Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5.3.2013 Řízení kreditního rizika - institut ručení za odvod daně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5.3.2013 Řízení kreditního rizika - institut ručení za odvod daně."— Transkript prezentace:

1 5.3.2013 Řízení kreditního rizika - institut ručení za odvod daně

2 Institut ručení za odvod daně (1) Ručitelem v daném případě je odběratel-plátce DPH, který přijal zdanitelné plnění uskutečněné v tuzemsku od jiného plátce, jenž záměrně neuhradil DPH z tohoto zdanitelného plnění. Ručitelem je však pouze ten odběratel, který: naplnil tzv. znalostní test ohledně neuhrazení daně či zasažení transakce podvodem, bez ekonomického opodstatnění přijal zdanitelné plnění za cenu zjevně odchylnou od ceny obvyklé. Při stanovení ceny obvyklé správce daně vychází z ust. § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení považuje za cenu obvyklou cenu, která by byla dosažena při prodejích stejného či obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni uskutečnění plnění. Příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou poskytovatelem tohoto plnění správci daně za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo předmětné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud v okamžiku uskutečnění plnění příjemce zdanitelného plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že: daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit,, dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 2

3 Institut ručení za odvod daně (2) Z dikce zákona vyplývá, že z hlediska podmínek ručení postačuje i zavinění nedbalostní, a to i v podobě nedbalosti nevědomé. Např. tedy nedostatek znalostí nebo nedostatek času není možno uplatnit jako omluvitelný důvod pro nevynaložení péče řádného hospodáře. V případě sporu pak důkazní břemeno nese daňový subjekt. 3

4 Podstata kreditního rizika Podstatou kreditního rizika je… riziko nezaplacení, riziko nedodání, riziko neodebrání. Vzniká defaultem některého z obchodních partnerů (neschopností dostát svým závazkům vůči společnosti). Řídí se sledováním platební morálky a aktuální bonity partnerů a definicí. Riziko nelze plně eliminovat ani přenést - nelze se mu vyhnout. 4

5 Základní principy řízení kreditního rizika 5 strategie procesy nástroje Vymezení kreditního rizika Definování přístupu k řízení kreditního rizika Stanovení přípustné očekávané ztráty Určení zainteresovaných útvarů Vymezení odpovědností a pravomocí Definování souvisejících procesů Stanovení limitů angažovanosti Seznam zakázaných a povolených protistran Reporting Smluvní a platební podmínky Řízení kreditního rizika vychází ze strategie řízení rizik, zahrnuje nastavení dotčených procesů a implementaci vhodných nástrojů pro jeho řízení.

6 Procesy a nástroje řízení kreditního rizika 6 OBCHODOVÁNÍVYMÁHÁNÍ Monitoring protistrany, sběr informací Hodnocení protistrany Stanovení maximální přípustné ztráty Kontrola Monitoring protistrany Uzavírání obchodů - čerpání limitu Sledování čerpání limitu Sledování vývoje maximální ztráty Sledování aktuálního vývoje pohledávek Vymáhání pohledávek, komunikace s protistranou Seznam povolených a zakázaných protistran Typizované a platební smluvní podmínky Motivace obchodníků Rating protistrany Kreditní limit angažovanosti Jasně definovaný vymáhací proces Způsob tvorby a účtování opravných položek k pohledávkám PREVENCE MONITORING PROTISTRANY – REPORTING

7 Prevence – Princip hodnocení 7 Rating Informace Finanční situace Platební morálka “ Důvěra “ PROTISTRANA Finanční síla Podíl na oček. ztrátě Limit angažovanosti Hodnocení protistrany zahrnuje stanovení kreditního ratingu protistrany a přiřazení limitu angažovanosti.

