Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení – spisová služba

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení – spisová služba"— Transkript prezentace:

1 Školení – spisová služba
ZČU v Plzni Jaroslav Šíp – OLP, tel. 1206

2 Zákon Zákon 499/2004 Sb ze dne 30. června 2004
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 1 Tento zákon upravuje i) spisovou službu, Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

3 (1) Spisovou službu vykonávají
Spisová služba § 63 (1) Spisovou službu vykonávají a) veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až e) a i) až m), (3) Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až e) a i) až m), kraje a hlavní město Praha vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby; (4) Subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2, které v době účinnosti tohoto zákona neprováděly evidenci dokumentů nebo nevykonávaly spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby podle odstavce 3, jsou povinny naplnit ustanovení odstavce 3 nejpozději do jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto zákona. Subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2, které v době účinnosti vykonávaly evidenci dokumentů v listinné podobě, jsou povinny vykonávat evidenci dokumentů v elektronickém systému spisové služby nejpozději do šesti měsíců po nabytí účinnosti tohoto zákona. § 3 (1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají i) vysoké školy,

4 Příjem, označování evidence, a rozdělování dokumentů § 64
(1) Určení původci zajistí příjem dokumentů. Doručené dokumenty i dokumenty vytvořené určeným původcem, s výjimkou dokumentů obsahujících chybný formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na výpočetní technice určeného původce, a dokumentů podléhajících zvláštní evidenci nebo nepodléhajících evidenci, které určený původce uvede ve svém spisovém řádu, se v den, kdy byly určenému původci doručeny nebo určeným původcem vytvořeny, opatří jednoznačným identifikátorem. (2) Jednoznačný identifikátor podle odstavce 1 je označení dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost. Jednoznačný identifikátor musí být s dokumentem spojen. (3) Dokumenty opatřené jednoznačným identifikátorem se evidují v evidenci dokumentů. Záznam o dokumentu v evidenci dokumentů je spojen s dokumentem jednoznačným identifikátorem. (4) Dokumenty evidované podle odstavce 3 se předají příslušné organizační součásti určeného původce nebo osobě k tomu pověřené, o čemž se učiní záznam v příslušné evidenci dokumentů.

5 Vyřizování a podepisování dokumentů § 65
1) Při vyřizování dokumentů se všechny dokumenty týkající se téže věci spojí ve spis. Dokumenty v analogové podobě se vzájemně spojí fyzicky, dokumenty v digitální podobě se vzájemně spojí prostřednictvím metadat, vzájemné spojení dokumentu v analogové podobě a dokumentu v digitální podobě se činí pomocí odkazů. (2) Vyřízením spisu se rozumí zpracování návrhu, jeho schválení, vyhotovení, podepsání a vypravení rozhodnutí nebo jiné formy vyřízení. (4) Dokumenty určeného původce podepisuje jeho statutární orgán nebo jiná osoba oprávněná za něj jednat anebo osoba, která k tomu byla statutárním orgánem pověřena. (5) Po vyřízení věci se spis uzavře. Uzavřením spisu se rozumí kompletace všech dokumentů patřících do spisu, převedení dokumentů v digitální podobě do výstupního datového formátu a kontrola a doplnění údajů podle § 66 před uložením do spisovny. (6) Z uzavřeného spisu nesmějí být vyjímány jednotlivé dokumenty. Uzavřený spis je možno připojit k jinému spisu, pokud neuplynula jeho skartační lhůta. (7) Použití razítek se státním znakem, zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“), elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „elektronická značka“) a kvalifikovaného časového razítka upraví určený původce ve spisovém řádu.

6 (1) Určení původci vydají spisový řád.
(2) Součástí spisového řádu je spisový a skartační plán. Spisový a skartační plán Spisový řád obsahuje seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami. (3) Určení původci označují dokumenty spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami podle spisového a skartačního plánu. (4) Změnu skartační lhůty dokumentu po jejím uplynutí lze provést po schválení příslušným archivem.

7 Odesílání dokumentů § 67 Do vlastních rukou adresáta odesílají určení původci dokumenty, u nichž je nutno, aby doručení bylo doloženo, nebo je-li to stanoveno zvláštními právními předpisy.26) Písemný doklad stvrzující, že dokument byl doručen nebo že poštovní zásilka obsahující dokument byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo, se po vrácení určeným původcům připojí k příslušnému spisu. 26) Například zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správní řád, zákon č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

8 Ukládání dokumentů § 68 (1) Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty určeného původce jsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy ve spisovně. Dokumenty mohou být uloženy též ve správním archivu, pokud jej určený původce zřídil. Dokumenty se ukládají zpravidla ihned po jejich vyřízení, pokud povaha věci nevyžaduje, aby zpracovatel měl vyřízený dokument déle; tato skutečnost se poznamenává v evidenci podle § 64.

9 b) označování a evidenci dokumentů, c) rozdělování dokumentů,
§ 70 Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti výkonu spisové služby, a to a) příjem dokumentů, b) označování a evidenci dokumentů, c) rozdělování dokumentů, d) oběh dokumentů, e) vyřizování dokumentů, f) vyhotovování dokumentů, g) podepisování dokumentů a užívání razítek, h) odesílání dokumentů, i) ukládání dokumentů, j) vyřazování dokumentů, k) výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě, l) spisovou rozluku. Vyhláška č.191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

10 Kontrola ve věcech archivnictví a spisové služby § 71
1) Kontrolu dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby vykonávají c) státní oblastní archivy podle své územní působnosti u 4. vysokých škol a u jimi zřízených specializovaných archivů,

11 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob § 74
(6) Veřejnoprávní původce anebo právnická nebo podnikající fyzická osoba jako soukromoprávní původce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 neuchová dokument nebo neumožní výběr archiválie. (7) Určený původce se dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 63 nevykonává spisovou službu, b) v rozporu s § 66 odst. 1 nevydá spisový řád nebo spisový a skartační plán, anebo v rozporu s § 66 odst. 2 neoznačuje dokumenty podle skartačního řádu a spisového a skartačního plánu spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami, nebo c) nedodrží podmínky pro ukládání dokumentů podle § 68. (8) Původce nebo jeho právní nástupce se dopustí správního deliktu tím, že neprovede skartační řízení nebo neumožní dohled na provádění skartačního řízení a výběr archiválií ve skartačním řízení. (9) Za správní delikt se uloží pokuta do b) Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6, 7 nebo 8,

12 Účinnost § 103 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.

