Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První kapitola knihy Genesis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První kapitola knihy Genesis"— Transkript prezentace:

1 První kapitola knihy Genesis
2014 Marek Vácha

2 Genesis 1  1,1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1,2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 1,3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. 1,4 Viděl že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 1,5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. 1,6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod! 1,7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 1,8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro den druhý. 1,9 řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak. 1,10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.

3 1,11 Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak. 1,12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. 1,13 Byl večer a bylo jitro, den třetí. 1,14 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. 1,15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.

4 1,16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. 1,17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu aby svítila nad zemí, 1,18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.    1,19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

5 1,20 I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!" 1,21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl že to je dobré. 1,22 A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi." 1,23 Byl večer a bylo jitro, den pátý. 1,24 I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.

6 1,25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. 1,26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." 1,27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 1,28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

7 1,29 Bůh také řekl: "Hle,dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 1,30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak. 1,31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

8 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy
 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 2,2 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. 2,3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. 2,4 Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny.

9 Gen 1,1–2,4a jeruzalémská bible

10 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná, tma halila propast, Boží vítr vířil nad vodami. Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo „den“ a tmu „noc“. Byl večer a bylo jitro: první den. Bůh řekl: „Ať je obloha uprostřed vod a odděluje jedny vody od druhých,“ a stalo se tak. Bůh udělal oblohu oddělující vody, jež jsou pod oblohou, od vod, jež jsou nad oblohou, a Bůh nazval oblohu „nebe“. Byl večer a bylo jitro: druhý den.

11 Bůh řekl: „Ať se vody, jež jsou pod oblohou, slijí v jedinou spoustu a ať se ukáže souš,“ a stalo se tak. Bůh nazval souš „země“ a onu spoustu vod „moře“, a Bůh viděl, že je to dobré. Bůh řekl: „Ať se země zazelená zelení, bylinami nesoucími semena a ovocnými stromy dávajícími na zemi podle svých druhů plody se semeny,“ a stalo se tak. Země vydala zeleň: byliny nesoucí semena podle svých druhů a stromy dávající podle svých druhů plody se semeny, a Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo jitro: třetí den.

12 Bůh řekl: „Ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby oddělovaly den a noc: ať slouží za znamení jak pro svátky, tak pro dny i roky; ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,“ a stalo se tak. Bůh udělal dvě hlavní svítilny: velkou svítilnu jako vládkyni dne a malou svítilnu jako vládkyni noci a hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou oblohu, aby osvětlovaly zemi, aby vládly dnu a noci, aby oddělovaly světlo a tmu, a Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo jitro: čtvrtý den.

13 Bůh řekl: „Ať se vody zahemží hemžením živých tvorů a ať ptáci létají nad zemí blízko nebeské oblohy,“ a stalo se tak. Bůh stvořil velké mořské hady a všechny živé tvory, kteří se hýbají a kteří se hemží ve vodách podle jejich druhu, a všechny opeřence podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: „Buďte plodní, rozmnožujte se, zaplňte mořské vody a ptáci ať se rozmnožují na zemi.“ Byl večer a bylo jitro: pátý den.

14 Bůh řekl: Ať země vydá živé tvory podle jejich druhu: dobytek, drobné živočichy, divoká zvířata podle jejich druhu,“ a stalo se tak. Bůh udělal divoká zvířata podle jejich druhu, dobytek podle jeho druhu i všechny drobné zemní živočichy podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. Bůh řekl: „Učiňme člověka ke svému obrazu, aby se nám podobal, a oni ať vládnou mořským rybám, nebeským ptákům, dobytku, všem divokým zvířatům a všem drobným živočichům, kteří se plazí po zemi.“ Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu. Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si ji; vládněte mořským rybám, nebeským ptákům a všem živým tvorům, kteří se pohybují po zemi.“ Bůh řekl: „Dávám vám všechny byliny nesoucí semena na veškerém povrchu země a všechny stromy, jež mají plody nesoucí semena; to bude vaše potrava. Všem divokým zvířatům, všem nebeským ptákům, všemu, co se plazí po zemi a co má v sobě život, dávám za potravu všechnu zeleň rostlin,“ a stalo se tak. Bůh viděl vše, co učinil, a bylo to velmi dobré. Byl večer a bylo jitro: šestý den.

15 Tak byly dokončeny nebe i země se všemi svými zástupy
Tak byly dokončeny nebe i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne skončil Bůh dílo, které učinil, a sedmého dne odpočinul po všem díle, které učinil. Bůh požehnal sedmému dni a posvětil jej, neboť v něm odpočinul po veškerém díle stvoření. Takové byly dějiny nebe a země při stvoření. Gen 1,1–2,4a.

16 Kass, L. R. , (2006) The Beginning of Wisdom
Kass, L.R., (2006) The Beginning of Wisdom. The University of Chicago Press. Chicago, London. Sacks, R.D., (2001) Commentary on the Book of Genesis, Chapter 1. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p Sacks, J., (2009) Genesis: The Book of Beginnings. Covenant and Coversation. Maggid Books and The Orthodox Union. New Milford, USA, London, Jerusalem. Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

17 Kniha Genesis není uvedeno jméno autora kniha nemá titul není datována
„Slova Amose, jenž byl jedním z pastýřů z Tekoje. Vidění, které měl o Izraeli v době judského krále Oziáše a v době izraelského krále, Joašova syna Jeroboama, dva roky před zemětřesením. (Amos 1,1) (Sacks, R.D., (2001) Commentary on the Book of Genesis, Chapter 1. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p )

18 Kniha Genesis není uveden ani zdůrazněn božský, inspirovaný původ knihy jako celku, i když je zde uvedeno mnoho božských výroků text se pravděpodobně opírá o mnohem starší prameny, písemné či tradované ústně (Sacks, R.D., (2001) Commentary on the Book of Genesis, Chapter 1. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p )

