Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy s podporou EU v rezortu ŽP 2007-13 Ing. Pavla Bendová oddělení Fondu soudržnosti odbor integrovaného financování MŽP ČR Jednání pléna členů ČAZV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy s podporou EU v rezortu ŽP 2007-13 Ing. Pavla Bendová oddělení Fondu soudržnosti odbor integrovaného financování MŽP ČR Jednání pléna členů ČAZV."— Transkript prezentace:

1 Programy s podporou EU v rezortu ŽP 2007-13 Ing. Pavla Bendová oddělení Fondu soudržnosti odbor integrovaného financování MŽP ČR Jednání pléna členů ČAZV 14. březen 2006 ČZU, Praha 6

2 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 2/55 Operační program životní prostředí – úvod (1) rozpracovává prioritní osu Národního rozvojového programu „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ pro období 2007-2013 cílem prioritní osy je zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí strategickým cílem Operačního programu životní prostředí (dále jen OP ŽP) je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí a vyplývajících z dalších mezinárodních závazků

3 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 3/55 OP ŽP – úvod (2) Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel a zároveň přispívá ke zvyšování atraktivity území pro život, práci a investice. Konečným výsledkem investiční atraktivity území je zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v jednotlivých regionech. Ochrana a kvalita životního prostředí jsou také zásadními tématy v rámci realizace politiky soudržnosti EU v programovém období 2007- 2013. Jednou z obecných zásad Strategických obecných zásad Společenství na období 2007-2013, na kterou je kladen značný důraz, je zvyšování přitažlivosti členských zemí, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně nabízených služeb a zachováním či navýšením jejich potenciálu v oblasti životního prostředí.

4 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 4/55 OP ŽP – úvod (3) OP ŽP vytváří rámec pro přípravu investičních projektů, jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence. Jednotlivé priority a opatření obsažené v operačním programu Životní prostředí vycházejí zejména ze: Strategie udržitelného rozvoje schválené usnesením vlády ČR č. 1242 ze dne 8. prosince 2004, Státní politiky životního prostředí ČR pro období 2004- 2010 schválené usnesením vlády č. 235 ze dne 17. března 2004,

5 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 5/55 OP ŽP – úvod (4) Zprávy OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí ČR, Strategie hospodářského růstu schválené usnesením vlády ČR č. 1500 ze dne 16. listopadu 2005, Národního programu reforem (Národní Lisabonský program) 2005-2008 schváleného usnesením vlády ČR č. 1200 ze dne 14. září 2005, a jsou v souladu s dlouhodobými strategickými cíli: Národního rozvojového plánu pro období 2007-2013, Rámce udržitelné spotřeby a výroby v České republice schváleného Radou vlády pro udržitelný rozvoj dne 14. června 2005.

6 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 6/55 OP ŽP – úvod (5) Cíle a opatření stanovená v rámci jednotlivých priorit zároveň vycházejí z jak národních, tak i mezinárodních strategických a koncepčních materiálů v dané oblasti, jako je Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR, Státní program ochrany přírody a krajiny, Národní implementační plán Stockholmské úmluvy, Státní program environmentálního vzdělávání a osvěty ČR a další, které jsou uvedeny v textu v rámci jednotlivých priorit. Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) s možností 10% křížového financování ze zdrojů Evropského sociálního fondu (ESF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (CF).

7 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 7/55 OP ŽP – úvod (6) Sdružené projekty celostátního významu budou realizovány s finanční podporou Fondu soudržnosti. Pro předpokládané objemy prostředků EU bude nutné zajistit dostatečné národní veřejné spolufinancování (SFŽP, státní rozpočet, prostředky obcí, měst a krajů). Závazky České republiky v životním prostředí a jejich plnění jsou předmětem usnesení vlády ČR č. 594 ze dne 18. června 2003 k „Rámcové strategii financování investic na zajištění implementace právních předpisů ES v oblasti životního prostředí“. Usnesením vlády č. 984 ze dne 20. července 2005 ke „Strategii hospodářského růstu“ byly přiznány finanční náklady na investice do životního prostředí pro programovací období 2007-2013 v celkové výši 413,7 mld. Kč. Podíl z fondů EU by měl dosáhnout 277,8 mld. Kč.

