Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy s podporou EU v rezortu ŽP Ing. Pavla Bendová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy s podporou EU v rezortu ŽP Ing. Pavla Bendová"— Transkript prezentace:

1 Programy s podporou EU v rezortu ŽP 2007-13 Ing. Pavla Bendová
oddělení Fondu soudržnosti odbor integrovaného financování MŽP ČR Jednání pléna členů ČAZV 14. březen 2006 ČZU, Praha 6

2 Ministerstvo životního prostředí ČR
Operační program životní prostředí – úvod (1) rozpracovává prioritní osu Národního rozvojového programu „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ pro období cílem prioritní osy je zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí strategickým cílem Operačního programu životní prostředí (dále jen OP ŽP) je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí a vyplývajících z dalších mezinárodních závazků

3 OP ŽP – úvod (2) Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel a zároveň přispívá ke zvyšování atraktivity území pro život, práci a investice. Konečným výsledkem investiční atraktivity území je zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v jednotlivých regionech. Ochrana a kvalita životního prostředí jsou také zásadními tématy v rámci realizace politiky soudržnosti EU v programovém období Jednou z obecných zásad Strategických obecných zásad Společenství na období , na kterou je kladen značný důraz, je zvyšování přitažlivosti členských zemí, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně nabízených služeb a zachováním či navýšením jejich potenciálu v oblasti životního prostředí.

4 OP ŽP – úvod (3) OP ŽP vytváří rámec pro přípravu investičních projektů, jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence. Jednotlivé priority a opatření obsažené v operačním programu Životní prostředí vycházejí zejména ze: Strategie udržitelného rozvoje schválené usnesením vlády ČR č ze dne 8. prosince 2004, Státní politiky životního prostředí ČR pro období schválené usnesením vlády č. 235 ze dne 17. března 2004,

5 OP ŽP – úvod (4) Zprávy OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí ČR, a jsou v souladu s dlouhodobými strategickými cíli: Strategie hospodářského růstu schválené usnesením vlády ČR č ze dne 16. listopadu 2005, Národního rozvojového plánu pro období , Národního programu reforem (Národní Lisabonský program) schváleného usnesením vlády ČR č ze dne 14. září 2005, Rámce udržitelné spotřeby a výroby v České republice schváleného Radou vlády pro udržitelný rozvoj dne 14. června 2005.

6 OP ŽP – úvod (5) Cíle a opatření stanovená v rámci jednotlivých priorit zároveň vycházejí z jak národních, tak i mezinárodních strategických a koncepčních materiálů v dané oblasti, jako je Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR, Státní program ochrany přírody a krajiny, Národní implementační plán Stockholmské úmluvy, Státní program environmentálního vzdělávání a osvěty ČR a další, které jsou uvedeny v textu v rámci jednotlivých priorit. Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) s možností 10% křížového financování ze zdrojů Evropského sociálního fondu (ESF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (CF).

7 OP ŽP – úvod (6) Sdružené projekty celostátního významu budou realizovány s finanční podporou Fondu soudržnosti. Pro předpokládané objemy prostředků EU bude nutné zajistit dostatečné národní veřejné spolufinancování (SFŽP, státní rozpočet, prostředky obcí, měst a krajů). Závazky České republiky v životním prostředí a jejich plnění jsou předmětem usnesení vlády ČR č. 594 ze dne 18. června 2003 k „Rámcové strategii financování investic na zajištění implementace právních předpisů ES v oblasti životního prostředí“. Usnesením vlády č. 984 ze dne 20. července 2005 ke „Strategii hospodářského růstu“ byly přiznány finanční náklady na investice do životního prostředí pro programovací období v celkové výši 413,7 mld. Kč. Podíl z fondů EU by měl dosáhnout 277,8 mld. Kč.

