Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňové aspekty dovozu zboží z RF Налоговые аспекты импорта товаров из РФ Milan Tomíček / Милан Томичек Praha, 2. prosince 2009/ г. Прага, 2 декабря 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňové aspekty dovozu zboží z RF Налоговые аспекты импорта товаров из РФ Milan Tomíček / Милан Томичек Praha, 2. prosince 2009/ г. Прага, 2 декабря 2009."— Transkript prezentace:

1 Daňové aspekty dovozu zboží z RF Налоговые аспекты импорта товаров из РФ Milan Tomíček / Милан Томичек Praha, 2. prosince 2009/ г. Прага, 2 декабря 2009 г. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ

2 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Daňové aspekty dovozu zboží z RF / Налоговые аспекты импорта товаров из РФ Dovoz zboží / Импорт товаров Vznik daňové povinnosti / Возникновение налогового обязательства Základ daně / Основа налогообложения Daňové doklady / Налоговая документация Odpočet daně / Отчисление налогов Dodatečné doměření daně / Добавочное начисление налогов Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

3 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dovoz zboží Импорт товаров Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství. Под импортом товаров подразумевается ввоз товаров из третьей страны на территорию Европейского Cообщества. Za dovoz zboží se považuje vrácení zboží, které je po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v tuzemsku vráceno zpět do tuzemska. Импортом товаров считается возврат товаров, которые после их предшествующего размещения в свободной зоне или на свободном складе, находящемся на отечественной территории, возвращаются обратно на отечественную территорию. Za vrácení zboží do tuzemska se nepovažuje dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma a vývoz zboží podle § 66 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma. Возвратом товаров на отечественную территорию не считается поставка товаров другому государству-участнику в соответствии § 64 непосредственно со свободного склада или из свободной зоны, а также вывоз товаров в соответствии с § 66 непосредственно со свободного склада или из свободной зоны. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

4 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Vznik daňové povinnosti při dovozu zboží Возникновение налогового обязательства при импорте товаров Daňová povinnost vzniká, mimo jiné: - propuštěním zboží do celního režimu VO; - propuštěním zboží do celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navracení; - propuštěním zboží do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od cla. Налоговое обязательство возникает, помимо прочего, при: - переходе товара в таможенный режим свободного обращения; - переходе товара в таможенный режим переработки давальческого сырья по системе возврата; - при переходе товара в таможенный режим временного использования с частичным освобождением от налога. Plátce je povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do příslušného režimu propuštěno. - Плательщик обязан декларировать налог в налоговой декларации за облагаемый период, в течение которого товар был переведен в соответствующий режим. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

5 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Vznik daňové povinnosti při dovozu zboží Возникновение налогового обязательства при импорте товаров Daňová povinnost vzniká, mimo jiné: - nezákonným dovozem zboží; - porušením podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené zboží propuštěno; - odnětím zboží celnímu dohledu. Налоговое обязательство возникает, помимо прочего, при: - незаконном импорте товаров; - нарушении условий, предусмотренных налоговым режимом, на основании которых импортируемый товар был переведен; - изъятии товара таможенным органом. Daň vyměří celní úřad Налог устанавливает налоговая служба Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

6 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dovoz zboží z RF / Импорт товаров из РФ ČR / ЧР B A RF/РФ přeprava / перевозки faktura / счет- фактура Propuštění do VO / Переход в режим свободного обращения Hranice ES / Граница ЕС transit / транзит Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

7 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dovoz zboží z RF při dodacích podmínkách DDP Импорт товаров из РФ при условиях поставки DDP ČR / ЧР B A RF / РФ přeprava / перевозка faktura / счет- фактура Propuštění do VO / Переход в режим свободного обращения Hranice ES / Граница ЕС transit / транзит Lokální plnění / Местное заполнение Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговый и таможенный аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

8 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dovoz zboží z RF s využitím veřejného celního skladu Импорт товаров из РФ с использованием открытого таможенного склада ČR / ЧР B A RF přeprava / перевозка faktura / фактура Veřejný sklad / Свободный склад Hranice ES / Граница ЕС transit / транзит Lokální plnění / Местное заполнение Propuštění do VO / Переход в режим свободного обращения Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / налоговый и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009, Прага, 2. декабря 2009

9 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dodání zboží přes Slovensko z RF Поставка товаров через Словакию из РФ ČR / ЧР BA RF / РФ přeprava / перевозка faktura / счет- фактура Slovensko / Словакия Propuštění do VO / Переход в режим свободного обращения Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговый и таможенный аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

10 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Umístění zboží do SS/SP a jeho vrácení zpět do tuzemska Размещение товаров в SS/SP и их возврат обратно на отечественную территорию ČR / ЧР AB faktura / счет-фактура přeprava / перевозка Svobodný sklad / Свободный склад přeprava / перевозка Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговый и таможенный аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

