Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO „Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO „Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin“"— Transkript prezentace:

1 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO „Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin“ (CVVP) Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Výzkumná centra - 1M poskytovatel - MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

2 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Řešitelská pracoviště Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - příjemce Slivka Vladimír prof. Ing. CSc. dr.h.c. - řešitel Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. - spolupříjemce Ledererová Jaroslava Ing. CSc. - řešitel Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - spolupříjemce Chytka Lubomír Dr. Ing. - řešitel

3 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Anotace projektu V současnosti existuje celá řada dílčích výsledků ve využití doprovodných produktů a odpadů, spjatých s těžbou. Chybí však systematické zhodnocení a sjednocení, které by umožnilo efektivně klasifikovat a kvantifikovat tyto odpady a na základě jejich chemických a fyzikálně mechanických vlastností optimalizovat jejich využití jako druhotné suroviny. V současnosti jsou tyto potenciální suroviny skládkovány jako odpad, přestože na jejich vydobytí byly investovány značné prostředky. Jedná se o suroviny, které mohou nalézt uplatnění mimo stavební průmysl také v chemickém průmyslu anorganických barviv, v keramickém průmyslu, v široké škále ekologických aplikací jako jsou sorbenty pro likvidaci ropných havárií, čištění kontaminovaných vod a půd, apod.

4 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Cíl projektu Cílem centra bylo sjednocení dosavadních poznatků o možnostech využití doprovodných produktů, dnes z převážné části odpadů, spjatými s báňskými aktivitami a následnými procesy. Získání nových poznatků o možnostech integrovaného využití doprovodných produktů (odpadů) spjatých s těžbou a zpracováním energetických surovin. Navrhnout konkrétní průmyslové a environmentální aplikace.

5 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Poslání projektu Posláním a přínosem projektu bylo snížení dopadů těžby a zpracování energetických surovin na životní prostředí, ale také i vytváření nových a netradičních surovinových zdrojů, jejichž využití je možné v následujících oblastech:  Zdroje pro výrobu alternativního paliva  Materiály vhodné pro ekologické využití, především různě modifikované a pilířované jíly  Ušlechtilé stavební hmoty  Demineralizace důlních vod  Ekonomické aspekty využití produktů v praxi

6 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Plnění specifických podmínek programu 200620072008 Počet přepočtených pracovníků centra nad 50 % úvazku2321,1521,58 Mzdy a platy pracovníků nad 50 % úvazku [%]6475,4874,40 Počet aktivně se podílejících doktorandů8147 Řešitel plnil specifické podmínky programu dle zadávací dokumentace: Za dobu řešení projektu (2006-2009) ukončilo 12 doktorandů doktorské studium.

7 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Organizační struktura centra prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. rešitel - koordinátor VŠB-TUO – prof. Ing. V. Slivka, CSc., dr.h.c řešitel - koordinátor VÚHU – Ing. L. Chytka, Ph.D. spoluřešitel VUSTAH – Ing. J. Ledererová,CSc. spoluřešitel prof. Ing. Peter Fečko, CSc. koordinátor projektu V001 Garant prof. Ing. P. Fečko,CSc. V002 Garant prof. Ing. V. Slivka, CSc., dr.h.c. V003 Garant prof. Ing. V. Slivka, CSc., dr.h.c. V004 Garant prof. Ing. V. Slivka, CSc., Dr.h.c. V005 Garant prof. Ing. J. Vidlář, CSc. V006 Garant Ing. J. Ledererová, CSc. prof. Ing. Peter Fečko, CSc. doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. Ing. Iva Janáková, Ph.D. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D. Ing. Radka Wolfová, Ph.D. Ing. Kateřina Cechlová, Ph.D. Ing. Luboš Chytka, Ph.D. Ing. Josef Valeš, Ph.D. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. Ing. Jaroslav Kusý, Ph.D Ing. Lukáš Anděl Ing. Jaromír Tauber prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. doc. Ing. Vladimír Čablík,Ph.D. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. Ing. Janáková, Ph.D. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D. Ing. Kateřina Cechlová, Ph.D. Ing. Lukáš Žižka prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. Ing. Tomáš Daněk, Ph.D. Ing. Jan Thomas, Ph.D. Ing. Barbora Mikendová, Ph.D. Ing. Pavel Schmidt, Ph.D. Ing. Petr Šašek, Ph.D. Ing. Marjan Hejný Ing. Soňa Hykyšová Ing. Lenka Vaidišová Ing. Jaroslava Ledererová Csc. Ing. Jaromír Vojáček Ing. Jaroslava Jančová Ing. Petr Bibora Bc. Martin Vyvážil Aleš Rubek Andrea Vančurová Petr Doubek Věra Bojanovská Alena Gregrová Soňa Jarošová Alena Březová prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. prof. Ing. Peter Fečko, Csc. doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. Ing. Jan Jelínek, Ph.D. Ing. Iva Janáková, Ph.D. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D. Ing. Radka Wolfová, Ph.D. Ing. Kateřina Cechlová, Ph.D. Ing. Vlastimil Macůrek, Csc. prof. Ing. Jiří Vidlář, CSc. doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová Ing. Iva Bestová, Ph.D. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D. Ing. Jitka Hajduková, Ph.D. Ing. Petra Malíková, Ph.D. Ing. Lucie Fojtová Ing. Josef Halíř, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D. Ing. Miroslav Svoboda Mgr. Marcela Klimešová Ing. Mgr. Martin Nejedlík Ing. Hana Zezulová Ing. Hynek Vilam Ing. Blanka Rabušicová Martina Frühbauerová Ivana Vaisová Jitka Hledíková V001 Využití doprovodných energetických surovin pro výrobu alternativního paliva s cílem úspory přírodních zdrojů V002 Využití jílových sedimentů pro přípravu materiálů vhodných pro ekologické využití. Vytipovat vhodné jílovité sedimenty pro přípravu modifikovaných – pilířovaných a interkalovaných materiálů. V003 Navrhnout a ověřit nové a dosud neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů (dále VEP) pro ostatní odvětví průmyslu. V004 Aplikace jílových sedimentů pro ušlechtilé stavební hmoty. Vytipovat vhodné jílovité sedimenty pro výrobu přírodních barviv a žáruvzdorných ostřiv a plniv. Prokázat na základě experimentálního výzkumu jejich vhodnost jako druhotné suroviny. V005 Demineralizační technologie úpravy důlních vod - Návrh komplexní metodiky. Vývoj komplexní demineralizační technologie úpravy důlních vod pro jejich komerční využití. V006 Dosáhnout výsledků umožňujících aplikaci v praxi s ohledem na ekonomické parametry navrhovaných výstupů.