8 Institut nespolehlivého plátce S účinností od 1.1.2013 zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahuje ustanovení § 106a, které stanoví podmínky pro aplikaci nového právního institutu tzv. nespolehlivého plátce. Tento institut, zejména v kombinaci s §109 odst. 3 zákona o DPH (institut ručení za nezaplacenou daň), by měl sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH. 8 NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE Statut nespolehlivého plátce získají plátci DPH, kteří poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně. Jeho detailní znění je k nalezení v §106a novely zákona o DPH. Jedná se zejména o tyto záležitosti: Povinnost podat daňové potvrzení Povinnost uhradit daň Povinnost součinnosti se správcem daně při daňové kontrole nebo součinnosti při dožádání Dále lze za závažné porušení povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty považovat takové porušení zákonem stanovené povinnosti, které svou intenzitou ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru daně z přidané hodnoty. Nelze sankciovat formální porušení povinností stanovených zákonem (např. opomenutí údajů v přihlášce k registraci či daňovém přiznání), které z hlediska správy a výběru daně by nemělo prakticky žádný negativní dopad. Plátce, který se na základě rozhodnutí správce daně stal nespolehlivým plátcem, může podat ke správci daně žádost o vydání rozhodnutí, že již není nespolehlivým plátcem, nejdříve však po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým správce daně rozhodl o tom, že plátce je nespolehlivým plátcem. Dojde-li k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru DPH – platebním výměrem bude vyměřena nebo doměřena DPH podle pomůcek v minimální výši 500 tis. Kč (do této částky se nezahrnuje případné příslušenství daně). Při rozhodování o nespolehlivosti plátce lze přihlížet výhradně k porušením plnění povinností nastalým v řízeních nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013. Za ohrožení veřejného zájmu je považováno také neuhrazení zajišťovacího příkazu, který byl vystaven z důvodu, že plátce je zapojen do řetězových obchodů a existuje obava, že daň nebude uhrazena (týká se příkazů vydaných po 1. 1. 2013). Evidence po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích kumulativního nedoplatku na dani z přidané hodnoty ve výši minimálně 10 mil Kč bez příslušenství daně, a to z daňových povinností vyměřených, případně doměřených po 1. 1. 2013, a tento stav v době vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci trvá. USTANOVENÍ GEN. FIN. ŘEDITELSTVÍ

9 9 Registr nespolehlivého plátce daně Správce daně zveřejní způsobem umožňující vzdálený přístup skutečnost, zda se daný plátce DPH stal spolehlivým. V této souvislosti byla v registru plátců DPH, který vede Generální finanční ředitelství, zveřejněna u každého plátce DPH informace o jeho spolehlivosti. Odkaz na registr plátců DPH lze najít na webu ww.financnisprava.cz nebo na http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2ww.financnisprava.cz http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2 1 2 3

10 Dopad institutu na firmy (1) Institut nespolehlivého plátce má přímý dopad na podnikatele uvedené v seznamu nespolehlivých plátců i na ty, kteří s nimi obchodují. Pokud se některý podnikatel rozhodne obchodovat s plátcem, který je na seznamu nespolehlivých plátců, bude automaticky ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od takového plátce přijme. Podnikatelé si tedy musí hlídat, s kým obchodují. V případě, že si plátce nezkontroluje, zda se jedná o nespolehlivého plátce, nebo navzdory tomu, že se jedná o nespolehlivého plátce, s ním bude obchodovat, bude ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od takového plátce příjme. Na základě analýzy finančního ředitelství se předpokládá, že bude rozhodnuto u 23-28 tisíc subjektů, že jsou nespolehlivými plátci. První uveřejnění v registru plátců se předpokládá v dubnu 2013. §109 odst. 3) Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jejího uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 10

11 Dopad institutu na firmy (2) Riziku ručení se vystavujeme nejen v případě, že odebereme zboží nebo službu od nespolehlivého plátce, ale i tehdy, kdy plnění uhradíme bezhotovostně na účet dodatele, který nebude zveřejněn na webu daňové správy (FÚ). Novela zákona o DPH ukládá osobám povinným k dani oznámit správci daně do 2 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona (tedy do 28. února 2013) bankovní účty, které používá pro svou ekonomickou činnost. Správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup tato čísla bankovních účtů prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci nabytí účinnosti zákona, tj. 1. dubna 2013. Plátce rovněž ručí za neuhrazenou DPH bezhotovostním převodem na účet vedený mimo tuzemsko. Dalším důvodem pro ručení za neuhrazenou daň je nákup PHM od neregistrovaného distributora, §4 zákona č.311/2006 Sb., o pohonných hmotách. Registr distributorů PHM je dostupný na adrese http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/SpdInternet. aspx?act=findphm. 11 §109 odst.2) Příjemce zdaň. plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od ceny obvyklé, b) poskytnuta zcela nebo z části bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo c) poskytnuta zcela nebo z části bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.

12 Náležitosti úhrady za nespolehlivého plátce (1) Platba daně musí být směřována na příslušný depozitní účet správce daně poskytovatele zdanitelného plnění v níže uvedeném tvaru: 80039 - matrika finančního úřadu / 0710 Úhrada v případě platby příjemce za poskytovatele musí obsahovat zákonem (ust. §109a odst. 2 písm. a) až d)) stanovené položky, aby mohlo dojít ke korektní identifikaci platby na příslušném Finančním úřadě: identifikace poskytovatele zdanitelného plnění; daň, na kterou je úhrada určena; identifikaci příjemce zdanitelného plnění; den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění. 3.4.201512 Úhradu je třeba provést na osobní depozitní účet vedený u místně příslušného správce daně poskytovatele zdanitelného plnění a identifikovat ji (dle § 109a ZDPH). Směřování a další náležitosti, které musí obsahovat takto poskytnutá platba: Příjemce zdanitelného plnění, který dosud ve vztahu k určitému zdanitelnému plnění nebyl vyzván jako ručitel, může daň z takového zdanitelného plnění uhradit za poskytovatele.

