Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPECIFICKÉ EKONOMIKY (průmysl, zemědělství, stavebnictví, infrastruktura, bankovnictví, malé a střední podniky)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPECIFICKÉ EKONOMIKY (průmysl, zemědělství, stavebnictví, infrastruktura, bankovnictví, malé a střední podniky)"— Transkript prezentace:

1 SPECIFICKÉ EKONOMIKY (průmysl, zemědělství, stavebnictví, infrastruktura, bankovnictví, malé a střední podniky)

2 PRŮMYSL (podíl na HDP cca 30% , přes 317 000 podnikatelských subjektů)
Zahrnuje: Dobývání nerostných surovin (těžba uhlí, rud atd., ale i zpracování druhotných surovin) Zpracovatelský průmysl (strojírenský, elektrotechnický, potravinářský, chemický, spotřební – např. textilní a oděvní, hutnický atd.) Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

3 ZVLÁŠTNOSTI ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
ZEMĚDĚLSTVÍ (podíl na HDP cca 3 %, přes podnikatelských subjektů) ZVLÁŠTNOSTI ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Velká závislost na přírodních podmínkách (často jejich neovlivnitelnost, živé organismy, různá bonita půdy….) Časový nesoulad výrobního a pracovního procesu (setí 1 hod.,vegetace 2 měsíce) Sezónnost prací (nerovnoměrné vytížení strojů, lidí, příjmů a výdajů) V ekonomické oblasti: Větší vliv oportunitních nákladů Menší dopad inflace do cen pozemků a staveb Výkyvy ve výsledcích, nezávislé na subjektivních faktorech

4 STAVEBNICTVÍ (podíl na HDP cca 8-9 %, přes 2 200 podniků)
Zvláštnosti oproti průmyslové výrobě : Fakticky kusová výroba Výrobní cyklus trvá řadu měsíců i let Výroba je pohyblivá, výrobek ne Závislost na povětrnostních podmínkách Značná různorodost technologií, pracovních strojů, materiálů  náročnost na organizaci

5 BANKOVNÍ PODNIKY Zpravidla základním cílem zisk Značná rizikovost
Podléhá bankovnímu dohledu Nutnost pojištění vkladů Omezení kontroly nad jinou nefinanční institucí (max. 15 % kapitálu banky) Požadavek kapitálové přiměřenosti Povinná minimální rezerva atd.

6 Musí splňovat podmínky (Zákon o bankách)
BANKOVNÍ PODNIKY Musí splňovat podmínky (Zákon o bankách) Jde o akciovou společnost se sídlem v ČR Má licenci od ČNB Poskytuje úvěry Přijímá vklady od veřejnosti

7 Plní následující základní funkce:
BANKOVNÍ PODNIKY Plní následující základní funkce: Emise bezhotovostních peněz Realizace bezhotovostního platebního styku Zajišťování finančního zprostředkování (díky transformaci kapitálu z územního, kvantitativního, měnového apod. hlediska)

8 Zvláštnosti bankovního účetnictví
Rozvaha - aktiva: Finanční povaha aktiv Likvidní povaha aktiv Část u centrální banky jako povinná minimální rezerva Rozvaha - pasiva: Vklady klientů Emise vlastních dluhopisů Základní kapitál (emitované akcie) Rezervní a kapitálové fondy ….. Podrozvahová aktiva a pasiva (budoucí pohledávky a závazky) Například: Pohledávky a závazky z derivátových operací Poskytnuté event. přijaté přísliby úvěrů a půjček Výkaz zisků a ztrát Úrokové výnosy a náklady (cca 1/2 úrokových výnosů) Přijaté poplatky a provize (cca 1/3 úrokových výnosů) Správní náklady

9 Bankovní produkty Finančně úvěrové Depozitní Platební
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry (provozní i investiční) Speciální úvěry (kontokorentní, eskontní, hypotéční, spotřebitelské, avalové) Záruky Faktoring a forfaiting Depozitní Vklady (na viděnou, na vkladových účtech, na vkladních knížkách) Dluhové cenné papíry Hypotéční zástavní listy Platební Bankovní převody (tzv. hladké platby) Šeky Platební karty Dokumentární platební instrumenty (dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso) Investiční bankovnictví Obchod s cennými papíry Obchod s deriváty Emise cenných papírů Majetková správa portfolia

10 Podniky infrastruktury (doprava, spoje, byty, školy, zdravotnictví, výzkumné instituce, energetický systém, vodohospodářská zařízení) Specifika: Značně investičně náročné (stát, soukromý kapitál, ale i PPP projekty (Public Private Partnership) Dlouhodobá návratnost investic Regulace trhu státem z hlediska přístupu, cen, rozsahu, podmínek provozování Nutnost kapacitních rezerv Nemožnost zásob Důvody státních zásahů : Význam pro obranu Územní nerovnoměrnost rozvoje Ekologie Jednotná legislativní úprava Vyrovnávání sociálních a kulturních podmínek Značná investiční náročnost Organizační uspořádání Veřejnoprávní podniky (státní, komunální) – financování z příslušného rozpočtu, vč. ztráty Neziskové organizace Soukromé podniky Uspořádání v rámci PPP projektů (soukromé financování a následné provozování za poplatky)

11 Drobné podniky a živnosti (MSP) (podíl na počtu podniků cca 99,8 %, na počtu zaměstnanců 62,2%)
Definice: Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat (mil. €) Aktiva (mil. €) Střední  250  50  43 Malé  50  10 Mikro 10  2

12 Přednosti MSP Větší flexibilita Plošší organizační struktura
Levnější nová pracovní místa, i pro hendikepované Reakce na nezaměstnanost U inovací především v invenční části Kompletování nabídky o okrajové sortimenty Řešení dílčích problémů municipalit

13 MSP- slabé stránky Špatný přístup ke kapitálu (není čím ručit, nízká až záporná rentabilita, malé požadované částky, vysoká rizikovost) Obtížná komercionalizace inovací (nároky na investice, marketing…) Potíže při obsazování kvalifikovaných řídících pozic, nedostatek specialistů pro dílčí oblasti (financování, daně, legislativa …) Obtížné zapojení do veřejných soutěží Obtížné pronikání na zahraniční trhy

14 Formy překonání nedostatků MSP
Programy podpory z prostředků EU, popř. ministerstva průmyslu a obchodu (např. START, ZÁRUKA) apod. – angažovanost Českomoravské záruční a rozvojové banky. Formy podpory: Poskytování nevratných dotací, nižší úroky, odklad splácení. Nefinanční podpora: Zvýhodnění před konkurencí, zvýhodněné poskytnutí infrastruktury, zvýhodněný přístup k informacím a poradenství. Zjednodušení legislativy: Při založení podniku, vedení účetnictví, v daňové oblasti, u sociálního zabezpečení. Daňové úlevy.


Stáhnout ppt "SPECIFICKÉ EKONOMIKY (průmysl, zemědělství, stavebnictví, infrastruktura, bankovnictví, malé a střední podniky)"

Podobné prezentace


Reklamy Google