8 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Kvalifikační struktura Kvalifikační stupeňProf.Doc.Dr., Ph.D., CSc.Ing., Mgr.Bc.ostatní VŠB-TU Ostrava 4 (4) (4) (4) 2 (1) (-) (-) 14 (11) (8) (7) 3 (7) (16) (12) -- VUHU a.s.-- 1 (1) (3) (3) 14 (14) (15) (11) - 1 (1) (1) (1) VUSTAH-- 2* (2) (1) (2) 10 (10) (12) (10) 1 (1) (-) (1) 10 (10) (8) (8) 2009, (2008), (2007), (2006) * Připravená disertační práce Ing. Svobody (VUSTAH) - 2010

9 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Stabilita vědeckého týmu 2006200720082009 VŠB-TU Ostrava-541 VUHU a.s.1412 VUSTAH-393 Ukončení pracovního poměru - 19 Dokončení doktorandského studia - 1 Mateřská dovolená - 5 Převedení na jinou pracovní činnost – 4 Jiné důvody - 4 Změny v řešitelských týmech

10 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Koordinace a komunikace Odběratelé výsledků Vědecko výzkumná pracoviště VÚHU VUSTAH VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava 1M0554 - Pokročilé sanační technologie a procesy 1M0512 - Centrum výzkumu práškových nanomateriálů Projekt 1M06005 - Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů Projekt 1M06011 - Centrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí Projekt 1M06031 - Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí Projekt 1M06059 - Progresivní technologie a systémy pro energetiku Projekt 1M0579 - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí GEMEC-UNION Teplárna Ústí n. Labem Dalkia Česká republika OKD, Doprava DIAMO SmVaK Ostrava Czech Coal Severočeské doly CzechInvest Česká rozvojová Keramost DAKO Brno České lupkové závody

11 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Pořízený investiční majetek Atomový absorpční spektrofotometr VARIAN DUO SYSTEM Rentgen fluorescenční spektrofotometr SPECTROSCAN MAKC – GVI

12 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH CÍLŮ

13 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Spolupráce s odběrateli v praxi Spôsob likvidácie nebezpečného odpadu s obsahom ťažkých kovov. Adamec Zdeněk, Slivka Vladimír. Kód MPT 285823. Int. Cl. B09B 3/00. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. B6. 9.8.2007. Způsob likvidace nebezpečného odpadu s obsahem těžkých kovů. Adamec Zdeněk, Slivka Vladimír. Kód MPT 296222. Úřad průmyslového vlastnictví v Praze. B6. 15.02.2006

14 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Užitný vzor Aditivační činidlo pro odsiřování spalin - užitný vzor č. 16927, Úřad průmyslového vlastnictví Praha, B 01 D, 16. 10. 2006. Autoři: SEDLÁČEK P., ĎURÍK J., KUSÝ J., ŠAFÁŘOVÁ M., VALEŠ J. Aditivačné činidlo pre odsirovanie spalín – úžitkový vzor č. 4623, Úrad priemyslného vlastníctva Slovenskej republiky Bánská Bystrica, B 01 D, 27.6. 2006. Autoři: SEDLÁČEK P., ĎURÍK J., KUSÝ J., ŠAFÁŘOVÁ M., VALEŠ J. Směsný sorbent s ukotveným uhlíkem s modifikovanou velikostí pórů – užitný vzor č. 19432, Úřad průmyslového vlastnictví Praha, B 01 J, 11.02. 2009. Autoři: KUSÝ J.,VALEŠ J., ANDĚL L.,ŠAFÁŘOVÁ M. Válcový drtič zejména pro drcení kusovitých materiálů – užitný vzor č. 19849, Úřad průmyslového vlastnictví Praha, B 02 C, 22.5.2009. Autoři: SVOBODA J., CHYTKA L., PELC V.

15 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Užitný vzor Užitný vzor (PUV 2009-21881) - Směs ke zhotovení vnitřní ochranné vrstvy potrubí Užitný vzor (PUV 2009-21880) - Suchá pojivová směs pro výrobu malt Užitný vzor (PUV 2009-21879) - Směs ke zhotovení umělého pórovitého kameniva do konstrukcí na bázi vysokoteplotního popílku Podání přihlášky vynálezu s názvem: „Využití ettringitu jako donoru hlinitých iontů“ ev. č. 059/10-10-2008 na CTT, VŠB-TUO Podání přihlášky vynálezu s názvem: „Mechanotermicky aktivovaný desulfatační kal“ ev. č.: 063/12-12-2008 na CTT, VŠB- TUO

16 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Funkční vzorek Funkční vzorek - vnější cementová izolační výstelka se zapracovaným VEP (2008) Funkční vzorek - suchá pojivová směs s VEP pro stavební účely (2008) Prototyp - umělé pórovité kamenivo KABET (kamenivo do betonu) na bázi popílku z fluidního a vysokoteplotního spalování (2008) Funkční vzorek - umělé pórovité kamenivo KARIT (kamenivo s řízenou trvanlivosti) na bázi popílku z fluidního a vysokoteplotního spalování (2008)