8 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 8/55 OP ŽP – úvod (7) Dodatečným akceptováním požadavku MMR, aby zateplování panelových domů bylo zařazeno do operačního programu Životní prostředí opatření 2.2 „Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti zařízení a staveb za účelem snižování spotřeby energií a snižování produkce skleníkových plynů“, se zvyšuje celková částka finančních nákladů na investice do životního prostředí na celkem 456,02 mld. Kč.

9 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 9/55 OP ŽP – úvod (8) Projekty ve venkovských oblastech s důrazem na údržbu krajiny v zemědělském a lesním hospodářství, ochrana vody a vodních zdrojů, některé projekty související s ochranou přírodních zdrojů, ochranou životního prostředí a kompenzace v souvislosti s implementací soustavy NATURA 2000 budou financovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Politiky rozvoje venkova, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. Problematika environmentální výchovy a vzdělávání je řešena komplementárně v rámci Operačního programu vzdělávání.

10 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 10/55 OP ŽP – úvod (9) Priority pro období 2007 – 2013 vycházejí z analýzy sektoru životního prostředí a představují následující oblasti: 1.ochrana vod, 2.ochrana ovzduší, 3.odpady a staré ekologické zátěže, 4.omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, 5.zlepšování stavu přírody a krajiny, 6.infrastruktura pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, 7.udržitelné využívání přírodních zdrojů.

11 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 11/55 Pro období 2007-2013 ve složce VODA je hlavním cílem dosáhnout dobrého stavu povrchových a podzemních vod s cílovým rokem 2015 s dodržením emisních limitů pro vypouštění odpadních vod a imisních standardů pro povrchové a podzemní vody a zajistit sledování a vyhodnocování jejich stavu, zajistit dodávku jakostní pitné vody pro obyvatelstvo, minimalizovat následky povodní analýzou současných a budoucích rizik povodní prostřednictvím povodňového mapování a zvýšením ochrany obyvatel v nejohroženějších lokalitách. Priorita 1 – Ochrana vod – Globální cíl

12 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 12/55 Opatření 1.1. Ochrana vod Cíle ochrany vod jsou dány naplňováním postupových termínů naší legislativy a komunitární legislativy EU s přihlédnutím k přechodnému období vyjednanému pro složku VODA v Přístupových dohodách ČR při vstupu do EU. Do 31. 12. 2010 je třeba dosáhnout v ochraně vod souladu se směrnicí 91/271/EHS při odkanalizování a čištění odpadních vod, dále je nutno do r. 2009 dosáhnout pro rybné vody, kterých je cca 37% z celkové délky vodních toků, souladu jejich jakosti se směrnicí č. 78/659/EHS a do r. 2015 splnit požadavky Rámcové směrnice č. 2000/60/ES v oblasti vodní politiky na dosažení dobrého stavu povrchových a podzemních vod a v souladu se Směrnicí Rady 98/83/EC zajistit odpovídající jakost vod určených pro lidskou spotřebu. Priorita 1 – Ochrana vod – Specifické cíle (1)

13 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 13/55 Opatření 1.1. Ochrana vod Dále je nutno do r. 2009 v souladu s Common Position k Přístupovým dohodám splnit požadavky směrnic EU upravujících vypouštění zvláště nebezpečných látek a do r. 2012 splnit požadavky směrnic upravujících jakost vod pro koupání a jakost surové vody pro úpravu na vodu pitnou. Priorita 1 – Ochrana vod – Specifické cíle (2) Opatření 1.2. Jakost pitné vody U pitné vody je nutné zajistit plnění požadavků legislativy na jakost pitné vody pro zásobování obyvatelstva, což si vyžádá rekonstrukce, intenzifikace, případně i budování zdrojů jakostní pitné vody (úpraven vody a dalších zařízení), přivaděčů a vodárenských sítí. Na tuto oblast není vyjednáno přechodné období, o nutnosti opatření rozhoduje nezbytný posudek orgánů hygienické služby.