8 OP ŽP – úvod (7) Dodatečným akceptováním požadavku MMR, aby zateplování panelových domů bylo zařazeno do operačního programu Životní prostředí opatření 2.2 „Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti zařízení a staveb za účelem snižování spotřeby energií a snižování produkce skleníkových plynů“, se zvyšuje celková částka finančních nákladů na investice do životního prostředí na celkem 456,02 mld. Kč.

9 OP ŽP – úvod (8) Projekty ve venkovských oblastech s důrazem na údržbu krajiny v zemědělském a lesním hospodářství, ochrana vody a vodních zdrojů, některé projekty související s ochranou přírodních zdrojů, ochranou životního prostředí a kompenzace v souvislosti s implementací soustavy NATURA 2000 budou financovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Politiky rozvoje venkova, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. Problematika environmentální výchovy a vzdělávání je řešena komplementárně v rámci Operačního programu vzdělávání.

10 OP ŽP – úvod (9) Priority pro období 2007 – 2013 vycházejí z analýzy sektoru životního prostředí a představují následující oblasti: 1. ochrana vod, 2. ochrana ovzduší, 3. odpady a staré ekologické zátěže, 4. omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, 5. zlepšování stavu přírody a krajiny, 6. infrastruktura pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, 7. udržitelné využívání přírodních zdrojů.

11 Priorita 1 – Ochrana vod – Globální cíl
Pro období ve složce VODA je hlavním cílem dosáhnout dobrého stavu povrchových a podzemních vod s cílovým rokem 2015 s dodržením emisních limitů pro vypouštění odpadních vod a imisních standardů pro povrchové a podzemní vody a zajistit sledování a vyhodnocování jejich stavu, zajistit dodávku jakostní pitné vody pro obyvatelstvo, minimalizovat následky povodní analýzou současných a budoucích rizik povodní prostřednictvím povodňového mapování a zvýšením ochrany obyvatel v nejohroženějších lokalitách.

12 Priorita 1 – Ochrana vod – Specifické cíle (1)
Opatření 1.1. Ochrana vod Cíle ochrany vod jsou dány naplňováním postupových termínů naší legislativy a komunitární legislativy EU s přihlédnutím k přechodnému období vyjednanému pro složku VODA v Přístupových dohodách ČR při vstupu do EU. Do je třeba dosáhnout v ochraně vod souladu se směrnicí 91/271/EHS při odkanalizování a čištění odpadních vod, dále je nutno do r dosáhnout pro rybné vody, kterých je cca 37% z celkové délky vodních toků, souladu jejich jakosti se směrnicí č. 78/659/EHS a do r splnit požadavky Rámcové směrnice č. 2000/60/ES v oblasti vodní politiky na dosažení dobrého stavu povrchových a podzemních vod a v souladu se Směrnicí Rady 98/83/EC zajistit odpovídající jakost vod určených pro lidskou spotřebu.

13 Priorita 1 – Ochrana vod – Specifické cíle (2)
Opatření 1.1. Ochrana vod Dále je nutno do r v souladu s Common Position k Přístupovým dohodám splnit požadavky směrnic EU upravujících vypouštění zvláště nebezpečných látek a do r splnit požadavky směrnic upravujících jakost vod pro koupání a jakost surové vody pro úpravu na vodu pitnou. Opatření 1.2. Jakost pitné vody U pitné vody je nutné zajistit plnění požadavků legislativy na jakost pitné vody pro zásobování obyvatelstva, což si vyžádá rekonstrukce, intenzifikace, případně i budování zdrojů jakostní pitné vody (úpraven vody a dalších zařízení), přivaděčů a vodárenských sítí. Na tuto oblast není vyjednáno přechodné období, o nutnosti opatření rozhoduje nezbytný posudek orgánů hygienické služby.

