Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 1 HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 1 HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH."— Transkript prezentace:

1 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 1 HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH

2 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 2 Struktura předmětu První konzultace –Geneze pojištění jako způsobu zmírnění či eliminace finančních následků nepříznivé nahodilé události –Původní podoby pojištění a jeho institucionálních forem a jejich vývoj až do 1. pol. 17. století Druhá konzultace –Novodobé podoby pojištění a jeho institucionálních forem a jejich vývoj až do současnosti mimo území dnešní České republiky Třetí konzultace –Novodobé podoby pojištění a jeho institucionálních forem a jejich vývoj až do současnosti na území dnešní České republiky

3 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 3 Literatura Hradec, M., Křivohlávek, V., Zárybnická, J.: Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS, EUPRESS, Praha 2005 Marvan, M. a kol.: Dějiny pojišťovnictví v Československu, 1., 2. a 3. díl, NOVINÁŘ, Praha 1989 Daňhel, J.: Kapitoly z pojistné teorie, OECONOMIA, Praha 2002 Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, EKOPRESS, Praha 2003 www.cap.cz

4 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 4 Geneze pojištění jako způsobu zmírnění či eliminace následků nepříznivé nahodilé události Lidská populace byla od pradávna sužována strachem, obavami i nejistotou z toho, co se přihodí a co by mohlo existenčně ohrozit. Proto odjakživa hledala účinný způsob obrany proti riziku svého zániku (přechodem od sběračství k chovu dobytka, akumulací přebytků sklizně atd.) Rizika lidské existence byla vždy dvojího druhu, a to ohrožením na zdraví a životě, odtud se časem jako protiopatření vyvinulo životní pojištění na majetku (zboží), odtud se časem jako protiopatření vyvinulo neživotní pojištění - viz schema

5 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 5 Pozice pojištění jako způsobu tržně konformního zmírnění či eliminace následků rizika - schema DRUH RIZIKA OHROŽENÍ ZDRAVÍ ČI ŽIVOTA OHROŽENÍ MAJETKU MOŽNOSTI OBRANY PROTI RIZIKU NETRŽNĚSolidarita a svépomoc v rámci rodiny, obce Příležitostné dary, sbírky, charita TRŽNĚAž do podoby dnešního Životní pojištění Až do podoby dnešního Neživotní pojištění

6 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 6 Historie pojišťovnictví Počátky pojišťovnictví se vztahují až k jisté vyšší formě vyvinutosti lidské společnosti, kdy už nestačily běžné a naturální formy mezilidské solidarity v dané komunitě (starost o zraněné či přestárlé osoby = výminek, o sirotky), resp. kdy dělba práce dospěla do stádia, že se vyčlenily počátky směny (jakožto fáze rozvíjející se zbožní výroby), a kdy si její účastník (prodávající) nemohl dovolit riziko ztráty produktu. Odtud hypotéza o neživotním pojištění jakožto průvodním jevu a jedné z podmínek rozvoje zbožní výroby bez ohledu na zemi (kontinent)

7 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 7 Příklady počátečních forem pojištění 1 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka kolem roku 2500 př. n. l. ve starém Egyptě Společné a vzájemné krytí nákladů na pohřeb v případě úmrtí svého člena. Totožný. Vzájemné dohody kameníků při stavbě pyramid, resp. sochařské výzdoby. Náklady na pohřeb byly uhrazovány z pravidelně vybíraných příspěvků Platí i v případě platnosti hypotézy o odlévání kvádrů do forem

8 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 8 Příklady počátečních forem pojištění 2 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Chammur abi, král Staroba- bylonské říše, vládl v letech 1792- 1750 př. n. l. Společné a vzájemné krytí nákladů na pohřeb v případě úmrtí svého člena. Společné a vzájemné krytí nákladů na úhradu škod, jež by mohly vzniknout v souvislosti s přepravou zboží na plánovaných cestách karavan v okolí Babylonu (dnešní Blízký východ). majitelé karavanAutor dosud druhé nejstarší právní úpravy, vytesané do sloupu před Chammurabiho palácem, podle které byli povinni se řídit i soudci