13 roční rozpočty, závěrečné účty, účetní závěrky,
Příloha č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb. Dokumenty, které budou vždy vybrány za archiválie zakládací listiny, statuty, organizační řády a další dokumenty o organizační struktuře, vedení, správě, řízení, kontrole, činnosti a jejich výsledcích, matriky narozených, oddaných, zemřelých, vojenské, studentů, členů komor roční rozpočty, závěrečné účty, účetní závěrky, osobní spisy významných osobností politického, hospodářského, vědeckého, technického, kulturního, náboženského, církevního a sportovního života, podací deníky, rejstříky k nim, elenchy, kmenové listy, globální archy a další typy základních evidenčních pomůcek spisové služby, Třídní výkazy, katalogy, katalogové listy, protokoly o závěrečných zkouškách, protokoly o maturitních zkouškách vydané základními a středními školami a protokoly o státních závěrečných zkouškách na vysokých školách, vývoji a stavu vědy a techniky, vývoji a stavu školství, kultury a umění, tělesné výchovy a sportu, technickém rozvoji včetně patentů na významné vynálezy, životě a díle významných osobností, Pozn:elenchem je evidence spisů určitého fasciklu

14 Vyhláška 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 2, § 13 odst. 5 a § 70 odst. 1 zákona: Nahrazuje vyhlášku 646/2004 Sb

15 Příjem dokumentů §2 (1) Doručené dokumenty se přijímají v místě k tomu určeném jiným právním předpisem 2) nebo původcem (dále jen „podatelna“). Dokument předaný původci mimo podatelnu nebo dokument vytvořený z podání učiněného ústně se předá bez zbytečného odkladu podatelně, není-li dále stanoveno jinak. (2) Dokumenty, které z hlediska činnosti původce nemají úřední charakter, nepodléhají evidenci. Charakteristiky takových dokumentů uvede původce ve spisovém řádu; 2) Například § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), § 2 odst. 1 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

16 Příjem dokumentů §3 1) Doručený dokument v analogové podobě, popřípadě jeho obálku, opatří původce v den doručení otiskem podacího razítka, popřípadě jiným technologickým prostředkem, který splňuje náležitosti podacího razítka podle § 5 odst. 5. Pokud jsou mu dokumenty v analogové podobě předány mimo podatelnu nebo pokud jsou vytvořeny z podání učiněných ústně, opatří je původce zpravidla v den doručení nebo vytvoření rovněž otiskem podacího razítka, popřípadě jiným technologickým prostředkem. (2) Obálka dokumentu v analogové podobě se ponechává u dokumentu vždy, pokud a) je dokument v souladu s jiným právním předpisem doručován původci do vlastních rukou, b) je to nezbytné pro určení, kdy byl dokument podán k poštovní přepravě nebo kdy byl původci doručen jiným způsobem, nebo c) údaje na ní uvedené jsou rozhodné pro stanovení adresy odesílatele. (3) Pokud je v adrese na doručené obálce obsahující dokument v analogové podobě uvedeno na prvním místě jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, předá se obálka adresátovi, popřípadě jím určené osobě, neotevřená. Zjistí-li adresát po otevření obálky s dokumentem v analogové podobě, která mu byla předána, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí neodkladně jeho dodatečné označení a zaevidování; obdobně postupuje rovněž adresát, na jehož adresu elektronické pošty byl přímo doručen dokument úředního charakteru v digitální podobě.

17 Příjem dokumentů v digitální podobě Ověrování
Elektronického podpisu Elektronickéá značky Kvalifikované časová značka Zjištění škodlivého kódu

18 Označování dokumentů § 5
(1) Označování dokumentů ve spisové službě původce zajišťuje u dokumentů v digitální podobě elektronický systém spisové služby, u dokumentů v analogové podobě podatelna. (4) Pokud původce vede spisovou službu v listinné podobě, a) doručený dokument v analogové podobě, popřípadě jeho obálku, opatří v den doručení otiskem podacího razítka, pokud je mu dokument v analogové podobě předán mimo podatelnu, nebo pokud je vytvořen z podání učiněného ústně, postupuje původce podle § 2 odst. 1, b) jím vytvořený dokument v analogové podobě opatří číslem jednacím nebo evidenčním číslem ze samostatné evidence dokumentů, c) dokument v digitální podobě převede prostředky autorizované konverze nebo jiné konverze do analogové podoby,dokument v analogové podobě opatří číslem jednacím nebo evidenčním číslem ze samostatné evidence dokumentů a podacím razítkem, (5) Otisk podacího razítka obsahuje položky pro vyplnění údajů o a) názvu původce, b) datu doručení dokumentu, a stanoví-li tak jiný právní předpis, rovněž času jeho doručení, c) čísle jednacím nebo evidenčním čísle ze samostatné evidence dokumentů, d) počtu listů dokumentu, e) počtu listinných příloh dokumentu v analogové podobě a o počtu listů těchto příloh, popřípadě počtu svazků listinných příloh dokumentu v analogové podobě; u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh;

19 Evidence dokumentů § 6 (1) Pokud doručené dokumenty a dokumenty, které byly vytvořeny původcem, podléhají evidenci, evidují se v evidencích dokumentů. Za tyto evidence se nepovažují kniha došlé pošty, kniha odeslané pošty a jiné evidenční pomůcky neodpovídající požadavkům stanoveným v § 7 odst. 2 nebo v § 7 odst. 4. (2) Základní evidenční pomůckou spisové služby vedené v elektronické podobě je elektronický systém spisové služby. Základní evidenční pomůckou při vedení spisové služby v listinné podobě je podací deník. Vyžaduje-li to jiný právní předpis, nebo pokud tak stanoví původce, dokumenty se evidují v samostatných evidencích dokumentů (5) Evidence dokumentů vedená v listinné podobě, zejména podací deník, je kniha vytvořená ze svázaných a očíslovaných listů tiskopisů, označená názvem původce, pro něhož je vedena, rokem, v němž je užívána, a počtem všech listů; evidence se zabezpečuje proti odcizení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, zničení nebo neoprávněnému zpracování údajů, jakož i proti jinému zneužití. Zápisy v listinné evidenci dokumentů se provádí srozumitelně, přehledně, čitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Chybný zápis se škrtne způsobem zaručujícím čitelnost zápisu i po provedení škrtu. V případě potřeby se chybný zápis doplní správným zápisem. K provedené opravě se uvede datum, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis fyzické osoby, která ji provedla.