17 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Funkční vzorek Funkční vzorek – soubor zkušebních prvků pro stanovení certifikované metodiky „Laboratorní ověření výroby anhydritu a jeho následné využití.“ (2008) Soubor funkčních vzorků s obsahem VEP pro stanovení pevnostních charakteristik umělého kameniva KABET (2007) Soubor funkčních vzorků umělého kameniva za studena pro stanovení technologických a ekologických charekteristik a technických parametrů (2007)

18 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Monografie FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., SOCHOROVÁ, A., PRAŠČÁKOVÁ, M., OVČAŘÍ, P., MUCHA, N., JANÁKOVÁ, I.: Biotechnológie v úprave uhlia, s. 1-156, Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1701-9. KURAŠ, M., DIRNER, V., SLIVKA, V., BŘEZINA, M.: Odpadové hospodářství, s. 1-143, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim, 2008. ISBN 978-80-86832-34-0. SLIVKA, V., DVOŘÁČEK, J., CIGÁNEK, J., HUDEČEK, V., GRMELA, A., ŽŮREK, P., ADAMEC, Z., PODZEMSKÝ, K., DANĚK, T., KUKUTSCH, R., MARTINEC, V., NOVOTNÝ, K., RAKOUŠ, I.: Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik, s. 1-100, VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1680-7

19 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Monografie SLIVKA, V., DIRNER, V., KURAŠ,M., GRMELA, A., ŽUREK, P., HUDEČEK, V., DANĚK, T., VAVRO, M., THOMAS, J., PETROŠ, V., ŽENATÝ, L., KEŘKA, J., KŘENEK, L., BLÁHA, K.: Odpadové hospodářství I, s. 1-123, Ostrava, 2007. ISBN 80-248-1245-2. SLIVKA, V., DIRNER, V., KURAŠ,M., GRMELA, A., ŽUREK, P., HUDEČEK, V., DANĚK, T., VAVRO, M., THOMAS, J., PETROŠ, V., ŽENATÝ, L., KEŘKA, J., KŘENEK, L., BLÁHA, K.: Odpadové hospodářství II, s. 1-172, Ostrava, 2007. ISBN 80-248-1245-2.

20 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO ŽIŽKA L., HALÍŘ J.: Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky, Zpravodaj Hnědé Uhlí 2/2009, str. 12 – 16, ISSN 1213 – 1660. *) MACŮREK V.: Hořenec – ložisko červeného pigmentu, Zpravodaj Hnědé Uhlí 1/2009, str. 13 – 16, ISSN 1213 – 1660. *) SCHMIDT P., ŠAŠEK P.: Vyhodnocení dlouhodobého monitoringu kvalitativních parametrů stavebních směsí na bázi produktů po spalování, Zpravodaj Hnědé Uhlí 1/2009, str. 46 – 56, ISSN 1213 – 1660. *) VALEŠ J., KUSÝ J., ANDĚL, ŠAFÁŘOVÁ M.: Energetického obsahu odpadních látek a tvorba směsných paliv,Zpravodaj Hnědé Uhlí 4/2009 – příloha, ISSN 1213 – 1660. (uplatnění zahájeno) *) DVOŘÁČEK J., SLIVKA V.: Interventions of State in Favour of mining Industry in EU Countries. – Minerals & Energy,2008, no. 1, vol. 23, s. 20-28, ISSN 1404-1049. J neimp – Článek v odborném periodiku Pozn. *) články v odb. periodiku – J neimp. článek v recenzovaném časopise (Seznam recenzovaných neimpaktovaných perodik vydávaných v ČR)

21 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO HYKYŠOVÁ, S.: Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006, ZPRAVODAJ Hnědé uhlí č.2/2008, str. 23-32, ISSN 1213-1660 *) LEDEREROVÁ, J., LEBER, P., SVOBODA, M., SUCHARDOVÁ, M.: Využití průmyslových odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot, Stavebnictví 04/2008, s. 52-56, ISSN 1802-2030. *) VALEŠ, J., KUSÝ, J., ANDĚL, L., FEČKO, P., ČABLÍK, V., OVČAŘÍ, V.: Využití dostupných energetických surovin pro přípravu legislativně vhodných pevných paliv s cílem úspory přírodních zdrojů, Zpravodaj Hnědé uhlí č.4/2008, str. č. 32 – 39, ISSN 1213- 1660. *) J neimp – Článek v odborném periodiku Pozn. *) články v odb. periodiku – J neimp. článek v recenzovaném časopise (Seznam recenzovaných neimpaktovaných perodik vydávaných v ČR)

22 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO J – Článek v odborném periodiku JELÍNEK J., DANĚK T. Vyhořelé odvaly uhelných dolů – zdroj antropogenních porcelanitů, Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej – Inzynieria wlokiennicza i ochrona srodowiska 29 (2007), ISSN 1644-0293. NEJEDLÍK, M., SUCHARDOVÁ, M., BORTLOVÁ, P., AYUBI, K.: Použití umělých kameniv v ČR a v zahraničí, Zpravodaj SILIS, číslo 3/2007 ročník XIII, Praha 2007, s. 6-13, ISSN 1801-7053. NEJEDLÍK, M., SUCHARDOVÁ, M.: Enonomické a legislativní aspekty využití vedlejších energetických produktů v praxi, Mineralia Slovaca, 39/3/2007, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 2007, s. 12, ISSN 0369-2086. JELINEK, J.; DANEK, T. Burnt out refuse dumps – source of anthropogenic porcellanites, In Sb. př. konf. Zapobieganie zanieczysczeniu przeksztalcaniu i degradaci środowiska. Zeszyty naukowe ATH w Bielsku-Bialej, 2007, ISSN 1644-0293.

