Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIE POJIŠŤOVNICTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIE POJIŠŤOVNICTVÍ"— Transkript prezentace:

1 EKONOMIE POJIŠŤOVNICTVÍ
1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_EKO-15 Tematický celek (sada): EKONOMIE Téma (název) materiálu: POJIŠŤOVNICTVÍ Předmět: Ročník / Obor studia: 1. – 4. / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Bc. Jitka Maršálková / Anotace: Žáci porozumí principům snížení rizik v této oblasti Metodický pokyn: Prezentace je určena k výuce a samostudiu. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 POJIŠŤOVNICTVÍ

3 Pojišťovnictví Zdravotní pojištění Vznik zdravotního pojištění:
osoby s trvalým pobytem na území ČR osoby v pracovním poměru u zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR Vznik zdravotního pojištění: narozením (narozené dítě, má automaticky pojišťovnu jako matka) musí mít trvalý pobyt na území ČR dnem nástupu do pracovního poměru k zaměstnavateli, který má sídlo na území ČR získáním trvalého pobytu na území ČR vojáci mají Vojenskou zdravotní pojišťovnu!!  Zánik zdravotního pojištění úmrtím pojištěnce skončením, pracovního poměru na území ČR ukončení trvalého pobytu na území ČR

4 Plátci ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELÉ PODNIKATELÉ STÁT je plátcem za:
platí v prac. poměru 1x měsíčně 6,7 % do určité zdravotní pojišťovny (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Všeobecná, Vojenská, Ministerstvo vnitra) zaokrouhlujeme na koruny nahoru ZAMĚSTNAVATELÉ odvádí část za osoby, které zaměstnávají odvádí 1x měsíčně PODNIKATELÉ platí za sebe formou záloh STÁT je plátcem za: nezaopatřené děti důchodce ženy na mateřské nezaměstnané bezmocné postižené za lidi ve vazbě

5 Povinnosti pojištěnce
Práva pojištěnce práva na výběr pojišťovny (Všeobecná,Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Ministerstvo vnitra, Vojenská atd.) právo na výběr lékaře právo na úhradu cestovních nákladů Povinnosti pojištěnce plnit oznamovací povinnosti - přihlásit se k pojišťovně sdělit zaměstnavateli volbu pojišťovny hradit pojistné v době nemoci dodržovat pracovní řád Odvod pojistného zaměstnavatelé jsou povinni odvádět pojistné za zaměstnance, které mu sráží z příjmů a část hradí za něj odvádí se na účet OSSZ, sídlo v Praze na Smíchově a platí se měsíčně zaměstnanec si platí z platu, měsíčně, na OSSZ odvádí, dohromady podnikatel platí za sebe, odvádí formou záloh, při celkovém vyúčtování mu vznikne buď přeplatek nebo nedoplatek

6 Sociální pojištění Složky pojistného: Oznamovací povinnosti plátců
je příjmem státního rozpočtu zabezpečuje občany při různých sociálních událostech např. úraz, invalida., nemoc, stáří Složky pojistného: nemocenské pojištění důchodové pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a) nemocenské pojištění jsou z nich hrazeny nemocenské dávky, když je pracovník nemocný a nemá příjmy (je to, aby měl z čeho žít on nebo jeho rodina) b) důchodové pojištění jsou z něj vypláceny důchody např. starobní, invalidní, vdovské, vdovecké, sirotčí  Oznamovací povinnosti plátců osoba samostatně výdělečně činná je povinna přihlásit se u zdravotní pojišťovny do 8 dnů ode dne zahájení činnosti zaměstnavatel je povinen přihlásit své zaměstnance do 8 dnů

7 Pojišťovnictví domácností staveb havárie motorových vozidel
Pojišťovnictví představuje specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční zmírnění negativních důsledků náhoditosti na ekonomickou a podnikatelskou činnost lidí. K těmto účelům slouží pojistný fond pojišťoven, který je tvořen výběrem pojistného od občanů a organizací. Např. nemoc, požár, loupež, úraz Ekonomické subjekty se pojišťují proti živelným (požár, povodeň, zemětřesení) nebo jiným nahodilým škodám či ztrátám. Může být zničen jejich majetek, zdraví, život. Česká pojišťovna nabízí tyto druhy poj. např. domácností staveb havárie motorových vozidel úrazové pojištění životní pojištění důchodové pojištění živelné pojištění pojištění zemědělských rizik