14 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 14/55 Opatření 1.3. Povodňová ochrana Na území ČR patří povodňové nebezpečí k nejčastějším přírodním katastrofám ohrožující jak životy obyvatel, tak jejich majetek a vyvolávající potíže v plynulém rozvoji ekonomiky státu. Průměrná roční výše škod způsobovaných povodněmi byla před povodněmi v letech 1997 a 2002 odhadnuta na 1 mld. Kč, škody způsobené povodní na nemovitém majetku v červenci 1997 byly odhadnuty na 62,6 mld. Kč a povodní v srpnu 2002 na 73,14 mld. Kč. Velmi závažné jsou však i ztráty na životech; v r. 1997 zahynulo 60 osob, v r. 1998 10 osob, v r. 2000 3 osoby a v r. 2002 celkem 19 osob v bezprostřední souvislosti s povodněmi. Tato fakta dokumentují nezbytnost zlepšit povodňovou ochranu tak, aby se minimalizovalo ohrožení životů obyvatel a podstatnějším způsobem byly omezeny materiální škody. Priorita 1 – Ochrana vod – Specifické cíle (3)

15 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 15/55 Financování projektů na dosažení specifických cílů 1. až 3. se předpokládá prioritně z Fondu soudržnosti Priorita 1 – Ochrana vod – Strategie (1) Základní strategie pro dosažení cílů Pro splnění výše uvedených cílů a naplnění závazků České republiky z přístupových dohod k EU musí být na území ČR do konce roku 2010 zajištěna u bodových zdrojů znečištění následující technická opatření: všechny aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším něž 2000 EO budou vybaveny stokovými soustavami,

16 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 16/55 Priorita 1 – Ochrana vod – Strategie (2) městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším něž 10 000 EO budou před vypouštěním čištěny podle přísnějších požadavků s odstraněním N celk a P celk (NV č. 61/2003 Sb.), jímž bylo do našeho právního systému zakotveno rozhodnutí vlády ČR z přístupových dohod k EU, že celé území ČR je citlivou oblastí. Tím se zvýšily požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod, jejichž důsledkem bude významné snížení znečištění povrchových vod nutrienty), městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším něž 2 000 EO budou před vypouštěním podrobeny „přiměřenému čištění“ (přiměřené čištění je definováno v čl. 2, bodu 9, směrnice Rady č. 91/271/EHS).

17 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 17/55 Priorita 1 – Ochrana vod – Odhad nákladů Odhad nákladů pro splnění Priority 1 pro období let 2007-2013 činí 110 mld. Kč. OpatřeníZaměření opatřeníOdhad nákladů 1.1. Ochrana vodVýstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod, snížení difúzního znečištění a monitorování stavu vod 60 mld. Kč 1.2. Jakost pitné vody Zajištění dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo 30 mld. Kč 1.3. Povodňová ochrana Povodňová ochrana20 mld. Kč Celkem Priorita 1:110 mld. Kč

18 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 18/55 Zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Cíle přispět k plnění platných imisních limitů pro suspendované částice frakce PM 10 Specifické cíle Globální cíl Priority přispět k plnění ostatních imisních limitů, cílových imisních limitů a koncentračních stropů stanovených legislativou přispět k plnění stanovených národních emisních stropů snížit emise základních znečišťujících látek, které nemají stanoveny národní emisní stropy

19 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 19/55 Opatření 2.1. Zlepšení kvality ovzduší Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Opatření Opatření 2.2. Omezování emisí základních znečišťujících látek Opatření 2.1. Zlepšení kvality ovzduší Opatření 2.3. Technická pomoc Operace 2.1.1. – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z dopravy Operace 2.1.2. – snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí ze spalovacích procesů v bytových a rodinných domech nenapojených na CZT Operace 2.1.3. – snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů Operace 2.1.4. – snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením primární a sekundární prašnosti z povrchů

20 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 20/55 Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Opatření 2.1. Operace 2.1.1. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z dopravy Cílové znečišťující látky: PM 10, NO X, C X H Y, CO Operace bude zaměřena na následující typy projektů: a) nákup vozidel MHD s alternativními pohony, b) vybudování doprovodné infrastruktury (např. plnírny plynu, měnírny pro trolejbusy apod...), c) pořízení prachových filtrů pro naftové motory vozů MHD a veřejné správy, d) systémy ke zlepšení průjezdnosti (řízení, kruhové objezdy), e) budování infrastruktury pro systémy „park and ride“, „bike and ride“.

