Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historický vývoj ES/EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historický vývoj ES/EU"— Transkript prezentace:

1 Historický vývoj ES/EU
Zdroj: Historický vývoj ES/EU JUDr. Mgr. Marek Hodulík 2013

2 Obsah přednášky Počátky evropské integrace Vývoj léta padesátá
Schumannova deklarace, ESUO, EHS Vývoj léta šedesátá - devadesátá Slučovací smlouva, celní unie, přímé volby do EP, JEA, EU a čtyři svobody, občanství EU

3 Počátky evropské integrace
1462 Jiří z Poděbrad - návrh vytvořit v Evropě unii křesťanských katolických států – obrana proti tureckému nebezpečí Orgány: společný legislativní orgán smírčí Soudní dvůr (řešil by spory mezi státy) Předsednictvo unie - rovnost hlasů jednotlivých panovníků (mělo rozhodovat o vojenských taženích hrazených ze společné pokladny) Společná zasedání velvyslanců členských zemí, rotace místa zasedání Financování: členské země měly přispívat desátkem svých příjmů do společné pokladny

4 Počátky evropské integrace
Richard Nicolaus graaf Coudenhove-Kalergi [ ] (hrabě Coudenhove-Kalergi ) 1922 – Vídeň – Založení Panevropské unie 1923 – kniha Panevropa Cíl: sjednocení Evropy pro její udržení na špičce světového vývoje – (konkurence Amerika a nebezpečí ruského bolševismu) Vytvořené Spojené státy evropské si měly zachovat autonomii - neměly být federací! Organizace: Rada - složená ze zástupců jednotlivých států Shromáždění delegátů - členové národních parlamentů Soudní dvůr Pan-Evropa by se měla stát regionální organisací Společnosti národů.

5 Počátky evropské integrace
Aristide Briand, fr. premiér 1929 První evropský státník, který v období mezi dvěma světovými válkami oficiálně navrhl vytvořit společenství evropských států základem míru a spolupráce v Evropě je německo-francouzské sblížení – spolupráce s Gustavem Stresemannem. platformou pro sblížení měla být Společnost národů (proti Velká Británie) 1930 volební úspěch nacistů 1933 převzetí moci nacisty v Německu – konec úvah o sblížení

6 Počátky evropské integrace
George Callet Marshall Cíl: vybudování jednotné Evropy proti doktríně komunismu Marshallův plán se stal v důsledku odmítnutí některými zeměmi dělítkem na mapě Evropy ideologická hrozba komunismu – jeden z hlavních motorů integračního procesu

7 Padesátá léta Základní motivy znovunastartování evropské integrace:
Obava z možnosti dalšího válečného konfliktu – kontrola Německa (strategické suroviny pro vojenství – uhlí a ocel) Sjednocená Evropa = překážka sovětské expanze Vytvoření hospodářského protipólu USA

8 Schumanova deklarace francouzský ministr zahraničí
9. květen 1950 ( Den Evropy) – návrh na zavedení společné těžby uhlí a výroby oceli Pokud Německo a Francie budou při težbě uhlí a výrobě oceli na sobě závislé, bude jakákoli válka nejen nemyslitelná, nýbrž i prakticky nemožná. Dohled měl vykonávat tzv. „Vysoký úřad“ – vydává rozhodnutí závazná pro členské státy Osvobození obchodu s uhlím a ocelí mezi členskými státy od jakýkoli cel

9 Vznik ESUO - ESUO - Evropské společenství uhlí a oceli Hlavní cíle:
zal (23.7.) – Pařížská smlouva (Benelux (=Belgie, Nizozemí, Lucembursko), It, Fr, Něm) Hlavní cíle: přispívat k ekonomickému rozvoji, růstu zaměstnanosti a životní úrovně čl. států, racionalizace výroby, kontrola průmyslových odvětví (zejména německých), která byla v té době nejvýznamnějším sektorem pro válečné hospodářství Cíle dle jednotlivých států: Německo – poražená mocnost WW2, snaha rehabilitace a znovuzískání ekonomického postavení Francie – kontrola německého hospodářství Itálie – stejně jako Německo, navíc nedostatek uhlí pro průmysl Benelux – liberalizace trhu, navíc snaha o stabilizaci dané oblasti – poloha mezi Ně a Fr tzv. otcové ES byli ministr zahraničí Robert Schumann a Jean Monnet.