8 Pojistné podmínky vymezují:
Základní pojmy mezi způsoby ochrany proti riziku patří přenášení rizika za úplatu na pojišťovny pojišťovna = instituce, která na komerční bázi, tedy za úplatu a se ziskem, poskytuje podnikatelům a fyzickým osobám ochranu proti riziku pojistitel = právnická osoba podnikající v pojišťovnictví pojištěný = ten, na kterém se majetek nebo odpovědnost za škodu vztahuje, má právo disponovat se smlouvou a povinnost platit pojistné pojistka = je to písemná smlouva, kterou pojišťovna uzavírá s klientem na základě vymezených pojistných podmínek. Pojistné podmínky vymezují: pojistné nebezpečí a na které pojistné události se pojistka vztahuje pojištění věci - je to věcný rozsah toho, co je pojišťovna povinna hradit místo pojištění - lokalita, ve které pojištění platí např. území státu, dům, provozovna povinnosti pojištěného (platit pojistné) pojistnou hodnotu a pojistnou částku – zde se jako pojistná hodnota rozeznává:

9 počátek změny a doba trvání pojištění výše a způsob placení pojistného
nová hodnota → pořizovací časová hodnota → nová hodnota snížená o opotřebení užívání obecná hodnota → cena věcí za kterou ji můžeme koupit v daném čase plnění pojišťovny - je vázáno na řadu konkrétních podmínek a na rozsah škody: poškození věci → je to změna stavu věci kterou můžeme odstranit opravou zničení věci → je to stav věci který nemůžeme změnit opravou pohřešování věci → v podstatě ta věc není počátek změny a doba trvání pojištění výše a způsob placení pojistného

10 Pojišťovnictví je podnikatelskou činností a jejím předmětem je zejména:
činnost pojišťovací – sjednání a zprostředkování pojištění činnost zajišťovací – dělení mezi více pojišťovnami (zemědělec + pojišťovna, která se rozdělí s jinou) činnost zábranná – pojišťovna pojistí, když se tam dá nějaká zábrana, aby škoda nebyla tak vysoká (alarm, zabezpeč. zámek) Podnikatelská rizika věcně – technická rizika – jsou předurčena již úrovní přípravy a realizace podnikatelského projektu, souvisí s umístěním jednotlivých provozů, uspořádáním výrobních linek, dopravu, technologickou kázní, ..... obchodně ekonomická rizika – podnikatel musí zvolit správnou klientelu a musí sám určit kupní sílu (schopen odhadnout kolik zákazníků a výrobků bude moci koupit) ostatní rizika – vyplynou ze změn existujících legislativních pravidel např. změna živnostenského zákona, daňových předpisů, bankovních pravidel, požár, povodeň, krádež

11 Nabídka pojistného podnikatelů
Ochrana před rizikem rozvrhování rizika – zvyšování počtu odběratelů, rozšiřování obchodního sortimentu přesouvání rizika – požadování záloh, penále při nedodržení termínu přenášení rizika – to je za úplatu na pojišťovnu kompenzace rizika – případný neúspěch jednoho druhu zboží by měl být převážen úspěchem jiného druhu zboží  Nabídka pojistného podnikatelů pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu vzniklou jeho zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi pojištění odpovědnosti za škody pojištění strojů a strojních zařízení  pojištění podnikatele pro případ jeho újmy vzniklé následkem úrazu, který utrpěl při výkonu podnikatelské činnosti

12 Instituce, které se zahrnují pod pojem pojišťovnictví:
Pojištění – finanční služba. Přesouvá část finančních prostředků do sféry, kde jsou v daném okamžiku nejvíce potřeba. Prostřednictvím pojištění může daný subjekt vhodně spořit. - právní vztah, ve kterém pojistitel na sebe přebírá závazek, že pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li nahodilá, v pojistných podmínkách přesně stanovená událost. - tvorba, rozdělování a užití pojistného fondu k úhradě peněžních potřeb ekonomických subjektů. Instituce, které se zahrnují pod pojem pojišťovnictví: pojišťovny a zajišťovny pojišťovací zprostředkovatelé státní dozor nad pojišťovnictvím asociace pojišťoven finanční instituce zabývající se pojištěním vedle pojišťoven (banky) poradenské firmy v oblasti pojišťovnictví

