Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci Aktuální stav implementace ROS Konference eGovernment 2011 Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci Aktuální stav implementace ROS Konference eGovernment 2011 Ing."— Transkript prezentace:

1 Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci Aktuální stav implementace ROS Konference eGovernment 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad

2 Obsah prezentace Přínosy a obsah ROS Komunikace s ROS
Aktuální stav ROS Úvodní plnění ROS daty a náběh na reálný provoz Související klíčové aktivity

3 Přínosy registru osob Dostupné aktuální, ověřené, správné informace o všech osobách (administrativní charakter) Zapsáním do evidence AIS jsou referenční údaje dostupné všem OVM Využívá aktuální údaje o adresách z RUIAN a o fyzických osobách z ROB Ověření existence osoby nebo provozovny Přebírané informace vždy aktuální Urychlení procesu předávání informací mezi OVM Snížení administrativní zátěže zúčastněných subjektů Nutnost legislativního vyladění Využití rozhraní pro komunikace s veřejnou správou – ISDS, CzechPoint

4 Přínosy registru osob Zjednodušení procesu přidělování IČO Bezpečnost
Orgány vydávající oprávnění k činnosti se nemění Přidělování IČO/IČP přímo na místě evidence Bezpečnost Nové identifikátory zamezující zneužití Řízený přístup k údajům Zajištění úplnosti a aktuálnosti statistické populace Zkvalitnění přípravy a realizace statistických zjišťování Zpřesnění statistických údajů Snížení zátěže respondentů

5 Obsah ROS Subjekty vedené v registru Referenční údaje Referenční vazby
právnické osoby a jejich organizační složky podnikající fyzické osoby orgány veřejné moci – organizační složky státu zahraniční osoby a jejich organizační složky organizace s mezinárodním prvkem Referenční údaje Referenční vazby Identifikátory (IČO, IČP) Provozní údaje

6 Základní principy výstavby ROS
Součást soustavy 4 základních registrů veřejné správy Nadstavba nad agendovými informačními systémy Vede referenční aktuální údaje o osobách Využívá nové identifikátory pro fyzické osoby (tzv. AIFO) Využívá nové identifikátory pro adresy Naplňován a aktualizován prostřednictvím oprávněných editorů (agendová místa, správce ROS) Poskytování informací prostřednictvím informačního systému základních registrů

7 Služby IS ZR – referenční rozhraní
Komunikace s ROS ROS Základní registry ROB RÚIAN RPP Uživatelé Správa ZR Služby IS ZR – referenční rozhraní Agendové IS ŽR OR Rejstříky církví Ostatní

8 Komunikace s ROS (1) Komunikace pomocí eGON služeb
Pro editory (AIS, IAIS) Služby realizující zápis, změnu či výmaz Služby realizující individuální dotazy (vyhledání adresy, obyvatele, osoby) Služby realizující poskytování změn v základních registrech Pro ostatní agendy (OVM – AIS) Služby realizující dotazy ROS

9 Komunikace s ROS (2) Aktuální stav služeb zveřejňován Správou základních registrů na – v části VÝVOJÁŘI Katalog eGON služeb a XSD a WSDL s popisem datových typů včetně seznamu publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR

10 Editoři ROS Editor registru – je oprávněn zapisovat referenční údaje do ZR a provádět změny zapsaných referenčních údajů Agendová místa – vedou evidenci osob nebo udělují oprávnění k činnosti v agendových informačních systémech, které slouží k výkonu agendy Správce ROS – správa identifikačních čísel Systém datových schránek Agendová místa – zveřejňováno na - Ministerstva, ČNB Úřady (Energetický regulační úřad, Obvodní báňský úřad, ČTÚ, Státní veterinární správa…) Profesní komory (Česká advokátní komora, Komora daňových poradců ČR, Komora veterinárních lékařů, Exekutorská komora ČR,…) Kraje, obce, ORP, Hl.m.Praha

11 Seznam agendových míst
Počet agendových míst - 32 Počet agend - 57

12 Seznam agendových míst
Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí

13 Seznam agendových míst
Český báňský úřad Český telekomunikační úřad Energetický regulační úřad Česká národní banka Státní veterinární správa Úřad pro civilní letectví Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Česká advokátní komora Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Exekutorská komora České republiky

14 Seznam agendových míst
Komora auditorů České republiky Komora daňových poradců České republiky Komora patentových zástupců České republiky Komora veterinárních lékařů České republiky Notářská komora České republiky krajské veterinární správy krajské úřady Magistrát hlavního města Prahy obecní úřady rejstříkové soudy

15 Editoři ROS Agendové informační systémy sloužící k evidenci osob při udělování oprávnění k podnikání nebo činnosti – konstitutivní charakter Evidence právnických osob Unikátní evidence vzniku Povinnost nebo možnost zápisu do obchodního rejstříku Rozlišení druhu právnické osoby dle právní formy Evidence fyzických osob Vícenásobná evidence vzniku dle různých právních předpisů Možnost zápisu do obchodního rejstříku Rozlišení druhu podnikající fyzické osoby dle agendy

16 Editoři ROS Obecní úřady Obce s rozšířenou působností
zřizování příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obce s rozšířenou působností Evidence fyzických osob – provozovatelů stanic měření emisí dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Evidence honebních společenstev, dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