19 Kniha Genesis what Genesis is, in fact, is philosophy written in a deliberately non-philosophical way philosophy is truth as system Genesis is a truth as story život každého člověka je komentářem k Thoře

20 Kniha Genesis Genesis je de facto filosofie psaná záměrně nefilosofickým způsobem filosofie zná pravdu jako systém Genesis zná pravdu jako příběh život každého člověka je komentářem k Thoře

21 what is truly creative is not science or technology per se, but the word
what singles out Homo sapiens among other animals is the ability to speak God formed man out of dust of the ground, and man became a living creature and man became ruah meallelah, a speaking spirit creation begins with the creative word, the idea, the vision, the dream just as God makes the natural world by words so we make the human world by words

22 co vyčleňuje Homo sapiens z ostatních zvířat je schopnost mluvit
co je opravdu kreativní, není ani věda nebo technologie per se, nýbrž slovo co vyčleňuje Homo sapiens z ostatních zvířat je schopnost mluvit Bůh stvořil člověka z prachu země a člověk se stal živým tvorem and man became ruah meallelah, a speaking spirit stvoření začíná kreativním slovem, ideou, vizí, snem

23 Creation and Evolution
Genesis is not the sort of book that can be refuted - or affirmed - on the basis of scientific or historical evidence. the biblical creatures - or at least the broadly possible kinds of creatures - were present potentially in the world, even before they were called forth into being (that is, created)

24 Stvoření a Evoluce Genesis není z knih, které by mohly být potvrzeny – nebo vyvráceny – na základě přírodovědných nebo historických důkazů.

25 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
na počátku čeho? pravidla hebrejské syntaxe by žádala uvedení na počátku čeho je zde creatio ex nihilo? (tohle by Židé spíše vyloučili.) Creatio ex nihilo je doloženo až z 2 Mak, 7,28 nebo pustota a prázdnota existovala před stvořením? svět ale má začátek: stvoření není bezčasový mýtus je možno také přeložit: „Na počátku, když Bůh stvořil nebe a zemi, byla země...“ vyprávění začíná až veršem 2, první verš je nadpis „nebe“ a „zemi“ – svět má duální charakter (Řekové by možná řekli jen „kosmos“)

26 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
na počátku čeho? of time of everything of God´s creative activities? neither the heavens - the lofty celestial vault with its sun, moon, stars - not the earth, the fertile, teeming source of life, are gods. our world is not the result of sexual (or warring) activities of gods and goddesses. In denying that the world comes to be through giving birth Genesis begins by rejecting the necessity of polytheism.

27 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
na počátku čeho? času? všeho? Boží stvořitelské aktivity? ani nebesa, vznešená nadzesmká klenba se svým slunce, hvězdami a měsícem – ani země, plodná a hemžící se životem – nejsou bohové. náš svět není výsledkem války bohů, ani jejich sexuální aktivity. popřením světa jako výsledku sexuálního aktu bohů odmítá kniha Genesis polyteismus.

28 beginning-before-the-beginning: darkness and watery chaos

29 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
To say of the world that it is created is to say that it is not its own ground but proceeds from a will and plan beyond itself - in whatever form one conceptualizes the dependence on such a transcendent "cause". In the view of modern science, by contrast, the world has "made" and is continuously making "itself". (Jonas, H., (2001) Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspective in Yaffe, M.D., (ed.) Judaisms and Environmental Ethics. Lexington Books. Lanham. p. 251)

30 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
říct, že svět byl stvořen znamená, že svět nepochází sám ze sebe, nýbrž že vychází z vůle a plánu který je mimo něj – ať už si člověk konceptualizuje závislost na takové transcendentní „příčině“ jakýmkoli způsobem naopak v pohledu moderní vědy, svět se „udělal“ a stále se tvoří „sám sebou“. (Jonas, H., (2001) Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspective in Yaffe, M.D., (ed.) Judaisms and Environmental Ethics. Lexington Books. Lanham. p. 251)

31 pojem „nebe“ je dočasně opuštěn, díváme se na zemi
2 Země byla pustá a prázdná, tma halila propast, Boží vítr vířil nad vodami. pojem „nebe“ je dočasně opuštěn, díváme se na zemi nad vodami se něco děje: je možno přeložit „Boží vítr“ nebo „duch Boží“ ruach = "wind" or "breath" v každém případě něco oddělené od vod začalo pohyb stvoření

32 2 Země byla pustá a prázdná, tma halila propast, Boží vítr vířil nad vodami.
The primordial earth was watery, formless, chaotic, mobile but lifeless, undifferentiated stuff; out of this nearly everything else will come to be, through a process of demarcation, distinction, separation. God, the separator and distinguisher, appears Himself to be separate from the watery stuff. But the origin of the primordial chaos is absolutely unclear; there is no explicit assertion of its creation out of nothing The ultimate beginnings - and even the status quo ante, before God´s creative acts - are shrouded in mystery

33 nondivinity of the cosmos
heaven and its occupants are not eternal, they come into being the account begins focused on primordial earth, and there is no primordial heaven

34 nebožskost kosmu nebe ani jeho obyvatelé nejsou věční, hvězdy i měsíc byli stvořeni zpráva se zabývá děním na primordiální zemi, a není nic jako primordiální nebe.

35 3 Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo.
zde začíná stvoření ve vlastním slova smyslu každý den stvoření začne větou „A Bůh řekl“ navíc bude věta „A Bůh řekl“ ještě uprostřed třetího dne a uprostřed šestého dne světlo je Boží stvoření, tma nikoli v hebrejštině dovoluje gramatika, aby před a po slově „a“ byla stejná fráze zatímco angličtina musí mít „let there be“ a „there was“ a čeština „budiž“ a „bylo“ v hebrejštině se všechno děje přesně tak, jak Bůh řekl při stvoření světla nebyl užit žádný materiál, jen slovo samotné

36 to name presupposes mentally seeing it distinctly, both as the same with itself and as other than everyhting else. Separation, otherness, distinction - or, if you prefer, the principle of contradiction, that A is other than not-A - is the very foundation of the possibility both of speech and of an articulated world.

