rozpočtu projektu  dodržování a provádění publicity projektu (zvolené formy) dle stanovených pravidel je velmi důležité a je předmětem kontrol

42 Publicita projektu  Příklady publicity  Informační panely nebo informační tabulky  Tiskové a mediální zprávy  Tiskové konference při zahájení projektu, v jeho průběhu, popřípadě při jeho ukončení  Publikace, školící a informační materiály - vydávané za účelem informování o projektu  Propagační předměty

43 Publicita projektu  Příklady publicity  Články a tematické přílohy v tisku, inzerce v tisku  Internet - umístění odkazu či informace o projektu a zejména o jeho výstupu na centrální webové stránky fondů EU v ČR

44 Nejčastější chyby v rámci realizace projektu  Nejčastější chyby v předkládaných monitorovacích zprávách se žádostí o platbu:  stručný popis realizace projektu, který neobsahuje veškeré realizované aktivy projektu  neuvedení popisu zapojení partnera v rámci projektu  neuvedení veškerých vzniklých změn projektu  chybně uvedený termín skutečného předložení monitorovací zpráv  opomínání uvedení informace o dodatku ke Smlouvě o dotaci

45 Nejčastější chyby v rámci realizace projektu  Nejčastější chyby příjemců v předkládaných přílohách monitorovacích zpráv se žádostí o platbu  nesoulad mezi předkládanými dokumenty  špatně vyplněná Benefitová žádost o platbu (částka celkových způsobilých výdajů, křížové financování ad.)  nedoložení samostatné účetní evidence včetně sestavy z níž je patrné rozdělení investičních a neinvestičních výdajů  nedoložení opisu účetních dokladů s podpisy odpovědných osob

46 Nejčastější chyby v rámci realizace projektu  Nejčastější chyby příjemců v předkládaných přílohách monitorovacích zpráv se žádostí o platbu  nerozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů na faktuře v případě částečné způsobilosti faktury  nedoložení příloh k fakturám (např. soupis provedených prací)  nesoulad částky vystavené faktury s přiloženým soupisem prací  nedoložení změnových listů v případě vzniku drobných změn

47 Nejčastější chyby v rámci realizace projektu  Nejčastější chyby v dokumentaci k zadávacímu řízení:  nedodání kompletní dokumentace k výběrovému řízení  neurčení předpokládané hodnoty zakázky a způsobu jejího určení  nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria bez konkrétního způsobu určení (ekonomická výhodnost nabídky, kvalita, technické provedení)  rozpor návrhu smlouvy o dílo s uzavřenou smlouvou  nedostatečné prokázání odeslání Výzvy osloveným dodavatelům

48 Kontrola  důležitá součást řídící práce  činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav se rovná stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují) opatření k dosažení souladu mezi skutečným stavem a stavem žádoucím  kontrola 1. stupně - kontrola projektů (primární systém finanční kontroly)

49 Účel kontrol  zjištění odchylek od žádoucího stavu  náprava nedostatků  odstranění příčin nedostatků  prevence před vznikem nedostatků  definování možných rizik

50 Legislativní rámec  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999  Pravidla příslušného operačního programu v rámci kterého se projekt realizuje

51 Kontrolní činnost Veřejnosprávní kontrola  veřejnosprávní kontrolu projektů provádí v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ŘO/ZS

52 Druhy kontrol  administrativní (dokladová) kontrola – kontrola předložených dokumentů (Žádost o dotaci vč. příloh, MZ, ŽoP, MH, Oznámení o změnách, a další)  fyzická kontrola (kontrola na místě) – kontrola fyzického stavu projektu a dokumentace s projektem související

53 Druhy kontrol  předběžná (ex-ante) - před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  průběžná (interim) - v období od uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace do konečného proplacení způsobilých výdajů  následná (ex-post) – po dobu udržitelnosti projektu, tj. 3 nebo 5 let od finančního ukončení projektu, respektive po dobu povinné archivace dokumentace k projektu, tj. 10 let od finančního ukončení projektu  kontrola postupu zadávání veřejných zakázek

54 Druhy kontrol  plánované kontroly – plán kontrol (analýza rizik), harmonogram resp. finanční plán projektu  neplánované (namátkové) kontroly – na základě analýzy rizik a obdržených hlášení podezření na nesrovnalosti při realizaci konkrétního projektu, na základě aktuální potřeby (změny projektu, realizace VŘ)  místní šetření - neformální zjištění současného stavu realizace projektu

55 Předběžná kontrola Administrativní kontrola ex-ante:  realizace kontroly do 25 pracovních dnů od ukončení Výzvy k předkládání žádosti o dotaci  kontrola přijatelnosti - kontrola souladu projektu se zaměřením ROP Severozápad, platnou legislativou a zaměřením oblastí podpory (na základě obecných a specifických kritérií přijatelnosti)  kontrola formálních náležitostí – kontrola úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh.