14 Priorita 1 – Ochrana vod – Specifické cíle (3)
Opatření 1.3. Povodňová ochrana Na území ČR patří povodňové nebezpečí k nejčastějším přírodním katastrofám ohrožující jak životy obyvatel, tak jejich majetek a vyvolávající potíže v plynulém rozvoji ekonomiky státu. Průměrná roční výše škod způsobovaných povodněmi byla před povodněmi v letech 1997 a 2002 odhadnuta na 1 mld. Kč, škody způsobené povodní na nemovitém majetku v červenci 1997 byly odhadnuty na 62,6 mld. Kč a povodní v srpnu 2002 na 73,14 mld. Kč. Velmi závažné jsou však i ztráty na životech; v r zahynulo 60 osob, v r osob, v r osoby a v r celkem 19 osob v bezprostřední souvislosti s povodněmi. Tato fakta dokumentují nezbytnost zlepšit povodňovou ochranu tak, aby se minimalizovalo ohrožení životů obyvatel a podstatnějším způsobem byly omezeny materiální škody.

15 Priorita 1 – Ochrana vod – Strategie (1)
Financování projektů na dosažení specifických cílů 1. až 3. se předpokládá prioritně z Fondu soudržnosti Základní strategie pro dosažení cílů Pro splnění výše uvedených cílů a naplnění závazků České republiky z přístupových dohod k EU musí být na území ČR do konce roku 2010 zajištěna u bodových zdrojů znečištění následující technická opatření: všechny aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším něž 2000 EO budou vybaveny stokovými soustavami, všechny aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším něž 2000 EO budou vybaveny stokovými soustavami,

16 Priorita 1 – Ochrana vod – Strategie (2)
městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami v aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším něž EO budou před vypouštěním čištěny podle přísnějších požadavků s odstraněním Ncelk a Pcelk (NV č. 61/2003 Sb.), jímž bylo do našeho právního systému zakotveno rozhodnutí vlády ČR z přístupových dohod k EU, že celé území ČR je citlivou oblastí. Tím se zvýšily požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod, jejichž důsledkem bude významné snížení znečištění povrchových vod nutrienty), městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším něž EO budou před vypouštěním podrobeny „přiměřenému čištění“ (přiměřené čištění je definováno v čl. 2, bodu 9, směrnice Rady č. 91/271/EHS).

17 Priorita 1 – Ochrana vod – Odhad nákladů
Odhad nákladů pro splnění Priority 1 pro období let činí 110 mld. Kč. Opatření Zaměření opatření Odhad nákladů 1.1. Ochrana vod Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod, snížení difúzního znečištění a monitorování stavu vod 60 mld. Kč 1.2. Jakost pitné vody Zajištění dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo 30 mld. Kč 1.3. Povodňová ochrana Povodňová ochrana 20 mld. Kč Celkem Priorita 1: 110 mld. Kč

18 Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Cíle
Globální cíl Priority Zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie Specifické cíle přispět k plnění platných imisních limitů pro suspendované částice frakce PM 10 přispět k plnění ostatních imisních limitů, cílových imisních limitů a koncentračních stropů stanovených legislativou přispět k plnění stanovených národních emisních stropů snížit emise základních znečišťujících látek, které nemají stanoveny národní emisní stropy

19 Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Opatření
Opatření 2.1. Zlepšení kvality ovzduší Opatření 2.2. Omezování emisí základních znečišťujících látek Opatření 2.3. Technická pomoc Opatření 2.1. Zlepšení kvality ovzduší Operace – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z dopravy Operace – snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí ze spalovacích procesů v bytových a rodinných domech nenapojených na CZT Operace – snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů Operace – snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením primární a sekundární prašnosti z povrchů

20 Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Opatření 2.1.
Operace Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z dopravy Cílové znečišťující látky: PM 10, NOX, CXHY, CO Operace bude zaměřena na následující typy projektů: a) nákup vozidel MHD s alternativními pohony, b) vybudování doprovodné infrastruktury (např. plnírny plynu, měnírny pro trolejbusy apod...), c) pořízení prachových filtrů pro naftové motory vozů MHD a veřejné správy, d) systémy ke zlepšení průjezdnosti (řízení, kruhové objezdy), e) budování infrastruktury pro systémy „park and ride“, „bike and ride“.

