Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon upravující správu daní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon upravující správu daní"— Transkript prezentace:

1 Zákon upravující správu daní
Daňový řád Zákon upravující správu daní

2 Správou daně rozumíme vyhledat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat,
vyúčtovat, vymáhat, kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době

3 Správce daně by měl v daňovém řízení volit takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují. Daňové řízení je neveřejné a osoby zúčastněné v daňovém řízení jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se během řízení dověděly.

4 Správce daně vždy posuzuje skutečný obsah úkonu, pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se od něho, směrováno proti „simulovaným“ dokladům Po formální stránce jsou v pořádku, po faktické stránce například nedošlo v naplnění úkonu (dodávky zboží či služby) Např. převody zisku do ztrátových firem

5 Podvody s DPH při dovozu ojetiny
Nic netušící??? zákazník kupuje bezkonkurenčně levné auto a odjíždí (za které nebyla zaplacena DPH) Dříve: FÚ mohl vůz po dobu vyšetřování daňového úniku zabavit. Dnes: vymáhá neodvedou DPH po odběrateli/ zákazníkovi V aukčním domě např. v SRN nebo Rakousku je zakoupen vůz Prostředník převeze vůz do ČR – dovoz bez DPH – Reverse charge Vůz odkoupí účelově založený autobazar Majitelem je „bílý kůň“ – z faktury došlé by měl odvést DPH V konečném důsledku se stane jen to, že takové firmy tzv. zakopnou a nějaký ten narkoman hold bude dlužit miliony korun za neodvedené DPH.

6 Zavedení ručení příjemce plnění za neodvedenou daň dodavatelem a možnost využití zvláštního způsobu zajištění této daně Ručení by mělo být použito v případě, že odběratel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo měl a mohl vědět, že daň uvedená na dokladu nebude úmyslně odvedena. Dále ručení odběratele je aplikovatelné v okamžiku, kdy úplata za zdanitelné plnění je bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od obvyklé ceny!!!!!!!!!!! Pokud je oprávněná obava odběratele, že dodavatel daň neuhradí, může dodavateli uhradit pouze základ daně a daň odvést finančnímu úřadu v místě sídla dodavatele a o této skutečnosti informuje dodavatele i správce daně

7 Režim přenesení daňové povinnosti – Reverse charge
Týká se plnění mezi českými plátci, pokud jsou předmětem stavební a montážní práce. V praxi toto ustanovení znamená, že mezi tuzemskými plátci probíhá fakturace bez daně. DPH odvádí odběratel.

8 Podvody s DPH - Plátce a neplátce DPH současně
Paní Chytrá se přihlásí jako podnikatelka FO – nákup, prodej – Květinářství, neplátce DPH Vedle toho si založí ještě s.r.o. Zahrada s.r.o., kde je společníkem a jednatelem zároveň a firmu přihlásí k placení DPH – obhospodařuje několik skleníků. Nakupuje semena, hnojiva, energie (uplatňuje DPH na vstupu) V Květinářství prodává produkci ze skleníků. Jaký důsledek na daň z příjmu a na odvod DPH to může mít? V GB toto možné není. A to z jednoho prostého důvodu - je pouze jediný rejstřík, v kterém jsou zapsáni všichni, jak s.r.o. (Ltd.), tak osoby které podnikají v jiných režimech. Úřad HMRC který má na starosti registrace k DPH a cla se již postará o to, aby jeden a tentýž člověk nebyl současně plátcem a neplátcem DPH. A teď ten fígl: využívá se toho, že Šikulova pekárna s.r.o. je plátce DPH a nakupuje materiál k výrobě na váhu a výrobky které vyrobí se prodávají na kusy. Kromě pekáren tento způsob využívají také šikulové ve sklářství, zahradnictví, a jiných oborech. Šikulova pekárna s.r.o. tedy například takto nakoupí 1000 kg mouky. Pak si odpočte DPH. Z mouky vyrobí žemle a rohlíky. Přitom váhově vyrobené žemle a rohlíky neodpovídají vloženému množství mouky. Z toho co Šikulova pekárna s.r.o. upeče, se část oddělí stranou a prohlásí, že to jsou špatné výrobky, že pec špatně peče a výrobky se jako spálily. Ve skutečnosti se nespálily, ale přesunou se do krámečku živnostníka Šikuly, kde se prodávají bez dokladu hladovým okolojdoucím. Podnikatel Šikula takto ušetří spoustu peněz. Jednak má nezdaněný příjem z vyšetřených "jako" spálených žemlí a rohlíků a vedle toho, živnostník Šikula ušetřil na DPH, které by musel zaplatit kdyby mouku nakupoval coby živnostník neplátce DPH. Pravděpodobnost, že na toto někdo přijde a dokáže mu jeho podvádění je velmi malá. To by musel úředník finančního úřadu stát podnikateli Šikulovi za zády a stále jej dozorovat. Ve Spojeném království toto možné není. A to z jednoho prostého důvodu - je pouze jediný rejstřík, v kterém jsou zapsáni všichni, jak společnosti s ručením omezeným (Ltd.), tak osoby které podnikají v jiných režimech. Úřad HMRC který má na starosti registrace k DPH a cla se již postará o to, aby jeden a tentýž člověk nebyl současně plátcem a neplátcem DPH.

9 Důkazní povinnost prokázat výdaje na dosažení zdanitelných příjmů je povinností daňového subjektu, správce daně je přitom povinen dbát na úplné zjištění rozhodných skutečností. Správce daně pak hodnotí tyto důkazy podle svého uvážení. Správce daně může daňovému subjektu uložit, aby kromě obvyklé evidence podle právních předpisů, např. podle zákona o účetnictví, vedl další zvláštní záznamy.