56 Předběžná kontrola Fyzická kontrola ex-ante:  realizace kontroly zpravidla před schvalováním projektu (doporučení/nedoporučení projektu ke schválení)  vzorek projektů na základě analýzy rizik  cílem ex-ante kontroly na místě je: – získat informace o přípravě žadatele na realizaci projektu – porovnat skutečný stav se stavem deklarovaným v žádosti – ověřit, že žadatel splňuje definici žadatele pro dané opatření – ověřit, že veškeré vstupy projektu a přípravné činnosti

57 Průběžná kontrola  Druhy kontroly interim : – administrativní kontrola / fyzická kontrola na místě – se žádostí o platbu / bez žádosti o platbu – finanční kontrola / kontrola fyzické realizace  administrativní kontrola – provádí ŘO na základě předložených MZ, ŽoP, MH, Oznámení o změně atp.  kontrola na místě – ŘO minimálně 1x za dobu realizace, v praxi vždy před schválením ŽoP

58 Průběžná kontrola  kontrola dodržování stanovených podmínek a postupů,  kontrola plnění smluvních podmínek příjemcem,  ověření, že jsou finanční prostředky použity k záměru specifikovanému projektem a Smlouvou  ověření, že se v průběhu realizace neporušují pravidla pro poskytování finančních prostředků ze strukturálních fondů,  kontrola hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených výdajů,  ověření, že jsou probíhající operace přizpůsobovány novým rizikům při případných změnách legislativních, provozních, personálních atd.

59 Následná kontrola  cílem je prověřit, zda příjemce pomoci dodržuje závazky týkající se projektu (zejména zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků projektu), vedení účetních dokladů a další závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace  administrativní kontrola – provádí ŘO na základě předložených MZ o zajištění udržitelnosti projektu, Oznámení o změně atp. – po dobu udržitelnosti projektu  kontrola na místě – ŘO minimálně 1x za dobu udržitelnosti, další oprávněné subjekty kdykoli po dobu povinné archivace dokumentace projektu

60 Následná kontrola  ověření, že výsledky a výstupy projektu jsou udržovány v nezměněném stavu a slouží stanoveným cílovým skupinám  kontrola plnění smluvních podmínek příjemcem  kontrola, že se v průběhu udržitelnosti neporušují pravidla pro poskytování finančních prostředků ze strukturálních fondů  kontrola výpočtu příjmů projektu  ověření, že jsou probíhající operace přizpůsobovány novým rizikům při případných změnách legislativních, provozních, personálních atd.

61 Kontrola postupu zadávání veřejných zakázek  provádí pověření pracovníci ŘO  cílem je ověřování dodržování legislativy EU a ČR a postupů pro zadávání zakázek mimo působnost zákona o veřejných zakázkách upravených v Pokynech pro zadávání zakázek  výsledky kontroly nenahrazují případná stanoviska orgánů dohledu a nezbavují příjemce zodpovědnosti za dodržování zákona

62 Kontrola postupu zadávání veřejných zakázek  Kontrola zadávání VZ „ex-ante“ – před zahájením řízení – kontrola zadávací dokumentace včetně výzvy  Kontrola zadávání VZ „interim“ – v průběhu řízení – VŘ bylo zahájeno před doručením Doporučení projektu/Osvědčení o způsobilosti projektu – kontrola dokumentace zahájeného VŘ  Kontrola zadávání VZ „ex-post“ – po uzavření řízení – VŘ bylo ukončeno před doručením Doporučení projektu - VŘ na PD, veřejné zakázky malého rozsahu – kontrola dokumentace ukončeného VŘ vč. rozhodnutí o námitkách

63 Kontrola postupu zadávání veřejných zakázek  administrativní kontrola – kontrola předložené dokumentace  fyzická kontrola – kontrola na místě  účast na jednání hodnotící komise  v případě VZ plně hrazených z kategorie nezpůsobilých výdajů mají uvedené postupy pro kontrolu jednotlivých dokumentů předkládaných v průběhu realizace VŘ pro příjemce pouze doporučující charakter.