23 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO J – Článek v odborném periodiku HEVIÁNKOVÁ, S., BESTOVÁ, I.: Removal of manganese from acid mine water, Journal of Mining and Metallurgy, Technical Faculty Bor, Serbia, 43 A, 2007, p.43-52, ISSN 1450-5959. MALIŠ, J.: Vermikulit - jeho vlastnosti a možnosti technického využití. Zpravodaj silikátového svazu, 2006, 4, s.33-46, ISSN 1801-7053. SEDLÁČEK, P., MAČEK, S., VALEŠ, J., CHYTKA L., DURÍK J.: Ověření vhodnosti stabilizovaných kalů z ČOV pro odsiřování spalin při fluidním spalování hnědého uhlí, Časopis Uhlí, Rudy, Geologický průzkum 10/2006, ISSN 1210-7697 DANĚK, T.: Physical and chemical properties of sludge from iron and steel industry stabilised with coal fly ash – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, Zeszyt Nr. 24, Inzynieria wlókiennicza i ochrana środowiska, seria 7. Materialy z XIII. Konferencji „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przeksztalcaniu i degradaci šrodowiska“, 2006 ISSN 1644-0293.

24 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO D - Článek ve sborníku z akce FEČKO P., ČABLÍK V., OVČAŘÍ P., SOCHORKOVÁ A.: Application of Bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans by Brown Coal Desulphurization Zborník.: XXIV IMPC Beijing, China, 24.-28.9.2008, Vol.2, s.2822-2826, ISBN 978-7-03-022711-9. *) SLIVKA, V., FEČKO, P., ČABLÍK, V., LEDEREROVÁ, J., SVOBODA, M., ŠAFÁŘOVÁ, M., SEDLÁČEK, P. The centre of integrated systém research of utilization of by - products from mining, preparation and processing of power - producing raw materials. In XIth International conference of research institute of building materials, Ecology and new building materials and products, VUSTAH Brno, Telč, 2007, p. 84-87, ISBN 978-80-239-9347-9. FEČKO P., ČABLÍK V., JANÁKOVÁ I., ZÁVADA J.: Application of flotation in the course of Ti retrieval from Sokolov brown coal basin minerals. Sbornik.: 11th conference on Environment and Mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 2007, s.311-318, part I, ISBN 978-80-248-1277-9. *) Pozn. Sborník XXIV IMPC Vol. 6 je evidován v databázi ISI Proceedings společnosti Thompson Reuters

25 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO D - Článek ve sborníku z akce CHYTKA, L., SEDLACEK, P., SAFAROVA, M., TAUBER, J.: Operational Experience with a New Type Additive Agent for a Combustion Gas Desulphurisation, JAR.10.-14.9.2007, 24. Annual International Pittsburgh Coal Conference, Johannesburg, ISBN 1-890977-24-1. LEDEREROVÁ J.,CHROMKOVÁ I., VYVÁŽIL M.: Možnosti zpracování odpadních materiálů jako druhotných surovin ve stavebnictví a příbuzných oblastech z pohledu technologické vhodnosti. Sborník XII. konference RECYCLING 2007, str.72-77, Brno 2007. ISBN 978-80-214-3381-6. LEDEREROVÁ J.,PRUDKOVÁ Ž., SUCHARDOVÁ M.: Postup certifikace výrobků na bázi odpadních materiálů. Sborník XII. konference RECYCLING 2007, str.78-85, Brno 2007. ISBN 978-80-214-3381-6. NEJEDLÍK, M., SUCHARDOVÁ, M., BORTLOVÁ, P., AYUBI, K.: Usage of artificial aggregate in the Czech Republic and abroad, XIth International Conference of Research Institute of Building Materials “Ecology and New Building Materials and Products”, Telč 5.-7. 6. 2007, s. 88-93, ISBN 978-80-239-9347-9. NEJEDLÍK, M., SUCHARDOVÁ, M.: Enonomické a legislativní aspekty využití vedlejších energetických produktů v praxi, Recyklace odpadů XI, Košice 6.-7. 12. 2007, VŠB-TU Ostrava, s. 83-90 (II. díl), ISBN 978-80-248-1676-0. NEJEDLÍK, M., SUCHARDOVÁ, M.: Metodologia klasyfikacji różnych typów popiołu i popiołu lotnego używanego w produkcji materiałów budowlanych, Popioły z energetyki, Międzyzdroje (Polsko) 17.-20. 10. 2007, Ekotech Sp. z o.o. Szczecin, s. 163-175, ISBN 978-83-60050-07-1.

26 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO D - Článek ve sborníku z akce PRUDKOVÁ Ž.,CHROMKOVÁ I.,LEDEREROVÁ J., SVOBODA M., SUCHARDOVÁ M..: Criteria for assessment of IWM suitability for their utilization in building constructions. Sborník XI.Conference on Environment and Mineral Processing, Part II,str.203-208, Ostrava 2007. ISBN 978-80-248-1278-6. RŮŽIČKA, P., SEDLÁČEK, P. CHYTKA, L, LORENZ, T.: Využití obnovitelných zdrojů energie k naplnění závazků vůči Evropské Unii, 11 th Conference in Enviroment and Mineral Processing, VŠB – TU Ostrava 2007, ISBN 978-80–248–1431–5. SASEK P., SCHMIDT P., MANN J. Fly ash utilisation at mine reclamation. 10th Symposium on waste management in energy and mineral processing, 11.–13. 12. 2007. Bangkok, Thajsko. ISBN 978–0– 9784416–0–9. TĚHNÍK V., KUBÁTOVÁ D., NEČAS R.: Energo-gypsum as setting time regulator. Sborník XI.mezinárodní konference Ecology and new building materials and products, str. 245-248, Telč 2007. ISBN 978-80-239-9347-9. VYVÁŽIL M., LEDEREROVÁ J., SVOBODA M., CHROMKOVÁ I., TICHÁ J.: Technological suitability of secondary energetic products for artificial aggregate production Sborník XI.Conference on Environment and Mineral Processing, Part III,str.69-72, Ostrava 2007. ISBN 978-80-248-1431-5. HEVIÁNKOVÁ, S., BESTOVÁ, I.: Demanganization of acid mine waters. 11 th Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1431-5.