10 Každý je povinen jako svědek vypovídat o okolnostech týkajících se daňového řízení jiných osob.
Výpověď může odepřít ten, kdo by tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.

11 Daňová kontrola Subjekt, u něhož je kontrola prováděna, má za povinnost: informovat o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oběhu a uložení účetních dokladů, zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly, předložit účetní doklady i jiné doklady a podávat k nim ústně či písemně požadovaná vysvětlení, umožnit vstup do prostor, zapůjčit doklady mimo prostor kontrolovaného subjektu (převzaté doklady vrátí správce daně nejdéle do 30 dnů).

12 Místní šetření K provedení místního šetření je pracovník správce daně povinen prokázat se služebním průkazem. Tento pracovník má přístup do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků, k písemnostem, k počítačům a jejich záznamům a také do obydlí, které daňový subjekt užívá rovněž pro podnikání. Může také zajistit ty věci, nezajištění kterých by mohlo mít za následek nemožnost dodatečného průkazu skutečností potřebných v daňovém řízení.

13 Zahájení daňové kontroly
Za samotné zahájení je považováno až její fyzické zahájení s daňovým subjektem, a to protokolárně, tj. sepsáním protokolu o zahájení daňové kontroly.

14 Nejzazší termín pro provedení daňové kontroly
Zákon stanoví obecně tříletou prekluzivní (propadnou) lhůtu, která začíná od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání. (V praxi to znamená, že FÚ může v r zahájit daňovou kontrolu u dani z příjmu nejdéle za období roku 2009, nelze již kontrolovat r. 2008).

15 Doručování písemností
zpravidla poštou, pokud písemnost obsahuje lhůtu, vždy se doručuje do vlastních rukou. Když písemnost nebylo možno doručit ani po předchozím upozornění, uloží se na postě nebo na jiném místě. Nevyzvedne-li si příjemce písemnost do 15 dnů od uložení, má se za to, že písemnost byla doručena. To znamená, že od tohoto dne začíná běžet lhůta, která je v písemnosti stanovena.

16 Jestliže poslední den lhůty pro úkon vůči správci daně připadá na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je lhůta splněna, je-li úkon učiněn první následující pracovní den.

17 Registrační povinnost
splnit daňovou registrační povinnost u místně příslušného správce daně do 30 dnů ode dne získání oprávnění k podnikatelské činnosti.

18 Pokuta Pokuta za opožděné tvrzení daně/daňové přiznání
Nepodá-li daňové přiznání a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, činí pokuta 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Maximální výše částky pokuty nesmí být vyšší než Kč.

19 Pořádková pokuta Pořádkovou pokutu do Kč může správce daně uložit tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje průběh řízení tím, že a) ruší pořádek, b) neuposlechne pokynu úřední osoby, c) chová se urážlivě k úřední osobě . Stejná pokuta se vztahuje na toho, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena (např. výzva k daňové registraci).

20 Penále Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši 20 %. Pokud je doměřována daň podle dodatečného tvrzení/přiznání (přiznali jste se sami), uhradit penále nevzniká.

21 Úroky z prodlení Bez ohledu na to, zda bude daň doměřena z podnětu poplatníka či finančního úřadu, budou poplatníkovi předepsány úroky z prodlení, a to ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, zvýšené o 14 procentních bodů. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení. V současné době by tedy činil úrok z prodlení 14,75 % ročně, neboť repo sazba je 0,75 % (2.Q 2012).

22 Prominutí daně prominout daň nebo příslušenství daně, lze tak učinit na základě žádosti daňového subjektu nebo z moci úřední. Jedině ministr financí může z moci úřední zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně a) z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, nebo b) při mimořádných, zejména živelných událostech. Proti rozhodnutí ve věci prominutí daně nebo příslušenství daně nelze uplatnit opravné prostředky – nelze se odvolat.

23 Daňové přiznání k dani z příjmu
podávají daňové subjekty do 31. března následujícího roku. Ty právnické osoby, které mají za povinnost ověřit výsledek hospodaření auditorem nebo fyzické osoby, které podávají daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce, předkládají daňové přiznání do 30. června.

24 Dodatečné daňové přiznání
Opravné daňové přiznání Vytýkací řízení - pochybnosti správce daně Subjekt nepodá daňové přiznání - správce daně oprávněn vyměřit mu daň bez součinnosti s ním podle pomůcek. Ty si opatří sám. Vyměření daně podle pomůcek je významným právem správce daně, neboť napadat výši takto stanoveného daňového základu je prakticky nemožné.

25 Placení daně Za den splnění povinnosti platby vůči správci daně je u bezhotovostní platby den, kdy byla částka připsána na učet správce daně. Banka má k převedení částky z účtu na účet 24 hodin. Platbu lze uskutečnit i hotově v pokladně správce daně. Při platbě poštovním poukazem je lhůta pro provedení převodu do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijala pošta Daň lze uhradit také přeplatkem na jiné daní a to na žádost daňového subjektu.

26 Pokud s doplatkem daně nesouhlasím
Do 30 dnů od doručení platebního výměru lze podat odvolání k Finančnímu ředitelství. Doměrek je pak splatný až po skončení odvolacího řízení. Pokud takto neuspěji, mohu podat soudní žalobu do dvou měsíců.

27 Pozor na mimořádné faktury na konci roku!
Pozor na dlouhodobou ztrátu. Pozor na podvodné řetězce zneužívající odpočtu DPH. Účelově založená firma, která před odvodem DPH jde do likvidace a DPH neodvede.


Stáhnout ppt "Zákon upravující správu daní"

Podobné prezentace


Reklamy Google