21 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 21/55 Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Opatření 2.1. Operace 2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí ze spalovacích procesů v bytových a rodinných domech nenapojených na CZT Cílové znečišťující látky: PM 10, SO 2, B(a)P, As Snížení energetické spotřeby objektů po kolaudaci (např. formou zateplení), pořízení kotlů s nižšími emisemi či přeměna na obnovitelné zdroje energie. Operace 2.1.3. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů Cílové znečišťující látky: PM 10, SO 2, B(a)P, As Operace bude zaměřena na provázaný soubor technických opatření na koncových objektech, rozvodech a zdrojích

22 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 22/55 Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Opatření 2.1. Operace 2.1.4. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením primární a sekundární prašnosti z povrchů Cílové znečišťující látky: PM 10 Operace bude změřena na následující typy projektů: a) výsadba a rekonstrukce zeleně jak v intravilánech, tak extravilánech (liniové i plošné, i v areálech), b) pořízení techniky ke zvýšenému čištění měst a obcí, c) generální opravy vozovek nižších tříd (místních komunikací).

23 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 23/55 Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Opatření 2.2. Operace 2.2.1. Snížení emisí NO X u zvlášť velkých spalovacích zařízení s cílem splnění národního emisního stropu ČR pro tuto látku a snížení emisí tuhých znečišťujících látek Cílové znečišťující látky: NO X, TZL Opatření bude především zaměřeno na omezování emisí NO X a VOC. Operace 2.2.3. Snížení emisí NH 3 a VOC u malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší s cílem splnění národního emisního stropu ČR pro tuto látku a snížení emisí tuhých znečišťujících látek Cílové znečišťující látky: NH 3, VOC, TZL Operace bude zaměřena na inovativní technická opatření směřující do environmentálně šetrných technologií. Operace bude zaměřena na technická opatření na zdrojích.

24 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 24/55 Priorita 3 – Odpady a staré ekologické zátěže Oblasti podpor: Usnesení vlády č. 1572 ze dne 7.12.2005 k Národnímu implementačnímu plánu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech. b) podpora rekultivace starých skládek, a) podpora budování integrovaných systémů nakládání s odpady, c) podpora odstraňování starých ekologických zátěží. Opatření 3.1. Budování integrovaných systémů nakládání s odpady Cílem je snížení produkce odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru, budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémy na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů, snižování množství odstraňovaných odpadů.

25 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 25/55 Priorita 3 – Odpady a staré ekologické zátěže Opatření 3.1. Budování integrovaných systémů nakládání s odpady Podporu lze poskytnout na: a) budování systémů odděleného sběru odpadů, b) budování zařízení na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, c) budování zařízení na využívání odpadů, včetně zařízení na energetické využívání odpadů, d) budování sběrných dvorů a skladů, e) budování zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma skládkování), f) budování systémů odděleného sběru nebezpečných odpadů, včetně nebezpečných komunálních odpadů a nebezpečných odpadů ze zdravotnictví.

26 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 26/55 Priorita 3 – Odpady a staré ekologické zátěže Opatření 3.2. Rekultivace starých skládek Podporu lze poskytnout na: a) rekultivace starých skládek převážně komunálního a ostatního odpadu, b) odstranění nepovolených (černých) skládek ve zvláště chráněných územích. Cílem opatření je regenerace a obnova původního stavu území narušeného vlivem ukládání odpadů. Opatření 3.3. Sanace starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech (kontaminované průmyslové a další areály, brownfields) Cílem opatření je dokončení inventarizace SEZ a odstranění závažných starých ekologických zátěží.