37 4a Bůh viděl, že světlo je dobré
těžko říct, co znamená slovo „dobré“ není to tak, že by Bůh rozhodl, že světlo je dobré ani Bůh světlo nenazval dobré jen viděl, že světlo je dobré možná že "good" is a reference to being functional, not a matter of moral goodness. Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

38 "Good" as used throughout Genesis 1 cannot mean morally good;
he could not have seen that the light was honest or just or law-abiding The meaning of "good" seems rather to embrace notions like the following: fit to the intention able to function for itself and in relation to the unfolding whole complete, perfect, fully formed, clear and distinct

39 4b a Bůh oddělil světlo od tmy
světlo je Boží stvoření, tma nikoli světlo bylo nějak smícháno s temnotou, a Bůh musí obojí oddělit „oddělit“ je charakteristické pro první, druhý a čtvrtý den svět je tvořen oddělitelnými, poznatelnými částmi, je proto poznatelný a důvěryhodný

40 Separation creation is the bringing of order out of chaos largely through acts of separation, division, distinction

41 Oddělení stvoření, kreace, znamená vytvořit řád z chaosu, a to převážně skrze činy separace, oddělení, odlišení.

42 5a Bůh nazval světlo „den“ a tmu „noc“.
světlo a tma dostávají jména! Věci pojmenované Bohem světlo a tma obloha souš a spousta vod Jména dané Bohem den a noc (1,5) nebe (1,8) země a moře (1,10)

43 The first creation story and the second
Gen 1 - 2, 3 Gen 2, male and female are created together man is made directly in the image of God (1,27) things are said to be good male and female are created sequentially, man first man is made of earthly dust and divine breath (2,7) there is a tree of knowledge of good and bad, nothing is said to be good, and one thing - man´s aloneness - is said by the Lord God to be "not good"

44 První a druhá zpráva o stvoření
Gen 1 - 2, 3 Gen 2, muž a žena jsou stvořeni společně člověk je učiněn přímo jako obraz Boží (1,27) o věcech je řečeno, že jsou dobré muž a žena jsou stvořeni za sebou, sekvenčně, muž první člověk je stvořen z prachu země a z Božího dechu (2,7) je zde strom poznání dobrého a zlého, a jedna věc – osamělost muže – je nazvána jako „ne dobrá“

45 5a Bůh nazval světlo „den“ a tmu „noc“.
světlo, tma, klenba, spousta vod, souš mohou být vnímány jako nekonečné, beztvaré avšak přichází konec dne, moře se setká se zemí, klenba se zastaví na horizontu jména dávají věcem definitivní tvar

46 5b Byl večer a bylo jitro: první den
tato fráze se objeví celkem 6x intuitivně bychom očekávali „byla noc a byl den“ proč evening and morning? navzdory oddělení přijdou chvíle, kdy se světlo a tma spolu znovu smísí v „zemi nikoho“ evening a morning nepatří ani velkému světlu, ani malému (František Černín)

47 6 Bůh řekl: Ať je obloha uprostřed vod a odděluje jedny vody od druhých“ a stalo se tak.
„klenba“ je pevná kopule, která zadržuje horní vody – jejími otvory se budou řinout vody potopy „klenba“ je původně kus kovu, která kovář vykovává do tenkého listu nedefinovatelného tvaru pojmenováním (1,8) dostává tvar, ohraničení

48 Bůh začíná sdílet aktivitu stvoření s dalšími věcmi
7 Bůh udělal oblohu oddělující vody, jež jsou pod oblohou, od vod, jež jsou nad oblohou. Bůh začíná sdílet aktivitu stvoření s dalšími věcmi klenba bude chránit svět, který má být stvořen od nynějška dál bude Bůh sdílet a předávat stvořitelskou aktivitu s ostatními, a jejich úsilí naplnit Boží příkazy budou významnou částí příběhu neexistuje žádný významný rozdíl mezi oběma typy vod: rozbouřené moře a přívalové lijáky jsou připomínkou prvotního chaosu, navzdory tomu, že jim Bůh dává jména a vymezuje jim hranice

49 there are peculiarities related to time; the creatures do not just come in order, they come sharply separated in a day-by-day sequence

50 jsou zde zvláštnosti, týkající se času: tvorové nepřichází kontinuálně, jsou ostře odděleni do diskrétních sekvencí jednotlivých dnů.

51 8 a Bůh nazval oblohu „nebe“. Byl večer a bylo jitro: druhý den.
první den je nazván „one day“, místo „first day“ dny totiž mají měřit čas, první den je tedy mírou času. Před prvním dnem nebylo jak čas měřit

52 9 Bůh řekl: „Ať se vody, jež jsou pod oblohou, slijí v jedinou spoustu a ať se ukáže souš,“ a stalo se tak. i v primordiálním stavu pevnina existovala, avšak byla skryta pod primordiálními vodami první dojem ze stvoření může být herakleitovský dojem, že vše je v pohybu, vše plyne nicméně pevnost existuje, ale musí se stát zjevnou slovem Stvořitele

53 10 Bůh nazval souš „země“ a onu spoustu vod „moře“, a Bůh viděl, že je to dobré.

