Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské instituce a právo Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu ODS výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní obchod www.istrejcek.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské instituce a právo Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu ODS výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní obchod www.istrejcek.cz."— Transkript prezentace:

1 Evropské instituce a právo Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu ODS výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní obchod www.istrejcek.cz

2 Úvod do Evropské unie  Evropská unie (EU) není ani federací jako Spojené státy americké ani pouze organizací pro spolupráci mezi vládami jako OSN.  Členské státy delegují některé ze svých rozhodovacích pravomocí na jimi vytvořené a vzájemně sdílené instituce

3 Jaká je struktura orgánů EU  Instituce (EP, EK, Rada EU,Soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, Evropský veřejný ochránce práv, Evropský inspektor ochrany údajů)  Finanční orgány (ECB, EIB+Evropský investiční fond)  Poradní orgány (Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů)  Interinstitucionální orgány (Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, Evropský úřad pro výběr zaměstnanců)  Decentralizované orgány Evropské unie(agentury)

4 Evropský parlament  732 poslanců, z toho 24 českých.  Členové Evropského parlamentu nezasedají v rámci národních bloků, ale v rámci celoevropských politických frakcí.  Pracoviště Evropského parlamentu se nachází ve Francii, Belgii a Lucembursku.  EP má legislativní pravomoc, vykonává demokratický dohled a dělí se s Radou o rozpočtovou pravomoc.  Příprava plenárního zasedání probíhá ve výborech(zasedají poslanci) a ve frakcích(politické skupiny), plenární zasedání se konají ve Štrasburku, doplňující v Bruselu.

5 Legislativní pravomoc  Spolurozhodování - staví Evropský parlament a Radu do rovnocenné pozice a zákony schválené na základě této procedury jsou společnými právními akty Rady a Parlamentu.  Důležitá politická a institucionální rozhodnutí jsou s EP konzultována.  Při přezkoumávání ročního pracovního programu Komise, zvažuje, jaké nové zákony by bylo vhodné přijmout. Může požádat Komisi o předložení návrhů.

6 Demokratický dohled  Provádí tzv.“hearings“ potenciálních Evropských komisařů.  Může vznést návrh na odvolání Komise.  Ověřuje zprávy předkládané Komisí, interpeluje Komisi.  Interpelace a kontrola Rady.  Prověřování petic podaných ze strany občanů a sestavováním dočasných vyšetřovacích výborů.  Formou příspěvků se podílí na každém summitu.

7 Rozpočtová pravomoc  Roční rozpočet EU schvaluje Parlament společně s Radou Evropské unie.  Rozpočet je projednáván ve dvou čteních, předpokladem jeho vstupu v platnost je podpis prezidenta EP.  Parlamentní Výbor pro kontrolu rozpočtu (COCOBU) monitoruje, jak je rozpočet naplňován.  Parlament každý rok rozhoduje o tom, zda schválí způsob, jakým Komise v předchozím finančním roce s rozpočtem nakládala.  Jedná se o tzv.“udělení absolutoria“.

8 Rada Evropské unie  Rada Evropské unie je hlavním rozhodovacím orgánem.  Reprezentuje členské státy a jejích schůzek se účastní jeden ministr z každé národní vlády EU(dle předmětu jednání).  Celkem existuje devět Rad různého složení: Všeobecné záležitosti a vnější vztahy Hospodářství a finance (“ECOFIN”) Justice a vnitřní věci Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a záležitosti spotřebitelů Konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl a výzkum) Doprava, telekomunikace a energie Zemědělství a rybolov Životní prostředí Vzdělávání, mládež a kultura

9 Úkoly Rady EU  Schvalovat evropské zákony. V mnoha oblastech sdílí legislativní pravomoc s Evropským parlamentem.  Koordinovat základní rysy hospodářské politiky členských států.  Uzavírat mezinárodní smlouvy mezi EU a jedním či více dalšími státy nebo mezinárodními organizacemi.  Schvalovat rozpočet EU, společně s Evropským parlamentem.  Rozvíjet společnou zahraniční a bezpečnostní politiku  Koordinovat spolupráci národních soudů a policejních složek v trestních věcech.

10 COREPER  V Bruselu má každý členský stát EU stálou skupinu delegátů, zastupujících zájmy svých zemí v EU(vedoucím je „stálý zástupce“).  "stálí zástupci" se každý týden scházejí v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER).  Úkolem tohoto výboru je připravovat práci Rady(kromě otázek zemědělství-speciální výbor)  COREPER je ve své činnosti podporován řadou pracovních skupin, které tvoří úředníci národních administrativ.

11 Předsednictví Rady  Mění se v šestiměsíčních intervalech.  Každá země tedy po dobu 6 měsíců zodpovídá za program jednání Rady.  Předsednictví je podporováno generálním sekretariátem, který připravuje a zajišťuje hladké fungování práce Rady na všech úrovních.  V současné době předsedá Rakousku, ve druhé polovině roku jej nahradí Finsko.  Naše předsednictví bude v roce 2009.