9 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 9 Příklady počátečních forem pojištění 3 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Cca tisíc let př. n. l. v Indii Společné a vzájemné krytí nákladů na úhradu škod, jež by mohly vzniknout v souvislosti s nesplacením úvěru kasta obchodníkůrůzné druhy úvěrů

10 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 10 Příklady počátečních forem pojištění 4 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Athény kolem roku 400 př. n. l. „sociální pojištění“ pro případ vážného poškození zdraví (zmrzačení) v průběhu války není známo, pravděpodobně athénský stát voják V Athénách se v textech řečníka Lysia z let 450 - 367 př. n. l. dochovala zmínka o určitém sociálním pojištění, kterým byli odškodňováni občané zmrzačení v bojích za vlast.

11 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 11 Příklady počátečních forem pojištění 5 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Starověký Řím Kolem přelomu letopočtu Sociální pojištění“, zajišťující: důstojný pohřeb účastníků pojištění; finanční prostředky pro pozůstalé po účastnících věno pro nevěstu Čtyři statutárních instituce s vlastními stanovami, které určovaly výši příspěvků, tresty za nedodržování stanov, a jednotlivé druhy poskytnutí pojistné náhrady Svobodní římští občané, členové „spolku“ (?) Jsou zmínky o zájmových skupinách lidí, kteří se finančně zabezpečo- vali např. pro případ invalidity a úmrtí

12 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 12 Příklady počátečních forem pojištění 6 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Cca tisíc let po Kristu Pro konec starověku a raný feudalismus je v evropském regionu příznačný nejen úpadek peněžního oběhu (návrat k naturální směně), ale i obecný deficit informací (především písemných jako jeden z důsledků stěhování národů). Nejsou však k dispozici ani zdokumentované údaje z Asie, Ameriky či Afriky, byť je známo, že tam v té době existovaly nepoměrně vyspělejší civilizace, než v Evropě a jisté prvky pojistné ochrany tam, kde byla zbožní výroba, lze i tam důvodně předpokládat (podobně i nějakou formu sociálního pojištění). Kontinuita civilizačního rozvoje (vč. subsystému pojišťovnictví) byla na několik století – aspoň v Evropě – citelně narušena.

13 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 13 Příklady počátečních forem pojištění 7 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka (?) - první tisíciletí n.l. Námořní půjčky jako prvek komerčního (neživotního) pojištění v souvislosti s rozvojem námořní dopravy ve Středomoří ? Zřejmě skupiny bohatých podnikatelů v peněžnictví a obchodě Kupec jako majitel zboží obdržel půjčku v hodnotě přepravované ho zboží Nebylo-li zboží přepraveno do cílového místa, kupec půjčku nemusel splatit; v opačném případě ji splatil a spolu s ní i náklady na přepravu a odměnu za poskytnutou službu (pojistné).

14 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 14 Příklady počátečních forem pojištění 8 Období, regionpředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Koncem 10. století v souvislosti s novým rozvojem středomořského námořního obchodu (1072 ujednání mezi benátskými kupci), později v dalších evropských přímořských státech Námořní pojištění ? Zřejmě specializova- né skupiny finančníků (kupecké společnosti, tj. gildy) Majitel lodi či nákladu Námořní doprava v té době byla velice riskantní, a to nejen pro nedokonalost lodí, omezenost navigačních zařízení atd., ale i pro bující pirátství a neustále se opakující války. Středověké kupecké právo proto už zná určité formy zajištění rizik, zejména při přepravě zboží

15 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 15 Příklady počátečních forem pojištění 9 Období, region předmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Počátek 2. tisíciletí v tehdejších vyspělých evropských zemích až do 18. století Majetkové (někdy požární), či životní pojištění na vzájem- nostním základě Bratrstva, či sdružení (gildy) vznikající hlavně na bázi obchodnické profese, případně řemeslnické (později se řemeslnické gildy přeměnily v cechy) Členové gildy, někdy jen mistři, nebo jen tovaryši (společné podpůrné pokladny) Spolu s rozvojem obchodu a řemesel – obecně s rozvojem trhu - stále větší profesní skupiny začaly pociťovat naléhavou potřebu sdružovat se v zájmu přežití. Doklady o existenci kupeckých gild pocházejí již z 11. a 12. století z Dánska, Porýnska a Šlesvicka.

