Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdo je to manažer ? Jaké jsou charakteristiky manažera?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdo je to manažer ? Jaké jsou charakteristiky manažera?"— Transkript prezentace:

1 Kdo je to manažer ? Jaké jsou charakteristiky manažera?
člověk, který realizuje aktivity manažerské práce Jaké jsou charakteristiky manažera? Technické, koncepční, lidské Jaké dovednosti by měl manažer mít? Komunikace, zvládání stresu, asertivita, odpovědnost, odborné znalosti

2 Co to je management a čím se zabývá?
proces využívající manažerských aktivit s cílem stanovení a dosažení cílů organizace odborníci se dosud nedohodli, zda věda či umění, zřejmě souhrn umění, citu a vědeckých poznatků

3 Vyjmenujte aktivity manažerské práce
plánování organizování řízení vlastního výkonu kontrola a hodnocení řízení změn

4 Jaké jsou předpoklady k výkonu manažerské funkce ?
kompetentnost = způsobilost a oprávněnost (technická, humanitní, koncepční) osobní vlastnosti = charakter, samostatnost, rozhodnost, potřeba vést a mít moc, iniciativa, samostatnost ….

5 Co je obsahem interpersonální manažerské role?
je čelní osobou kolektivu (na veřejnosti) je vedoucím kolektivu (na pracovišti) je spojovací osobou kolektivu

6 Co to je vnější prostředí organizace a jak ho dělíme?
prostředí obklopující organizaci a mající na ní vliv ekonomické, politické, technické, sociální, přírodní

7 Co započítáváme do vnějšího prostředí sociálního?
práci s lidmi a mezi lidmi demografickou situaci místní všeobecné a kulturní zvyky individuální hodnoty

8 Co je to analýza SWOT ? jedna z možných analýz prostředí organizace
zabývá se porovnáváním silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb organizace V jakých situacích ji firma využívá?

9 Co je základem plánovacího procesu ?
stanovení soustavy cílů organizace jejich vzájemného uspořádání a sladění stanovení potřebných prostředků a cesty jak cíle dosáhnout

10 Jaké typy plánů známe? strategické - na 5 - 35 let
taktické - na let operativní - do 1 roku

11 Jaká kritéria má plnit cíl?
jasnost a určitost měřitelnost souladnost (konzistenci) umístění na časové ose obtížnost, ale dosažitelnost

12 Jaký je účel strategického plánování?
účelů může být celá řada změnit směr organizace zrychlit růst zvýšit ziskovost vymýcení nedostatků ovládnutí jistého segmentu trhu

13 Co je základem rozhodování ?
dostatečné množství informací a na jejich základě utvořených variant možného jednání

14 Uveďte příklad manažera receptivního intuitivního
sbírá všechny informace dodatečně z nich vybírá to, co se mu hodí hodnotí je intuitivně umělci, architekti, výzkumníci …

15 Uveďte příklad manažera perceptivního intuitivního
informace při sběru třídí vybírá pouze ty, které se mu hodí posuzuje je intuitivně psycholog, pracovník marketingu . . .

16 Uveďte příklad manažera perceptivního systematického
informace při sběru třídí vybírá pouze ty, které se mu hodí posuzuje je systematicky matematik, statistik …

17 Výhody a nevýhody štíhlé (vysoké) organizace
vysoké uspokojení z práce ( je hodně vedoucích pracovníků ), možnost specializace vysoké náklady, nízký stupeň koordinace a malá pružnost

18 Co je to nízká (široká, plochá) organizace ?
organizace, ve které mají manažeři velký počet přímých podřízených je malý počet řídících úrovní

19 Jak dělíme nábor pracovníků?
podle prostředí interní a externí podle specializace všeobecný a speciální

20 Prvky procesu práce s lidmi
personální plán nábor výběr ( selekce ) orientace výchova rozvoj hodnocení separace nebo odměny (podle výsledků)

21 Jak se odlišuje přijímání manažera a řadového pracovníka ?
u manažera delší ( i dvou denní ) velká přijímací komise odborníků simulační manažerské hry diskusní kroužky hraní rolí psychologické testy . . .

22 Vysvětlete pojmy „způsobilost“ a „vhodnost“ používané při výběru pracovníka
indikátor minulosti pracovníka pracovní kvalifikace, praxe, dosavadní úspěchy, odborné znalosti . . . vhodnost indikátor budoucího výkonu obecné vlohy,všestrannost, jak zapadne do týmu a jak se s ním bude pracovat . . .

23 Co je to komunikace? transfer informací mezi lidmi či předávání informací

24 Cíl komunikace předat či získat informace
snížit úroveň neinformovanosti ovlivnit výkon organizace sdělit pocity plnit manažerské funkce . . .

25 Komunikační řetězec idea zakódování vyslání komunikační kanál ( šumy )
příjem dekódování interpretace zpětná vazba

26 Jaké druhy sběru informací známe?
nahodilý bez jakéhokoliv systému monitorování - zde je důležitý výběr (na př výstřižková služba) cílený sběr průzkum anketami a pod.

27 Jaké jsou požadavky na informace ?
názornost stručnost výstižnost včasnost pohotovost rychlost aktuálnost možnost zpětné vazby důležitost nezbytnost přiměřenost objektivnost správnost věrohodnost úplnost srozumitelnost

28 Jaké jsou komponenty manažerského informačního sytému?
lidé procedury data software hardware

29 Jaké prvky obsahují změny?
vnější vlivy vnitřní vlivy změny organizace management

30 Typy kontrol vstupní ( před začátkem činnosti ) průběžná
výstupní ( konečná )

31 K čemu je nutno přihlížet při kontrole v mezinárodním prostředí?
jazykové bariéry rozdílné geografické umístění rozdílná pravidla ( předpisy ) jiná kultura jiné zvyky měnové problémy . . .