17 Editoři ROS Krajské úřady, Magistrát hl. m. Prahy
Evidence provozovatelů stanic technické kontroly Registr zájmových sdružení právnických osob Registrace nestátního zdravotnického zařízení Evidence příspěvkových organizací komunálních Registr svazků obcí

18 Připojení AIS k systému ZR
Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (1) Použité technologické řešení dovoluje připravit přímou komunikaci s ISZR Rozsah sledovaných subjektů v AIS a frekvence aktualizace dovoluje připravit efektivní řešení Technické požadavky na AIS připojení na KIVS schopnost používat editační služby vnějšího rozhraní ISZR pro ROS a potřebné dotazovací služby ISZR do základních registrů dle definovaného vnějšího rozhraní ISZR

19 Připojení AIS k systému ZR
Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (2) Věcné požadavky na AIS Povinnost zajistit používání služeb ISZR oprávněnými uživateli Zodpovědnost za dodržení pravidel editace referenčních údajů a vazeb ROS, které budou definovány správcem ROS Zodpovědnost za obsahovou správnost zasílaných referenčních údajů a vazeb do ROS Schopnost zajistit obnovitelnost referenčních údajů a vazeb v ROS v případě požadavku správce ROS Zajištění evidence historie referenčních údajů a vazeb osob evidovaných v ROS

20 Připojení AIS k systému ZR
Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (3) Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Česká národní banka Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Ministerstvo zemědělství Česká advokátní komora Státní úřad pro kontrolu léčiv Komora veterinárních lékařů ČR

21 Připojení AIS k systému ZR
Zprostředkovaná komunikace AIS – integrovaný agendový informační systém ROS Použité technologické řešení nedovoluje připravit přímou komunikaci s ISZR Rozsah sledovaných subjektů v AIS a frekvence aktualizace nedovoluje připravit efektivní řešení Určeno pro „malé“ agendy Plní roli standardního centrálního AIS sdíleného pro více agendových míst a agend Umožní vést agendu přímo v IAIS nebo zajistí aktualizace ze zdrojových AIS

22 Významné rozhodnutí Nařízení vlády pro zajištění zprovoznění soustavy základních registrů přijaté usnesením vlády ČR č. 387 ze dne 1. Etapa - kontroly dat před plněním ZR 2. Etapa - úvodního plnění ZR 3. Etapa - testování obsahu ZR velkými uživateli 4. Etapa - vstupu ZR do reálného provozu

23 Aktuální stav ROS Dosažení cílového stavu je podmíněno realizací všech projektů ZR RUIAN (poskytuje reference na adresy) ROS ORG (poskytuje AIFO) ISZR (poskytuje komunikaci) ROB (referenční údaje o fyzických osobách) RPP (eviduje oprávněné AIS)

24 Aktuální stav ROS Příprava aplikací pro správu a vedení ROS
Vlastní ROS Vstupní část ROS – IAIS Ukončen základní pilotní provoz IS ROS Instalace HW a SW v prostorách ČSÚ Instalace aplikačního SW Testování s vybranými editory – vybrané obce Provoz aplikací pro ověřování dat pro AIS ROS před vlastním plnění dat do ROS Získání dat od jednotlivých agendových míst Organizování porad se zástupci agendových míst Přebírání dat a jejich ověřování, ověřování Komunikace s agendovými místy

25 Aktuální stav ROS Instalace eGon služeb v testovacím prostředí IS ROS
Propojování ROS s ISZR – datové komunikace přes KIVS Testování – zahájení integračních testů Dohodnuta 1.etapa úvodního plnění ROS OR ŽR Zpracování informace pro všechny obce Rozesláno do datových schránek obcí Zveřejněno na portále SZR

26 Jak proběhne úvodní naplnění ROS
Pilotní provoz ROS (bude zahájen v lednu 2012) Zahájen pro každou agendu po naplnění daty. Průběžné odstraňování nedostatků a problémů. Po odsouhlasení dat přechod do režimu semireálného provozu – využití služeb eGon pro zapisování a editaci dat v ROS. Speciální režim pro přidělování IČO a IČP. Ověřování dat s významnými uživateli – MF, ČSSZ,… Reálný provoz ROS – Provoz ROS v plném rozsahu vč. přidělování IČO a IČP. Zajištění a udržení kvality dat ROS. Řešení neshod v datech – proces „zpochybňování dat“ oprávněnou agendou.

27 Související klíčové aktivity (1)
Kompletní zveřejnění rozhraní ISZR – katalog služeb na vnějším rozhraní včasné zajištění připojení editorů a uživatelů Dokončení jednání s jednotlivými agendovými místy rozhodnutí zda upraví vlastní AIS nebo využijí IAIS příprava dat pro úvodní naplnění + příprava postupů úvodního naplnění ROS Včasná příprava datových center – primární a záložní lokalita (technika nyní umístěna v ČSÚ) zajištění podmínek provozu Smluvní zajištění provozu se SZR

28 Související klíčové aktivity (2)
ustanovení a dodržení sjednoceného harmonogramu náběhu jednotlivých ZR naplnění daty ROS je podmíněno naplněním daty registrů ROB, RUIAN a ORG Včasné přidělení AIFO agendám ISEO a CIS – podmínka pro zahájení 1.etapy úvodního plnění (OR, ŽR) Včasné dokončení registrace všech editorských a uživatelských agend v RPP

29 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci Aktuální stav implementace ROS Konference eGovernment 2011 Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google