21 Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Opatření 2.1.
Operace Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí ze spalovacích procesů v bytových a rodinných domech nenapojených na CZT Cílové znečišťující látky: PM 10, SO2, B(a)P, As Snížení energetické spotřeby objektů po kolaudaci (např. formou zateplení), pořízení kotlů s nižšími emisemi či přeměna na obnovitelné zdroje energie. Operace Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů Cílové znečišťující látky: PM 10, SO2, B(a)P, As Operace bude zaměřena na provázaný soubor technických opatření na koncových objektech, rozvodech a zdrojích

22 Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Opatření 2.1.
Operace Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením primární a sekundární prašnosti z povrchů Cílové znečišťující látky: PM 10 Operace bude změřena na následující typy projektů: a) výsadba a rekonstrukce zeleně jak v intravilánech, tak extravilánech (liniové i plošné, i v areálech), b) pořízení techniky ke zvýšenému čištění měst a obcí, c) generální opravy vozovek nižších tříd (místních komunikací).

23 Ministerstvo životního prostředí ČR
Priorita 2 – Ochrana ovzduší – Opatření 2.2. Opatření bude především zaměřeno na omezování emisí NOX a VOC. Operace Snížení emisí NOX u zvlášť velkých spalovacích zařízení s cílem splnění národního emisního stropu ČR pro tuto látku a snížení emisí tuhých znečišťujících látek Cílové znečišťující látky: NOX, TZL Operace bude zaměřena na inovativní technická opatření směřující do environmentálně šetrných technologií. Operace Snížení emisí NH3 a VOC u malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší s cílem splnění národního emisního stropu ČR pro tuto látku a snížení emisí tuhých znečišťujících látek Cílové znečišťující látky: NH3, VOC, TZL Operace bude zaměřena na technická opatření na zdrojích.

24 Priorita 3 – Odpady a staré ekologické zátěže
Usnesení vlády č ze dne k Národnímu implementačnímu plánu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech. Oblasti podpor: a) podpora budování integrovaných systémů nakládání s odpady, b) podpora rekultivace starých skládek, c) podpora odstraňování starých ekologických zátěží. Opatření 3.1. Budování integrovaných systémů nakládání s odpady Cílem je snížení produkce odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru, budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémy na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů, snižování množství odstraňovaných odpadů.

25 Priorita 3 – Odpady a staré ekologické zátěže
Opatření 3.1. Budování integrovaných systémů nakládání s odpady Podporu lze poskytnout na: a) budování systémů odděleného sběru odpadů, b) budování zařízení na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, c) budování zařízení na využívání odpadů, včetně zařízení na energetické využívání odpadů, d) budování sběrných dvorů a skladů, e) budování zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma skládkování), f) budování systémů odděleného sběru nebezpečných odpadů, včetně nebezpečných komunálních odpadů a nebezpečných odpadů ze zdravotnictví.

26 Priorita 3 – Odpady a staré ekologické zátěže
Opatření 3.2. Rekultivace starých skládek Cílem opatření je regenerace a obnova původního stavu území narušeného vlivem ukládání odpadů. Podporu lze poskytnout na: a) rekultivace starých skládek převážně komunálního a ostatního odpadu, b) odstranění nepovolených (černých) skládek ve zvláště chráněných územích. Opatření 3.3. Sanace starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech (kontaminované průmyslové a další areály, brownfields) Cílem opatření je dokončení inventarizace SEZ a odstranění závažných starých ekologických zátěží.

27 Priorita 3 – Odpady a staré ekologické zátěže
Opatření 3.3. Sanace starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech (kontaminované průmyslové a další areály, brownfields) Podporu lze poskytnout na: a) inventarizaci a kategorizaci priorit starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech, b) zpracování AR/AAR u lokalit vybraných z materiálu „Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží – aktualizace 2002, MŽP, říjen 2002“ a jeho aktualizací, c) sanace vážně kontaminovaných lokalit (průmyslové objekty, vojenské a zemědělské areály, brownfields s výskytem SEZ) ohrožujících složky životního prostředí a zdraví člověka,v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje.