20 Evidence dokumentů § 7 (2) O dokumentu se vedou v podacím deníku nebo v elektronickém systému spisové služby tyto údaje a) pořadové číslo dokumentu, pod nímž je evidován v evidenci dokumentů (dále jen „pořadové číslo“), b) datum doručení dokumentu původci nebo datum vytvoření dokumentu původcem, c) adresa odesílatele; jde-li o dokument vytvořený původcem, uvede se slovo „Vlastní“, d) číslo jednací odesílatele nebo evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů, je-li jím dokument označen, e) počet listů dokumentu v analogové podobě, počet listů nebo počet svazků jeho příloh v listinné podobě; u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, f) stručný obsah dokumentu (předmět, věc), g) označení útvaru původce, kterému byl dokument přidělen k vyřízení; pokud je původcem určena k vyřízení dokumentu fyzická osoba, uvede se její jméno, popřípadě jména, a příjmení, h) způsob vyřízení, adresa adresáta, datum odeslání, počet listů dokumentu v analogové podobě, počet listů nebo počet svazků jeho příloh v listinné podobě; u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, u dokumentu v digitální podobě počet příloh, i) spisový znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu nebo rok, v němž dokument bude zařazen do skartačního řízení,

21 Evidence dokumentů – pokračování § 7
(1)Pokud je dokument zaevidován v jednom typu evidence dokumentů a poté evidenčně převeden do jiného typu evidence dokumentů, primární evidenční záznam se ukončí poznámkou o přeevidování dokumentu, včetně uvedení nového evidenčního čísla dokumentu. (3) Číselná řada v evidenci dokumentů začíná pořadovým číslem 1 a je vždy složena z celých kladných čísel nepřetržitě po sobě jdoucích. Číselná řada je vedena od prvního kalendářního dne časového období, které původce stanoví pro vedení číselné řady v evidenci dokumentů (dále jen „určené časové období“), a to před zahájením určeného časového období. V listinné evidenci dokumentů se prázdné řádky pod posledním zápisem na konci stránky proškrtnou a doplní se záznam o datu provedení posledního zápisu a posledním použitém pořadovém čísle; záznam se formálně uvede ve tvaru „Ukončeno dne - pořadovým číslem -“. K záznamu se připojí jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis fyzické osoby pověřené vedením spisové služby. (4) V samostatné evidenci dokumentů v listinné nebo elektronické podobě se vedou zejména údaje stanovené v odstavci 2 písm. a), b), c), f), i) a j).

22 Číslo jednací a evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů §8
(1) Dokument zaevidovaný v evidenci dokumentů se označuje číslem jednacím. Číslo jednací obsahuje vždy označení nebo zkratku označení původce, pořadové číslo a označení určeného časového období, kterým je zpravidla kalendářní rok, popřípadě označení nebo zkratku označení jeho organizační jednotky, nebo jiné znaky, charakterizující skutečnosti související s dokumentem. (3) Dokument zaevidovaný v samostatné evidenci dokumentů se označuje evidenčním číslem ze samostatné evidence dokumentů. Evidenční číslo obsahuje vždy název samostatné evidence dokumentů a pořadové číslo.

23 (1) Spis je vytvářen spojováním dokumentů nebo pomocí sběrného archu.
Tvorba spisu § 9 (1) Spis je vytvářen spojováním dokumentů nebo pomocí sběrného archu. (4) Součástí vyřízeného spisu je vždy vyhotovení dokumentu, kterým byl spis vyřízen, nebo záznam o jeho vyřízení. (5) Dokumenty v analogové podobě jsou ve spisu uspořádány chronologicky, a to vzestupně nebo sestupně. V odůvodněných případech lze dokumenty ve spisu uspořádat podle jejich logických vazeb; pravidla pro takové uspořádání stanoví spisový řád původce, pokud původce nevydává spisový řád 3), stanoví tato pravidla v jiném vnitřním předpise, upravujícím výkon spisové služby.

24 Rozdělování a oběh dokumentů §10
(1) Rozdělování doručených dokumentů provádí podatelna podle spisového řádu původce; pokud původce nevydává spisový řád 3), provádí se rozdělování doručených dokumentů podle jiného vnitřního předpisu, upravujícího výkon spisové služby. Zaevidovaný dokument se předává k vyřízení příslušnému útvaru původce, popřípadě osobě určené k jeho vyřízení. (2) Původce zajistí oběh dokumentů způsobem umožňujícím sledovat veškeré úkony s dokumenty, identifikovat osoby, které úkon provedly, a určit datum, kdy byly úkony provedeny.

25 Vyřizování dokumentů § 11
(1) Dokument vyřizuje fyzická osoba pověřená původcem. (2) Vyřídí-li osoba uvedená v odstavci 1 dokument vzetím na vědomí, vyřízením při osobním kontaktu nebo telefonicky, učiní o tom záznam v evidenci dokumentů; jde-li o dokument v analogové podobě, učiní o tom rovněž záznam na dokumentu nebo jeho obalu. (3) Dokumentu se přidělí nejpozději při jeho vyřízení spisový znak, skartační znak a skartační lhůta, popřípadě rok zařazení dokumentu do skartačního řízení, podle spisového a skartačního plánu původce účinného v době vyřízení dokumentu. (4) V příslušné evidenci dokumentů se zaznamená způsob vyřízení dokumentu a identifikace subjektu, který je adresátem vyřízení dokumentu. Byl-li dokument vyřízen spolu s jiným dokumentem, uvede se tato skutečnost v evidenci dokumentů.

26 Spisový znak, skartační znak a skartační lhůta § 12
(1) Přehled spisových znaků je uveden ve spisovém a skartačním plánu původce. (2) Skartační znak vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje způsob posouzení dokumentu ve skartačním řízení. (3) Skartačním znakem „A“ (archiv) se označuje dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení navržen k vybrání jako archiválie. Skartačním znakem „S“ (stoupa) se označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude ve skartačním řízení navržen ke zničení. Skartačním znakem „V“ (výběr) se označuje dokument, který bude ve skartačním řízení posouzen a navržen k vybrání za archiválii, nebo ke zničení. (4) Dokument se označuje jedním skartačním znakem. Spis se označuje skartačním znakem odpovídajícím skartačnímu znaku dokumentu v tomto spisu, který má nejvyšší hodnotu; pro účely označení spisu skartačním znakem má skartační znak „A“ vyšší hodnotu než skartační znak „V“ a skartační znak „V“ má vyšší hodnotu než skartační znak „S“. (5) Skartační lhůta se vyjadřuje číslem doplněným za skartačním znakem. Původce stanoví ve spisovém a skartačním plánu okamžik rozhodný pro plynutí skartační lhůty (spouštěcí událost). Skartační lhůta se určuje počtem celých roků počítaných od 1. ledna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž nastal okamžik rozhodný pro plynutí skartační lhůty. (6) Dokument má jednu skartační lhůtu. Spis se označuje skartační lhůtou odpovídající skartační lhůtě toho dokumentu v tomto spisu, kterému byla přidělena nejdelší skartační lhůta.