16 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 16 Původní podoby pojištění a jeho institucionálních forem a jejich vývoj až do 1. pol. 17. století Pojištění zprvu nebylo prováděno na komerční bázi, ale hlavně na bázi „vzájemnostního pojištění“, a to pro uzavřenou skupinu osob (řemeslníci, obchodníci, dopravci) Různé vzájemné „pojišťovací“ spolky. Ty sdružovaly finanční prostředky, jež kryly alespoň zčásti následky vzniklých nahodilých událostí jednotlivých členů uzavřených skupin (kupci, řemeslníci, sdružení ve skupinách - cechy) a za podmínek, které určovaly „stanovy“ těchto spolků S ohledem na vzájemnostní charakter nebylo ani možné jednoznačně určit osobu ani pojistníka, ani pojištěného Často „ex post“, nikoliv „ex ante“ Komerční rysy jen v zárodečné formě (u námořní půjčky) Nevztahovalo se na převažující část tehdejší populace (na zemědělce) Atribut a průvodní jev rozvoje tržních vztahů – dělba rizika jako podmínka hladkého byznysu

17 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 17 IMPULZY K ROZVOJI POJIŠŤOVNICTVÍ Zkušenosti s činností vzájemných pojišťovacích spolků, kde se osvědčilo, že: –rozvrhují své výdaje, –oddělují peníze určené na výplatu pojistných plnění (rezervy) od ostatních peněz (aktiv) –výdaje jsou plánovány a určovány podle předpokládaných výběrů pravidelných příspěvků členů vzájemných spolků a rezerv na výplatu pojistných událostí.

18 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 18 Vývoj pojišťovnictví v novověku 1 Základem fungování pojišťoven (pojistitelů) je výběr dohodnutých finančních částek - pojistného od pojistníků. Z pojistného je vytvářena pojistná rezerva. Poté, co se pojistníkovi přihodí nějaká událost, na kterou uzavřel pojistnou smlouvu, je mu vyplacena příslušná část této pojistné rezervy – pojistné plnění. Část vybraného pojistného si ponechá pojišťovna a z ní kryje své provozní náklady. PŘÍKLAD první dochovaná pojistná smlouva byla podepsaná v italské Pise, ze dne 13. dubna 1379, a zahajuje v Evropě éru komerčního námořního pojištění a současně znamená i počátky námořního práva Rozvoj pojištění, a to především v období renesance, podstatným způsobem ovlivnily především námořní doprava a mezinárodní obchod K největšímu rozkvětu pojištění proto docházelo v bohatých a důležitých hanzovních městech Itálie, Flander, Holandska, kde vznikaly vzájemné pojišťovací spolky.

19 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 19 Vývoj pojišťovnictví v novověku 2 Velká rizika související s pojišťováním lodí a jejich nákladu časem vedla jednotlivé pojistitele ke snahám spojovat se při pojišťování zvláště velkých a nebezpečných rizik, individuálně nezvládnutelných k pokusům rozdělovat riziko formou: soupojištění (členit ho horizontálně) zajištění (členit ho vertikálně). PŘÍKLAD První doklady o zajistných smlouvách se dochovaly ze 14. století v Anglii a Itálii.