27 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 27/55 Priorita 3 – Odpady a staré ekologické zátěže Podporu lze poskytnout na: a) inventarizaci a kategorizaci priorit starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech, b) zpracování AR/AAR u lokalit vybraných z materiálu „Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží – aktualizace 2002, MŽP, říjen 2002“ a jeho aktualizací, Opatření 3.3. Sanace starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech (kontaminované průmyslové a další areály, brownfields) c) sanace vážně kontaminovaných lokalit (průmyslové objekty, vojenské a zemědělské areály, brownfields s výskytem SEZ) ohrožujících složky životního prostředí a zdraví člověka,v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje.

28 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 28/55 Priorita 3 – Odpady a staré ekologické zátěže OpatřeníZaměření opatřeníOdhad nákladů 3.1Budování integrovaných systémů nakládání s odpady 58,80 mld. Kč 3.2Rekultivace starých skládek20,00 mld. Kč 3.3Sanace starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech (kontaminované průmyslové a další areály, brownfields) 50,00 mld. Kč Celkem Priorita 3:128,80 mld. Kč Odhad nákladů pro splnění Priority 3 pro období let 2007-2013 činí 128,80 mld. Kč.

29 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 29/55 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění a snižování environmentálních rizik Patří mezi priority Evropské unie v oblasti ŽP. Průmyslové znečištění a havárie, chemické látky, hluk a GMO znamenají rizika pro zdraví a životní prostředí především kontaminací ŽP emisemi, jejich přítomností ve výrobcích uváděných na trh a jejich výskytem v pracovním prostředí. Doposud uplatňované strategie pro snížení zatížení ŽP průmyslovou výrobou (koncové technologie, recyklace, regenerace) ustupují do pozadí. Důraz kladen na integrovanou prevenci, tj. přechod od koncových technologií k nejlepším dostupným technikám (BAT) a ochraně životního prostředí jako celku. Nezbytnou podmínkou pro snižování a omezování rizik je detailní monitoring a zpracování informací do veřejně přístupných databází.

30 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 30/55 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění a snižování environmentálních rizik Opatření 4.1. Integrovaná prevence a omezování znečištění – BAT Program na zavádění BAT – zavádění nových technologií nebo úprava stávajících, které budou mít parametry nejlepších dostupných technik (BAT), v průmyslu a zemědělství (zavedení BAT technologií v konkrétních firmách), Výzkum BAT. Opatření 4.2. Integrovaný registr znečišťování Výzkum znečišťujících látek a monitorovacích metod, identifikace zdrojů emisí, dopady na zdraví obyvatelstva a ŽP, možnosti aplikace technologií snižujících, Podpora zavádění monitoringu v průmyslových podnicích.

31 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 31/55 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění a snižování environmentálních rizik Opatření 4.3. Metodické centrum IPPC a IRZ Posilování institucionálních kapacit – zřízení Metodického a tréninkového centra při CENIA a vytváření komplexního systému informací o IPPC a IRZ, budování a rozvoj expertní instituce pro integrovanou prevenci v ČR (Agentura integrované prevence – AIP), vytvoření institucionálního zázemí pro výzkum BAT (založení Centra pro výzkum a aplikaci BAT), Vzdělávací program IRZ pro průmyslové podniky a veřejnost – Metodické a tréninkové centrum při CENIA, Institucionální podpora související s rozšířením IRZ podle E- PRTR, Rozvoj systému Integrovaného registru znečišťování a Centrální ohlašovny a usnadňování plnění administrativních povinností průmyslovými podniky,

32 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 32/55 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění a snižování environmentálních rizik Opatření 4.3. Metodické centrum IPPC a IRZ Zvyšování přístupu veřejnosti k informacím o ŽP prostřednictvím Internetu. Vybudování národního centra pro realizaci nové právní úpravy, které bude vykonávat funkci kompetentního orgánu v rámci EU a bude napomáhat šíření informací o rizicích. Opatření 4.4. Institucionální zabezpečení prosazování nové právní úpravy managementu chemických látek Opatření 4.5. Rozvoj odborných pracovišť provádějících monitorování kontaminace životního prostředí chemickými látkami Podpora odborných pracovišť za účelem systematického monitorování kontaminace složek životního prostředí (včetně potravinového řetězce) chemickými látkami.