27 Vyhotovování dokumentů § 13
(1) Dokument vytvořený původcem a určený k odeslání obsahuje záhlaví, v němž jsou uvedeny název, sídlo nebo jiná identifikační adresa původce a číslo jednací dokumentu, nebo evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů. V odpovědi na doručený dokument se uvádí také číslo jednací odesílatele, popřípadě evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů doručeného dokumentu, pokud je obsahuje. (2) Dalšími náležitostmi dokumentu podle odstavce 1 jsou a) datum podpisu dokumentu, b) počet příloh; u dokumentu v digitální podobě počet příloh, pokud to povaha dokumentu umožňuje určit, c) počet listů, počet listů příloh nebo počet svazků příloh, jde-li o dokument v analogové podobě, d) jméno, popřípadě jména, příjmení a funkce fyzické osoby pověřené jeho podpisem; stanoví-li to jiný právní předpis 18) , lze údaj o funkci fyzické osoby pověřené podpisem dokumentu nahradit jejím služebním číslem. 18) § 69 správního řádu.

28 Podepisování dokumentů a užívání úředních razítek § 14
(1) Podmínky podepisování dokumentů v analogové podobě odesílaných původcem, popřípadě osoby oprávněné k jejich podepisování, a podmínky používání uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky, kvalifikovaného časového razítka, datových schránek a úředních razítek 19) stanoví spisový řád původce; pokud původce nevydává spisový řád 3), stanoví skutečnosti podle části věty před středníkem v jiném vnitřním předpise, upravujícím výkon spisové služby. (2) Původce vede evidenci úředních razítek, obsahující otisk razítka s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce osoby, která úřední razítko převzala a užívá, datum převzetí, datum vrácení úředního razítka, datum vyřazení úředního razítka z evidence, podpis přebírající osoby a údaj o datu, popřípadě předpokládaném datu, ztráty úředního razítka. (4) Původce vede evidenci kvalifikovaných certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, jichž je držitelem a na nichž jsou založeny jím užívané uznávané elektronické podpisy, a kvalifikovaných systémových certifikátů, jichž je držitelem a na nichž jsou založeny jím užívané uznávané elektronické značky, vydaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, a to v rozsahu údajů

29 Odesílání dokumentu § 15 (1) Odesílání dokumentů zajišťuje původce zejména prostřednictvím výpravny, elektronické podatelny nebo datové schránky. (2) Výpravna je místo, kde se odesílaný dokument v analogové podobě opatřuje náležitostmi k jeho odeslání. (3) V příslušné evidenci dokumentů se zaznamená datum odeslání dokumentu.

30 Ukládání dokumentů § 16 (1) Dokumenty a spisy se ukládají podle spisového a skartačního plánu ve spisovně, nebo v elektronickém systému spisové služby. Postup při ukládání dokumentů stanoví spisový řád původce; pokud původce nevydává spisový řád (2) Dokument nebo spis v analogové podobě, anebo dokument nebo spis v digitální podobě se před uložením kontrolují, jsou-li úplné. (3) Dokument v analogové podobě, popřípadě spis v analogové podobě, se považuje za úplný, obsahuje- li údaje stanovené v § 5 odst. 4 písm. a) a b), spisový znak, skartační znak a skartační lhůtu a v případě spisu také všechny dokumenty uvedené v soupisu dokumentů podle § 9 odst. 2 písm. a) nebo ve sběrném archu podle § 9 odst. 2 písm. c). (5) Původce vede evidenci uložených dokumentů a spisů obsahující zejména jejich názvy, spisové znaky, skartační znaky a skartační lhůty. (6) O zapůjčování a nahlížení do dokumentů v analogové podobě vede spisovna evidenci, u dokumentů v digitální podobě je evidence přístupů vedena elektronickým systémem spisové služby. Postup při zapůjčování a nahlížení do dokumentů stanoví spisový řád původce; (7) Dojde-li k nevratnému poškození nebo zničení dokumentu v digitální podobě nebo nelze-li dokument v digitální podobě zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, poznamená se tato skutečnost do poznámky v evidenci dokumentů včetně čísla jednacího dokumentu, kterým bylo poškození nebo zničení řešeno. Dojde-li ke ztrátě nebo zničení dokumentu v analogové podobě, do evidence dokumentů se zapíše slovo „Ztráta“ a číslo jednací dokumentu, kterým byla ztráta řešena.

31 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ZČU
Spisový a skartační řád upravuje způsob a formy spisové služby, manipulace s dokumenty a postup při jejich skartaci na Západočeské univerzitě v Plzni (dále jen ZČU). Upravuje také manipulaci s balíkovými, dobírkovými a peněžními zásilkami a s tiskovinami (noviny a časopisy).

32 - vyhláškou č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
Vymezení pojmů Výkon spisové služby je vymezen zejména následujícími právními předpisy: - zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, - vyhláškou č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, - zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, - zákonem č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

33 Vymezení pojmů – pokračování I
Výkonem spisové služby se rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti ZČU, popřípadě z činnosti právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Dokumenty v obecném smyslu se rozumí zejména: - korespondence vnější a výběrově i vnitřní, - dokumenty, spisy a jejich evidenční pomůcky (protokoly, rejstříky apod.), - účetní doklady (faktury, dobropisy, výpisy z bankovních účtů apod.), - výkazy, hlášení, rozbory, zprávy z kontrol, úřední záznamy, - zápisy z průběhu porad, návštěv, jednání, úřední záznamy a zprávy, - projektová dokumentace, výkresy, plánky, mapy, - dokumenty normativní povahy (sbírka zákonů, zpravodaje ústředních úřadů, směrnice, pokyny, rozhodnutí apod.), - technické nosiče (diskety, CD, DVD), mikrofilmy, diapozitivy a jiný obrazový dokumentační materiál.

34 Vymezení pojmů - pokračování II
Spis je uspořádaný soubor dokumentů, týkající se jedné a téže věci a tvořící souvislý celek. Registratura je místo zřízené na jednotlivých pracovištích, kam se ukládají dokumenty, které jsou pro práci daného pracoviště nezbytné. Spisovna je místo určené k uložení vyřízených dokumentů a spisů z pracovišť, které je již bezprostředně nepotřebují pro svoji činnost, do uplynutí jejich skartačních lhůt podle Spisového a skartačního plánu. Manipulací s dokumenty se rozumějí úkony spojené s přijímáním, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, užíváním podpisových razítek, odesíláním, ukládáním a skartací dokumentů. S dokumenty zasílanými elektronickou poštou se nakládá obdobně jako s dokumenty vyhotovenými v tištěné podobě.

35 Vymezení pojmů - pokračování III
Zvláštní spisová manipulace se provádí: a) u účetních dokladů podle § 31, 32 a 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, b) u dokumentů a jiných materiálů obsahujících skutečnosti tvořící předmět státního, hospodářského a služebního tajemství, c) u osobních spisů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, d) u technických nosičů (disketa, CD, DVD).