28 Priorita 3 – Odpady a staré ekologické zátěže
Odhad nákladů pro splnění Priority 3 pro období let činí 128,80 mld. Kč. Opatření Zaměření opatření Odhad nákladů 3.1 Budování integrovaných systémů nakládání s odpady 58,80 mld. Kč 3.2 Rekultivace starých skládek 20,00 mld. Kč 3.3 Sanace starých ekologických zátěží na kontaminovaných místech (kontaminované průmyslové a další areály, brownfields) 50,00 mld. Kč Celkem Priorita 3: 128,80 mld. Kč

29 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění
a snižování environmentálních rizik Patří mezi priority Evropské unie v oblasti ŽP. Průmyslové znečištění a havárie, chemické látky, hluk a GMO znamenají rizika pro zdraví a životní prostředí především kontaminací ŽP emisemi, jejich přítomností ve výrobcích uváděných na trh a jejich výskytem v pracovním prostředí. Doposud uplatňované strategie pro snížení zatížení ŽP průmyslovou výrobou (koncové technologie, recyklace, regenerace) ustupují do pozadí. Důraz kladen na integrovanou prevenci, tj. přechod od koncových technologií k nejlepším dostupným technikám (BAT) a ochraně životního prostředí jako celku. Nezbytnou podmínkou pro snižování a omezování rizik je detailní monitoring a zpracování informací do veřejně přístupných databází.

30 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění
a snižování environmentálních rizik Opatření 4.1. Integrovaná prevence a omezování znečištění – BAT Program na zavádění BAT – zavádění nových technologií nebo úprava stávajících, které budou mít parametry nejlepších dostupných technik (BAT), v průmyslu a zemědělství (zavedení BAT technologií v konkrétních firmách), Výzkum BAT. Opatření 4.2. Integrovaný registr znečišťování Výzkum znečišťujících látek a monitorovacích metod, identifikace zdrojů emisí, dopady na zdraví obyvatelstva a ŽP, možnosti aplikace technologií snižujících, Podpora zavádění monitoringu v průmyslových podnicích.

31 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění
a snižování environmentálních rizik Opatření 4.3. Metodické centrum IPPC a IRZ Posilování institucionálních kapacit – zřízení Metodického a tréninkového centra při CENIA a vytváření komplexního systému informací o IPPC a IRZ, budování a rozvoj expertní instituce pro integrovanou prevenci v ČR (Agentura integrované prevence – AIP), vytvoření institucionálního zázemí pro výzkum BAT (založení Centra pro výzkum a aplikaci BAT), Vzdělávací program IRZ pro průmyslové podniky a veřejnost – Metodické a tréninkové centrum při CENIA, Institucionální podpora související s rozšířením IRZ podle E-PRTR, Rozvoj systému Integrovaného registru znečišťování a Centrální ohlašovny a usnadňování plnění administrativních povinností průmyslovými podniky,

32 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění
a snižování environmentálních rizik Opatření 4.3. Metodické centrum IPPC a IRZ Zvyšování přístupu veřejnosti k informacím o ŽP prostřednictvím Internetu. Opatření 4.4. Institucionální zabezpečení prosazování nové právní úpravy managementu chemických látek Vybudování národního centra pro realizaci nové právní úpravy, které bude vykonávat funkci kompetentního orgánu v rámci EU a bude napomáhat šíření informací o rizicích. Opatření 4.5. Rozvoj odborných pracovišť provádějících monitorování kontaminace životního prostředí chemickými látkami Podpora odborných pracovišť za účelem systematického monitorování kontaminace složek životního prostředí (včetně potravinového řetězce) chemickými látkami.