27 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO D - Článek ve sborníku z akce HEVIÁNKOVÁ, S., VIDLÁŘ, J. : Příspěvek k regeneraci ettringitového kalu. Sb. věd. prací Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin, Ostrava: VŠB-TUO, 2007. HEVIÁNKOVÁ, S., BESTOVÁ, I. : Demanganization of Acid Mine Water. 8 th International Scientific Conference on Technology Systems Operation. Prešov: TUKE, 2007; s. 291-294. MALÍKOVÁ, P., HAJDUKOVÁ, J.: Vliv teploty úpravy desulfatačního kalu na pevnostní charakteristiky v sádrových směsích. Recyklace odpadů XI – Část II. Ostrava: VŠB-TUO, s. 77-81. ISBN 978-80-248- 1676-0. VÁCLAVÍK, V., MALÍKOVÁ, P.: Contribution to possibilities of sludge utilization from the chemical- treatment of mine waters and waste waters with excess content of sulphate in the building mixtures. 11 th Conference on Environment and Mineral Processing - Part II. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. s. 297-300. ISBN 978-80-248-1278-6. VIDLÁŘ, J., DIRNER, V.: Důlní vody hnědouhelných lomů-možnosti jejich úpravy a využití, Sb.evrop.konf. APROCHEM 2007. Milovy-Sněžné, s. 2448-2454. ISBN 978-80-02-01893-3.

28 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO D - Článek ve sborníku z akce LYČKOVÁ, G. a kol.: Možnosti získávání Ti z jílů Sokolovské pánve loužením. Recyklace odpadů XI., Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 207-212. ISBN 978-80-248-1676-0. HAJDUKOVÁ, J., MALÍKOVÁ, P.: Možnost využití desulfatačního kalu při odstranění kovů z vod. Recyklace odpadů XI – Část I, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s. 153 – 156. ISBN 978-80-248-1597-8. MALÍKOVÁ, P., HAJDUKOVÁ, J.: Vliv teploty úpravy desulfatačního kalu na pevnostní charakteristiky v sádrových směsích. Recyklace odpadů XI., Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 77-81. ISBN 978-80- 248-1676-0. SLIVKA, V. et al.: The centre of integrated system research of a utilization of by-products from mining, preparation and processing of power-producing raw materials. Ecology and new building materials and products, Brno: VÚSTAH Brno, 2007. s. 84-87. FEČKO, P., ČABLÍK, V., JANÁKOVÁ, I., ZÁVADA, J.: Application of flotation in the course of Ti retrieval from Sokolov brown coal basin minerals. 11th Conference on Environment and Mineral Processing, Part I., VŠB-TUO, 31. 5. – 2. 6. 2007, s. 311-318, ISBN 978-80-248-1277-9.

29 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO D - Článek ve sborníku z akce JELÍNEK J., DANĚK T., MALIŠ J.: Vyhořelé a hořící odvaly kladenského revíru. Sborník.: Recyklace odpadů X, VŠB-TU Ostrava, 3.11.2006, s. 381-386 ISBN 80-248-1214-2. SEDLÁČEK, P., DURÍK J., CHYTKA L., MAČEK, S., VALEŠ, J.: Odsiřování spalin pomocí odpadů z ČOV, Mezinárodní konference Odpady 2006, Spišská Nová Ves 9-10.11.2006, ISBN 80-968214-6-6. SEDLÁČEK, P., DURÍK J., CHYTKA L., MAČEK, S., VALEŠ, J.: Využití kalů z ČOV k odsiřování spalin při spalování hnědého uhlí, Mezinárodní konference Recyklace odpadů X, Ostrava 3.11.2006, ISBN 80- 248-1214-2. VALEŠ, J., SEDLÁČEK, P., CHYTKA L., MAČEK, S., DURÍK J.: Desulphurization of flu gases using waste of a water treatment plant, International Conference The Ravage of The Planet 2006, 12- 14.12.2006, Bariloche, Argentina, ISBN 978-1-84564-048-4. HAJDUKOVÁ, J., MALÍKOVÁ, P.: Možnost využití desulfatačního kalu při odstranění kovů z vod. RECYKLACE ODPADŮ XI, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 153-156. ISBN 978-80-248-1476-0 HAJDUKOVÁ, J., VIDLÁŘ, J.: Possibilities of treatment and utilization of sludges from desulphation of mine waters. GeoScience Engineering, 2009, roč. LV (2009), č. 3, s. 16-25. JELÍNEK, J, DANĚK, T., MALIŠ, J. Vyhořelé a hořící odvaly kladenského revíru. Recyklace odpadů X., Ostrava: VŠB-TU, 2006. s. 381-386. DANĚK, T.: Sludge from iron and steel industry stabilised with coal fly-ash for geotechnical application - Proceedings of the 6th International Conference on the Science and Engineering of Recycling for Environmental Protection, Belgrade, Serbia and Montenegro, 30 May - 2 June 2006.

30 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Disertační práce CECHLOVÁ, K.: Možnost využití zemědělského odpadu a odpadů z těžby a zpracování rud pro čištění odpadních vod se zvýšeným obsahem toxických kovů. Disertační práce, Ostrava, 2009 HAJDUKOVÁ, J.: Výzkum demineralizace důlních vod společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Disertační práce, Ostrava, 2009 WOLFOVÁ, R.: Využití rostlinných zbytků ze zemědělské prvovýroby k odstranění těžkých kovů z vodných roztoků. Disertační práce, Ostrava, 2009 MALÍKOVÁ, P.: Využití desulfatačního kalu v technologii stavebních hmot. Disertační práce, Ostrava, 2009 MUCHA, N.: Možnost využití nerostných surovin jako adsorbentů. Disertační práce, Ostrava, 2008. JAVŮRKOVÁ, L.: Studie možnosti využití ettringitového kalu k odstranění iontů vybraných kovů z vodného prostředí. Disertační práce, Ostrava, 2008. LYČKOVÁ, G: Ověření možnosti biodegradace vybraných perzistentních organických polutantů v sedimentech Černého příkopu. Disertační práce, Ostrava, 2008. DANĚK, T.: Strukturní, geochemické a mineralogické aspekty antropogenních hydraulických pojiv a jejich využití v technologii solidifikace/stabilizace. Disertační práce, Ostrava, 2007. THOMAS, J.: Materiálové využití vybraných průmyslových odpadů pro přípravu důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot. Disertační práce, Ostrava, 2007. HEVIÁNKOVÁ, S.: Regenerace ettringitového kalu jako donoru hlinitých iontů. Disertační práce, Ostrava, 2006.