36 Organizace spisové služby
Centrálními místy výkonu spisové služby jsou: - kancelář rektora - pro příjem dokumentů doručených způsobem podle zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - podatelna ZČU Univerzitní 8, Plzeň - podatelna ZČU Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň Podatelny jsou organizačně začleněny v účelovém zařízení Provoz a služby (dále PS). Decentralizovaná spisová služba (dále DSS) se provádí na jednotlivých pracovištích ZČU. Výkonnými pracovníky DSS jsou pověření zaměstnanci (zpravidla v kanceláři vedoucího pracovníka), jejichž pracovní náplní je také činnost spojená s manipulací s dokumenty. Pracovištěm DSS je: u fakult děkanát a jednotlivé katedry; u vysokoškolských ústavů, jiných pracovišť a účelových zařízení kancelář ředitele; na rektorátu kancelář rektora, kancelář prorektorů, kancelář kvestora a odbory. Vedoucí pracovník (rektor, děkan, ředitel) může pověřit výkonem DSS i další pracoviště (např. z důvodu dislokace). (Org. struktura ZČU v příloze 37R/2009 Spisovna ZČU zabezpečuje ukládání dokumentů a spisů ze všech pracovišť ZČU. Organizačně je Spisovna ZČU zařazena v Odboru legislativním a právním (dále OLP). Výjimku tvoří ukládání účetních dokladů Ekonomického odboru, který ukládá účetní doklady do lhůty skartace ve vlastní příruční spisovně.

37

38 Organizace spisové služby - pokračování I
Úkony spisové služby provádějí i další zaměstnanci v souvislosti s výkonem svých odborných činností. Odpovědnost za chod spisové služby je následující: a) za metodiku spisové služby, organizaci a zabezpečení skartace dokumentů a spisů a provoz spisovny odpovídá OLP, b) za provoz podatelny ZČU odpovídá PS, c) za organizaci a chod DSS odpovídají vedoucí příslušných pracovišť, kteří jsou povinni soustavně kontrolovat chod spisové služby na pracovišti, d) všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na oběhu dokumentů a spisů, odpovídají za jejich řádnou evidenci, přehledné, bezpečné a pohotové uložení.

39

40 Příjem a rozdělování dokumentů a zásilek
Zásilky a dokumenty pro ZČU doručené způsobem podle zákona 300/2008 Sb., přijímá, třídí a rozděluje na pracoviště DSS KR (kancelář rektora) Ostatní doručené dokumenty podatelna ZČU. Za doručený dokument se považuje také dokument přijatý mimo podatelnu nebo dokument vzniklý z učiněného podání ústně. Podatelna není povinna převzít nevyplacené nebo nedostatečně ofrankované zásilky a dokumenty. Zásilky a dokumenty doručené mimo pracovní dobu přijímá příslušná vrátnice, jejichž příjem na požádání doručovateli potvrdí a příští pracovní den ráno předá příslušné podatelně.

41 Příjem a rozdělování dokumentů a zásilek - pokračování I
Podatelna potvrdí příjem doporučené, cenné a balíkové pošty na návratkách. Doručení ostatních dokumentů potvrzuje pouze na požádání. Podatelna vede evidenci doporučených dokumentů a zásilek a předává doporučenou poštu proti podpisu pověřenému pracovníkovi DSS příslušného pracoviště. Peněžní zásilky přijímají a potvrzují k tomu určení pracovníci Ekonomického odboru. Zásilky periodik normativní povahy (Věstníky apod.), tiskovin, novin, časopisů a ostatních periodik, rozděluje podatelna pracovištím podle rozdělovníků.

42 Otevírání zásilek Podatelna otevírá pouze zásilky, u nichž z obalu nemohou přesněji určit pracoviště adresáta. Ostatní zásilky přiděluje do schránek pracovišť ZČU DSS neotevřené. Doručené zásilky otevírají pracoviště DSS, s výjimkou: - zásilek soukromého charakteru, za něž se považují všechny zásilky, na nichž je uvedeno jméno a příjmení fyzické osoby na prvním místě, - utajovaných dokumentů, pokud má pověření k manipulaci s utajovaným dokumentem jiný pracovník než který zpracovává doručenou poštu za pracoviště. Zjistí-li DSS po otevření zásilky, že se jedná o soukromý dokument, neoznačí jej číslem jednacím, obálku přelepí, uvede na ní důvod otevření a podpis pracovníka, který dopis otevřel a předá jej adresátovi. O obsahu soukromého dokumentu musí být zachována mlčenlivost. Zjistí-li adresát po otevření zásilky doručené jako soukromý dokument, že se jedná o dokument úředního charakteru, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování a dále postupuje podle Spisového a skartačního řádu.

43 Otevírání zásilek - pokračování I
Obálka dokumentu se ponechává jako jeho součást vždy - je-li v souladu se zvláštními předpisy zásilka doručována do vlastních rukou, - je-li to nezbytné pro určení, kdy byla zásilka podána k poštovní přepravě nebo kdy byla doručena, - je-li to rozhodné pro zjištění adresy odesílatele, - u doporučených zásilek, - u zásilek ze zahraničí, - obsahuje-li obálka podání, které patří jinému příjemci, - rozchází-li se časové označení na dopisu neobvykle s datovým razítkem pošty na obálce, - má-li podání zásilky na poště právní význam (např. při termínově určené platnosti dokumentu apod.), - u faktur a dobropisů, pokud hrozí nebezpečí penalizace. V ostatních případech se připojí obálka k dokumentu tehdy, když zpracovatel rozhodne, že v daném případě je potřebné ji u dokumentu ponechat. Dojde-li současně více podání stejného obsahu, označí se na prvním z nich slovem „dvojmo“, „trojmo“ apod. a ostatní podání se k němu přiloží. Každé zjištění závady (např. nesprávný údaj o počtu příloh) se vyznačí na podání. Reklamace chybějících dokladů provádějí pracoviště, kterým náleží věcné vyřízení dokumentů.

44 Evidence dokumentů Doručený dokument, případně obálku opatří pracovník DSS v den doručení otiskem podacího razítka (pokud možno do pravého horního rohu), kde vyplní: - datum doručení; u podání, kde to ukládá zvláštní právní předpis, též čas doručení, - číslo jednací, - počet listů, - počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, u dokumentů v digitální podobě velikost v jednotkách bytů. Doručené dokumenty a dokumenty vzniklé z vlastní činnosti se zapisují do podacího deníku. Podací deník vede trvale každé pracoviště DSS. Podací deník je kniha vytvořená z předem svázaných a očíslovaných tiskopisů, označená názvem pracoviště, pro něhož je veden, rokem, v němž je užíván a počtem listů. Může být veden v digitální podobě s možností tisku pro trvalé uložení. Pracoviště zabezpečí podací deník proti ztrátě, pozměnění a neoprávněnému přístupu. Dokumenty se evidují v podacím deníku v číselném a časovém pořadí, v němž byly pracovišti doručeny a nebo vznikly z jeho činnosti.