64 Veřejné zakázky  Při realizaci VZ se příjemce vždy řídí Zákonem o veřejných zakázkách, Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z evropských fondů, pravidly poskytovatele dotace a případně interními předpisy příjemce  Při realizaci všech výběrových řízení musí příjemce dodržovat zejména ustanovení paragrafu 6 ZVZ o rovném zacházení, transparentnosti a zákazu diskriminace  Příjemce musí také vždy přihlížet k Obecným zásadám Smlouvy o založení ES při zadávání VZ (např. volný pohyb zboží a služeb, právo usazování, proporcionalita ad.)

65 Veřejné zakázky  v případě veřejných zakázek malého rozsahu příjemce postupuje podle pravidel stanovených poskytovatelem dotace  stanovená pravidla jsou vždy minimální požadovanou úrovní  nerespektování pravidel a podmínek může vést k sankcím ze strany ÚOHS a zejména poskytovatele dotace (neuznatelnost nákladů ad.)  výběrové řízení může být uskutečněno ještě před schválením projektu, nicméně musí respektovat pravidla poskytovatele dotace

66 Veřejné zakázky  při realizaci výběrového řízení musí zadavatel plnit pravidla publicity a také veškerou dokumentaci uchovávat v souladu s pravidly pro archivaci dokumentů  při realizaci výběrových řízení a při všech činnostech s tím spojených je příjemce povinen umožnit příslušnou kontrolu podle pravidel OP  Seznámení se s pravidly pro realizaci veřejných zakázek v rámci OP je zásadním krokem pro správnou realizaci VZ a eliminaci chyb a z nich plynoucích rizik v podobě sankcí a neuznatelnosti nákladů

67 Veřejné zakázky  Při realizaci výběrových řízení je nutné zejména respektovat stanovená pravidla pro : – Příslušný druh a typ VZ podle finančního objemu a předmětu zakázky – Dělení zakázek – Přípravu zadávací dokumentace včetně kvalifikačních a hodnotících kritérií – Otevírání obálek a vyhodnocování nabídek – Prokazatelnost všech kroků v rámci VŘ – Respektování paragrafu 6 ZVZ

68 Místní šetření  realizováno pracovníky ŘO v místě realizace projektu bez účasti příjemce  cílem je zjištění současného stavu realizace projektu  Dokumentace:  záznam z místního šetření  fotodokumentace pořízená v místě šetření

69 Fyzická kontrola na místě  Účastníci kontroly na místě: – Kontrolovaná osoba – práva / povinnosti – Kontrolor (kontrolní skupina) – práva / povinnost  Fáze kontroly na místě: – Zahájení kontroly – Průběh kontroly – Ukončení kontroly

70 Kontrolovaná osoba  fyzická nebo právnická osoba, která je žadatelem, resp. příjemcem veřejné finanční podpory  dodavatel – fyzická nebo právnická osoba, která se podílela na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory

71 Práva kontrolované osoby  požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného pověření ke kontrole  požadovat na kontrolorovi předání protokolu o kontrole – protokolu z fyzické kontroly  uplatňovat námitky proti protokolu o kontrole, včetně návrhu na doplnění kontrolních zjištění  být informována o termínu konání kontroly

72 Práva kontrolované osoby  vyžádat si náhradní termín pro fyzickou kontrolu  požadovat od kontrolorů potvrzení o případném převzetí dokladů kontrolované osoby  zaměstnanci kontrolované osoby nejsou povinni poskytnout součinnost v případech, kdy by poskytnutí mohlo způsobit trestní stíhání jim nebo osobám jim blízkým

73 Povinnosti kontrolované osoby  vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh  navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě vyžádání náhradního termínu  opakovaně po sobě zrušené termíny (zaviněné ze strany příjemce) mohou být důvodem pro odstoupení poskytovatele dotace od Smlouvy

74 Povinnosti kontrolované osoby  před začátkem kontroly předložit doklad o identifikaci, že jde o žadatele/příjemce  seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům  předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních  umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa

75 Povinnosti kontrolované osoby  předložit ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly  uchovávat originály dokumentace po dobu 10 let od finančního ukončení projektu a současně po dobu min. 3 let od ukončení programu  poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly  přijmout ve stanovené lhůtě opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou (písemně informovat)

76 Kontrolní skupina  osoba/osoby provádějící kontrolu  Složení kontrolní skupiny: – vedoucí kontrolní skupiny – řadový člen/řadoví členové kontrolní skupiny – přizvané osoby (externí expert, přizvaný pracovník ŘO ad.)