33 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění
a snižování environmentálních rizik Opatření 4.6. Ekonomické nástroje pro omezování rizik chemických látek Opatření 4.7. Prevence závažných havárií Zvyšování kvalifikace pracovníků státní správy (odborná způsobilost), Vytvoření evidenčního a informačního systému, Ustavení odborných poradních orgánů (pracovišť), Rozšíření personálního a materiálového vybavení správních a kontrolních pracovišť (MŽP, ČIŽP, krajské úřady) pro zabezpečení jejich povinností vyplývajících ze zákona, Vypracování příslušných metodik.

34 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění
a snižování environmentálních rizik Opatření 4.8. Hluk Vypracovat a ověřit metodiku identifikace tichých oblastí v krajině, Postupně realizovat opatření na ochranu tichých území v krajině, Zavést systém sběru dat pro oblast environmentálního hluku, Provozovat systém sběru dat pro environmentální hluk, Snížit emise hluku u výcvikových letadel.

35 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění
a snižování environmentálních rizik Opatření 4.9. GMO Shromažďování podkladů pro hodnocení rizika GMO, a to jak z informačních zdrojů, tak formou zadávání studií zjišťujících možné účinky nakládání s GMO na životní prostředí, Spolupráce s odbornou sférou, Zajištění odpovídající úrovně kontroly nakládání s GMO smluvní spoluprací kontrolních orgánů s odbornými laboratorními pracovišti, investiční vybavení těchto pracovišť a kontrolních orgánů, včetně školení pro pracovníky ČIŽP, Zlepšit vzájemnou komunikaci a koordinaci činnosti, Aktualizovat a rozšiřovat systémy informování veřejnosti.

36 Priorita 4 – Omezování prům. znečištění
a snižování environmentálních rizik Odhad nákladů pro splnění Priority 4 pro období let 2007 – 2013 činí 20,3 mld. Kč: Opatření 1 – IPPC BAT – 19 mld. Kč, Opatření 2 – IRZ – 600 mil. Kč, Opatření 3 – Metodické centrum – 400 mil. Kč, Opatření 4 – 15 mil. Kč, Opatření 5 – 40 mil. Kč, Opatření 6 – 60 mil. Kč ( ), Opatření 7 – Prevence závažných havárií – 45 mil. Kč, Opatření 8 – Hluk – 46 mil. Kč, Opatření 9 – GMO – 73,5 mil. Kč.

37 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Základním problémem ochrany přírody a krajiny zůstává pokles biodiverzity na úrovni druhů, ekosystémů a genů. Snížení biologické rozmanitosti a početnosti populací původních druhů je důsledkem devastace krajiny a přírodních zdrojů našeho území, zejména v posledních desetiletích. V ČR je podle aktuálních Červených seznamů v současné době ohroženo cca 34 % druhů savců, 52 % druhů u nás hnízdících ptáků, 50 % druhů plazů, 43 % druhů obojživelníků, 43 % druhů ryb, 60 % druhů vyšších rostlin a 43 % mechorostů. Společným působením mnoha negativních vlivů lidské činnosti došlo k takovému poškození ekosystémů, že na našem území vymizela celá řada druhů (např. drop velký).

38 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Strategie pro dosažení cílů a konkrétní oblasti podpor Evropská unie deklarovala jako svůj cíl zastavit do roku 2010 pokles biodiverzity. Pro dosažení tohoto cíle potřeba vynaložit značné množství finančních prostředků do oblastí zajištění institucionální ochrany vybraných chráněných území, podpory ohrožených rostlinných a živočišných druhů i biotopů, obnovy krajinné stability a vodního režimu krajiny.