45 Vzor podacího razítka

46 Evidence dokumentů - pokračování I
O dokumentu se vedou v podacím deníku tyto údaje - pořadové číslo dokumentu, pod nímž je v podacím deníku evidován, - datum doručení dokumentu nebo, jedná-li se o dokument vzniklý z vlastní činnosti pracoviště, datum jeho vzniku. - identifikace odesílatele; jde-li o dokument vzniklý z vlastní činnosti pracoviště, zapíše se jako „Vlastní“, - číslo jednací odesílatele, počet listů došlého nebo vlastního dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, - stručný obsah dokumentu, - název pracoviště, kterému byl dokument přidělen, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance určeného k vyřízení, - způsob vyřízení, - den odeslání, počet listů odesílaného dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, - spisový znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu nebo rok, v němž bude dokument zařazen do skartačního řízení, počet listů nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu, - záznam o vyřazení ve skartačním řízení.

47

48 Evidence dokumentů - pokračování II
Číselná řada v podacím deníku začíná dnem 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí dnem 31. prosince. Zbývající prázdné kolonky se pod posledním zápisem v podacím deníku do konce stránky proškrtnou a označí slovy „Ukončeno dne 31. prosince číslem jednacím…“ a jménem případně jmény, příjmením a podpisem zaměstnance pověřeného vedením DSS. Zjistí-li se při zápisu nového dokumentu do podacího deníku , že v téže záležitosti byl již zaevidován jiný dokument, připojí se předchozí dokument k novému dokumentu. Kromě podacího razítka se na novém dokumentu poznamená i číslo jednací předchozího dokumentu. V podacím deníku se u předchozího dokumentu, který se připojuje k novému dokumentu, poznamená v kolonce ”Uloženo” číslo jednací nového dokumentu, k němuž se předchozí dokument připojuje.

49 Číslo jednací má následující strukturu XXX – XXX – XX
Třetí a čtvrtá číslice běžného kalendářního roku. Pořadové číslo v zápisu dokumentu v podacím deníku. Zkratka pracoviště dle číselníku pracovišť ZČU.

50 Skartační lhůta - lhůta v rocích pro konečnou manipulaci s dokumentem.
Číslo skartační Číslo skartační má v souladu se Spisovým a skartačním plánem ZČU následující strukturu: XX / X - X - XX Skartační lhůta - lhůta v rocích pro konečnou manipulaci s dokumentem. Skartační znak: A = trvalá archivace (archiválie) (po uplynutí lhůty uložení ve Spisovně ZČU se dokument předá do Státního oblastního archivu), V= dočasná archivace do výběrového rozhodnutí, co trvale archivovat nebo skartovat, S = likvidace po uplynutí skartační lhůty. Spisový znak.

51 Evidence dokumentů - pokračování III
Skartační číslo se tvoří již v době zapisování dokumentu do podacího deníku nejpozději však při ukládání dokumentu do pořadačů v  registraturách pracovišť. Zápisy do podacího deníku pokud jsou vedeny v listinné podobě, se provádí čitelně a trvalým způsobem. Chybný zápis se škrtne tak, aby zůstal čitelný i po opravě. V případě potřeby se nahradí správným zápisem. Oprava se opatří datem, jménem, případně jmény, příjmením a podpisem toho, kdo ji provedl. Podací deník musí zachytit průběh vyřizování dokumentu včetně všech změn. Zápisy do podacího deníku musí být v rubrice “stručný obsah” výstižné.

52 Evidence dokumentů - pokračování IV
Do podacího deníku se nezapisují následující druhy dokumentů: - prvotní doklady účetní a operativní evidence, - dodací listy, - interní dokumenty (pokud vedoucí pracoviště nestanoví jinak), - zásilky periodik normativní povahy, tiskovin (novin, časopisů) a ostatních periodik, - došlé balíkové zásilky (zapisuje podatelna do samostatné evidence), - zásilky soukromého charakteru. O přidělení dokumentu k vyřízení konkrétnímu zaměstnanci a o lhůtách k vyřízení dokumentu rozhoduje vedoucí pracoviště. Úřední dokument doručený faxem nebo v digitální podobě přímo do ové schránky zaměstnance ZČU předá příjemce neprodleně k zaevidování do podacího deníku pracovníkovi DSS svého pracoviště.

53 Lhůty k vyřizování dokumentů jsou určeny:
Za kompletaci a časový průběh vyřízení daného dokumentu odpovídá zaměstnanec, který je v předpisu vyřízení dokumentu uveden jako první. Lhůty k vyřizování dokumentů jsou určeny: - rozhodnutím vedoucího, pokud je doplní na dokumentu (nejlépe pod podacím razítkem), - požadavkem vyplývajícím z dokumentu, - pravidly zavedenými na pracovišti, - obecnými zvyklostmi: - spěšné záležitosti nejpozději do 2 pracovních. dnů, - běžné dokumenty do 10 pracovních. dnů,

54 Vyřizování dokumentů - pokračování I
Předpis vyřízení musí obsahovat: - záhlaví ( znak univerzity a název její součásti), - jednací číslo, - věc (heslovitý výstižný údaj projednávané záležitosti), - počet příloh, - přesné označení adresáta, - vlastní sdělení (pokud možno stručné, avšak vyčerpávající po věcné, právní, správní a jazykové stránce), - dožádání na jiné součásti univerzity a jejich vyjádření, - pokyn pro způsob odeslání (doporučeně apod.), - pokyny pro spisovou službu (o připojení příloh, o vrácení dokumentu referentovi, o uložení dokumentu na lhůtu apod.). Potřebné údaje je možno uvést přímo na dokumentu.

55 Vyřizování dokumentů - pokračování II
Vyřízení dokumentu jinou než písemnou formou (telefonicky, osobním jednáním) se poznamená na dokument současně s datem vyřízení a podpisem zaměstnance. Po vyřízení se na dokument připojí pokyn k založení a podpis zaměstnance který ho vyřídil. Bere-li se pokyn na vědomí, uvede se o tom pod podacím razítkem záznam a pokyn k založení. Pracovník DSS zaznamená v podacím deníku jak byl dokument vyřízen, kdy a komu bylo odesláno písemné vyhotovení vyřízeného dokumentu. U dokumentu, který byl vyřízen spolu s jiným dokumentem se tato skutečnost uvede v kolonce „Vyřízeno“ podacího deníku. Všechny dokumenty týkající se téže věci se spojují ve spis. Spis musí obsahovat soupis všech čísel jednacích dokumentů, jež jsou jeho součástí. Návaznost připojovaných dokumentů se vyznačí v podacím deníku.