54 hebrejský text: let the earth grass grass
11a Bůh řekl: „Ať se země zazelená zelení, bylinami nesoucími semena a ovocnými stromy dávajícími na zemi podle svých druhů plody se semeny,“ hebrejský text: let the earth grass grass ovšem ve verši 12 se dočteme že the earth sent forth grass! česky „ať se země zazelená“ a „Země vydala zeleň“ hebrejská verze zní stejně křečovitě jako anglická nebo česká co tedy vlastně chtěl Bůh po zemi? země to možná věděla tak málo jako my země snad musela najít svůj vlastní způsob, jak odpovědět na Boží příkaz ovšem, jak uvidíme dále, Bůh viděl, že je to dobré

55 bytosti přebírají aktivitu tvoření
11a Bůh řekl: „Ať se země zazelená zelení, bylinami nesoucími semena a ovocnými stromy dávajícími na zemi podle svých druhů plody se semeny,“ možná chce Bůh po svých tvorech nejvyšší, avšak je spokojen s nejvyšším možným bytosti přebírají aktivitu tvoření byliny budou nést semena, ze kterých vyrostou nové byliny stromy budou mít plody se semeny, ze kterých vyrostou nové stromy

56 Only in the case of the creations of light is the report of the creative act letter-for-letter perfectly identical to the call for the creative and revealing "letting be." In all other cases, there is a clear difference between command and performance. For example, God asks the earth to "grass grass", but the earth instead "put forth" grass ( ) - leading the rabbis long ago to remark that the earth was first in disobedience. A second example: God, perhaps now mindful of the earth´s recalcitrance, later asks the earth to "put forth" the terrestrial living creatures (24), but it turns out that God has to "make" them Himself (25).

57 Pouze v případě stvoření světla máme zprávu o tom, že kreativní akt písmeno za písmenem odpovídá stvořitelskému příkazu a zjevuje ono „budiž“. Ve všech ostatních případech je zde jasný rozdíl mezi příkazem a provedením. Bůh žádá zemi, aby se „zazelenala zelení“, ovšem země pouze „vydala zeleň“( ) , což vedlo rabíny k úvaze, že se jednalo o první neposlušnost země. Druhý příklad: Bůh, nyní si již plně vědom zdráhavosti země, ji žádá, aby „vydala“ pozemské živočichy (24), ovšem ukazuje se, že je Bůh musí „udělat“ sám (25).

58 We see how this ontological account serves as overall moral intention, namely to show, in small print, the incompleteness and ambiguity of the human, and in bold print, the nondivinity and moral irrelevance of the entire visible cosmos.

59 Vidíme, jak toto ontologické vyprávění slouží celkovému morálnímu záměru, kdy se chce ukázat, malým písmem, nekompletnost a dvojznačnost člověka, a tučným písmem ne-božskost a morální nezvýznamnost celého viditelného kosmu.

60 11a Bůh řekl: „Ať se země zazelená zelení, bylinami nesoucími semena a ovocnými stromy dávajícími na zemi podle svých druhů plody se semeny,“ the statement that plants and animals were made each after its own kind shows that there is an order in the nature which man is bound to respect

61 11a Bůh řekl: „Ať se země zazelená zelení, bylinami nesoucími semena a ovocnými stromy dávajícími na zemi podle svých druhů plody se semeny,“ konstatování, že rostliny a zvířata byli utvořeni „podle svých druhů“ ukazuje, že v přírodě je řád, který člověk má respektovat.

62 tato fráze se objevuje v první kapitole 6x
11b a stalo se tak. tato fráze se objevuje v první kapitole 6x = and it was in deed as it had been in speech and it was so = God has established a clearly defined place for the object in the world

63 12 Země vydala zeleň: byliny nesoucí semena podle svých druhů a stromy dávající podle svých druhů plody se semeny, a Bůh viděl, že je to dobré. fráze „a Bůh viděl, že je to dobré“ se objevuje v každém ze šesti dnů, s výjimkou druhého dne, ovšem třetí a šestý den se objevuje hned dvakrát

64 den 3 souš včetně rostlin den 4 světla den 5 ptáci a ryby
den 1 světlo den 2 nebe a voda den 3 souš včetně rostlin den 4 světla den 5 ptáci a ryby den 6 pozemská zvířata a člověk Ve dnech 4,5,6 jsou tedy zaplňovány prostory, které vznikly ve dnech 1,2,3.

65 12 Země vydala zeleň: byliny nesoucí semena podle svých druhů a stromy dávající podle svých druhů plody se semeny, a Bůh viděl, že je to dobré. fráze „a Bůh viděl, že je to dobré“ se objevuje v každém ze šesti dnů, s výjimkou druhého dne, ovšem třetí a šestý den se objevuje hned dvakrát jednoduché a elegantní vysvětlení by bylo, že ani Bůh nebyl schopen dokončit moře, pokud ještě není souš limity moře jsou totiž stejné jako limity souše problém je toliko problémem topologie když byly nakonec hotovy jak moře tak i souš, Bůh viděl, že je to dobré nic není „dobré“ pokud to ještě není hotové – Bůh není nakloněn ke kompromisům

66 13 Byl večer a bylo jitro: třetí den.

67 these are not scientific functions but human-oriented functions
14 Bůh řekl: „Ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby oddělovaly den a noc: ať slouží za znamení jak pro svátky, tak pro dny i roky; these are not scientific functions but human-oriented functions Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

68 14 Bůh řekl: „Ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby oddělovaly den a noc: ať slouží za znamení jak pro svátky, tak pro dny i roky; nejedná se o vědecké, astronomické, funkce, nýbrž o funkce orientované na člověka. Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

69 slunce a měsíc nejsou jedinými zdroji světla
15 ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,“ a stalo se tak. zjevný problém tohoto verše je dotaz, jak zde mohlo být světlo již první den, pokud slunce a měsíc jsou stvořeny až čtvrtý den slunce a měsíc nejsou jedinými zdroji světla jsou dokonce stvořeny až po zelených rostlinách slunce a měsíc tedy nejsou zdrojem onoho velkého daru světla, uctívaný a zbožšťovaný okolními národy hvězdy jsou redukovány na služebníky, kteří nám toliko říkají, jaké je období roku

70 the sun is the common feature of all the peculiarities:
16 Bůh udělal dvě hlavní svítilny: velkou svítilnu jako vládkyni dne a malou svítilnu jako vládkyni noci a hvězdy. the sun is the common feature of all the peculiarities: light without the sun, days or time without the sun earth and vegetation without the sun this striking demotion of the status of the sun leads us to suspect that the author of Genesis is engaged in teaching something besides what came first and what came next, that the sequence of creatures may not be primarily an effort to tell a historical or temporal story.