13 Náležitosti úhrady za nespolehlivého plátce (2) Příjemce zdanitelného plnění uvede při bezhotovostním platebním styku na příkaze k úhradě nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu na poštovní poukázce A následující údaje: Účet příjemce platby (ve prospěch účtu) = účet správce daně poskytovatele zdanitelného plnění s předčíslím 80039. Variabilní symbol = kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění Specifický symbol = kmenová část (svého) DIČ příjemce zdanitelného plnění Ve zprávě pro příjemce uvede den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR−P nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR−U. Konstantní symbol 1148 při bezhotovostní platbě nebo 1149 při hotovostní platbě. V případě platby v hotovosti na pokladně správce daně se platba přijme na DP 9 (depozitní druh příjmu k účtu s předčíslím 80039). Do variabilního symbolu se uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění a v poznámce platby hotovosti se další informace uvedou ve tvaru: „kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění, DD/MM/RRRR−P nebo DD/MM/RRRR−U“. V případě, že příjemce plnění neuvede den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem, je za tento den považován den přijetí platby správcem daně. 3.4.201513

14 14 Jaké kroky je vhodné realizovat? Monitorovací aplikace Definice úprav workflow v ERP a jejich implementace ve spolupráci s provozovatelem ERP. Upozornění při změně údajů obchodního partnera, který se dostal na registr nespolehlivých plátců. Varování při založení objednávky, vložení přijaté faktury a při přípravě platebního návrhu na existenci partnera v registru, výběru bankovního účtu partnera, který není oficiálně zaregistrovaný, nebo výběru partnera, který je neregistrovaným distributorem pohonných hmot. On-line aktualizace evidence registru nespolehlivých plátců, zaregistrovaných čísel bankovních účtů a evidence dodavatelů pohonných hmot. Automatická příprava dat a jejich zasílání do aplikací společnosti (např. ERP). Reporting přehledů nespolehlivých plátců, registrovaných účtů a registrovaných distributorů pohonných hmot. 2 Úprava workflow ERP 1 V řešení platebního styku v souvislosti s ručením za odvod daně je třeba realizovat kroky v oblastech nastavení informačních systémů, workflow účetních dokladů a právního zajištění. Právní otázky Smluvní specifikace možnosti odvedení DPH přímo za dodavatele (ošetření nebezpečí platby smluvních poplatků za zpoždění platby apod.) Uvedení registrovaného účtu dodavatele přímo ve smlouvě. 3 Reportingový objekt pro ERP Implementace specializovaného objektu v rámci ERP. Reporting registru nespolehlivých plátců, zaregistrovaných čísel bankovních účtů a evidence registrovaných distributorů pohonných hmot. Implementace automatických alertů. 4

15 15 Implementace opatření v rámci ERP a workflow Při implementaci opatření do ERP a workflow dokladů v rámci problematiky ručení za odvod daně je možné zvolit následující řešení: Kmenová data Objednávka Založení faktury – předběžně pořízený doklad Workflow Platební návrh – generování plateb do banky Web databáze MF – black list, registrované bankovní účty Monitorovací aplikace Databáze – DIČ, B.Ú. DIČ BÚ DIČ BÚ Schéma toku dat Kontrola dat Nový objekt ERP Blokace protistrany Zasílání alertů Reporting dat subjektů z databáze Kmenová data v účetnictví

16 www.grantthornton.cz / www.gti.org © 2013 Grant Thornton Advisory s.r.o. All rights reserved. Grant Thornton Advisory s.r.o. je členská firma Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Odkazy na Grant Thornton se vztahují ke Grant Thornton International nebo ke členským firmám. Grant Thornton International a členské firmy nejsou mezinárodním partnerstvím. Služby jsou nezávisle poskytovány jednotlivými členskými firmami. Grant Thornton Advisory s.r.o. is a member firm of Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). References to Grant Thornton are to Grant Thornton International or its member firms. Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms. Děkuji za pozornost Michal Beneš michal.benes@cz.gt.commichal.benes@cz.gt.com, 731 173 022


Stáhnout ppt "5.3.2013 Řízení kreditního rizika - institut ručení za odvod daně."

Podobné prezentace


Reklamy Google