56 Vyřizování dokumentů - pokračování III
Součástí vyřízeného spisu je vždy písemné vyhotovení vyřízení dokumentu nebo jeho stejnopis označený datem předání k odeslání. Písemné vyhotovení vyřízení dokumentu může být i na technických nosičích dat. Tyto jsou součástí spisu. Zaměstnanec, který dokument vyřídil, jej označí spisovým a skartačním znakem a skartační lhůtou, případně rokem zařazení dokumentu do skartačního řízení, podle Spisového a skartačního plánu ZČU. Pracovníci DSS provádějí plynule kontrolu, zda nejpozději do 3 měsíců byl příslušný dokument vyřízen a seznam nevyřízených dokumentů předají svému vedoucímu ke kontrole a  stanovení příslušného opatření.

57 Vyhotovování dokumentů
Pro úpravu dokumentů zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem platí norma ČSN a příslušné vzory úpravy dokumentů ZČU, zveřejněné na adrese Adresa na dokumentech určených k poštovní přepravě musí být uvedena tak přesně, aby nebylo pochybnosti, kam se má zásilka dopravit, komu a kdy se má dodat. Číslo jednací vyšlé pošty přiděluje pracovník DSS na základě zápisu odesílaného dokumentu v podacím deníku. Odpověď na doručený dokument se eviduje, vyřizuje a odesílá pod stejným číslem jednacím, pod kterým byl evidován doručený dokument jako podnět k vyřízení. V odpovědi se uvádí i číslo jednací došlého dokumentu pokud jej obsahuje.

58 Podepisování dokumentů a užívání razítek
Zaměstnanec, který dokument koncipoval, jej obdrží před podpisem ke kontrole a pokud jej sám nepodepisuje, připojí v levém dolním rohu každého listu kopie dokumentu svou parafu (podpisovou značku, tj. čitelnou zkratku výrazných a pro jméno pisatele charakteristických písmen), která je pro podepisujícího zárukou věcné a formální správnosti vyřízení. Pokud není stanoveno zvláštními předpisy jinak, podepisuje dokument příslušný vedoucí. Podpis se umisťuje pod podpisovým razítkem, (viz. Směrnice rektora č.18R/2001 – Používání razítek) které se otiskuje asi tři řádky pod textem dopisu v pravé polovině dopisního papíru nad vlastnoruční podpis tak, aby jej nepřekrývalo. Kulatá razítka se otiskují doprostřed pod textový sloupec. Pod podpisem odpovědného pracovníka se vytiskne nebo vyznačí strojem jeho titul, jméno (nezkráceně), příjmení (neproloženě) a jeho funkce. Vždy se uvádí napřed jméno a pak příjmení. Nad strojem napsaným nebo vytištěným jménem a příjmením musí zůstat místo potřebné pro vlastnoruční podpis. Podepisuje-li dokument za odpovědného pracovníka jeho zástupce, připojí před svůj vlastnoruční podpis zkratku „v zast.“

59 Podepisování dokumentů a užívání razítek – pokračování I
Pokud podepisují dopisy ve zvlášť stanovených případech dva vedoucí pracovníci, je podpis níže postaveného vedoucího vždy vpravo a výše postaveného vždy vlevo pod podpisovým razítkem. Pokud dokument podepisují dvě organizace, vpravo je podpis té, která dopis nebo dokument vyhotovila. Jestliže není třeba vlastnoručního podpisu na každém vyhotovení dokumentu, uvede se jméno a funkce pracovníka, který návrh dokumentu schválil, se zkratkou „v. r.“ za jménem a čistopis se opatří ověřovací doložkou „Za správnost vyhotovení“ v levém dolním rohu. Doložku podepíše pracovník odpovídající za to, že vyhotovení souhlasí s předlohou (schváleným návrhem). Na rozmnožených dokumentech se podpis odpovědného pracovníka napíše strojem nebo vytiskne s poznámkou v. r.

60 Podepisování dokumentů a užívání razítek – pokračování II
Vlastnoručně jsou podepisovány čistopisy (originály) zejména těchto dokumentů: - pracovně-právní záležitosti, - úřední osvědčení a potvrzení, - rozhodnutí ve studijních záležitostech, - přípisy a podání nadřízeným složkám, - smlouvy, - platební příkazy, - vnitřní předpisy a vnitřní normy, - věci zvláštní důležitosti. Pověřený zaměstnanec ZČU vede evidenci podpisových razítek, obsahující otisk podpisového razítka s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce zaměstnance, který podpisové razítko převzal a užívá, datum převzetí, datum vrácení podpisového razítka, datum vyřazení podpisového razítka z evidence a podpis přebírajícího zaměstnance. Pokud je používáno několik podpisových razítek stejného typu se shodným textem, rozlišují se pořadovými čísly.

61 Za správnost vybavení odesílaných dokumentů odpovídají pracovníci DSS.
Odesílání dokumentů Dokumenty k odeslání se předávají podatelně v zalepených obálkách s uvedením adresy příjemce a s uvedením zkratky z číselníku pracovišť odesílajícího pracoviště. Při podávání většího množství doporučených dopisů z pracoviště, předá pracoviště podatelně dopisy se soupiskou odesílaných zásilek, na nichž pošta potvrdí příjem. Předávané dokumenty musí mít veškeré náležitosti, musí být podepsány a pokud obsahují přílohy, musí být přílohy připojeny a jejich počet vyznačen v průvodním dopise. Za správnost vybavení odesílaných dokumentů odpovídají pracovníci DSS. Podrobnosti o provozu podatelny ZČU upravuje vnitřní norma rektora (17R/2009 ).

62 Ukládání dokumentů v registraturách
Dokumenty se krátkodobě ukládají do doby vyřízení v registraturách jednotlivých pracovišť. Dlouhodobě se na pracovištích ukládají pouze dokumenty a spisy potřebné pro běžnou práci zaměstnanců (především řídící a organizační normy, předpisy, seznamy, číselníky apod.). Po vyřízení předá pracoviště kompletní spis k uložení do Spisovny ZČU. Všechny dokumenty vztahující se k danému případu se ukládají pohromadě. Výjimečné uložení části spisu na jiném místě se v hlavním spisu uvede odvolávkou. Pokud nebylo při popisování dokumentu na spisu doplněno skartační číslo, doplní se před uložením spisu do pořadače. Spisy se zařazují v časovém pořadí podle jednacích čísel tak, že nejnovější spisy jsou nahoře, nejstarší dole. Přílohy, jež mají zůstat trvale při spise, se zařazují bezprostředně za spisem, k němuž patří. Skupina věcně totožných dokumentů tvoří zpravidla jednu ukládací jednotku. V této ukládací jednotce se ukládají spisy věcně totožné se stejným skartačním znakem a pokud možno i se stejnou skartační lhůtou. Nejběžnější ukládací pomůckou jsou pořadače. Na hřbetu pořadače se vyznačí zkratka pracoviště, obsah dokumentů a spisový znak dle Spisového a skartačního plánu, rok vzniku nebo časový rozsah dokumentů, skartační znak a skartační lhůta. V závažných případech je vhodné připojit do pořadače seznam uložených spisů.