33 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 33/55 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění a snižování environmentálních rizik Opatření 4.6. Ekonomické nástroje pro omezování rizik chemických látek Opatření 4.7. Prevence závažných havárií Zvyšování kvalifikace pracovníků státní správy (odborná způsobilost), Vytvoření evidenčního a informačního systému, Ustavení odborných poradních orgánů (pracovišť), Rozšíření personálního a materiálového vybavení správních a kontrolních pracovišť (MŽP, ČIŽP, krajské úřady) pro zabezpečení jejich povinností vyplývajících ze zákona, Vypracování příslušných metodik.

34 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 34/55 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění a snižování environmentálních rizik Opatření 4.8. Hluk Postupně realizovat opatření na ochranu tichých území v krajině, Zavést systém sběru dat pro oblast environmentálního hluku, Provozovat systém sběru dat pro environmentální hluk, Snížit emise hluku u výcvikových letadel. Vypracovat a ověřit metodiku identifikace tichých oblastí v krajině,

35 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 35/55 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění a snižování environmentálních rizik Opatření 4.9. GMO Spolupráce s odbornou sférou, Zajištění odpovídající úrovně kontroly nakládání s GMO smluvní spoluprací kontrolních orgánů s odbornými laboratorními pracovišti, investiční vybavení těchto pracovišť a kontrolních orgánů, včetně školení pro pracovníky ČIŽP, Zlepšit vzájemnou komunikaci a koordinaci činnosti, Aktualizovat a rozšiřovat systémy informování veřejnosti. Shromažďování podkladů pro hodnocení rizika GMO, a to jak z informačních zdrojů, tak formou zadávání studií zjišťujících možné účinky nakládání s GMO na životní prostředí,

36 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 36/55 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění a snižování environmentálních rizik Odhad nákladů pro splnění Priority 4 pro období let 2007 – 2013 činí 20,3 mld. Kč: Opatření 1 – IPPC BAT – 19 mld. Kč, Opatření 2 – IRZ – 600 mil. Kč, Opatření 3 – Metodické centrum – 400 mil. Kč, Opatření 4 – 15 mil. Kč, Opatření 5 – 40 mil. Kč, Opatření 6 – 60 mil. Kč (2010-2013), Opatření 7 – Prevence závažných havárií – 45 mil. Kč, Opatření 8 – Hluk – 46 mil. Kč, Opatření 9 – GMO – 73,5 mil. Kč.

37 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 37/55 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Základním problémem ochrany přírody a krajiny zůstává pokles biodiverzity na úrovni druhů, ekosystémů a genů. Snížení biologické rozmanitosti a početnosti populací původních druhů je důsledkem devastace krajiny a přírodních zdrojů našeho území, zejména v posledních desetiletích. V ČR je podle aktuálních Červených seznamů v současné době ohroženo cca 34 % druhů savců, 52 % druhů u nás hnízdících ptáků, 50 % druhů plazů, 43 % druhů obojživelníků, 43 % druhů ryb, 60 % druhů vyšších rostlin a 43 % mechorostů. Společným působením mnoha negativních vlivů lidské činnosti došlo k takovému poškození ekosystémů, že na našem území vymizela celá řada druhů (např. drop velký).

38 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 38/55 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Strategie pro dosažení cílů a konkrétní oblasti podpor Evropská unie deklarovala jako svůj cíl zastavit do roku 2010 pokles biodiverzity. Pro dosažení tohoto cíle potřeba vynaložit značné množství finančních prostředků do oblastí zajištění institucionální ochrany vybraných chráněných území, podpory ohrožených rostlinných a živočišných druhů i biotopů, obnovy krajinné stability a vodního režimu krajiny.