32 Motivace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera
soubor hybných sil v jednání s člověkem či motivování lidí k tomu, aby cosi dělali - činili základem je potřeba

33 Jaký je rozdíl mezi motivací a stimulací?
motivace vychází z člověka, je spíše citově zabarvena zaměřena na emocionální stránku člověka či tvora stimulace působí na člověka zvenku je zaměřena na rozumovou stránku člověka

34 Co je základem všech motivačních teorií ?
potřeba

35 Vysvětlete podstatu Maslowovy teorie hierarchie potřeb
motivační teorie, která dala základ pro řadu motivačních systémů Maslow chápal člověka jako psychologický organismus, který se snaží uspokojit své životní potřeby ty se však neuspokojují na stejné úrovni, ale mají různou váhu

36 Maslowova motivační pyramida
Možnost seberealizace Váženost okolím-uspokojení z práce Sociální potřeby Pocit bezpečí - existenční potřeby Fyziologické resp. hygienické potřeby

37 Vyjmenujte a stručně charakterizujte zásady motivace
informace zpětná vazba uznání naslouchání zapojení zmocnění

38 Motivace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera
sekvence motivačního řetězce: rozeznání potřeb hledání a výběr chování k uspokojení potřeb chování podle vybraného chování hodnocení výkonu odměna či trest zajistit zpětnou vazbu

39 Motivace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera
Maslowova teorie motivačních faktorů kritika Maslowa Herzbergova dvoufaktorová teorie motivační vzorce Harwardovy univerzity: překonávání překážek vztahování k lidem - jejich získávání vysoká kvalita práce touha po moci - jejím dosahování

40 Rozdíl mezi vedením a řízením
Vedení se vztahuje na přímé působení osob a je většinou zaměřeno na emocionální a meziosobní stránku. Řízení zahrnuje manažerské aktivity, které nejsou zaměřeny na přímé působení na člověka, je zaměřeno na logickou, racionální a rozumovou stránku člověka.

41 Co je to moc ? schopnost člověka ovlivnit kohosi aby konal cosi
k čemusi . . .

42 Co by měl mít na mysli každý manažer v souvislosti s delegováním pravomoci ?
Může toto za mne dělat někdo ze spolupracovníků ? Ale POZOR ! ! ! S pravomocí se nedeleguje odpovědnost ! ! !

43 Co je to skupina primární a sekundární ?
motivem je pozitivní citová vazba existují blízké (intimní) vazby, které přetrvají i po rozpadu skupiny rodina . . . Sekundární mezi členy skupiny neexistují blízké citové vazby skupina se po splnění úkolu rozpadá a členové k sobě často necítí žádné vztahy.

44 Charakterizujte alespoň dvě z týmových rolí
Formovač dynamický, hledající cestu, formující předložené nápady Kompletovač, finišer pečlivý, dodržující termíny, introvert, „puntičkář“ Kontrolor, vyhodnocovač strategický, přesný, analytik

45 Charakterizujte alespoň dvě z týmových rolí
Koordinátor sebejistý, vůdce, objasňuje cíle, podporuje rozhodován Myslitel tvořivý, kreativní, neortodoxní Realizátor spolehlivý, konzervativní, pracovitý

46 Charakterizujte alespoň dvě z týmových rolí
Specialista iniciativní, jednostranně zaměřený odborník Týmový pracovník společenský, mírný, bezkonfliktní, naslouchající Vyhledavatel zdrojů extrovert, nadšený, snadno navazující kontakty

47 Koučování - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera
směrování k malým týmům a jednotlivcům umění jednat s lidmi, uvolnění jejich tvůrčí energie a směřování jejího potenciálu k dosažení podnikových cílů podmínky: intelekt, disciplina a tvůrčí schopnosti vybavovat spolupracovníky pravomocemi

48 Koučování - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera
vlastnost dobrého kouče: trpělivost objektivita nezaujatost nestrannost schopnost podpořit druhé zaujatost pro to co koučuje umění naslouchat vnímavost informovanost pozornost vynikající paměť . . .

49 Komunikace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera
transfer informací mezi lidmi = předávání informací požadavky: správnost, úplnost, pravdivost, včasnost, věcnost, stručnost . . . cíle: předat informace, ovlivnit chod organizace, vyjádřit pocity, plnit manažerské funkce a aktivity . . . typy: verbální, grafická, neverbální

50 Komunikace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera
komunikační kanál prostředí ve kterém komunikace probíhá bariery komunikace: chyby vnímání či vyjadřování, filtrování, přetížení, komunikační komunikace vnitřní a vnější komunikační sítě: řetěz, hvězda, kruh, hrozen

51 Komunikace - co vše o tomto pojmu víte z hlediska manažera
komunikační řetězec: - idea zakódování vyslání komunikační kanál (hrozba komunikačních šumů) - přijetí dekódování interpretace zpětná vazba mezinárodní komunikace

52 Charakterizujte verbální (slovní) komunikaci
jedná se o vyjadřování myšlenek artikulovanou řečí - dorozumívání nějakou řečí je to jedna z forem sociální komunikace (vedle mimoslovní - neverbální komunikace a lidského jednání - chování)


Stáhnout ppt "Kdo je to manažer ? Jaké jsou charakteristiky manažera?"

Podobné prezentace


Reklamy Google