12 Hlasování v Radě  Nejčastěji dochází k hlasování tzv.“kvalifikovanou většinou“ - návrh může být přijat jen za podpory určitého minimálního počtu hlasů.  V citlivých oblastech však musejí být rozhodnutí přijata jednomyslně.  Česká republika spolu s Belgií, Řeckem, Maďarskem a Portugalskem disponuje 12 hlasy.

13 Evropská komise  Navrhuje legislativu, politiky a programy činnosti a zodpovídá za realizaci rozhodnutí Parlamentu a Rady.  Z každé země jeden člen jmenovaný členskými státy a Parlamentem.  Nová Komise je jmenována každých 5 let, během šesti měsíců po zvolení Evropského parlamentu.  Sídlo Komise se nachází v Bruselu  V bruselském sídle pracuje okolo 18 000 úředníků, včetně externích spolupracovníků 36 000 úředníků!!!

14 Činnosti EK  Navrhuje legislativu Parlamentu a Radě  Řídí a realizuje politiky EU a rozpočet  dohlíží na dodržování evropského práva (společně se Soudním dvorem)  reprezentuje Evropskou unii na mezinárodní scéně(vyjednává dohody mezi EU a ostatními zeměmi).

15 Evropský soudní dvůr  Byl založen v roce 1952 Pařížskou smlouvou.  Jeho úkolem je zajišťovat, že legislativa EU je interpretována a uplatňována ve všech členských státech stejně.  Soudní dvůr se skládá z jednoho soudce z každého členského státu.  V zájmu efektivnosti však bude Soudní dvůr moci zasedat i jako "velký senát” složený pouze ze 13 soudců  1989 zřízen "Soud prvního stupně„- z důvodu velkého množství řešených případů.

16 Jak funguje ESD  V první fázi po předložení písemných podkladů zúčastněných stran sestaví přidělený soudce zprávu.  Na základě zprávy učiní generální advokát vlastní závěry.  Soudce vezme závěry v úvahu a sestaví návrh rozsudku.  Ve druhé fázi dochází k veřejnému slyšení na jehož základě dojde k rozhodnutí soudu hlasováním.

17 Ostatní instituce  Evropský účetní dvůr - kontroluje, zda veškeré příjmy Evropské unie byly inkasovány, zda všechny výdaje byly vynaloženy v souladu se zákonnými předpisy a pravidly a zda byl poctivě naplňován rozpočet EU.  Evropský veřejný ochránce práv - působí jako prostředník mezi občany a orgány EU. Má právo přijímat a vyšetřovat stížnosti ze strany občanů EU, podniků a institucí i kohokoli jiného.  Evropský inspektor ochrany údajů - zajišťuje, aby orgány a instituce Evropské unie respektovaly právo občanů na soukromí při zpracovávání jejich osobních údajů.

18 Evropské právo  Je základem Evropské intergace  Jedná se o nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států.  Společné právo má tři oblasti, které se ale navzájem prolínají:  Primární právo  Sekundární právo  Judikatura (výkon soudní moci, souzení).

19 Primární právo  Sestává především ze smluv, ale i dalších úmluv.  Dohody uzavřené mezi vládami členských zemí  Musí být ratifikovány parlamenty členských států  Upravují legislativní, exekutivní a judikativní postupy společného práva EU

20 Sekundární právo  Vychází ze smluv EU a je vytvářeno a schvalováno podle postupů, stanovených ve článcích smluv EU  Předpisy (nařízení) – jsou bezprostředně platné a ve všech členských zemích právně závazné, aniž by k tomu byly potřebné, nebo vyhrazené, jakékoliv kroky na národní úrovni  Směrnice - zavazují členské země dosáhnout určitých cílů během určené doby, přičemž národní instituce mohou určit prostředky, jak jich dosáhnout, směrnice musí být převedeny do práva jednotlivých členů  Rozhodnutí a usnesení - jsou pro příjemce závazná, nevyžadují, nepředpokládají žádné další kroky na národní úrovni, aby vešly v platnost.  Doporučení a stanoviska – která nejsou závazná.

21 Judikatura  Vykonávání soudní pravomoci EU, obsahuje rozsudky Evropského soudního dvora, Soudu první instance, ve sporech, které jsou jim předloženy Komisí, soudy členských států, organizacemi nebo jednotlivci.

22 Zdroje dat a informací  http://eulaw.typepad.com/ - Evropské právo http://eulaw.typepad.com/  http://europe.eu.int/eur-lex/ - Monitoring práva EU http://europe.eu.int/eur-lex/  http://integrace.cz http://integrace.cz  http://europa.eu.int http://europa.eu.int  Vstup do Evropské unie (Petr Zahradník, 2004)


Stáhnout ppt "Evropské instituce a právo Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu ODS výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní obchod www.istrejcek.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google