31 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku SCHMIDT P., SASEK P.: Changes of qualitative parameters of building reclamation mixtures on a base of combustion products. In 13th International Conference on Environment a Mineral Processing. Ostrava, Česká republika, 2009. ISBN 978 – 80 – 248 – 1996 - 9. SASEK, P., SCHMIDT, P., MANN, J.: Monitoring of qualitative parameter development of building reclamation mixtures on a base of ash matters in the interaction with ambient environment in pilot plant mode. In 9th International Scientific Conference Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection. Vol I. Albena, Bulharsko 2009. ISBN 954 – 91818 – 1 – 2. VALEŠ J., KUSÝ J., ANDĚL, L., ŠAFÁŘOVÁ M.: Možnosti využití energetického obsahu odpadních látek a tvorba směsných paliv, Zborník přednášok, Technika ochrany prostrdia TOP TO2009, str. 507 – 511, ISBN 978-80-227-3096-9. FEČKO P., VALEŠ J., MUCHA, N., IŠEK, J., PHAM, D. T.: Ekologické brikety z vysokosírnatého uhlia, Briketovanie a peletovanie – zborník prednášok 2009,str. 151 – 158, ISBN 978-80-227-3185-0. HALÍŘ, J., ŽIŽKA, L.: Hydrogeological questions of Radovesice dump in term of its foundation and subsequent recultivation activities, 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2009, Albena, 14. - 16. 6. 2009, ISBN 954918181-2

32 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku ŽIŽKA, L., HALÍŘ, J.: Geological model and the simulation of the groundwater flowing in the quaternary sediments, 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2009, Albena, 14. - 16. 6. 2009, ISBN 954918181-2 ŽIŽKA, L., HALÍŘ, J.: Geological model of the quaternary sediments, The 7th International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modeling ModelCARE 2009, Wuhan, China, 20. - 23. 9. 2009, ISBN 978-7-5625-2417-5 FEČKO, P., VALEŠ, J., TORA, B., MUCHA, N., KUSÝ, J., JANÁKOVÁ, I.: Możliwości utylizacji wegla o dużej zawartości siarki w celu uzyskania paliwa ekologicznego. KOMEKO 2009, 23. – 25. 3. 2009, KOMAG GLIWICE, s. 119-125, ISBN 978-83-60708-29-3 FEČKO, P., VALEŠ, J., ČABLÍK, V., JANÁKOVÁ, I., MUCHA, N.: Application of bacterial desulphurization on coal from Jiří mine in Sokolov. Waste and Environmnet. 2009, roč. 1, s. 257-260. FEČKO, P., MUCHA, N., JANÁKOVÁ, I., TORA, B., VALEŠ, J., KUSÝ, J.: Produce of ecological fuel from high-sulphur content coal. Inernational Conference on Hydrometallurgy 2009. 2009, roč. 5, s. 18. FEČKO, P., JANÁKOVÁ I., MUCHA, N., VALEŠ, J., IŠEK, J., PHAM, D. T.: Alternativní paliva vyrobené z odsiřeného hnědého uhlí. Partikulární hmoty vo vede, priemysle a životnom prostredí, Herľany 2009, 12. – 13. 10. 2009. ISBN 978-80-553-0270-6.

33 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku FEČKO, P., VALEŠ, J., ČABLÍK, V., JANÁKOVÁ, I., MUCHA, N.: Application of bacterial desulphurization on coal from Jiří Mine Sokolov. Wastes and environment, 22. – 23. 10. 2009, s. 253- 256. ISBN 978-80-248-2074-3. FEČKO, P., VALEŠ, J., ČABLÍK, V., JANÁKOVÁ, I., MUCHA, N.: Aplikace bakteriální desulfurizace na uhlí z dolu Jiří v Sokolově. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Europy. Hrádok, 22. – 23. 10. 2009. ISBN 978-80-970034-1-8. FEČKO, P., VALEŠ, J., MUCHA, N., IŠEK, J., PHAM, D. T.:Ekologické brikety z vysokosirnatého uhlí. Briketovanie a peletovanie, STU Bratislava, 29. 10. 2009, s. 151-158. ISBN 978-80-227-3185-0. CECHLOVÁ K., ČABLÍK, V., FEČKO, P., MUCHA, N., JANÁKOVÁ, I.: Removal of Metal Cations from Industrial Waste Water by Sorption onto Bentonite and its Modification. 13th Conference on Environment and Mineral Processing, Part IV., 4. – 6. 6. 2009, s. 13-20. ISBN 978-80-248-2018-7. HAJDUKOVÁ, J., VIDLÁŘ, J.: Posibilities of treatment and utilization of sludges from desulphation of mine waters. GeoScience Engineering [online], Vol.LV, 2009, Isuue No. 3, p.16-25 Available from www:. ISSN 1802-5420. HAJDUKOVÁ, J.: Desulphation sludge.: 13 th Conference on Environment and Mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 2009, s. 199-203, part I, ISBN 978-80-248-1994-5.