39 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Opatření 5.1. Implementace a ochrana území soustavy Natura 2000: neinvestiční opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 a s monitoringem zvláště chráněných území, území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů, investiční opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

40 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Opatření 5.2. Podpora biodiverzity: Opatření na ochranu ohrožených rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů vč. speciálních managementových opatření, Opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel, Investiční opatření ke snižování vlivu fragmentace krajiny a dalších antropogenních vlivů (odstraňování migračních bariér, opatření k zabránění nadměrnému úhynu nebo zraňování živočichů na stávajících stavbách, opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy apod.),

41 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Opatření 5.2. Podpora biodiverzity: Likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů, Realizace schválených plánů péče ve zvláště chráněných územích a územích a objektech začleněných do soustavy Natura 2000, Obnovení managementu ohrožených přírodních biotopů (dle Katalogu biotopů České republiky, Praha 2001) a realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů, Investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných a dalších přírodně cenných územích (včetně návštěvnických středisek).

42 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Opatření 5.3. Obnova krajinných struktur: Realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.) a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), Realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi.

43 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Opatření 5.4. Optimalizace vodního režimu krajiny: Obnova a budování mokřadních biotopů (slepá ramena vodních toků, prameniště, mokřadní louky, tůně, nivy vodních toků atd.), Opatření k ochraně proti vodní erozi (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů).

44 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Opatření 5.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny: Založení nebo regenerace zeleně parků a lesoparků, Založení nebo regenerace zeleně na pozemcích vzdělávacích, výchovných, sociálních a nemocničních zařízení, hřišť pro děti a mládež, hřbitovů, Zřízení, výměna či regenerace uličních stromořadí a alejí v zastavěném území sídla, Výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých a ekonomicky těžko využitelných brownfields, jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu.

45 Priorita 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Odhad nákladů pro splnění Priority 5 pro období let je uveden v tabulce níže: Opatření Zaměření opatření Odhad nákladů 5.1 Implementace a ochrana území soustavy Natura 2000 1,4 mld. Kč 5.2 Podpora biodiverzity 4,9 mld. Kč 5.3 Obnova krajinných struktur 5,0 mld. Kč 5.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 8,4 mld. Kč 5.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 3,5 mld. Kč Celkem Priorita 5: 23,2 mld. Kč

46 Priorita 6 – Infrastruktura pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta (dále jen EVPO) představuje klíčový preventivní nástroj ochrany životního prostředí a úspěšné implementace udržitelného rozvoje. Pomáhá eliminovat negativní dopady hospodářského rozvoje na životní prostředí a zdraví obyvatel. Hlavním cílem EVPO je zvyšování environmentálního povědomí veřejnosti a schopnosti využívat informací a znalostí z oblasti životního prostředí ve sféře veřejné správy, podnikání i veřejného života a pochopení vzájemných vazeb environmentální oblasti a ostatních sfér lidské činnosti.

47 Priorita 6 – Infrastruktura pro EVPO
Opatření 6.1. Infrastruktura pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů a poskytování environmentálního poradenství v krajích Investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center v návaznosti na krajské systémy environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěty. Opatření 6.2. Rozvoj environmentálních informačních center v rámci existujících specializovaných institucionálních sítí v oblasti ŽP Investiční podpora národních sítí informačních center (správy CHKO a NP, centra šetrné turistiky, ZOO a botanické zahrady hvězdárny a planetária, centra environmentálního managementu a čistší produkce apod.) za účelem poskytování informací o ŽP a UR v místních pobočkách daných institucí.

48 Priorita 7 – Udržitelné využívání přírodních
zdrojů, tj. obnovitelných zdrojů a úspor energie Udržitelné využívání přírodních zdrojů (dále jen Udržitelné využívání PZ) je jednou z prioritních oblastí Státní politiky životního prostředí České republiky (SPŽP). Kromě ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany neobnovitelných přírodních zdrojů, odpovědného nakládání s nebezpečnými odpady si OPŽP klade za cíl i využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), které jsou spolu s podporou realizací úspor energie předmětem Priority 7.