77 Kdo může kontrolovat  zaměstnanci nebo zmocněnci poskytovatele dotace  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  Ministerstvo financí ČR  Auditní orgán  Evropská komise  Evropský účetní dvůr  Nejvyšší kontrolní úřad  Evropská protikorupční služba OLAF  další oprávněné orgány státní správy a Evropské unie

78 Práva kontrolorů  vstupovat na pozemky, do provozních budov, místností a míst  mít přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím ve smyslu obecně závazných právních předpisů pro dosažení cíle kontroly  požadovat předložení dokladů, vzorků, materiálů, technologií atp. ve stanovené lhůtě  v odůvodněných případech zajišťovat originální doklady

79 Práva kontrolorů  požadovat poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech včetně vysvětlení příčin zjištěných nedostatků  použít telekomunikační nebo jiná zařízení a služby kontrolované osoby v případech, kdy je jejich použití nezbytné pro řádné zabezpečení kontroly  požadovat na kontrolované osobě a jejích zaměstnancích, aby se zdrželi činnosti, která by mohla ohrozit průběh kontroly

80 Práva kontrolorů  požadovat, aby kontrolovaná osoba přijala opatření k nápravě zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podala písemnou zprávu o jejich odstranění

81 Zahájení kontroly  oznámení o zahájení/konání fyzické kontroly, tj. datum, čas a místo konání – s předstihem písemně (elektronicky) či telefonicky – nejpozději v den konání kontroly  oficiální zahájení kontroly = předložení písemného pověření ke kontrole  seznámení kontrolované osoby s právy a povinnostmi

82 Průběh kontroly  kontrola dokumentace projektu (dokumentace VŘ)  kontrola fyzického stavu projektu  kontrola dodržování pravidel pro publicitu  kontrola dodržování smluvních ujednání  Kontrolní skupina si může vyžádat předložení výsledků předchozích kontrol, pokud se vztahují k předmětu kontroly, a to kdykoliv v průběhu kontroly.

83 Ukončení kontroly  zpracování protokolu z fyzické kontroly (v určeném čase od uskutečnění kontroly)  předání protokolu a seznámení kontrolované osoby s jeho obsahem, kontrolovaná osoba stvrzuje podpisem  lhůta pro podávání námitek proti závěrům kontroly (min. 5 pracovních dnů od převzetí nestanoví-li kontrolní skupina lhůtu delší)  rozhodnutí o námitkách (proti rozhodnutí se již nelze odvolat)

84 Zjištění kontroly  vyřazení projektu z administrace (ex-ante kontroly)  nařízení opatření k odstranění nedostatků  pozastavení proplácení prostředků dotace  finanční korekce dotčených výdajů  návrh na zahájení řízení o nesrovnalostech  návrh na zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně

85 Předpoklad bezproblémového průběhu kontroly  úzká spolupráce s pověřenými pracovníky ŘO ve všech fázích realizace projektu (změny, problémy, termíny)  přehledné a důsledné vedení projektové dokumentace na jednom místě  ošetření povinnosti archivovat dokumenty vnitřní archivační směrnicí zohledňující podmínky programu  pořizování zápisů jednání projektového týmu, uchovávání korespondence, včetně elektronické  uchovávání originálů všech dokumentů souvisejících s realizací projektu (vč. MZ, ŽoP atd.)

86 Předpoklad bezproblémového průběhu kontroly  kvalitní práce projektového týmu – monitoring naplňování závazných podmínek smlouvy o dotaci (platí i pro období udržitelnosti projektu)  nastavení základních procesů projektového řízení v organizaci, včetně kompetencí a zodpovědností jednotlivých členů PT, eskalace rozhodovacích procesů atp.  kvalitní práce technického dozoru, tj. ověření, že fakturované položky odpovídají svým množstvím a kvalitou uskutečněným dodávkám

87 Předpoklad bezproblémového průběhu kontroly  pečlivá kontrola plnění smluvních podmínek dodavatelem - při převzetí díla/dodávky  důsledné dodržování oznamovací povinnosti vůči poskytovateli dotace  pečlivé dodržování všech pravidel upravujících zadávání veřejných zakázek  ukotvení povinné součinnosti při kontrolách ve všech smlouvách s dodavateli/partnery  důsledné dodržování pravidel pro publicitu projektu

88 Děkujeme za pozornost Ing. Jaroslav Kubín Ing. Jiří Boháček seminare@mmr.cz


Stáhnout ppt "Kontrola projektu Zlín, 30. 5. 2012 Ing. Jaroslav Kubín a Ing. Jiří Boháček."

Podobné prezentace


Reklamy Google