Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdo je to manažer ?  člověk, který realizuje aktivity manažerské práce Jaké jsou charakteristiky manažera?  Technické, koncepční, lidské Jaké dovednosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdo je to manažer ?  člověk, který realizuje aktivity manažerské práce Jaké jsou charakteristiky manažera?  Technické, koncepční, lidské Jaké dovednosti."— Transkript prezentace:

1

2 Kdo je to manažer ?  člověk, který realizuje aktivity manažerské práce Jaké jsou charakteristiky manažera?  Technické, koncepční, lidské Jaké dovednosti by měl manažer mít?  Komunikace, zvládání stresu, asertivita, odpovědnost, odborné znalosti

3 Co to je management a čím se zabývá? *proces využívající manažerských aktivit s cílem stanovení a dosažení cílů organizace *odborníci se dosud nedohodli, zda věda či umění, zřejmě souhrn umění, citu a vědeckých poznatků

4 Vyjmenujte aktivity manažerské práce *plánování *organizování *řízení vlastního výkonu *kontrola a hodnocení *řízení změn

5 Jaké jsou předpoklady k výkonu manažerské funkce ? *kompetentnost = způsobilost a oprávněnost (technická, humanitní, koncepční) *osobní vlastnosti = charakter, samostatnost, rozhodnost, potřeba vést a mít moc, iniciativa, samostatnost ….

6 Co je obsahem interpersonální manažerské role? *je čelní osobou kolektivu (na veřejnosti) *je vedoucím kolektivu (na pracovišti) *je spojovací osobou kolektivu

7 Co to je vnější prostředí organizace a jak ho dělíme? *prostředí obklopující organizaci a mající na ní vliv *ekonomické, politické, technické, sociální, přírodní

8 Co započítáváme do vnějšího prostředí sociálního? *práci s lidmi a mezi lidmi *demografickou situaci *místní všeobecné a kulturní zvyky *individuální hodnoty

9 Co je to analýza SWOT ? *jedna z možných analýz prostředí organizace *zabývá se porovnáváním silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb organizace *V jakých situacích ji firma využívá?

10 Co je základem plánovacího procesu ? *stanovení soustavy cílů organizace *jejich vzájemného uspořádání a sladění *stanovení potřebných prostředků *a cesty jak cíle dosáhnout

11 Jaké typy plánů známe? *strategické - na 5 - 35 let *taktické - na 1 - 5 let *operativní - do 1 roku

12 Jaká kritéria má plnit cíl? *jasnost a určitost *měřitelnost *souladnost (konzistenci) *umístění na časové ose *obtížnost, ale dosažitelnost

13 Jaký je účel strategického plánování? *účelů může být celá řada ãzměnit směr organizace ãzrychlit růst ãzvýšit ziskovost ãvymýcení nedostatků ãovládnutí jistého segmentu trhu

14 Co je základem rozhodování ? *dostatečné množství informací a na jejich základě utvořených variant možného jednání

15 Uveďte příklad manažera receptivního intuitivního *sbírá všechny informace *dodatečně z nich vybírá to, co se mu hodí *hodnotí je intuitivně *umělci, architekti, výzkumníci …

16 Uveďte příklad manažera perceptivního intuitivního *informace při sběru třídí *vybírá pouze ty, které se mu hodí *posuzuje je intuitivně *psycholog, pracovník marketingu...

17 Uveďte příklad manažera perceptivního systematického *informace při sběru třídí *vybírá pouze ty, které se mu hodí *posuzuje je systematicky *matematik, statistik …

18 Výhody a nevýhody štíhlé (vysoké) organizace *vysoké uspokojení z práce ( je hodně vedoucích pracovníků ), možnost specializace *vysoké náklady, nízký stupeň koordinace a malá pružnost

19 Co je to nízká (široká, plochá) organizace ? *organizace, ve které ãmají manažeři velký počet přímých podřízených ãje malý počet řídících úrovní

20 Jak dělíme nábor pracovníků? *podle prostředí ãinterní a externí *podle specializace ã všeobecný a speciální

21 Prvky procesu práce s lidmi *personální plán *nábor *výběr ( selekce ) *orientace *výchova *rozvoj *hodnocení *separace nebo odměny (podle výsledků)

22 Jak se odlišuje přijímání manažera a řadového pracovníka ? *u manažera delší ( i dvou denní ) *velká přijímací komise odborníků *simulační manažerské hry *diskusní kroužky *hraní rolí *psychologické testy...