13 Rozdělení pojišťoven z hlediska zaměření
Pojišťovny specifická finanční instituce přebírající rizika. Musí mít od státního orgánu povolení k provozování této činnosti (ministerstva financí). Rozdělení pojišťoven z hlediska zaměření univerzální – pojišťují všechny druhy rizik a mohou provozovat i zajištění životní – zabývají se pouze životními druhy pojištění neživotní – zabývají se provozováním neživotních druhů pojištění specializované – specializují se na určitý druh pojištění, na pojišťování určitých rizik, nebo na některé skupiny pojištěných. kaptivní – instituce, kterou zakládá podnikatelský subjekt (průmyslový podnik) se záměrem pojišťovat své potřeby. Tyto pojišťovny mají vlastní kapitál a rezervy, riziko nesou sami a sami se většinou i zajišťují

14 Pojišťovací zprostředkovatelé
Důvody využívání pojišťovacích zprostředkovatelů: zprostředkovatel rozumí trhu pro jednotlivého zprostředkovatele je jednodušší prozkoumat trh může dosáhnout nejnižších nákladů přiměřené kvalitě Kategorie zprostředkovatelů exkluzivní zprostředkovatel – pracuje pouze pro jednoho pojistitele nezávislý zprostředkovatel – není vázán žádnou smlouvou o zastupování. Může sjednávat pojištění pro větší počet pojistitelů makléř – zprostředkovatel, který hledá pro svého zákazníka optimální pojistku kaptivní makléř – zprostředkovatel, který vyhledává pojistnou ochranu pro svůj podnik Pojišťovací zprostředkovatelé Jejich úkolem je dát dohromady kupce a prodejce pojišťovací služby s výhledem na uzavření smlouvy.

15 Sjednání pojistného v pojistné smlouvě:
Druhy pojištění Životní pojištění Zahrnuje krytí rizik ohrožující životy lidí. V rámci tohoto pojištění se uplatňují výplaty pojistek v případě pojistných událostí, které se dotýkají života osob. Výše pojistného plnění je dána velikostí pojistné částky, kterou si pojistník sjednal. V životním pojištění jsou kryta dvě základní rizika – riziko smrti a riziko dožití. Životní pojištění může být jako spořící a investiční instrument, protože v jeho rámci jsou navíc vytvářeny úspory. Sjednání pojistného v pojistné smlouvě: pojistné jednorázové – zaplaceno najednou při uzavření pojistné smlouvy běžné pojistné placené – placeno opakovaně vždy na začátku dohodnutých období (měsíčně, čtvrtletně, ročně) Pojistník může požádat o zrušení pojištění (pak se vyplácí odbytné). Odbytné se uplatňuje při předčasném ukončení platnosti pojistné smlouvy ze strany pojistníka. Zisk v životním pojištění plyne z toho, že pojišťovna investuje své prostředky na kapitálovém trhu.

16 Základní druhy životního pojištění
1. Pojištění pro případ úmrtí Kryje pouze riziko úmrtí – sjednaní pojistná částka je vyplacená osobě určené pojistníkem. Účelem výplaty pojistného plnění je zabezpečení pozůstalých pojistníka. Rozdělení: Dočasné pojištění pro případ úmrtí – kryje riziko úmrtí výhradně v rámci sjednané pojistné doby – pojistné je vyplaceno pouze v případě, že k pojistné události dojde v průběhu pojistné doby, pokud k události nedojde, pojistné vyplaceno není. Takový typ pojištění se realizuje většinou v souvislosti s čerpáním úvěru a půjček. Velikost pojistné částky se odvíjí od velikosti půjčky. V rámci tohoto pojištění se uplatňuje pevně sjednaná pojistná částka. Trvalé pojištění pro případ úmrtí – pojistné se vyplácí vždy, pouze není jasné, ve kterém okamžiku. Většinou je stanoven maximální horní věk jako možný pro výplatu pojistného plnění (např. 85 let) a současně placení pojistného je omezeno věkem (max. např. 65 let)