39 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 39/55 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Opatření 5.1. Implementace a ochrana území soustavy Natura 2000: neinvestiční opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 a s monitoringem zvláště chráněných území, území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů, investiční opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

40 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 40/55 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Opatření 5.2. Podpora biodiverzity: Opatření na ochranu ohrožených rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů vč. speciálních managementových opatření, Opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel, Investiční opatření ke snižování vlivu fragmentace krajiny a dalších antropogenních vlivů (odstraňování migračních bariér, opatření k zabránění nadměrnému úhynu nebo zraňování živočichů na stávajících stavbách, opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy apod.),

41 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 41/55 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Opatření 5.2. Podpora biodiverzity: Likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů, Obnovení managementu ohrožených přírodních biotopů (dle Katalogu biotopů České republiky, Praha 2001) a realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů, Investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných a dalších přírodně cenných územích (včetně návštěvnických středisek). Realizace schválených plánů péče ve zvláště chráněných územích a územích a objektech začleněných do soustavy Natura 2000,

42 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 42/55 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Opatření 5.3. Obnova krajinných struktur: Realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, Realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi. Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.) a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích),

43 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 43/55 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Opatření 5.4. Optimalizace vodního režimu krajiny: Obnova a budování mokřadních biotopů (slepá ramena vodních toků, prameniště, mokřadní louky, tůně, nivy vodních toků atd.), Opatření k ochraně proti vodní erozi (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů).

44 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 44/55 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Opatření 5.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny: Založení nebo regenerace zeleně parků a lesoparků, Založení nebo regenerace zeleně na pozemcích vzdělávacích, výchovných, sociálních a nemocničních zařízení, hřišť pro děti a mládež, hřbitovů, Zřízení, výměna či regenerace uličních stromořadí a alejí v zastavěném území sídla, Výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých a ekonomicky těžko využitelných brownfields, jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu.

45 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 45/55 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny OpatřeníZaměření opatřeníOdhad nákladů 5.1Implementace a ochrana území soustavy Natura 2000 1,4 mld. Kč 5.2Podpora biodiverzity4,9 mld. Kč 5.3Obnova krajinných struktur5,0 mld. Kč 5.4Optimalizace vodního režimu krajiny8,4 mld. Kč 5.5Podpora regenerace urbanizované krajiny3,5 mld. Kč Celkem Priorita 5:23,2 mld. Kč Odhad nákladů pro splnění Priority 5 pro období let 2007-2013 je uveden v tabulce níže:

46 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 46/55 Priorita 6 – Infrastruktura pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta (dále jen EVPO) představuje klíčový preventivní nástroj ochrany životního prostředí a úspěšné implementace udržitelného rozvoje. Pomáhá eliminovat negativní dopady hospodářského rozvoje na životní prostředí a zdraví obyvatel. Hlavním cílem EVPO je zvyšování environmentálního povědomí veřejnosti a schopnosti využívat informací a znalostí z oblasti životního prostředí ve sféře veřejné správy, podnikání i veřejného života a pochopení vzájemných vazeb environmentální oblasti a ostatních sfér lidské činnosti.

47 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 47/55 Priorita 6 – Infrastruktura pro EVPO Opatření 6.1. Infrastruktura pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů a poskytování environmentálního poradenství v krajích Investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center v návaznosti na krajské systémy environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěty. Opatření 6.2. Rozvoj environmentálních informačních center v rámci existujících specializovaných institucionálních sítí v oblasti ŽP Investiční podpora národních sítí informačních center (správy CHKO a NP, centra šetrné turistiky, ZOO a botanické zahrady hvězdárny a planetária, centra environmentálního managementu a čistší produkce apod.) za účelem poskytování informací o ŽP a UR v místních pobočkách daných institucí.

48 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 48/55 Priorita 7 – Udržitelné využívání přírodních zdrojů, tj. obnovitelných zdrojů a úspor energie Udržitelné využívání přírodních zdrojů (dále jen Udržitelné využívání PZ) je jednou z prioritních oblastí Státní politiky životního prostředí České republiky (SPŽP). Kromě ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany neobnovitelných přírodních zdrojů, odpovědného nakládání s nebezpečnými odpady si OPŽP klade za cíl i využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), které jsou spolu s podporou realizací úspor energie předmětem Priority 7.

