Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty podnikání"— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty podnikání
Obchodní rejstřík Život je vůle k moci.. Friedrich Nietsche FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost šejnost©2010

2 Obchodní rejstřík Definice
Veřejný seznam, do něhož jsou zapisováni obchodníci a další skutečnosti jich se týkající, které mají význam pro bezpečnost obchodních vztahů Významný nástroj bezpečnosti obchodního styku, který zajišťuje transparentnost podnikání

3 Obchodní rejstřík Definice
Obsahuje všechny údaje, které je třeba znát, aby si mohl kontrahent učinit úsudek o důvěryhodnosti konkrétního podnikatele Usnadňuje hladké fungování obchodního života

4 Obchodní rejstřík Prameny právní úpravy Směrnice č. 68/151/ES
Obchodní zákoník - § 27 – 38l Občanský soudní řád - § 200a – 200de

5 Obchodní rejstřík Definice Ustanovení § 27 Obchodního zákoníku
Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, popřípadě jiných osob nebo organizačních složek podniků těchto osob, o nichž to stanoví zvláštní zákon

6 Obchodní rejstřík Součást obchodního rejstříku Sbírka listin
Podnikatel je povinen ukládat listiny specifikované v obchodním zákoníku

7 Obchodní rejstřík Rejstříkové soudy
Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy, kterými jsou krajské soudy

8 Obchodní rejstřík Příslušnost soudů Pro podnikatele
Krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud fyzické osoby nebo právnické osoby, jíž se zápis do rejstříku týká

9 Obchodní rejstřík Příslušnost soudů Pro zahraniční osobu
Krajský soud, v jehož obvodu je umístěn podnik nebo organizační složka podniku zahraniční osoby

10 Obchodní rejstřík Princip publicity Formální smysl
Zabezpečuje rychlý a bezpečný obchodní styk Rejstřík je přístupný každému, kdo o to projeví zájem Každý má právo do něj nahlížet Každý má právo si pořizovat z něho výpisy a opisy

11 Obchodní rejstřík Princip publicity Přípustnost omezení
Nahlížení během úředních hodin Pod dohledem úředníka Místnosti určené k nahlížení musí být uvedeny na orientační tabuli u soudu

12 Obchodní rejstřík Princip publicity Materiální smysl
Určitá právní skutečnost nabývá účinků vůči třetím osobám právě publikací v rejstříku a zásadně nemá takové účinky dříve Není třeba chránit toho, kdo se neseznámí se zápisy v obchodním rejstříku - kdo nepečuje o svá práva

13 Obchodní rejstřík Princip publicity Dobrá víra
Chráněny jsou osoby, které jednají v důvěře v zápis do obchodní rejstříku Dobrá víra třetí osoby je tedy limitem principu publicity

14 Obchodní rejstřík Účinky právních úkonů
Nesměšovat princip publicity s účinností nebo neplatností právních úkonů Princip publicity se týká jen účinků určitých právních úkonů vůči třetím osobám a to zpravidla pouze těm, které jsou v dobré víře

15 Obchodní rejstřík Rozpor zapsaných údajů
Nesoulad mezi zapsanými a zveřejněnými údaji nebo listinami Zapsaný podnikatel nemůže uplatňovat vůči třetím osobám zveřejněné znění a třetí osoba se ho může dovolávat Tak se zabraňuje tomu, aby podnikatel těžil z tohoto nesouladu a naopak je chráněna třetí osoba           

16 Obchodní rejstřík Příklad
Společnost svým obchodním partnerům oznámila, že změnila statutární orgán Není vázána úkony, které by sjednal starý statutární orgán s obchodními partnery, neboť ti by nebyli v dobré víře Nedostatek dobré víry by se snadno dokázal písemným oznámením o změně statutáru V praxi banky odmítají jednat s tím, kdo není zapsán v obchodním rejstříku, což odporuje zákonu, neboť zápis statutárního orgánu není konstitutivní, a tedy týká se pouze ochrany dobré víry

17 Obchodní rejstřík Konstitutivní zápisy:
V určitých případech má zápis do obchodního rejstříku za následek vznik, změnu nebo zánik určitého oprávnění nebo povinnosti nebo vznik, změnu či zánik právní osoby

18 Obchodní rejstřík Konstitutivní zápisy:
Vznik a zánik obchodních společností všech forem a družstev včetně státních podniků Změna stanov akciové společnosti v případech stanovených zákonem Zvýšení a snížení základního kapitálu akciové společnosti Oprávnění zahraniční osoby podnikat na našem území

19 Obchodní rejstřík Konstitutivní zápisy:
Přemístění sídla zahraniční osoby na území ČR Rozsah ručení komanditisty v komanditní společnosti Rozsah ručení společníka společnosti s ručením omezeným Vznik samostatné převoditelnosti práv

20 Obchodní rejstřík Deklaratorní zápisy
Všechny ostatní zápisy v obchodním rejstříku mají charakter deklaratorní Je s nimi spojen pouze účinek materiálního principu publicity Zápis statutárního orgánu je deklaratorní

21 Obchodní rejstřík Řízení o zápisu do obchodního rejstříku
Rejstříkový princip Rejstříkový soud provádí přezkum formálních předpokladů návrhu

22 Kontrolní otázka: Jaké údaje zjišťuje rejstříkový soud ?
a) Solventnost navrhovatele b) Barevnost předložených tiskopisů c) Právní způsobilost navrhovatele

23 Obchodní rejstřík Řízení o zápisu do obchodního rejstříku
Rejstříkový soud zjišťuje Je návrh na předepsaném formuláři? Je doložen požadovanými listinami? Je doložen eventuálně notářský zápis?

