Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenost Korintských –Byli obráceni duchovními dary (2.Kor.12:12) –Měli všechny duchovní dary (1.Kor.1:7) –Lepšími křesťany? 1.Kor.3:1-3 The Corinthian.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenost Korintských –Byli obráceni duchovními dary (2.Kor.12:12) –Měli všechny duchovní dary (1.Kor.1:7) –Lepšími křesťany? 1.Kor.3:1-3 The Corinthian."— Transkript prezentace:

1 Zkušenost Korintských –Byli obráceni duchovními dary (2.Kor.12:12) –Měli všechny duchovní dary (1.Kor.1:7) –Lepšími křesťany? 1.Kor.3:1-3 The Corinthian Experience –They were converted by spiritual gifts (2 Co. 12:12) –They had all spiritual gifts (1 Co. 1:7) –Better Christians? 1 Co. 3:1-3

2 I.Duchovní dary obecně (12:1-13:33) I.Spiritual gifts in general (12:1-13:33)

3 Jejich závislost na apoštolském učení (12:1) –Pokud jde o…, co se týká…: 7:1; 8:1; 16:1  “Kniha, kapitola a verše” Their dependence on apostolic teaching (12:1) –Now concerning, 7:1; 8:1; 16:1  “Book, chapter, and verse”

4 Podmíněnost jejich spasení (12:2-3) –2, když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně  k němým modlám  Nicméně táhlo vás to, byli jste přitahování  3, Proto… Their conditional salvation (12:2-3) –2, when you were pagans, you were led astray  to mute idols, gullibility, willingness  However you were led (Ac. 8:9-10)  3, Therefore….

5 Důvod ke starosti –Mat.7:17…22, Ježíš si dělal starosti –2.Kor. 11:3-4, Pavel si dělal starosti –1.Kor. 15:33 Zkouška pravdy Cause For Concern –Mt. 7:17…22, Jesus worried –2 Co. 11:3-4, Paul worried –1 Co. 15:33 Test For Truth

6 Nevědomost ohledně Boží osoby (12:4-6) –4, … tentýž Duch. Běžná modloslužba –4-6, Božské bytosti 11, 28 (2.Kor. 13:14; Ef. 4:7- 12) Their ignorance of the person of God (12:4-6) –4, …the same spirit. Ct. Idolatry –4-6, the Godhead 11,28 (2 Co. 13:14; Eph. 4:7-12)

7 Nevědomost ohledně Božího plánu (12:7-31) –7-11, výčet –12:11-31, Bůh používal duchovní dary k posílení církve. Their ignorance of the plan of God (12:7-31) –7-11, a list –12:11-31, God used spiritual gifts to strengthen the Church

8 Církev měla méně významné části (22,23,24) a významné části (24) –“Významné/ méně významné”, 29 –17, Méně významné části by se neměly podléhat hořkosti (užírat se) –22, Významné části by neměly podléhat škodolibému uspokojení The Church had less presentable parts (22,23,24) and more presentable parts (24) –“Less/more presentable.” 29, power to build up –The less presentable parts should not fret, 17 –The more presentable parts should not gloat, 21-22

9 Bůh rozdával duchovní dary podle svých znalostí slabých i silných stránek církve (7,11,18,28), aby nedošlo k roztržce (25). “Tak jako sluneční paprsky dopadající na různé povrchy vytvářejí množství záblesků a barev, tak i Duch svatý projevuje svou přítomnost různými způsoby.” God, being aware of the weaknesses and strengths of the Church, placed spiritual gifts accordingly (7,11,18,28), with the result that there should not be division (25). “Just as the sunlight playing on different surfaces produces a multiplicity of gleams and colors, so the Holy Spirit manifests his presence variously.” Pulpit

10 28, konkrétní výčet hodnoty darů: První apoštolové 31, instrukce. Větší, 14:1, proroctví 28, specific enumeration of value of gifts: First apostles 31, instructions. Greater, 14:1, prophesy