10 ESUO PRVNÍ SPOLEČENSTVÍ, KDE SE OBJEVUJE SUPRANACIONALITA => v rámci ESUO přenesly zakládající státy část svých svrchovaných práv na Společenství. ESUO bylo založeno na 50 let a to již uplynulo v létě 2002 ( )

11 Institucionální členění ESUO
Vysoký komisariát (Vysoký úřad) 9 členů, Ně, It a Fr 2 členy, státy Beneluxu jeden člen - z členů je pak vybrán předseda a místopředseda na 2 roky Dohlížel na plnění cílů ESUO –kontrola průmyslových odvětví, ekonomický rozvoj oblastí postižených válkou Shromáždění – plnilo převážně kontrolní funkci vůči Vysokému komisariátu Počet delegátů: Německo 18, Belgie 10, Francie 18, Itálie 18, Lucembursko 4 a Nizozemsko 10 schvalování výroční zprávy Vysokého komisariátu, možnost odmítnutí

12 Institucionální členění ESUO
Rada ESUO sídlo Brusel vždy jeden představitel za daný členský stát, rotace předsednictví co tři měsíce sladění činností Vysokého komisariátu s činností jednotlivých vlád, konzultační činnost Soudní dvůr ESUO sídlo Lucemburk složen ze 7 soudců jmenovaných na 6 let vládami členských států, obměna každé tři roky 3-4 členové Dohled především na dodržování práva při výkladu a provádění zakládající smlouvy a prováděcích nařízení k ní.

13 Pokračování integrace – léta padesátá
– země Beneluxu předkládají Ně, Fr a It memorandum s návrhem na prohloubení integrace o oblast energetiky, dopravy a atomové energie Současně požadavek ekonomické integrace a integrace evropských institucí Výsledky jednání shrnuty do tzv. Spaakovy zprávy – schválena v Benátkách – zahájení mezivládních jednání směřujících k přípravě tzv. Římských smluv

14 Evropské hospodářské společenství, EUROATOM
EHS = Evropské hospodářské společenství EURATOM = Evropské společenství pro atomovou energii založeny 1958 (1.1.) - Římské smlouvy (podepsány ) Cíl EHS - vytvořit společný trh zajišťující vyrovnaný rozvoj hospodářství, růst životní úrovně a úzkou spolupráci členských států Cíl Euratomu - kontrola zásobování jaderným materiálem pro mírové účely a podpora rozvoje jaderné energetiky

15 Charakteristika společenství a postoje členů
Všechna 3 Evropská společenství vznikla jako mezinárodní organizace = právní subjektivita podle mezinárodního práva = způsobilost uzavírat mez. smlouvy s jinými subjekty mez. práva Francie = neformální leader těchto seskupení, upevnila svou vedoucí pozici v západní Evropě. Zároveň si od těchto nových integračních seskupení slibovala mimo jiné zlepšení situace v zemědělství Hlavní výhodou pro vysoce industrializované Německo a Benelux měla být zase postupná liberalizace trhu s průmyslovými výrobky

16 Orgány EHS Komise EHS a Komise Euratomu Parlamentní shromáždění
sídlo Brusel členové jmenováni vládami členských států supranacionální charakter = reprezentuje zájmy Společenství podávání návrhů na akty EHS, hlídání smluv a dohlížení nad jejich uplatňováním prostřednictvím kontroly členských států a podniků Parlamentní shromáždění působící pro všechna tři společenství, zástupci nominováni a voleni parlamenty členských států (přímá volba až v r. 1979) Soudní dvůr nově Evropská investiční banka sídlo v Lucembursku nově Hospodářský a sociální výbor (poradní výbor Komisí a Vysokého úřadu ESUO) – sídlo Brusel