17 2. Pojištění pro případ dožití
Pojistník obdrží pojistné peníze ve stanovený den dosažení určitého věku. Je to vlastně druh spoření. Typické je využití takového pojištění v kombinaci s dalšími druhy pojištění: Rozdělení: Důchodové pojištění – pojištění na dožití sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné částky. Od sjednaného okamžiku je pojistníkovi vyplácena sjednaná velikost důchodu. Doba výplaty důchodu může být ohraničena určitým věkem, nebo je pojistka vyplácena až do smrti pojistníka. Termínové pojištění – sjednává se na dožití se finančně závislé osoby (dítěte). Pojistné se vyplácí při dožité pojištěné osoby sjednaného věku (plnoletosti, ukončení studií). Výplata může být sjednaná jako jednorázová nebo jako postupná

18 Základem úrazového pojištění je krytí:
2.) Neživotní pojištění Zahrnuje krytí různých rizik neživotního charakteru. Rozlišuje tyto druhy pojištění: Neživotní pojištění osob (úrazové pojištění) Pojištění majetkové Pojištění odpovědnostní 1. Úrazové pojištění K výplatě pojistné částky dochází v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného. Pojišťovny uplatňují výluky v rámci úrazového pojištění, a to především pro úrazy v souvislosti se sebevraždou, nebo se sebevražedným pokusem, pod vlivem alkoholu, nebo následkem duševní poruchy. Základem úrazového pojištění je krytí: trvalých následků úrazu smrti následkem úrazu Pro tyto druhy pojištění se sjednávají různé pojistné částky. Vedle toho může být v rámci úrazového pojištění sjednáno pojištění pro řadu případů: plnění za dobu nezbytného léčení denní odškodné za dobu pracovní neschopnosti denní odškodné pro pobyt v nemocnici pojištění drobných úrazů

19 2. Pojištění majetku V rámci pojištění je možné využít: pojištění na časovou hodnotu – vyplaceno pojistné plnění ve výši odpovídající hodnotě pojišťovaného majetku těsně před pojistnou událostí pojištění na novou hodnotu – vyplaceno pojistné plnění ve výši pořizovací ceny majetku, díky tomuto pojištění se může uvést majetek do původního stavu kombinace obou pojištění Pojištění majetku lze rozdělit na několik pojistných produktů: pojištění majetku obyvatelstva pojištění průmyslových a podnikatelských rizik pojištění zemědělských rizik

20 Pojištění majetku obyvatelstva
pojištění domácností – objektem pojištění domácností je soubor zařízení domácností sloužící členům domácností. Obvykle shrnuje živelný rizika, rizika vodovodní, riziko odcizení. Předměty, které jsou svou hodnotou nadstandardní se pojišťují jen do určité výše (starožitnosti, výpočetní technika). Je možné na takové předměty sjednat doplňková pojištění. pojištění budov – objektem je budova (rodinné domy, nájemné obytné domy, rozestavěné domy, rekreační budovy). Kryje rizika živelná, vodovodní, náraz dopravních prostředků, riziko odcizení. Při sjednání pojistné smlouvy pojištěný obvykle stanoví hodnotu pojišťované budovy a na základě takového odhadu se stanoví pojistná částka.

21 havarijní pojištění (kasko pojištění)
kryje škody na motorových vozidlech, když je řidič ovlivnil, neovlivnil, ovlivnil zcela nebo částečně. Konstrukce havarijního pojištění vychází z principu pojištění na novou hodnotu. Pojistné plnění je ve výši nákladů na opravu, pokud nepřekročí cenu vozidla před pojistnou událostí. Při stanovení pojistné částky se může vycházet z mnoha faktorů – typ vozidla, cena vozidla, garážování vozidla, stáří vozidla a kritéria na straně řidiče (věk, délka vlastnictví řidičského průkazu). Uplatňují se i tzv. bonusy nebo malusy. Jestliže řidič má bezeškodný provoz, může se mu pojistné úměrně tomu snižovat.