71 slunce je společným jmenovatelem všech zvláštností:
16 Bůh udělal dvě hlavní svítilny: velkou svítilnu jako vládkyni dne a malou svítilnu jako vládkyni noci a hvězdy. slunce je společným jmenovatelem všech zvláštností: světlo bez slunce dny a čas bez slunce země a vegetace bez slunce tato očividná degradace slunce nás vede k podezření, že autor Genesis nám chtěl sdělit něco jiného než jen informaci, co přišlo dřív a co později, a že sekvence tvorů nám nechce v prvé řadě sdělit historickou či časovou osu příběhu stvoření.

72 17 Bůh je umístil na nebeskou oblohu, aby osvětlovaly zemi
light, time and even vegetation are presented as not requiring the sun and could there be some connection between the fact that heaven is not said to be good and the fact that man is not said to be good?

73 18 aby vládly dnu a noci, aby oddělovaly světlo a tmu, a Bůh viděl, že je to dobré.

74 19 Byl večer a bylo jitro: čtvrtý den.
v 1,1 stvořil Bůh nebe a zemi – a poté se pozornost přesunula na dění na zemi obloha či nebe hrají mnohem méně důležitou roli Bůh sice „sestupuje dolů“, ale nebesa mu nepatří o nic méně než země nebe bude jednoznačně domovem andělů (Gen 21,17; 22,11; 22, 17) (i když pozor na Jákobův sen) teprve v Jákobově snu v Gen 28 bude Bůh asociován s nebem

75 19 Byl večer a bylo jitro: čtvrtý den.
tento nedůraz na nebe bude zvýšen faktem, že slunce a měsíc jsou jen dvě velká světla, která ani nedostávají jména ani slunce, ani měsíc snad původně nemají vládnout když Izraelité žádají krále, Samuel je zděšen, neboť v jeho očích je jediným králem Bůh možná i zde se jedná o kompromis mezi Božími ambicemi lidskými možnostmi

76 19 Byl večer a bylo jitro: čtvrtý den.
prvních jedenáct kapitol knihy Genesis tak můžeme chápat jako kosmického protihráče ke knize Soudců ani slunce ani měsíc neměly původně vládnout, řád měly mít původně všechny věci v sobě a neměl být přiřazen či nařízen nějak zvenku stvoření světa nepočítalo s lidskými žádostmi kniha Soudců směřuje ke stále větší neudržitelnosti původního stavu... ...a musí nastat království

77 19 Byl večer a bylo jitro: čtvrtý den.
instituci království ovšem pochopíme jen jako nezbytnost k původnímu snu tedy cosi jako plán B království je vynálezem člověka, nikoli Boha království je kompromisem mezi Boží aspirací a lidskými potřebami

78 „swarm swarms“ = zahemží hemžením
20 Bůh řekl: „Ať se vody zahemží hemžením živých tvorů a ať ptáci létají nad zemí blízko nebeské oblohy,“ a stalo se tak. „swarm swarms“ = zahemží hemžením fyling fowl je přeloženo více literárně flying fliers další verš začne „Bůh stvořil“ – vody samy o sobě nejsou schopny vytvořit ryby voda není z těch věcí, které jsou schopny samy vytvořit ryby. ačkoli Boží pokus sdílet stvořitelskou aktivitu se svým stvořením selhává, Bůh spíše svému stvoření pomáhá a doplňuje jeho aktivity, než aby si tvory učinil sám.

79 nemluví se ani o obrech ani o elektromagnetických vlnách
21 Bůh stvořil velké mořské hady a všechny živé tvory, kteří se hýbají a kteří se hemží ve vodách podle jejich druhu, a všechny opeřence podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. mluví se zde pouze o tvorech, se kterými můžeme mít denodenní zkušenost na rozdíl od pohanských mytologií a moderní vědy se tedy mluví pouze o věcech a tvorech denní zkušenosti nemluví se ani o obrech ani o elektromagnetických vlnách s velkými mořskými hady snad měli zkušenost námořníci – a tito patřili do Božího stvoření bez nějakého mimořádného významu ovšem všechny tyto věci běžné zkušenosti mají inteligentního Stvořitele

80 we are presented an articulation of the created world as we know it
21 Bůh stvořil velké mořské hady a všechny živé tvory, kteří se hýbají a kteří se hemží ve vodách podle jejich druhu, a všechny opeřence podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. we are presented an articulation of the created world as we know it free of mystical beasts and imaginary generations of gods and goddesses

81 22 Bůh jim požehnal a řekl: „Buďte plodní, rozmnožujte se, zaplňte mořské vody a ptáci ať se rozmnožují na zemi.“

82 The creatures of the second three days each depend upon and exploit the corresponding creatures of the first three days, as, for example, the land animals and man depend upon the earth and its fruitful vegetation. Kass, L.R., (2001) Sanctified Eating. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p. 388

83 Days three and Six have, in parallel, double creations, giving them preeminence in their respective triads. Day Three: first, the earth or dry land; and second, the plants, put forth by the earth. Day Six: first, the land animals; second, man

84 the second three days bring creature that all have locomotion: the heavenly bodies, the fish and fowl, the land animals and man all move nor of the creatures of the first three days can move

85 druhé tři dny přináší tvory, kteří se všichni umí nějak pohybovat: nebeská tělesa, ryby a ptáky, pozemská zvířata i člověk. Ti všichni se pohybují. žádný z tvorů prvních tří dní se neumí pohybovat.