23 Vysvětlete pojmy „způsobilost“ a „vhodnost“ používané při výběru pracovníka *způsobilost ãindikátor minulosti pracovníka ãpracovní kvalifikace, praxe, dosavadní úspěchy, odborné znalosti... *vhodnost ãindikátor budoucího výkonu ãobecné vlohy,všestrannost, jak zapadne do týmu a jak se s ním bude pracovat...

24 Co je to komunikace? *transfer informací mezi lidmi či předávání informací

25 Cíl komunikace *předat či získat informace *snížit úroveň neinformovanosti *ovlivnit výkon organizace *sdělit pocity *plnit manažerské funkce...

26 Komunikační řetězec *idea *zakódování *vyslání *komunikační kanál ( šumy ) *příjem *dekódování *interpretace *zpětná vazba

27 Jaké druhy sběru informací známe? *nahodilý - bez jakéhokoliv systému *monitorování - zde je důležitý výběr (na př. výstřižková služba) *cílený sběr - průzkum anketami a pod.

28 Jaké jsou požadavky na informace ? *důležitost *nezbytnost *přiměřenost *objektivnost *správnost *věrohodnost *úplnost *srozumitelnost *názornost *stručnost *výstižnost *včasnost *pohotovost *rychlost *aktuálnost *možnost zpětné vazby

29 Jaké jsou komponenty manažerského informačního sytému? *lidé *procedury *data *software *hardware

30 Jaké prvky obsahují změny? *vnější vlivy *vnitřní vlivy *změny organizace *management

31 Typy kontrol *vstupní ( před začátkem činnosti ) *průběžná *výstupní ( konečná )

32 K čemu je nutno přihlížet při kontrole v mezinárodním prostředí? *jazykové bariéry *rozdílné geografické umístění *rozdílná pravidla ( předpisy ) *jiná kultura *jiné zvyky *měnové problémy...

33 Motivace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera *soubor hybných sil v jednání s člověkem či motivování lidí k tomu, aby cosi dělali - činili *základem je potřeba

34 Jaký je rozdíl mezi motivací a stimulací? *motivace vychází z člověka, je ãspíše citově zabarvena ãzaměřena na emocionální stránku člověka či tvora *stimulace působí na člověka zvenku ãje zaměřena na rozumovou stránku člověka

35 Co je základem všech motivačních teorií ? *potřeba

36 Vysvětlete podstatu Maslowovy teorie hierarchie potřeb *motivační teorie, která dala základ pro řadu motivačních systémů *Maslow chápal člověka jako psychologický organismus, který se snaží uspokojit své životní potřeby *ty se však neuspokojují na stejné úrovni, ale mají různou váhu

37 Maslowova motivační pyramida Možnost seberealizace Váženost okolím-uspokojení z práce Sociální potřeby Pocit bezpečí - existenční potřeby Fyziologické resp. hygienické potřeby

38 Vyjmenujte a stručně charakterizujte zásady motivace *informace *zpětná vazba *uznání *naslouchání *zapojení *zmocnění

39 Motivace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera *sekvence motivačního řetězce: ãrozeznání potřeb ãhledání a výběr chování k uspokojení potřeb ãchování podle vybraného chování ãhodnocení výkonu ãodměna či trest ãzajistit zpětnou vazbu

40 Motivace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera *Maslowova teorie motivačních faktorů *kritika Maslowa *Herzbergova dvoufaktorová teorie *motivační vzorce Harwardovy univerzity: ãpřekonávání překážek ãvztahování k lidem - jejich získávání ãvysoká kvalita práce ãtouha po moci - jejím dosahování

41 Rozdíl mezi vedením a řízením *Vedení se vztahuje na přímé působení osob a je většinou zaměřeno na emocionální a meziosobní stránku. *Řízení zahrnuje manažerské aktivity, které nejsou zaměřeny na přímé působení na člověka, je zaměřeno na logickou, racionální a rozumovou stránku člověka.