11 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Základ daně při dovozu zboží База налогообложения при импорте товаров Základ daně je roven součtu: – základu pro vyměření cla, cla a dalších dávek, SD; – vedlejších výdajů do prvního místa určení v tuzemsku (např. přeprava a celně deklarantské služby), popř. do dalšího místa určení na území ES, pokud je toto místo při uskutečnění dovozu známo База налогообложения равна в сумме : - основе расчета таможенной пошлины, таможенной пошлины и других партий, акцизного налога; - накладных расходов до первого пункта назначения на отечественной территории (например, перевоз и услуги таможенных декларантов) или до следующего пункта назначения на территории ЕС, если этот пункт при осуществлении импортной операции известен. První místo určení - místo uvedené v přepravním dokladu, popř. místo prvního přeložení. Первый пункт назначения – пункт, указанный в сопроводительном документе, или пункт первой перегрузки. Přepočítací kurz – podle celních předpisů. Курс пересчета – в соответствии с таможенными инструкциями. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

12 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dovoz zboží – příklad Импорт товаров - образец Přeprava 1 000 USD / Перевозки 1 000 USD Ex work cena 9 000 USD VO / Свободное обращение ČR / ЧР EU / ЕС přeprava / перевозки 5 500 CZK Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

13 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dovoz zboží – příklad Импорт товаров - образец Základ pro vyměření cla: 10 000 USD Основа для начисления таможенной пошлины: 10 000 USD Celní kurz: 18 Kč/USD Таможенный курс: 18 CZK/USD Základ pro vyměření cla (v Kč): 180 000 Kč Основа для начисления таможенной пошлины (в кронах) 180 000 крон Clo (10 %): 18 000 Kč Clo (10 %): 18 000 CZK Propuštění do volného oběhu: 20. 11. 2009 Переход в режим свободного обращения: 20. 11. 2009 г. Vedlejší výdaje (nezahrnuté do základu pro výpočet cla): 5 500 Kč Дополнительные расходы (не включенные в базу для расчета таможенной пошлины): 5 500 CZK Základ daně: 93 500 Kč Основа налогообложения: 193 500 CZK Daň (19 %): 36 765 Kč Налог (19 %): 36 765 CZK Povinnost přiznat daň:11/09 Обязанность декларирования налога: 11/09 Nárok na odpočet daně:11/09 Право на налоговый вычет: 11/09 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

14 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Daňové doklady při dovozu Налоговая документация при импортных операциях Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je písemné rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost. Налоговым документом при импорте товаров на отечественную территорию является письменное заключение о переходе товаров в таможенный режим, в котором возникло налоговое обязательство. Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je i jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem, pokud je daň zaplacena Налоговым документом при импорте товаров на отечественную территорию являются также другие заключения о начислении налога, выданные таможенным органом, если налог уплачен. Daňovým dokladem při vrácení zboží zpět do tuzemska je rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem, pokud je daň zaplacena. Налоговым документом при возврате товаров обратно на отечественную территорию является заключение о начислении налога. выданное таможенным органом, если налог уплачен. Možnost podání elektronicky – zaručený podpis Возможен электронный платеж – с заверенной подписью. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

15 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Odpočet daně při dovozu Налоговый вычет при импортных операциях Nárok na odpočet při dovozu zboží – podmíněn vznikem daňové povinnosti nebo povinností přiznat daň. Право на налоговый вычет при импорте товаров – обусловлено возникновением налоговых обязательств или обязательств признания налога. Nárok lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla daň vyměřena nebo přiznána. Требование на вычет можно применить прежде всего в налоговой декларации за налогооблагаемый период, в который налог был начислен или признан. Nárok musí být prokázán daňovým dokladem. Требование должно быть подтверждено налоговым документом. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

16 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dodatečné doměření daně v rámci následné kontroly Добавочное начисление налогов в рамках последующего контроля Daň vyměří celní úřad. Налог начисляется таможенным ведомством. Daňovým dokladem je rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem (dodatečný platební výměr). Налоговым документом является заключение о начислении налогов, выданное таможенным ведомством (добавочный платежный ордер). Jestliže dovoz zajištěn nepřímým zástupce m, je dodatečný platební výměr vystaven na jméno nepřímého zástupce. Если импорт обеспечивается непрямым представителем, добавочный платежный ордер оформляется на имя непрямого представителя. Dovozce, plátce daně, má nárok na odpočet daně za obecných podmínek. Импортер, плательщик налога, имеет право на налоговый вычет при соблюдении условий. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2. декабря 2009

17 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Děkuji za pozornost Milan Tomíček tomicek@konecna-safar.com Благодарю за внимание Милан Томичек tomicek@konecna-safar.com tomicek@konecna-safar.comtomicek@konecna-safar.com tomicek@konecna-safar.comtomicek@konecna-safar.com Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.


Stáhnout ppt "Daňové aspekty dovozu zboží z RF Налоговые аспекты импорта товаров из РФ Milan Tomíček / Милан Томичек Praha, 2. prosince 2009/ г. Прага, 2 декабря 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google