20 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 20 Vývoj pojišťovnictví v novověku 3 Od počátku 15. století zanikalo vtělování rent na nemovitosti a vznikaly nové smlouvy, které se již podobají dnešnímu důchodovému pojištění. Problém byl v zákazu úroku křesťanům. Získání doživotní renty bylo možné, když jako pojistné sloužilo vzdání se pozemků ve prospěch kláštera. PŘÍKLAD Vzorem tohoto pojištění byla smlouva z roku 1472, dosud uchovaná v městském archivu Leyden v Holandsku. V této smlouvě jsou uvedeny podmínky důchodového pojištění, tj. jako výše důchodu (renty), platební lhůty a podmínky při promeškání placení. Ještě starší je smlouva mezi opatem kláštera sv. Denise s kolínským arcibiskupem (1308). Pojistné zaplacené arcibiskupem ve prospěch kláštera bylo 2400 livrů, a náhrada byla buď 1000 livrů minus již vyplacené částky zemře-li do dvou let od podepsání smlouvy (pozůstalým), nebo 400 livrů doživotní renty

21 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 21 Vývoj pojišťovnictví v novověku 4 9. června 1584: První písemně doložená pojistná událost a její řešení. Pojistná smlouva, uzavřená 18. června 1583 na život Williama Gibbonse, na období 12 měsíců a na pojistnou částku 382 liber. Tuto pojistnou smlouvu uzavřel pojistitel p. Richard Martin. Pojištěný p. William Gibbons sice zemřel 9. června 1584, tj. týden před uplynutím dvanácti měsíců, ale přesto pojistná událost údajně nebyla pojistitelem vyplacena, ačkoli zde byl právní základ nároku na výplatu pojistného plnění prokazatelně dán.

22 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 22 Vývoj pojišťovnictví v novověku 5 Ve stejné době, tedy v druhé polovině 16. století, dochází k rozvoji tzv. rentových důchodů převážně v Anglii, Flandrech a Holandsku. Z této doby se rovněž datují první početní podklady nového způsobu pojištění, kterým se pojišťovaly důchody tzv. tontiny (název po italském lékaři Lorenzu Tontim, který jako první začal vědecky zpracovávat pravděpodobnost délky lidského života). Za vznik a rozvoj tohoto způsobu pojištění vděčíme významnému holandskému státníkovi Jeanu de Witte

23 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 23 Původní podoby pojištění a jeho institucionálních forem - shrnutí Mapovali jsme časový úsek začínající cca 2 tisíce let př.n.l. až asi do poloviny 17. století, tj. cca 3,5 tisíce let Zprvu šlo o dobrovolné sdružení osob, které si vzájemně a solidárně, tj. na bázi běžné morálky pomáhaly v situacích, kdy hrozilo či již nastalo existenční riziko. Tímto postupem vzájemně spojily síly, jak se s ním vyrovnat Později, především s rozvojem tržních vztahů, především rozšiřující se výměny zboží a mezinárodního obchodu, nabývala ochrana proti riziku stále častěji komerčního charakteru Další vývoj pojišťovnictví však byl – vedle rozvoje ekonomiky a nástupem nových rizik – podmíněn také rozvojem lidského poznání v řadě oborů (matematika, statistika, demografie, medicina apod.) – po renesanci

24 HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 24 Kontrolní otázky Jak rozumět pozici pojišťovnictví a pojištění v reprodukčním procesu, který je ohrožen rizikem devastující škody? Pro které profese bylo typické, že její příslušníci hledali způsoby ochrany proti riziku spojenému s výkonem této profese? Je možné riziku čelit i jinak, než jeho přesunem na pojistitele? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se navrhnout na nějakém příkladu z vašeho okolí nějaké riziko, kterému lze i dnes čelit klasickou formou vzájemnostní pojistné ochrany (na nekomerční bázi). Po prostudování uvedené literatury byste měli být schopni formulovat vlastní názor na význam pojišťovnictví v hospodářských dějinách až do počátků anglické buržoasní revoluce za Olivera Cromwella.


Stáhnout ppt "HIstorie pojišťovnictví ZS 2007 /2008 1 HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH."

Podobné prezentace


Reklamy Google