11 Selhání ohledně lásky (13:1-13) Their failure to love (13:1-13)

12 Nezbytnost, nepostradatelnost lásky (13:1-3) –1, symboly hlučnosti nebo řinčivosti (až do v.3) –2, nic nejsem, Teologický “Einstein” –3, nic mi to neprospěje. Ateistický filantrop The necessity of love (13:1-3) –1, a noisy gong or clanging symbol (Dn. 3) –2, nothing. Theological “Einstein” –3, profits me nothing. An atheist philanthropist

13 Povaha lásky (13:4-7) –Kontrast vůči  1:11-12  3:3  5:2  11:22 The personality of love (13:4-7) –Contrast with  1:11-12  3:3  5:2  11:22

14 Trvání lásky (13:8-13) –9-10 až dary ustanou. 10, dokonalé The longevity of love (13:8-13) –9-10 when the gifts will depart. 10, the perfect

15 “To, “co bylo částečné”, duchovní dary, použil Pánem ke zprostředkování zjevení své vůle lidem. Bez práce inspirovaných apoštolů bychom nikdy nepoznali “moudrost Boží”. …Ale když bylo toto zjevení předáno k zapsání, jak se stalo v prvním století, smysl, kterému tyto dary sloužily, už nadále nepřetrvával.” “The things that were “in part,” the spiritual gifts, were used of the Lord to bring the revelation of His will to man. Without the work of the inspired apostles, we never would have known the “wisdom of God.” …But when this revelation was committed to writing as it was in the first century, there remained no further purpose to be fulfilled by these gifts.” College Press

16 11-12. Efezským 4:7-16 13, Kristus nezemřel, aby vytvořil shromáždění mágů 13:11-12. Eph. 4:7-16 13:13, Christ didn’t die to make magicians

17 Shrnutí: Přítomnost darů Ducha svatého neznamenala: nezávislost na apoštolském učení, nezvratnost osobní spásy, hlubší poznání Boží osoby či plánu nebo jakousi duchovní vyzrálost. Dary byli pro posílení církve. Z tehdejších darů byl tím největším dar proroctví. Review: Having the gift of the Holy Spirit did not imply: independence from apostolic teaching, irrevocable salvation, deeper knowledge of God’s person or plan, or spiritual maturity. Gifts were for strengthening the church. Of the gifts available, prophecy was the greatest. And, the age of gifts would end.

18 II.Duchovní dary v poapoštolské církvi II.Spiritual Gifts in the post-apostolic church

19 Přednikajské období –“V Efezským 5:18-19 zaznamenáváme, tak jak tomu i bylo, poslední ozvěnu mluvení jazyky; v pozdějších epištolách už o tom neslyšíme.” –Irenaeus AD, 300 nl. –Montanisté AD, 150 nl. Anti-Nicene –“In Eph. 5:18-19 we catch, as it were, the last echoes of glossalalic speech; in the later epistles, we hear no more of it.” Hastings –Irenaeus, AD 300 –Montanists AD 150

20 Ambrosius (397 nl.) “Věk zázraků se navrátil.” “Ale Chrysostomus (407 n.l.) přímo prohlašuje, že dary popsané Pavlem, nebyly církvi jeho doby známy.” “Uvěřit, že by dar jazyků skutečně přetrval až do doby Ireneovy, je pro nedostatek podpůrných důkazů nesnadné.” Ambrose, AD 397: “The age of miracles has returned.” “But Chrysostom (AD 407) frankly declares that the gifts described by Paul were unknown in the church of his day.” Hastings, v. 4, p. 796 “That the gift of tongues really survived even down to the time of Irenaeus is, in the absence of corroborating evidence, difficult to believe.” ibid. Schaff, v. 3, p. 458

21 Středověk –Františkáni 13. stol., Kvakeři, Jansenisté, Metodisté, francoužští proroci z Cévennes, Irvingiáni –- Avšak srovnejme se středověkým “čarodějnictvím” Middle Ages –Franciscans of the 13 th cent., Quakers, Jansenists, Methodists, French Prophets of the Cevenes, Irvingites –But compare the “witchcraft” of the middle ages