49 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 49/55 Priorita 7 – Udržitelné využívání PZ a OZE Podíl spotřeby OZE na spotřebě PEZ se po roce 2000 pohyboval mírně nad 2 %. V roce 2004 činil 2,9 %. Podíly výroby elektřiny z OZE na spotřebě elektřiny kolísaly kolem 4 % a tento podíl byl dosažen i v roce 2004. Oba ukazatele využití OZE ovlivňuje vysoký podíl vodní energie (zejména velkých vodních elektráren), velmi závislé na klimatických podmínkách. Oblasti podpor: a) podpora do oblasti zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kogenerace, b) podpora do oblasti vyššího využití odpadního tepla, c) podpora do oblasti zvýšení úspor energie, d) podpora vzdělávání, propagace a osvěty v oblastech OZE a úspor energie.

50 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 50/55 Priorita 7 – Udržitelné využívání PZ a OZE Opatření 7.1. Podpora výstavby nových zařízení a rekonstrukce stávajících s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla (výtopny) Zahrnuje investiční podporu zdrojů tepla tj. fototermických systémů, tepelných čerpadel, systémů na biomasu a geotermálních systémů. Opatření 7.2. Podpora výstavby nových zařízení a rekonstrukce stávajících s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu elektřiny (elektrárny) Zahrnuje investiční podporu zdrojů elektřiny tj. fotovoltaických systémů, systémů na biomasu, větrných a vodních elektráren, geotermálních elektráren.

51 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 51/55 Priorita 7 – Udržitelné využívání PZ a OZE Opatření 7.3. Podpora výstavby nových zařízení a rekonstrukce stávajících s cílem zvýšení využívání OZE pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (teplárny) Investiční podpora kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny tj. bioplynových stanic využívajících biomasu, kogenerace ze skládkového plynu, geotermálních tepláren, parní kogenerace z biomasy. Opatření 7.4. Podpora do realizací úspor energie Investiční podpora do snížení spotřeby energie obytných budov zejména pomocí zateplovacích systémů, výměn oken. Opatření 7.5. Podpora do realizací využití odpadního tepla Investiční podpora do realizací, které využijí odpadní teplo např. z technologických procesů na vytápění nebo výroby el. energie.

52 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 52/55 Priorita 7 – Udržitelné využívání PZ a OZE Opatření 7.6. Podpora do vzdělávání v oblasti životního prostředí, zejména OZE a úspor energie Zahrnuje podporu do systému vzdělávání, školení, vědy a výzkumu. Problematika vzdělávání v oblasti OZE je značně nedoceněná a je velice důležitá. S ohledem na plnění výše uvedených cílů je nutná podpora nejen v investiční oblasti, ale zejména v oblasti vzdělávání, tj. v osvětě a propagaci obnovitelných zdrojů energie. Ke zvýšení povědomí o obnovitelných zdrojích energie slouží nejen pravidelně konané semináře, školení či odborné výstavy, ale zejména dlouhodobější koncepční vzdělávání se zaměřením na OZE, k čemuž bude sloužit toto opatření v rámci Priority 7.

53 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 53/55 Priorita 7 – Udržitelné využívání PZ a OZE Finanční plán realizace priority Předpokládané finanční prostředky z fondů EU (ERDF, Fond soudržnosti) jsou na úrovni cca 61 mld. Kč + dofinancování (koneční příjemci, státní rozpočet, SFŽP) cca 30 mld. Kč. Uvedené finanční prostředky budou vynakládány průběžně v celém programovacím období let 2007-2013.

54 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 54/55 Děkuji za pozornost.

55 M INISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Sekce zahraniční projektové spolupráce – odbor integrovaného financování 14.-15. 3. 2006, Brno 55/55 Kontakty Ing. Pavla Bendová zástupce vedoucího oddělení FS OIF MŽP Ing. Jaroslav Blažek, Ph.D. oddělení Fondu soudržnosti, OIF MŽP Kontakty  +420 267 122 991  +420 267 122 513  pavla_bendova@env.cz  jaroslav_blazek@env.cz Ing. Zdeněk Zelený vedoucí oddělení Fondu soudržnosti, odbor integrovaného financování Ministerstva životního prostředí ČR  +420 267 122 854  zdenek_zeleny@env.cz


Stáhnout ppt "Programy s podporou EU v rezortu ŽP 2007-13 Ing. Pavla Bendová oddělení Fondu soudržnosti odbor integrovaného financování MŽP ČR Jednání pléna členů ČAZV."

Podobné prezentace


Reklamy Google