22 Pojištění podnikatelských a průmyslových rizik
Základní druhy pojištění podnikatelských a průmyslových rizik: živelné pojištění – kryje škody na majetku způsobené požárem, výbuchem, bleskem, povodní, krupobitím, zemětřesením. Toto pojištění bývá konstruováno na principu nové hodnoty – pojistné plnění je vypláceno ve výši potřebné opravě nebo znovupořízení majetku. Velikost pojistného závisí na hodnotě majetku, na rizikovosti podniku, na jeho stavebních úpravách. pojištění technická – v jeho rámci se uplatňuje několik druhů pojištění: strojní pojištění – kryje rizika havárie strojů, kryje poruchy způsobené nesprávnou obsluhou, konstrukční chybou, selháním měřících zařízení. pojištění montážních rizik – kryje rizika spojená s montáží strojů pojištění stavebních rizik – kryje rizika působící škody na stavebních dílech a materiálu po dobu výstavby pojištění pro případ přerušení provozu – kryje následné škody, finanční újmu podniku, která vzniká v důsledku přerušení provozu, ke kterému dochází na základě poškození majetku v důsledku živelné události. Toto pojištění zahrnuje: pojištění ušlého zisku pojištění fixních nákladů

23 Pojištění zemědělských rizik
pojištění plodin – kryje majetkové škody na rostlinné produkci. Nejčastější je krupobitní pojištění. To kryje riziko poškození plodin krupobitím. Je zde snadná prokazatelnost. Dalším je pojištění proti vybraným rizikům – kryje navíc ještě rizika proti povodni, vichřici, jarnímu mrazu. Kryje zhruba 25 % rizik ohrožující pěstování plodin. Nejširší druh pojištění je pojištění úrody plodin. Kryje rizika způsobená celou řadou vlivů. Základem pro posuzování je finanční dopad na pěstitele pojištění hospodářských zvířat – kryje škody v souvislosti s úhynem, utracením nebo nutnou porážkou.

24 3. Odpovědnostní pojištění
Kryje rizika související s tím, že pojištěný subjekt může způsobit svou činností škody jinému subjektu. Pojišťovna vyplácí pojistnou částku až na základě rozhodnutí o povinnosti nahradit škodu, a to obvykle subjektu, který má na náhradu škody nárok. a) Odpovědnostní pojištění za škody při provozu vozidel povinné pojištění. Vlastník vozidla je povinen uzavřít smlouvu o pojištění.Pojištěný má pak na základě pojistky nárok, aby pojistitel uhradil škodyvzniklé v souvislosti s provozem vozidla, a to: škody na zdraví nebo usmrcením škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci škody mající povahu ušlého zisku V návaznosti na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pojistníci využívají tzv. zelenou kartu – mezinárodní karta automobilového pojištění.

25 Zajištění je vztah mezi pojistitelem a zajistitelem.
b) Odpovědnostní pojištění při pracovních úrazech a nemocích z povolání povinné pojištění. Každý zaměstnavatel je povinen hradit toto pojistné. Sazby pojistného jsou diferencované podle typu povolání. Čím rizikovější, tím vyšší pojistné. Tato pojistná částka se vyplácí jako: náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti bolestné náhrada za ztížení společenské uplatnění náhrada za náklady spojené s léčením jednorázové odškodnění pozůstalých náhrada nákladů spojených s pohřbem Zajištění pojištění pojišťovny. Dochází tak k rozdělení rizik. Zajištění rozsah pojištění nesnižuje, ale představuje to únosnější finanční důsledky pro pojistitele.   Pojistník Pojistitel (pojišťovna) Zajistitel (zajišťovna) Zajištění je vztah mezi pojistitelem a zajistitelem.

26 Otázky Plátci zdravotního pojištění ? Složky sociálního pojištění ?
Povinnosti pojištěnce ? Pojistná smlouva ?

27 ODPOVĚDI NA OTÁZKY Zaměstnanci, zaměstnavatelé, podnikatelé, firmy, stát Důchodové zabezpečení, fond státní politiky zaměstnanosti, pracovní neschopnost Platit pojistné do 8 dnů nahlásit případnou změnu pojišťovny a zaměstnavatele Dohoda mezi pojistitelem a pojištěncem.

28 Použité zdroje ŠVARCOVÁ, Jena a kol. Ekonomie Stručný přehled teorie praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 2007, ISBN Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "EKONOMIE POJIŠŤOVNICTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google