86 23 Byl večer a bylo jitro: pátý den.
od pátého dne dál byl uveden zcela nový slovník tvorové byli created (stvořeni) rather than made (uděláni) ve verši 22 dostali obyvatelé moře požehnání! – na rozdíl od všeho, co bylo do této chvíle stvořeno poprvé se ovšem fráze „a stalo se tak“ v textu neobjeví v první polovině šestého dne se věci vrátí do normálu zvířata budou udělány (made) a neobdrží požehnání

87 23 Byl večer a bylo jitro: pátý den.
pouze člověk bude created (stvořen), obdrží požehnání, a stane se tak jak to vysvětlit? obyvatelé moře se nepohybují po jednorozměrné dráze, jako slunce nebo měsíc ani po dvourozměrném povrchu země, jako živočichové lidé a ryby sdílejí možnost různých směrů – dráha jejich pohybu není označena při stvoření dráha musí být objevena, a proto se člověk může mýlit – a proto potřebuje požehnání

88 podruhé Bůh žádá zemi, aby participovala na stvoření
24 Bůh řekl: Ať země vydá živé tvory podle jejich druhu: dobytek, drobné živočichy, divoká zvířata podle jejich druhu,“ a stalo se tak. podruhé Bůh žádá zemi, aby participovala na stvoření Bůh ovšem požívá termín send forth (vydá), tedy stejné sloveso, které bylo užito pro odpověď země ve verši 12 při tvorbě zelených rostlin Bůh oficiálně rozeznává, že světu je nemožno dosáhnout jednoty, kterou žádá na počátku druhý plán tedy žádá zemi, aby činila, čeho je schopna

89 zdá se, že země není schopna ničeho a díla se musí ujmout Bůh
25 Bůh udělal divoká zvířata podle jejich druhu, dobytek podle jeho druhu i všechny drobné zemní živočichy podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. zdá se, že země není schopna ničeho a díla se musí ujmout Bůh vznik živočichů se sice odehrává bez problémů, ale pouhé slovo zřejmě nestačí do tohoto místa jsme viděli pohyb od nejlepšího k nejlepšímu možnému od této chvíle bude toto úkolem člověka, který zanedlouho vznikne

90 25 Bůh udělal divoká zvířata podle jejich druhu, dobytek podle jeho druhu i všechny drobné zemní živočichy podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. the real problem is not whether God is omnipotent or even whether He created world ex nihilo the real problem is whether all of man´s suffering are due to his own guilt many in fact are, and only by his awareness of that can man be encouraged to overcome them but there are times when it is of even greater importance to know that suffering is part of the world

91 25 Bůh udělal divoká zvířata podle jejich druhu, dobytek podle jeho druhu i všechny drobné zemní živočichy podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. skutečný problém vůbec není, zda Bůh je všemohoucí nebo zda stvořil svět ex nihilo skutečný problém je, zda veškeré utrpení člověka je způsobeno jeho vlastní vinou mnoho utrpení skutečně je, a jen díky tomuto vědomí je člověk povzbuzen, aby se snažil je překonat. ale jsou časy, ve kterých má ještě mnohem větší důležitost vědomí, že utrpení je součástí tohoto světa.

92 the man is not the first depart from the words of God
25 Bůh udělal divoká zvířata podle jejich druhu, dobytek podle jeho druhu i všechny drobné zemní živočichy podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. man´s inability to live according to God´s original plan may have been no more man´s fault than it was the earth´s fault that she could not grass grass or bring forth animals the man is not the first depart from the words of God the earth did its best and cannot be called a sinner but these early verses indicate that the most fundamental difficulties lie not in the heart of man, but in the heart of being

93 „Učiňme“ – ke komu Bůh vlastně mluvil?
26 Bůh řekl: „Učiňme člověka ke svému obrazu, aby se nám podobal, a oni ať vládnou mořským rybám, nebeským ptákům, dobytku, všem divokým zvířatům a všem drobným živočichům, kteří se plazí po zemi.“ „Učiňme“ – ke komu Bůh vlastně mluvil? možná že k andělům možná je to jen plural majestaticus nebo k tvorům, kteří již byli stvořeni, k rybám, ptákům a živočichům – souhlasíte, aby byl člověk stvořen? yes, if humanity respect us  

94 „obraz Boží“ je zřejmě záměrně mnohoznačný, nejasný
27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. „obraz Boží“ je zřejmě záměrně mnohoznačný, nejasný hebrejské slovo „Bůh“ je z morfologického úhlu pohledu plurál, i když je obvykle doprovázeno slovesem v singuláru zde následuje sloveso v plurálu „učiňme člověka“ podobně obraz je jednou „him“ a potom „them“ „...male and female he created them.“ ve verši 27 se ovšem již zdá, že Bůh stvořil jen jednu věc

95 problému bychom se vyhnuli, kdybychom uznali v Bohu určitou dualitu
27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu. „obraz Boží“ se tak musí převést do dvou odlišných forem, do muže i do ženy problému bychom se vyhnuli, kdybychom uznali v Bohu určitou dualitu ...neboť vytvořil dva odlišné obrazy v pohanství jsou bohové a bohyně monoteismus nějak popírá všeobecně známý běh přírody co se týče plození, co je jednou z fundamentálních pravd přírody

96 27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu.
and God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female he created them. autor Gen 1 stojí před obtížným problémem: musí se vyhnout pohanství, které uctívá kameny a dřevo, ale je si vědom, že stvoření nějak vyžaduje mužský a ženský prvek, dualitu monoteismu de facto popírá tuto fundamentální pravdu pokud Bůh stvořil muže a ženu, je zřejmé že v Bohu nechybí nic co by bránilo stvoření celého světa

97 27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu.
human dignity: human beings are not created as servants of the gods but in the image of God; as his trustees and not as tyrants and exploiters, they are set above the rest of the creation. (Küng, H., (2007) The Beginning of All Things: Science and Religion. William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, UK 1365/2706)

98 27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu.
lidská důstojnost: lidské bytosti nejsou stvořeny jako služebníci bohů, nýbrž jako obraz Boha; jako jeho důvěrníci, nikoli jako ti co exploatují, či jako tyrani kteří by zneužívali svou moc nad přírodou. (Küng, H., (2007) The Beginning of All Things: Science and Religion. William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, UK 1365/2706)

99 buďte plodní a množte se = první pozitivní příkaz v bibli
28 Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si ji; vládněte mořským rybám, nebeským ptákům a všem živým tvorům, kteří se pohybují po zemi.“ buďte plodní a množte se = první pozitivní příkaz v bibli frázi have dominion over je těžké porozumět snad tak, že člověk není jen posledním dílem stvoření, nýbrž i důvodem stvoření ovšem nelze tuto větu posuzovat environmentální optikou 21. století it would be a mistake to pretend that the ancient rabbinic sages had any inkling of the extent, or even the possibility, of the kind of global pollution and massive environmental destruction that we are witnessing today...

