Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Syndrom vznikající následkem onemocn ě ní mozku, obvykle chronického nebo progresivního charakteru Demence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Syndrom vznikající následkem onemocn ě ní mozku, obvykle chronického nebo progresivního charakteru Demence."— Transkript prezentace:

1 Syndrom vznikající následkem onemocn ě ní mozku, obvykle chronického nebo progresivního charakteru Demence

2 Epidemiologie Jedná se o globální problém, netýká se pouze vysp ě lých zemí. Jev souvisí s prodlužováním délky života. Ve v ě ku nad 60 let se výrazn ě zvyšuje riziko rozvoje demence (u osob nad 65 – 5%; nad 75-10%;nad 80-20%; nad 90-50%). Roste po č et osob se st ř edními a t ě žkými formami demence, ubývají mírné formy demencí. Je d ů ležitý v č asný záchyt, v nejran ě jších stadiích. Vznikají zvýšené sociální, ekonomické a zdravotnické nároky na pé č i o tuto skupinu obyvatel. EU obecn ě formuluje tyto požadavky: (1) zajišt ě ní e konomické bezpe č nosti pro seniory (2) udržení mezigenera č ní solidarity (3) vylou č ení v ě kové diskriminace (4)zajišt ě ní dlouhodobé pé č e (5) plnohodnotné spole č enské akceptace senior ů.

3 Vymezení pojmu Demence vzniká v d ů sledku nemoci, p ř i které dochází ke snížení intelektové a pam ěť ové úrovn ě oproti úrovni, kterou demencí trpící osoba vykazovala p ř ed vypuknutím nemoci. Syndrom demence nezahrnuje pouze poruchu intelektu a pam ě ti. Bývají r ů znou m ě rou a pravideln ě porušeny i další psychické funkce, jako je emotivita, kognitivní procesy, osobnost. Demence ireverzibilní proces ??? (p ř i v č asné diagnostice je 10-20% demencí je ovlivnitelných) Pr ů b ě h ireverzibilních demencí lze zpomalit. Medikativní terapie. Nemedikativní terapie.

4 Příčiny syndromu demence – označované také jako formy demence Atroficko – degenerativní nemoci z celkového po č tu 60% (nap ř. nej č ast ě jší je Alzheimerova nemoc) Vaskulární nemoci tvo ř í 20% – poruchy (nej č ast ě jší je multiinfarktová demence na podklad ě mnoho č etných drobných infarkt ů mozkové tkán ě ) Sekundární demence 10% – po úrazech, tumorech CNS, vzniku hydrocefalu, po zán ě tlivých onemocn ě ních mozku, p ř i epilepsii… Smíšené formy demence p ř edstavují 10-20%.

5 Postup při určování demence 1. Vyhledání a popis základních symptom ů (poruchy pam ě ti, obtíže s vyjad ř ováním, potíže s ř ešením úkol ů, deprese/úzkost, psychotické p ř íznaky). 2. Hodnocení syndrom ů (amnézie – izolovaní ztráta pam ě ti, delirium- fluktuace zmatenosti, agitace, výkyvy den/noc, demence-progresivní, komplexní kognitivní deficity). 3. Stanovení vlastní diagnózy – forma (nemoc): AN, vaskulární nemoc, demence s Lewyho t ě lísky, frontotemporální degenerace, mnoho č etné vzácné demence….

6 Příznaky podle stadií demence Mírná demence, po č áte č ní stadium (lehká porucha pam ě ti, amnézie pojm ů,zhoršení orientace a porucha ve vizuáln ě -prostorovém vnímání, t ě žkosti s po č etními úkony, psaním, zm ě ny afektibility a poruchy kriti č nosti…, strategie vyhýbání se komunikaci. St ř ední demence – vzr ů stání deficitu krátkodobé i dlouhodobé pam ě ti, t ě žké a trvalé amnézie s poruchami ř e č i, č asté bludy, agitovanost č i apatie, myšlenkové perseverace, neschopnost zvládat vlastní osobní záležitosti a vztahy, ztráta náhledu do svých poruch a obtíží. T ě žká demence, pozdní stadium – vzr ů st poruch orientace a pam ě ti, ritualizace pohyb ů, mutizmus, labilný o č ní kontakt, nep ř im ěř ené sociální chování, upoutání na l ů žko – potulování, inkontinence, kachexie.

7 Poruchy komunikace u jednotlivých typů demence Kortikální demence 1. Na podklad ě Alzheimrovy nemoci – pragmatické a sémantické jazykové schopnosti jsou porušeny velmi č asn ě, ř e č bývá motoricky postižena až velmi pozdn ě,, syntax a fonologie bývají postiženy až pozdn ě. 2. Na podklad ě Pickovy nemoci – poruchy auditorního rozum ě ní, váhavá a rozvlá č ná mluva, anomie, postupné zhoršování jazykových schopností v oblasti syntaxe.