42 Co je to moc ? *schopnost člověka ovlivnit kohosi ãaby konal cosi ãk čemusi...

43 Co by měl mít na mysli každý manažer v souvislosti s delegováním pravomoci ? *Může toto za mne dělat někdo ze spolupracovníků ? *Ale POZOR ! ! ! S pravomocí se nedeleguje odpovědnost ! ! !

44 Co je to skupina primární a sekundární ? *Primární ãmotivem je pozitivní citová vazba ãexistují blízké (intimní) vazby, které přetrvají i po rozpadu skupiny ãrodina... *Sekundární ãmezi členy skupiny neexistují blízké citové vazby ãskupina se po splnění úkolu rozpadá a členové k sobě často necítí žádné vztahy.

45 Charakterizujte alespoň dvě z týmových rolí *Formovač dynamický, hledající cestu, formující předložené nápady *Kompletovač, finišer pečlivý, dodržující termíny, introvert, „puntičkář“ *Kontrolor, vyhodnocovač strategický, přesný, analytik

46 Charakterizujte alespoň dvě z týmových rolí *Koordinátor sebejistý, vůdce, objasňuje cíle, podporuje rozhodován *Myslitel tvořivý, kreativní, neortodoxní *Realizátor spolehlivý, konzervativní, pracovitý

47 Charakterizujte alespoň dvě z týmových rolí *Specialista iniciativní, jednostranně zaměřený odborník *Týmový pracovník společenský, mírný, bezkonfliktní, naslouchající *Vyhledavatel zdrojů extrovert, nadšený, snadno navazující kontakty

48 Koučování - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera *směrování k malým týmům a jednotlivcům *umění jednat s lidmi, uvolnění jejich tvůrčí energie a směřování jejího potenciálu k dosažení podnikových cílů *podmínky: intelekt, disciplina a tvůrčí schopnosti *vybavovat spolupracovníky pravomocemi

49 Koučování - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera *vlastnost dobrého kouče: ãtrpělivost ãobjektivita ãnezaujatost ãnestrannost ãschopnost podpořit druhé ãzaujatost pro to co koučuje ãumění naslouchat ãvnímavost ãinformovanost ãpozornost ãvynikající paměť...

50 Komunikace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera *transfer informací mezi lidmi = předávání informací *požadavky: správnost, úplnost, pravdivost, včasnost, věcnost, stručnost... *cíle: předat informace, ovlivnit chod organizace, vyjádřit pocity, plnit manažerské funkce a aktivity... *typy: verbální, grafická, neverbální

51 Komunikace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera *komunikační kanál prostředí ve kterém komunikace probíhá *bariery komunikace: chyby vnímání či vyjadřování, filtrování, přetížení, komunikační *komunikace vnitřní a vnější *komunikační sítě: řetěz, hvězda, kruh, hrozen

52 Komunikace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera *komunikační řetězec: - idea - zakódování - vyslání - komunikační kanál (hrozba komunikačních šumů) - přijetí - dekódování - interpretace - zpětná vazba *mezinárodní komunikace

53 Charakterizujte verbální (slovní) komunikaci *jedná se o vyjadřování myšlenek artikulovanou řečí - dorozumívání nějakou řečí *je to jedna z forem sociální komunikace (vedle mimoslovní - neverbální komunikace a lidského jednání - chování)


Stáhnout ppt "Kdo je to manažer ?  člověk, který realizuje aktivity manažerské práce Jaké jsou charakteristiky manažera?  Technické, koncepční, lidské Jaké dovednosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google