100 28 Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si ji; vládněte mořským rybám, nebeským ptákům a všem živým tvorům, kteří se pohybují po zemi.“ have dominion over - kabash ("exercise skilled mastery") (subdue it; rule) - very harsh word! = to bring into submission forced servitude to rape (!) "the highest heavens belong to the Lord, but the earth he has given to man." (Psalm 115,16) bringing order out of chaos of the world

101 28 Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si ji; vládněte mořským rybám, nebeským ptákům a všem živým tvorům, kteří se pohybují po zemi.“ there is no evidence, that these verses of Genesis were ever interpreted by the rabbis as a license for environmental exploitation Ehrenfeld, D., Bentley, P.J., (2001) Judaism and the Practice of Stewardship. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p. 128) the word „dominion“ is probably meant to emphasise the sense in which man was intended not only as a pinnacle of Creation but also as that for the sake of which Creation took place

102 28 Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si ji; vládněte mořským rybám, nebeským ptákům a všem živým tvorům, kteří se pohybují po zemi.“ není ovšem nikde žádný doklad, že by tyto verše byly interpretovány rabíny jako licence k environmentální exploataci Ehrenfeld, D., Bentley, P.J., (2001) Judaism and the Practice of Stewardship. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p. 128) slovo „vládněte“ chce pravděpodobně zdůraznit, že člověk je stvořen nejenom jako vrchol stvoření, nýbrž i jako důvod, pro který stvoření nastalo.

103 29 .“ Bůh řekl: „Dávám vám všechny byliny nesoucí semena na veškerém povrchu země a všechny stromy, jež mají plody nesoucí semena; to bude vaše potrava. můžeme věci chápat tak, že až do chvíle po potopě je svět lidí vegetariánský man´s domination over the animal world does not extend to the possibility of being carnivorous

104 jednota stvoření je zdůrazněna
30 Všem divokým zvířatům, všem nebeským ptákům, všemu, co se plazí po zemi a co má v sobě život, dávám za potravu všechnu zeleň rostlin,“ a stalo se tak. jednota stvoření je zdůrazněna rostliny dávají potravu zvířatům i lidem vláda člověka nad zvířaty ovšem nutně neznamená, že by se člověk musel živit masem – to přijde až později

105 31 Bůh viděl vše, co učinil, a bylo to velmi dobré
31 Bůh viděl vše, co učinil, a bylo to velmi dobré. Byl večer a bylo jitro: šestý den. i když není nikde specifikováno, že by člověk měl být dobrý, Bůh viděl, že je to velmi dobré perhaps it is implied that a whole in which there is one being whose way is open, and to that extent unknown, is better than a world in which all the inhabitants are known to be good...

106 God saw all that He had made...
the all or the whole was now complete, lacking in nothing Blessed with dominion or rule over the other animals, man is the most godlike or godly of the creatures: an alone is said to be in the image of God. he is godlike, but he is only an image

107 všechno je nyní kompletní, nic neschází
Bůh viděl vše, co učinil... všechno je nyní kompletní, nic neschází požehnán k tomu, aby vládl nad ostatními zvířaty, člověk je nejvíc bBohu podobný (godlike) ze všech tvorů: jen on jediný je nazván obrazem Božím. je „godlike“ ale není nic víc než jen „obraz“

108 Man may have powers that resemble divinity, but he is also at most merely an image;
man, who quite on his own is prone to think of himself as a god on earth and to lord it over the animals, is reminded by the biblical text that he is, like the other creatures, not divine.

109 Člověk může vládnout mocí, která připomíná božskou moc, ale ve skutečnosti není ničím, než pouhým obrazem člověk, náchylný k tomu, aby si sám o sobě začal namlouvat, že je bohem na zemi a pánem nad zvířaty, si biblickým textem připomíná, že je podobně ostatní zvířata není božského původu.

110 Though brought into being by a special creative act, man appears on the same day as the terrestrial animals; though in some respects godlike, man belongs emphatically to the world of animals, whose protective ruler he is told to be.

111 precisely in the sense that man is in the image of God, man is not good - not determinate, finished, complete, or perfect It remains to be seen whether man will become good

112 Závěrečné poznámky Bůh je stvořitelem nebe i země
Nebe i země jsou dobré Člověk je stvořen k Božímu obrazu Gen 1 podává silně antropocentrický obraz - člověk má výsadní postavení, jen on je stvořen k Božímu obrazu World is God´s place, but it is designed for us and we are in relationship with him.

113 Bůh je stvořitelem nebe i země
the heaven and earth and everything therein are creatures (that is, creation) and creations of God - that is, they are not themselves eternal or divine man is, like the other creatures, not divine. He, like the animals, shares in the precariousness and neediness of life

114 Bůh je stvořitelem nebe i země
nebe a země a vše ostatní jsou tvorové (jsou tedy stvořeni) a jsou stvořeni Bohem – což znamená, že oni sami nejsou ani věční, ani božští člověk, podobně jako ostatní zvířata, s nimi sdílí provizornost a nestálost života.