8 Poruchy komunikace u jednotlivých typů demence Subkortikální demence 1. Na podklad ě Parkinsonovy nemoci – ř e č je motoricky postižena, jazykové schopnosti jsou porušeny minimáln ě, hlas je slabý, dyšný s abnormální výškou a zabarvením 2. Na podklad ě Hutkinsonovy nemoci – zhoršující se dysartrie, jazykové schopnosti v oblasti pojmenování, pronášení delších sekvencí a jejich organizace se zhoršují s celkovou progresí nemoci

9 Poruchy komunikace u jednotlivých typů demence Smíšená demence na podklad ě Vaskulární demence – možné variace poruch jazykových i motorických podle lokalizace a rozsahu lézí. 1. Creutzfeldt – Jakobs nemoci – v pozdn ě jším stadiu nemoci je p ř ítomna afázie, apraxie i agnózie, v pozdním stadiu dominuje mutizmus. Diferenciální diagnostika: afázie (anomie…), deprese (pseudodemence – obtíže p ř i hledání vhodných slov, pomalá ř e č s redukovanou intonací, barvou hlasu, intenzitou projevu), po traumatech, v krizi, sou č ást syndromu CAN…….

10 Různorodé názvosloví demence Demence mnestická, apercep č ní, struktrální, traumatická, demence p ř i AIDS, demence alkoholová, arteriosklerotická, demence boxer ů, multiinfarktová, paralytická, presenilní - p ř ed č asná, „ senilní “ m ů že být (a) simplexní-mrzoutství, hádavost, vzpomínky pouze na d ě tství,nebo (b) depresivní – bludy, úzkost, smutek, sebevražedné myšlenky, (c) expanzivní – neklid impulzivita, ne č ekané jednání, (d) presbyofrenní – ztráta vštípivosti pam ě ti p ř i plné pohyblivosti a aktivit ě, výpadky pam ě ti jsou nahrazovány konfabulacemi) …

11 Desatero příznaků pro běžné posouzení demence 1. Ztráta pam ě ti která ovliv ň uje pracovní dovednosti. 2. Obtížné zvládání každodenních b ě žných úkol ů (hygiena, va ř ení, praní) 3. Problémy s vyjad ř ováním, anomie. 4. Dezorientace v míst ě a č ase. 5. Chybné úsudky a úbytek soudnosti. 6. Potíže s abstraktním myšlením, neschopnost po č ítat, psát. 7. Odkládání v ě cí na nesmyslná místa. 8. Neschopnost provést zm ě ny v chování a nálad ě. 9. Bez zjevných p ř í č in osobnostní zm ě ny jako podez ř ívavost, úzkostnost apod. 10. Ztráta iniciativy, pasivita, bezradnost, pot ř eba být veden.

12 Orientační vyšetření MMSE –Mini Mental State Examination

13 Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace uvádí (DSM-IV.) tato diagnostická kritéria: 1. Úbytek intelektových schopností takové úrovn ě, že interferuje se sociálními nebo pracovními funkcemi. 2. Porucha pam ě ti 3. Je p ř ítomno jedno z následujících: Porušení abstraktního myšlení, projevuje se poruchou konkrétních interpretací p ř ísloví, neschopností najít rozdíly a podobnosti mezi p ř íbuznými slovy, obtížemi v definování slov a pojm ů, obtížemi v podobných úkonech.

14 Je přítomno jedno z následujících: Porucha soudnosti Jiné poruchy vyšších korových funkcí, jako afázie, apraxie, agnózie, konstrukcionální obtíže (neschopnost okopírovat trojrozm ě rné figury, sestavit kostky, uspo ř ádat ty č inky podle návodu…) Osobnostní zm ě ny, alterace nebo akcentace premorbidních rys ů. 4. V ě domí není obluzené (a č koli porucha v ě domí m ů že být)

15 pokračování 5. Bu ď 1 nebo 2 1. D ů kaz z anamnézy, fyzikálního vyšet ř ení nebo laboratorních test ů pro specifický organický faktor, který má etiologický vztah k poruše. 2. P ř i nep ř ítomnosti takového d ů kazu m ů žeme organický faktor nutný k rozvoji syndromu p ř edpokládat, jestliže byly jiné než organické duševní poruchy vylou č eny a pokud zm ě na chování reprezentuje kognitivní postižení v r ů zných oblastech.

16 Rehabilitace demence - zásady Aktivní, komplexní rehabilita č ní program…s cílem zachovat co nejvyšší kvalitu života. Principy terapie: Neodkladné ř ešení adaptace na vzniklou situaci. Aktivní cvi č ení, trénink fyzických a psychických schopností se zd ů raz ň ováním zachovaných dovedností, nikoliv poruch. Aktivní p ř ístup lé č ené osoby. Podporovat zdraví – dobrý fyzický stav je p ř edpokladem pro stabilní psychickou kondici (podp ů rná lé č ba medikamenty, zlepšení spánku, zmírn ě ná afektibility, neklidu, úzkosti…). Psychoterapeutická podpora klientovi a jeho rodin ě. Rehabilitace pracovní terapií, ř e č ov ě -jazykovým tréninkem, aktiviza č ní terapií podpory pam ě ti, kognitivní trénink…

17 Diferenciace terapie při korové, podkorové a smíšené formě demence Terapie korové demence Terapie podkorové demence

18 Terapie podporuje - maximalizaci komunikačního a kognitivního potenciálu osoby s demencí Zachování komunikační kompetence. Zachování adaptivního a usnadňujícího komunikačního chování. Zachování a vytváření příležitostí ke komunikaci s okolím. Zlepšení interakce mezi dementní osobou a pečujícími osobami. Uchování úcty k sobě a důstojného chování v komunikaci. Redukci emočního stresu v kontaktu s okolím. Udržení chování a emočního prožívání na sociálně přijatelné úrovni.