63 Ukládání dokumentů v registraturách – pokračování I
Za obsah, pořádek a řádné ukládání dokumentů a spisů odpovídá příslušný vedoucí pracoviště nebo jím pověřený pracovník DSS. Osobní spisy studentů (studijní) se ukládají do registratury, kterou po dobu studia vede studijní oddělení děkanátu. Po ukončení studia předá studijní oddělení veškeré osobní spisy studentů a příslušnou studijní agendu a dokumentaci do Spisovny ZČU. Zvláštní spisové manipulaci podléhají v ZČU dokumenty obsahující osobní údaje, tj. informace vztahující se k určité osobě. Těmito dokumenty jsou zejména osobní spisy a dokumenty, mzdové doklady, evidenční listy, protokoly, rejstříky, rozbory, zprávy a záznamy (dále jen „osobní spis“). Manipulace s osobním spisem musí být prováděna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Manipulací s osobním spisem se rozumějí úkony spojené s přijímáním, zapisováním, oběhem, vyřizováním, odesíláním a ukládáním spisu. Uvnitř ZČU se osobní spis doručuje v uzavřené obálce s označením „osobní spis“ na adresní straně obálky.

64 Předávání dokumentů do Spisovny ZČU
Ukládání dokumentů a spisů do Spisovny ZČU se provádí dle harmonogramu zveřejněného na adrese zpravidla jednou za rok. Osobní spis zaměstnance se uloží do Spisovny ZČU po skončení jeho pracovního poměru zaměstnance na ZČU. Odborný dohled a metodické řízení nad předáním dokumentů a spisů zajišťuje pracovník OLP. Za organizační zabezpečení předání dokumentů a spisů do Spisovny ZČU daného pracoviště odpovídá vedoucí tohoto pracoviště (vedoucí odboru, vedoucí katedry, atd.). Předávají se všechny dokumenty, které již ztratily provozní hodnotu nebo potřebu je ponechávat uložené v registratuře pracoviště.

65 Předávání dokumentů do Spisovny ZČU – pokračování I
Příslušní pracovníci vyjmou z registratur dokumenty a spisy určené k uložení ve Spisovně ZČU. Dvojmo vyhotoví Předávací protokol (příloha č. 4) a ve stanovených termínech odevzdají celý spisový materiál Spisovně ZČU k dalšímu řízení. Spisy a dokumenty se do Spisovny ZČU předávají uloženy v archivních krabicích, pořadačích nebo jiných obalech znemožňujících volné nakládání s jednotlivými listy dokumentů Na hřbetě těchto krabic/obalů musí být vyznačeno: - pořadové číslo obalu - zkratka pracoviště - obsah dokumentů - rok vzniku nebo časový rozsah dokumentů - spisový znak - skartační znak - skartační lhůta Spisovna ZČU překontroluje převzaté dokumenty a spisy a případně upřesní skartační čísla a upraví svazky spisů dle vlastního plánu k  provedení skartace nebo k dočasnému uložení části dokumentů a spisů ve spisovně. Spisovna ZČU ukládá dokumenty a spisy v roztřídění dle spisového znaku a v rámci nich dle pracovišť, skartačních znaků a lhůt. Na jednom vyhotovení Předávacího protokolu potvrdí příjem dokumentů a spisů předávajícím. Nesplňují-li předávané dokumenty náležitosti stanovené touto směrnicí, Spisovna ZČU dokumenty nepřevezme a poučí předávajícího jak nedostatky odstranit.

66 Spisový a skartační plán ZČU
Podle spisového a skartačního plánu se označují dokumenty příbuzné povahy značkami uvedených skupin a podskupin dokumenty. Pro zařazení dokumenty do určité skupiny (resp. podskupiny) je rozhodující její obsah (věc). Tyto skupiny a podskupiny jsou uvedeny v levém sloupci Spisového a skartačního plánu a označovány písmeny abecedy, římskými a arabskými číslicemi. Skartační znaky a lhůty jsou uvedeny v pravém sloupci. Význam skartačních znaků je vysvětlen ve Spisovém a skartačním řádu ZČU Číslice připojená za tímto znakem znamená lhůtu, vyjádřenou v letech, po níž se dokument skartuje nebo předá k trvalému uložení do Státního oblastního archivu.

67 Spisový a skartační plán ZČU – pokračování I
SKUPINY SPISOVÉHO A SKARTAČNÍHO PLÁNU A - Organizace, záležitosti vedení ZČU a jednotlivých pracovišť B - Personální a mzdová agenda C - Vědecko-výzkumná činnost D - Studijní záležitosti E - Mezinárodní styky F - Investice G - Obchodní činnost, materiálové zásobování H - Rozpočet a finanční hospodaření J - Správa majetku ZČU K - Agenda bezpečnostního technika, požární ochrana L - Účetní doklady a dokumentace M - Výpočetní technika, informační technologie N - Univerzitní, fakultní knihovny O - Celoživotní vzdělávání

68 Spisový a skartační plán ZČU – pokračování II
A - Organizace, záležitosti vedení ZČU a jednotlivých pracovišť Spisový znak -skupina/podskupina skartační znak a lhůta A I / 1 Základní obecná ustanovení, základní normy o organizaci ZČU jako celku A 10 A I / 2 Zřizování fakult, ústavů, kateder, ev. pracovišť, jejich rušení, reorganizace, akr. A 10 A I / 3 Vnitřní předpisy a a vnitřní normy ZČU, fakult, ev. pracovišť, A 10 razítka, formuláře A II / 1 Agenda rektora, děkana A 10 A II / 2 Agenda prorektorů a proděkanů A 10 A II / 3 Uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace ZČU v Plzni A 10 A III / 1 Akademické volby A 10 A IV/ 1 Kolegium rektora, děkana (protokoly, zápisy ze zasedání, podklady) A 10 B - Mzdová agenda B IX / 1 Mzdové předpisy A 10 B X / 1 Nemocenské pojištění (přihlášky, zápisy, změny, MD a úrazy studentů) S 5 B XI / 1 Doklady pro výplatu mzdy (dovolenky, odměny, odměny HČ, přesčasy) S 5 B XI / 2 Daň ze mzdy (veškeré dokumenty) S 10 B XI / 3 Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, ústní dohody S 5 B XI / 5 Výplatní pásky (pokud nenahrazují mzdové listy) S 5

69


Stáhnout ppt "Školení – spisová služba"

Podobné prezentace


Reklamy Google