34 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO HEVIÁNKOVÁ, S., ZECHNER, M. : Desulfatace důlních vod hlinitanem sodným na ÚDV Svatava, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Zpravodaj Hnědé uhlí, leden 2008, s. 40-46, ISSN 1213- 1660. KYNCL, M., DIRNER, V., VIDLÁŘ, J.: Využití,zpracování a zneškodňování vodárenských kalů, Sb.evrop.konf.ODPADOVÉ FÓRUM 2008,Milovy-Sněžné,ISBN 978-80-02-02012-7. MALÍKOVÁ, P., VÁCLAVÍK, V.: Vliv desulfatačního kalu na pojivové vlastnosti maltovinách, Informace ČSSI OP Ostrava – Jevy, konání a díla, 2008/1.1, ISSN 1213-4112, 1 – 3. FEČKO P., OVČAŘÍ P., ČABLÍK V., JANAKOVÁ I., MUCHA N.: Bakteriální odsířování uhlí z lomu Družba. Uhlí, Rudy, Geologický průzkum, č.9/2008, s. 29-31, ISSN 1210-7697. FEČKO P., VALEŠ J., LORENCOVÁ H., MUCHA N., JANÁKOVÁ I.: Possibilities of bacterial desulphurization of coal from Most CSA mine Universitaria SIMPRO 2008, s.110-113, ISSN 1842- 4449. HEVIÁNKOVÁ, S., BESTOVÁ, I.: Odstraňování manganu z kyselých důlních vod. Praha: Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2008, roč. 56, č. 3, s. 12 – 14. O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku

35 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku SLIVKA V., DVOŘÁČEK J., ŽŮREK P., HUDEČEK V., GRMELA A., DANĚK T., ADAMEC Z., NOVOTNÝ K., PODZEMSKÝ K., RYŠKA V. (2008): Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. - Uhlí a Rudy, Geologický průzkum, 2, 15, Praha, s. 21-31, ISSN 1210-7697. VANĚK, Michal: Economic Modelling and Simulation as Effective Decision –Making Tools for Mining Company Managers. Górnictwo i geologia: Kwartalnik, 2008, Tom 3, Zeszyt 1, Gliwice. ZEZULOVÁ, H., LEDEREROVÁ, J., SVOBODA, M.: Vhodnost průmyslových odpadů pro stavebnictví, Odpady 04/2008, ISSN 1210-4922 MK ČR 6330. ADAMEC Z., GRMELA A., NOVOTNÝ K., SLIVKA V. (2008): The Revitalization of Underground and Surface Environment of the Liquidation Mines – Elimination of Risks from Mine Waters and Gases Discharge on Surface. – New Challenges and Visions for Mining 21st World Mining Congress, Poster Session, 11.09.2008, 1-10, Kraków, Poland. ISBN 978-83-921582-6-4. FEČKO P., OVČAŘÍ P., HU Z., ČABLÍK V.: Bacterial desulphurization of chinese coal. Zborník.: IV.International conference COAL 2008, Belgrade, 15.-18.X.2008, s.94-101, ISBN 978-86-7352-193-0 FEČKO P., OVČAŘÍ P., JANÁKOVÁ I., MUCHA N.: Bacterial desulphurization of chienese coal from lokality Mentougou desrict. Zborník.: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008, 11.-12.9.2008, Zaječí, VŠB-TU Ostrava, s.83-90, ISBN 978-80-248-1817-7

36 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku FEČKO P., VALEŠ J., ČABLÍK V., MUCHA N.: Bakteriálna desulfurizácia uhlia z dolu ČSA Most. Zborník.: Management of Manufacturing Systems, 11.-12.9.2008. Prešov, s.125-128, ISBN 978-80- 553-0068-9 FEČKO, P., ČABLÍK, V., OVČAŘÍ, P., JANÁKOVÁ, I.: Bacterial Desulphurization of Brown Coal from Mine Druzba. Fuel, Energy and Environment, 27.-29. 5. 2008, MERC, KARAJ, Iran FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., ČABLÍK, V., JANÁKOVÁ, I., MUCHA, N.: The possibilities of Ti extraction from the Sokolov Basin clays by means of bacterial leaching. Sbornik.: 12th conference on Environment and Mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 2008, s. 213-214, part III, ISBN 978-80-248- 1777-4. FUSOVÁ L., FEČKO P., ČABLÍK V., MALIŠ J., ŘEHOŘ M.: Intercalation of smectite structure. Zborník.: XVII. Vedecké sympózium Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy, Hrádok, 23.-24.X.2008, s.73-76, ISBN 978-80-970034-0-9. HALÍŘ, J., ŽIŽKA, L.: Hydrogeological Questions of Jirásek Dump in Term of its Foundation and Subsequent Recultivation Activities, Conference Proceeding 12th Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava, Česká republika 2008, s. 235-240, ISBN 978-80-248-1776-7. HALÍŘ, J., ŽIŽKA, L.: Residual Mining Pits in Central Part of North Bohemian Brown Coal Basin, Conference Proceeding 10th International Mine Water Association Congress: Mine Water and the Environment, Karlovy Vary, Česká republika, 2008, s. 575-578, ISBN 978-80-248-1767-5.

37 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO NEJEDLÍK, M., SUCHARDOVÁ, M., SVOBODA, M., ZEZULOVÁ, H: Ekologická a ekonomická kritéria pro využití vedlejších energetických produktů při výrobě stavebních hmot, Odpadové fórum 2008, Milovy 16. – 18. 4. 2008, PCHE Praha 2008, s.3488-3495, ISBN 978-80-02-0211-0. NEJEDLÍK, M., SUCHARDOVÁ, M.: Aspekt ekonomiczny wykorzystania kruszywa sztucznego bazującego na CCP, EroCoalAsh 2008, Warszawa, 6.-8. říjen2008, s. 181-188, ISBN: 978-83-60050- 08-8. SASEK, P., SCHMIDT, P., MANN, J. Fly Ash for Building Reclamation Mixtures. In 8th International Scientific Conference Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection. Vol II. Albena, Bulharsko 2008. ISBN 954918181 - 2. SASEK, P., SCHMIDT, P., MANN, J. Monitoring of the Qualitative Parameters of Building Reclamating Mixtures on the Base of Ash Material in an Interaction with Surrounding Environment in semi- Operational Mode. In 12th International Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava, Česká republika, 2008. ISBN 978 –80 – 248 – 1776. SLIVKA V., DVOŘÁČEK J., ŽŮREK P., HUDEČEK V., GRMELA A., DANĚK T., ADAMEC Z., NOVOTNÝ K., PODZEMSKÝ K., RYŠKA V. (2008): Wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych przy prowadzeniu dzialalności górniczej na teranie Republiki Czeskiej. – Sborník mezinárodní konference „Materialy z warsztatów zorganizowanych przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Katowice. SUCHARDOVÁ, M., NEJEDLÍK, M.: Economic view of utilization of the artificial aggregate based on SEP, 12th Conference on Environment and Mineral Processing (Part II), VŠB-TU Ostrava 5.-7. 6. 2008, s. 153-157, ISBN 978-80-248-1776-7. O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku

38 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO SUCHARDOVÁ, M., NEJEDLÍK, M.: Possibilities for utilization of Artificial aggregate based on SEP in economic conditions in the Czech Republic, XIIth International Conference of Research Institute of Building Materials “Ecology and New Building Materials and Products”, Telč 3.-5. 6. 2008, s. 29 - 34, ISBN 978-80-254-2029-4. SVOBODA, M., LEDEREROVÁ, J., SUCHARDOVÁ, J., LEBER, P.: Ecological building materials and products. 12th Conference on Environment and Mineral Processing (Part II), VŠB-TU Ostrava 5.-7. 6. 2008, s. 313-318, ISBN 978-80-248-1776-7. ŠAŠEK, P., SCHMIDT, P., MANN, J. Zpevněný zásypový material na bázi popílku. 47. sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice. Sborník přednášek, Příbram, Česká republika 2008. VALEŠ, J., HLAVATÁ, M., KUSÝ, J.: Utilization of lower quality coal for the preparation of mixed fuel, sborník přednášek konference12th Conference on Enviroment and Mineral Processing, Ostrava VŠB- TU 06/2008, str. 179 až 184, ISBN 978-80-248-1776-7 VALEŠ, J., HLAVATÁ, M., KUSÝ, J.: Využívání méněhodnotných uhlí pro přípravu směsných paliv, sborník přednášek- Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008, 11.-12.9.2008 Zaječí, str.98 až 104, ISBN 978 – 80 - 248 – 181 – 7 VYVÁŽIL, M., LEDEREROVÁ, J., LEBER, P.: Technological suitability of secondary energetic products for artificial aggregate production, proceeding XIIth International Conference Ecology and New Building Materials and Products, Telč, 3.- 5.6.2008, (str. 62-65), ISBN 978-80-254-2029-4 O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku

39 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO VYVÁŽIL, M., LEDEREROVÁ, J., SVOBODA, M., LEBER, P., RUBEK, A: Technologická vhodnost vedlejších energetických produktů pro výrobu umělého pórovitého kameniva studenou cestou, sborník XVII. Vedecké sympózium, Hrádok 23.-24.10.2008, (str. 162 – 165), ISBN 978-80-970034-0-9. ZEZULOVÁ, H., LETKOVÁ, Z., SUCHARDOVÁ, M., FRÜHBAEROVÁ, M.: Legislativní rámec ČR pro využití průmyslových odpadních materiálů ve stavebnictví a příbuzných oborech, Sborník - XVII. Vedecké sympózium Situácia ekologicky zaťažených regiónov Slovenska a strednej Európy, 23. - 24. 10. 2008, s. 156 -169, ISBN 978-80-970034-0-9. ŽIŽKA, L., HALÍŘ, J.: The Problems of the self-fill Aquifer in the Central Part of the North Bohemian Brown Coal Basin in the Czech Republic, Conference Proceedings Water Resource System Management under Extreme Conditions, Moscow, Russian Federation, 2008, ISBN 978-5-9900677-6-9. VANĚK, M.: Economic Modelling and Simulation as Effective Decision-Making Tools for Mining Company Managers. Górnictwo i geologia, 2008, roč. 3, č. 1, s. 91-106. O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku

40 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Konference 13 th Conference on Environment and Mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 4. - 6. 6. 2009, Ostrava Recyklace odpadů XIII., 27. 11.2009, VŠB-TU Ostrava 13. Mezinárodní konference Ecology and new buildings materials and products (Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky), 9. - 11. 6. 2009, VUSTAH, Telč 12 th Conference on Environment and Mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 5. - 7. 6. 2008, Ostrava 12. Mezinárodní konference Ecology and new buildings materials and products (Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky), 3. - 5. 6. 2008, VUSTAH, Telč 11. Mezinárodní konference Ecology and new buildings materials and products (Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky), 5. - 7. 6. 2007, VUSTAH, Telč

41 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Výstupy centra *) podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 **) podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009

42 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Na základě doporučení Rady výzkumného centra dochází k užší specifikaci výzkumné náplně centra (pro období 2010-2011) na následující nosné dílčí cíle: Výzkum nových silikátových materiálů na bázi VEP se zaměřením na:  geopolymery,  syntetické zeolity,  modifikované jílové materiály,  rekultivačně sanační hmoty. Výzkum výroby umělého kameniva na bázi VEP. Výzkum demineralizačních technologií úpravy důlních vod. Předpokládané směry prodloužení projektu výzkumného centra

43 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Výsledkem analytického a technologického výzkumu bude rozšíření resp. ucelení návrhů konkrétních průmyslových aplikací v oblasti stavebního průmyslu, průmyslu keramických hmot a v oblasti bezpečnostního inženýrství. Dále se bude výzkum orientovat na oblast environmentálních aplikací nově vytvořených materiálů a postupů. Předpokládané směry prodloužení projektu výzkumného centra

44 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Webové stránky výzkumného centra http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/veda-a- vyzkum/granty/vedeckovyzkumnacinnost http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/veda-a- vyzkum/granty/vedeckovyzkumnacinnost http://homen.vsb.cz/hgf/546/CVVP.html

45 Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO „Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin“"

Podobné prezentace


Reklamy Google