22 Moderní doba –1901, Hnutí svatosti/posvátnosti –1906, Hlavní letniční hnutí –1951, Společenství obchodníků za plnost evangelia –1960, Dennis Bennett, Američtí episkopalisté Modern –1901, Holiness Movement –1906, Mainline Pentecostal Movement –1951, Full Gospel Business Men’s Fellowship –1960, Dennis Bennett, American Episcopalian

23 “Ti, kdo slyšeli [zázračný] jazyk, mi říkali, že jeho síla, melodie a pronikavost vytváří nezapomenutelný dojem.” “Pavel nikdy nezpchybňuje skutečnost daru jazyků, ale byl si dobře vědom i jejich nebezpečnosti, protože je velmi složité rozlišit mezi vytržením a jistým druhem autosugesce.” 12:1-3! “Those who have heard the tongue have told me that its force, melody, and penetrative quality produced an impression not to be forgotten.” Pulpit, 14:5 “Paul never questions the reality of the gift of tongues, but he was well aware that it had its dangers, for ecstasy and a kind of self-hypnotism are very difficult to distinguish.” Barclay 12:1-3!

24  Je to záležitost potvrzení –14:22, neměli by si stěžovat –14:28,32, měli by být schopni předložit potvrzení –14:28, jsou-li sami a není-li vykladač, mají mlčet  Je to záležitost lásky. 13:4-7. 1.Tim.1:5  It’s a matter of proof. –14:22, they should not complain –14:28,32, they should be able to produce proof –14:28, unless they are alone, if there is no interpreter, they should be silent  It’s a matter of love. 13:4-7. (1 Tm. 1:5)

25 II.Nadařazenost prorockého daru nad darem jazyků (14:1-25) II.The supremacy of prophecy over tongues (14:1-25)

26 2, “potíž” s mluvením jazyky –Souvislost: žádný vykladač (5,13,16,28) –Výsledek:  Pro věřící jen zvuky (7-8) a cizokrajná řeč (11)  Pro nevěřící obvinění z šílenství (23) 2, the “trouble” with tongues –The implication: no interpreter (5,13,16,28) –The result:  For believers, noise (7-8) and barbarianism (11)  For unbelievers, accusations of madness (23)

27 3, Prospěch proroctví –Pro církev: poučení, nabádání a utěšování (4,5,6,19) –Pro nevěříci: obrácení (24,25) 3, the proficiency of prophecy –For the church, edification, exhortation, and consolation (4,5,6,19) –For the unbeliever, conversion (24-25)

28 III.Instrukce pro “smíšená“ shromáždění (14:25-35) III.Instructions for “mixed” assemblies (14:26-35)

29 26-28, pro lidi s darem mluvení jazyky –27, jednotlivě, v pořadí –28, není-li vykladač, nutno mlčet 29-33, pro lidi s darem proroctví, v pořadí 34-35, pro ženy (s darem nebo bez něj), zachovat mlčení (1.Tim. 2:12) 26-28, for those with the gift of speaking in tongues –27, each in turn –28, if no interpreter, keep silent 29-33, for those with the gift of prophecy, in turn 34-35, for women, silence (1 Tm. 2:12)

30 Závěrečné poznámky (14:36-40) –36-38, instrukce těm, kteří jsou “duchovními” lidmi (12:3; 1.Janův 4:6) –39, varování před přehnanou reakcí Concluding remarks (14:36-40) –36-38, instructions to “the spiritually minded” (12:3; 1 Jn. 4:6) –39, caution against overreacting


Stáhnout ppt "Zkušenost Korintských –Byli obráceni duchovními dary (2.Kor.12:12) –Měli všechny duchovní dary (1.Kor.1:7) –Lepšími křesťany? 1.Kor.3:1-3 The Corinthian."

Podobné prezentace


Reklamy Google