115 Three Blessings the fish and fowl for fecundity
1,22: be fruitful and multiply man for fecundity and rule over other living things 1,28: have dominion the seventh day, not only blessed but separated, hallowed 2,3: made holy

116 Tři požehnání ptáci a ryby pro plodnost
1,22: buďte plodní a množte se člověk pro plodnost a vládu nad ostatními živými tvory 1,28: vládněte sedmý den, nejen požehnaný, či oddělený, nýbrž i učiněn posvátným 2,3: učiněn svatým

117 Three Blessings for life for rule for holiness the natural
the political the sacred

118 Tři požehnání života vlády svatosti příroda politika posvátno

119 the only instruction given to man, the ruler, created in the image of God, is about necessity, about food seeds and fruit for man green herbs for all other animals (including the lion and the tiger) keeping to this diet would disturbe almost not at all the order of creation: eating fruit and seeds does not harm the parent plants eating the fruits and discarding the seeds does not even interfere with the next generation and the green herbs to be eaten by animals are constantly produced by the earth, almost as a head produces hair

120 jediný příkaz, který člověk, vládce, obraz Boží, dostává, se týká nezbytnosti, potravy
semena a plody pro člověka zelené byliny pro ostatní zvířata (včetně lvů a tygrů) tato dieta nikterak nenaruší řád stvoření: konzumace semen a plodů nenaruší mateřské rostliny. konzumace plodů a rozšiřování semen dokonce nebude interferovat ani s následující generací. zelené rostliny, konzumované živočichy, neustále znovu vyrůstají na zemi, země je produkuje tak jako hlava vlasy

121 the plants, from the Bible´s point of view, are not alive: they lack sentience and motion - that is, liveliness; they more or less belong to the earth in which they are rooted and from which they originate indeed, in the "command" to the earth to produce vegetation, God uses the cognate accusative construction - "let the earth grass grass" - as if grass were (to be) the surface display of the earth´s native activity)

122 they were encouraged not to do so
we must, however, imagine that man and the animals were capable of eating meat they were encouraged not to do so in this very subtle way the text hints that the harmonious and ordered whole contains within it a principle that threatens its preservation as an ordered whole Kass, L.R., (2001) Santified eating. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p )

123 Ex 30 a 31 instrukce k zhotovení svatyně paralela ke Gen 1
svět tvoří Bůh sám, svatyni lidé svatyně je obrazem chrámu, kterým je příroda

124 Israelité a věda they did not know that They believed that
stars were suns earth was spherical and moving through space the sun was much further away that the moon They believed that sky was material, solid enough to support residence of deity and hold back waters ...and God did not think it important to revise their thinking

125 Israelité a věda nevěděli že věřili, že
hvězdy jsou slunce Země je kulatá a pohybuje se vesmírným prostorem Slunce je mnohem dál než Měsíc věřili, že klenba je pevná fólie, dost pevná na to, aby udržela nad sebou moře ...a Bůh nemyslel, že je nezbytné, aby jejich názory opravil

126 Konkordismus snaha smířit "současný stav vědy" s Gen 1 kritika:
nejde jen o to, vidět v textu něco navíc; jde o to, zcela změnit jeho smysl! věda jde stále vpřed, pokud smíříme dnešní stav vědy s Gen 1, co budeme dělat zítra?

127 Priesthood The Role of the Priests in AT
not to teach (that was the Levites´s job) perform the worship ceremonies guard the purity of sacred space = maintaining created order

128 On day one God created the basis for time; day two the basis for weather; and day three the basis for food. These three great functions - time, weather and food - are the foundation of life. In Genesis, after the cosmos is ordered, a crisis leads God to return the cosmos to an unordered, non functional state by means of a flood. Gen 8,21-22: I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země.“ Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

129 První den vytvořil Bůh základ pro čas, druhý den pro počasí a třetí den základ pro jídlo. Tyto tři veliké funkce světa, čas, počasí a jídlo, jsou základem života. V knize genesis ovšem poté, co je kosmos stvořen, vede krize k návratu do neuspořádaného stavu chaosu, přichází potopa. Gen 8,21-22: I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země.“ Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

130 Viewing Genesis 1 as an account of functional origins of the cosmos as temple dies not in any way suggest or imply that God was uninvolved in material origins - it only contends that Genesis 1 is not that story.

131 In the rest of the ancient world creation was set up to serve the gods, a theocentric view, in Genesis, creation is not set up for the benefit of God but for the benefit of humanity - an anthropocentric view. Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

132 další poznámky

133 Abrahamic universalism is born here.
since God created everything, he is God of everywhere. For the first time, God and religion are de-territorialised. Abrahamic universalism is born here. Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London. p. 69

134 Zde se zrodil abrahámovský universalismus.
Protože Bůh stvořil všechno, je Bohem celého světa. Poprvé v dějinách bude Bůh a náboženství de-teritorialisováno. Zde se zrodil abrahámovský universalismus. Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London. p. 69

135 „Nothing is here treated of but the visible form of the world
„Nothing is here treated of but the visible form of the world. He who would learn astronomy and other recondite arts, let him go elsewhere.“ John Calvin, Commentary on Genesis 1,8 (1554)

136 „Pojednává se zde toliko o viditelných formách světa
„Pojednává se zde toliko o viditelných formách světa. Kdo by chtěl studovat astronomii a jiné esoterické vědy, nechť jde jinam.“ John Calvin, Commentary on Genesis 1,8 (1554)

137 „Twentieth century Western culture seems to me particulary inept at understanding and using figurative or symbolic literature. We are so accustomed to straightforward, matter-of-fact prose that we expect nearly all writing to be of that form... scientific writing has made an illegitimate claim of superiority over artistic literature.“ H.J. Van Till, The Fourth Day. Eerdmans (1986), p. 11

138 „Who could be found so silly as to believe that God, after the manner of a farmer „planted trees in a paradise eastwarad in Eden“... And when God is said to „walk in the paradise in the evening“... I do not think anyone will doubt that these are figurative expressions which indicate certain mysteries through a semblance of history.“ Origenes, First Principle, ca 220

139 a přeji mnoho radosti z poznání
Děkuji za pozornost a přeji mnoho radosti z poznání Orko


Stáhnout ppt "První kapitola knihy Genesis"

Podobné prezentace


Reklamy Google