19 Terapeutické ovlivnění Zacházení s postupující změnou sociální role. Ohrožení vlastní kontinuity a vlastního obrazu. Udržení komunikace a odstranění interpersonálního napětí. Podpora nejbližších osob a organizace ošetřovatelské pomoci.

20 Plánování terapie – cíle terapie Edukace pacienta a jeho příbuzných Nácvik kognitivních dovedností Vnímání a využití zachovaných dovedností Povzbuzení k činnosti Verbalizace subjektivního prožívání Rozšiřování komunikace Zachování samostatnosti Posilování sebevědomí Vytvoření podpůrného prostředí Podpora rodinných příslušníků Zajištění důstojného chování ošetřujících a ochrana před rezignací

21 Součásti terapie Psychosociální přístup Psychoterapeutický přístup Neuropsychologický přístup

22 Individuální a skupinové formy práce musí být přizpůsobeny typu a stupni poruch osoby s demencí 1. Formy terapie 2. Metody terapie V časném, počátečním stadiu demence: komunikační adaptivní strategie, komunikační facilitační strategie, skupinové formy terapie… V pozdnějším, pokročilejším stadiu demence: indirektivní postupy, skupinové aktivity, vliv institucionálního prostředí, praktické činnosti…

23 Základní pravidla psychoterapie u demence v raném stadiu Obecné zásady: validace. Speciální zásady: spuštění selfreferenčních procesů, aktivní účast pacienta na selfreferenčních procesech, mobilizace kognitivních rezerv, zapojení rodinných příslušníků.

24 Validace vychází z humanistické psychologie, východiskem je tolerance, vcítění,naslouchání… Validace se uplat ň uje zejména p ř i poruchách kognitivních funkcí. P ř edpokládá se, že tito lidé se pot ř ebují vyrovnat se svým životem, bilancovat, ospravedlnit se, uzav ř ít svou minulost Úkolem pe č ovatel ů je vzít na v ě domí r ů zné p ř í č iny zvláštního chování, dát jejich chování smysl a cenu, zhodnocovat jejich projevy – validovat. U lidí s demencí nahrazují emo č n ě podbarvené vzpomínky, projevy – jiné intelektuální aktivity omezené nebo zni č ené nemocí. Jestliže je p ř ijmeme, nabývají pro nás tito lidé vážnosti. Validovat, znamená potvrzovat,vzít na v ě domí city druhých

25 V pozdějších stadiích demence Kdy č lov ě k ztrácí kontrolu nad realitou a sebou samým, pot ř ebuje potvrzení sebe, své vlastní integrity, nikoli pouhou pozornost personálu. Dotek, rytmus, opakované zvuky zmír ň ují pocit osobní ztráty. Ztráta blízkých lidí znamená ztrátu doteku, pohledu, uznání, které jsou základními pot ř ebami č lov ě ka. P ř íjemn ě zn ě jící slova, rýmování, tóny a zvuky, houpání – to vše simuluje minulé zážitky a slasti. Lidé již nepot ř ebují být orientováni zp ě t do reality, ale pot ř ebují vnímat. Bez stimulace a vnímání dochází k pouhému p ř ežívání a smrti.

26 K validačním technikám v této fázi patří: Dotek, zrcadlení (napodobování jeden druhého jako v zrcadle), hudba, jasný hlubší teplý hlas plný citu, up ř ímný p ř ímý delší pohled „z o č í do o č í“, empatické naslouchání verbálnímu i neverbálnímu vyjad ř ování, intuice. Lidé v pokro č ilém stadiu demence vyjad ř ují své city namísto slovy, pomocí pohyb ů, výrazu o č í, zabarvením hlasu, grimasami. P ř i menším stupn i postižení je ú č inné zapojení do valida č ních skupin. P ř i objas ň ování nejasných prohlášení ptát se: Kdo? Jak? Kdy? Hledat souvislost mezi chováním a pocity. Houpání ut ě šuje, snižuje úzkost. Validace pomáhá obnovovat pocity vlastní ceny, dodává sílu a podporuje, co je v č lov ě ku zdravé.

27 Speciální postupy Terapie zachování vlastního sebeobrazu (zachování osobní identity) Patofyziologické změny, měnící se sociální podmínky, přibývající nedostatek prožitků Terapie vzpomínkami (autobiografická paměť) Kognitivní trénink Trénink orientace v realitě Svépomocné skupiny a příbuzenské skupiny

28 Specifické etické problémy Zacházení s nesvéprávnými pacienty Paliativní péče


Stáhnout ppt "Syndrom vznikající následkem onemocn ě ní mozku, obvykle chronického nebo progresivního charakteru Demence."

Podobné prezentace


Reklamy Google