17 Orgány EHS Rada mezinárodní charakter – hájí zájmy členských států na poli ES nepermanentní orgán – složena vždy z resortních ministrů poradním orgánem – tzv. COREPER – výbor stálých zástupců Při tvorbě norem nutná spolupráce Rady, Komise a Parlamentního shromáždění - Rada vypracovávala normy, Komise předkládala návrhy a Parlament měl konzultativní úlohu. Návrhy byly dále konzultovány Hospodářským a sociálním výborem.

18 Slučovací smlouva – Merger Treaty 1965
Smlouva o zřízení společné Rady a společné Komise Evropských společenství (slučovací smlouva) – platnost od sloučení orgánů ESUO, EHS a Euratomu, tedy vytvoření jednotné Rady a Komise => zjednodušení a racionalizace organizační struktury Evropského společenství Parlamentní shromáždění, Soudní dvůr byly společné již od svého vzniku Od této doby jednotný rozpočet a také společný název Evropská společenství.

19 Slučovací smlouva – Merger Treaty 1965

20 Celní unie 1968 odstranění vnitřních cel a zavedení stejného celního tarifu vůči nečlenským zemím, jako mezistupeň ke společnému trhu

21 První přímé volby do Evropského parlamentu 1979
Zpočátku nebyli poslanci EP voleni, ale delegováni národními parlamenty z řad svých poslanců. první přímá volba do EP, bylo zvoleno 518 poslanců Oficiálně užit název Evropský parlament volební systém poměrného zastoupení, tajná volba

22 První přímé volby do Evropského parlamentu 1979
Rozdělení mandátů mezi členské státy – volby 1979 Členský stát Počet mandátů  Francie 81  Německo  Itálie  Velká Británie  Nizozemí 25  Belgie 24  Dánsko 16 Irsko 15  Lucemburk 6

23 Jednotný evropský akt 1986 Bílá kniha (o dokončení JVT) - analytický dokument EK (nezávazný). Navrhla kolem 280-ti legislativních opatření, které je třeba přijmout k dokončení JVT 1986 (1987) = Single European Act umožnil dokončení vnitřního trhu odstranění kontrol osob a zboží na vnitřních hranicích ES vzájemné uznání výrobních norem a standardů podstatným způsobem novelizuje Smlouvu o EHS, nový cíl – do konce roku 1992 vybudovat JVT jako prostor bez vnitřních hranic pro volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu rozšiřuje oblasti působnosti Společenství a činí z EP demokratický protějšek Radě a Komisi vytvořil formálně nový orgán – ER (Evropská rada) - sdružuje hlavy států a vlád evropských států. Setkání = summity.

24 Maastrichtská smlouva – 1993 – EU, čtyři svobody, evropské občanství
Maastrichtská smlouva = smlouva o EU (EU jako právní entita vzniká až Lisabonskou smlouvou!!!) podepsána , platnost Cíl : vytvoření hospodářské a měnové unie, zavedení Eura a evropského občanství 4 základní svobody: Volný pohyb osob Volný pohyb zboží Volný pohyb kapitálu Volný pohyb služeb

25 Evropské občanství Čl. 20/1 SFEU: Čl. 20/1 SFEU:
Zavedla Maastrichtská smlouva (smlouva o EU) SES: čl. 17 – 22 (převzato do SFEU čl ) Čl. 20/1 SFEU: Čl. 20/1 SFEU: Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, je občanem Unie. Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je.

26 NASTUDOVAT TZV. POLITIKU PRÁZNÉ ŽIDLE A LUCEMBURSKÝ KOMPROMIS
DĚKUJI ZA POZORNOST! DOMÁCÍ ÚKOL NASTUDOVAT TZV. POLITIKU PRÁZNÉ ŽIDLE A LUCEMBURSKÝ KOMPROMIS


Stáhnout ppt "Historický vývoj ES/EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google