24 Obchodní rejstřík Řízení o zápisu do obchodního rejstříku
Předepsané formuláře pro návrh na zápis do obchodního rejstříku Právní úprava vyhl. č. 250/2005 Sb. Od je možné podávat návrhy elektronicky

25 Obchodní rejstřík Řízení o zápisu do obchodního rejstříku
Návrh lze podávat jen na závazném formuláři Formuláře upravuje vyhláška - vzory pro podávání návrhů a seznam listin, které se k návrhu přikládají

26 Obchodní rejstřík Řízení o zápisu do obchodního rejstříku
Přístupné tiskopisy na portal.justice.cz/ms Žádné další údaje není soud oprávněn požadovat, ani jejich doplnění, neboť to materiálně nezkoumá V případě právních vad návrh usnesením odmítne

27 Obchodní rejstřík Zápis podnikatelů
Do obchodního rejstříku se zapisují: Obchodní společnosti a družstva Zahraniční osoby Fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají trvalý pobyt nebo bydliště v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, pokud o zápis požádají Další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis

28 Obchodní rejstřík Zápis podnikatelů
Do obchodního rejstříku se zapisují: Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku sto dvacet milionů Kč, nebo provozuje živnost průmyslovým způsobem Fyzická osoba, která splní kteroukoliv z těchto podmínek, podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis do obchodního rejstříku Fyzická osoba, která přestala splňovat podmínky, na jejichž základě byla povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, může podat návrh na výmaz z obchodního rejstříku

29 Obchodní rejstřík Základní údaje
Firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště Předmět podnikání Právní forma právnické osoby U fyzické osoby rodné číslo nebo datum jejího narození, nebylo-li jí rodné číslo přiděleno Identifikační číslo, které podnikateli přidělí rejstříkový soud - potřebná identifikační čísla sdělí rejstříkovému soudu příslušný orgán státní správy

30 Obchodní rejstřík Základní údaje
Jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, s uvedením způsobu, jak jménem právnické osoby jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též jméno a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem Jméno a bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná U právnické osoby identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno Další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis

31 Obchodní rejstřík Rozhodovací činnost soudů
Soud ve většině případů nerozhoduje usnesením Pokud soud neshledá důvod k odmítnutí, rozhodne vyšší soudní úředník nebo soudce tím, že provede zápis a nevydává o tom žádné rozhodnutí Výjimkou jsou zápisy týkající se osoby veřejného práva nebo státního podniku, kde musí předseda senátu vydat rozhodnutí Jednání se nenařizuje

32 Obchodní rejstřík Lhůty pro rozhodnutí
Soud má povinnost rozhodnout o návrhu nebo provést zápis ve lhůtě, kterou mu stanoví zvláštní předpis, jinak ve lhůtě do 5 pracovních dnů Lhůta běží ode dne podání návrhu na zápis Soud provede zápis ke dni, uvedenému v návrhu, nejdříve však ke dni jeho provedení, tam, kde rozhoduje usnesením, je pak zápis proveden až právní mocí usnesení

33 Obchodní rejstřík Opravné prostředky:
Proti provedení zápisu do obchodního rejstříku není opravný prostředek přípustný Podnikatel a osoby zapsané do rejstříku se mohou do 1 měsíce domáhat výmazu nebo změny u soudu

34 Obchodní rejstřík Opravné prostředky:
Pokud se nedodrží lhůta, soud zahájí řízení ex offo, aby uvedl rejstříkový stav do souladu se skutečností Je-li návrh odmítnut, je možné podat odvolání

35 Obchodní rejstřík Statutární orgány
Zamítnutí návrhu na povolení zápisu osoby, která je statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby Její jmenování nebo volba se považuje od počátku za neplatné, tím ovšem nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře

36 Obchodní rejstřík Statutární orgány
Zamítavé rozhodnutí soud po právní moci zveřejní Do okamžiku zveřejnění nemůže právnická osoba namítat neplatnost volby nebo jmenování vůči třetím osobám, ledaže prokáže, že tyto o neplatnosti věděly

37 Kontrolní otázka: Kdo si může pořizovat opisy?
a) Stát a orgány veřejné správy b) Navrhovatel a společníci c) Každá osoba, která prokáže právní zájem

38 Obchodní rejstřík Opis zápisu z rejstříku:
Obchodní rejstřík je veřejně a každému přístupný Každému na požádání vydá soud listinný opis zápisu nebo listiny založené ve Sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj zde není

39 Obchodní rejstřík Opis zápisu z rejstříku:
Opis musí být úředně ověřen, ledaže žadateli stačí neověřený a výslovně o něj požádá Ověřením se potvrzuje shoda opisu se zápisem v obchodním rejstříku

40 DISKUZE

41 NOVOS AMICOS,DUM PARAS,VETEROS COLE..
Získáváš –li nové přátele, měj v úctě staré.. - Evidencí v rejstříku podnikání začíná. - Výmazem v rejstříku podnikání končí. - I na tobě záleží, zda si budeš výsledků podnikání užívat.

42 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Právní aspekty podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google