49 Priorita 7 – Udržitelné využívání PZ a OZE
Podíl spotřeby OZE na spotřebě PEZ se po roce 2000 pohyboval mírně nad 2 %. V roce 2004 činil 2,9 %. Podíly výroby elektřiny z OZE na spotřebě elektřiny kolísaly kolem 4 % a tento podíl byl dosažen i v roce Oba ukazatele využití OZE ovlivňuje vysoký podíl vodní energie (zejména velkých vodních elektráren), velmi závislé na klimatických podmínkách. Oblasti podpor: a) podpora do oblasti zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kogenerace, b) podpora do oblasti vyššího využití odpadního tepla, c) podpora do oblasti zvýšení úspor energie, d) podpora vzdělávání, propagace a osvěty v oblastech OZE a úspor energie.

50 Priorita 7 – Udržitelné využívání PZ a OZE
Opatření 7.1. Podpora výstavby nových zařízení a rekonstrukce stávajících s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla (výtopny) Zahrnuje investiční podporu zdrojů tepla tj. fototermických systémů, tepelných čerpadel, systémů na biomasu a geotermálních systémů. Opatření 7.2. Podpora výstavby nových zařízení a rekonstrukce stávajících s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu elektřiny (elektrárny) Zahrnuje investiční podporu zdrojů elektřiny tj. fotovoltaických systémů, systémů na biomasu, větrných a vodních elektráren, geotermálních elektráren.

51 Priorita 7 – Udržitelné využívání PZ a OZE
Opatření 7.3. Podpora výstavby nových zařízení a rekonstrukce stávajících s cílem zvýšení využívání OZE pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (teplárny) Investiční podpora kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny tj. bioplynových stanic využívajících biomasu, kogenerace ze skládkového plynu, geotermálních tepláren, parní kogenerace z biomasy. Opatření 7.4. Podpora do realizací úspor energie Investiční podpora do snížení spotřeby energie obytných budov zejména pomocí zateplovacích systémů, výměn oken. Opatření 7.5. Podpora do realizací využití odpadního tepla Investiční podpora do realizací, které využijí odpadní teplo např. z technologických procesů na vytápění nebo výroby el. energie.

52 Priorita 7 – Udržitelné využívání PZ a OZE
Opatření 7.6. Podpora do vzdělávání v oblasti životního prostředí, zejména OZE a úspor energie Zahrnuje podporu do systému vzdělávání, školení, vědy a výzkumu. Problematika vzdělávání v oblasti OZE je značně nedoceněná a je velice důležitá. S ohledem na plnění výše uvedených cílů je nutná podpora nejen v investiční oblasti, ale zejména v oblasti vzdělávání, tj. v osvětě a propagaci obnovitelných zdrojů energie. Ke zvýšení povědomí o obnovitelných zdrojích energie slouží nejen pravidelně konané semináře, školení či odborné výstavy, ale zejména dlouhodobější koncepční vzdělávání se zaměřením na OZE, k čemuž bude sloužit toto opatření v rámci Priority 7.

53 Priorita 7 – Udržitelné využívání PZ a OZE
Finanční plán realizace priority Předpokládané finanční prostředky z fondů EU (ERDF, Fond soudržnosti) jsou na úrovni cca 61 mld. Kč + dofinancování (koneční příjemci, státní rozpočet, SFŽP) cca 30 mld. Kč. Uvedené finanční prostředky budou vynakládány průběžně v celém programovacím období let

54 Děkuji za pozornost.

55 Kontakty Kontakty Ing. Zdeněk Zelený
vedoucí oddělení Fondu soudržnosti, odbor integrovaného financování Ministerstva životního prostředí ČR Ing. Pavla Bendová zástupce vedoucího oddělení FS OIF MŽP Ing. Jaroslav Blažek, Ph.D. oddělení Fondu soudržnosti, OIF MŽP


Stáhnout ppt "Programy s podporou EU v rezortu ŽP Ing. Pavla Bendová"

Podobné prezentace


Reklamy Google